Pravilnik o sadržaju studentske isprave

NN 118/2013 (20.9.2013.), Pravilnik o sadržaju studentske isprave

118 20.09.2013 Pravilnik o sadržaju studentske isprave

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

2522

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU STUDENTSKE ISPRAVE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje minimalni sadržaj studentske isprave.

Studentska isprava je javna isprava kojom se dokazuje status studenta, a izdaje se prilikom upisa na visoko učilište.

Studentska isprava u smislu ovog pravilnika je indeks i studentska iskaznica s podacima navedenim na njezinoj površini, čipu i magnetskoj traci.

Pravo na studentsku ispravu imaju svi studenti upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj.

Članka 2.

Indeks sadrži sljedeće podatke:

I. Opće podatke:

– matični broj studenta;

– serijski broj indeksa, ispisan na svakoj stranici;

– naziv visokog učilišta koje izdaje indeks;

– znak visokog učilišta;

– grb Republike Hrvatske, s natpisom: Republika Hrvatska, za javna visoka učilišta;

– potpis osobe ovlaštene za potvrdu vjerodostojnosti indeksa i pečat visokog učilišta;

– naziv upisanoga studijskog programa.

II. Podatke o studentu:

– ime i prezime;

– ime oca ili majke;

– datum, mjesto i država rođenja;

– fotografija;

– državljanstvo;

– isprava na temelju koje je izvršen upis, broj i datum izdavanja te naziv izdavatelja isprave.

III. Podatke o studiju:

– prezimena nastavnika upisanih nastavnih predmeta;

– nazivi nastavnih predmeta;

– potvrda o upisu i ovjeri semestra;

– podaci o uredno izvršenim studentskim obvezama;

– podaci o stečenim ECTS bodovima.

Članak 3.

Studentska iskaznica minimalno sadrži:

– broj studentske iskaznice;

– naziv visokog učilišta koje je izdalo iskaznicu;

– ime i prezime studenta;

– potpis studenta;

– fotografiju studenta;

– grb Republike Hrvatske s natpisom: »Republika Hrvatska, za visoka učilišta«;

– opće upute na hrvatskome: »Studentska iskaznica je službena isprava studenata u Republici Hrvatskoj«, i engleskome jeziku: »This document is an official identification card of students in the Republic of Croatia«;

– čip

– magnetsku traku.

Čip sadrži sljedeće podatke:

– šifru visokog učilišta iz Upisnika visokih učilišta ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo);

– ime i prezime studenta;

– OIB studenta;

– broj studentske iskaznice;

– područje za dodatne podatke i usluge visokog učilišta;

– područje za dodatne vanjske usluge.

Magnetska traka sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime studenta;

– broj studentske iskaznice;

– OIB studenta.

Članak 4.

Oblik studentske iskaznice, kao i dodatni sadržaj, propisuje sveučilište, veleučilište i visoka škola.

Visoko učilište obvezno je dodatni sadržaj studentske iskaznice objaviti na javnome web sjedištu visokog učilišta te adresu objave dostaviti Ministarstvu.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju studentske isprave (»Narodne novine«, broj 18/08).

Članak 6.

Studentima preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija koji prvi put upisuju prvu godinu studija, počevši od akademske godine 2013./2014., studentske iskaznice izdavat će se sukladno ovom pravilniku na početku akademske godine. Studentima poslijediplomskih sveučilišnih studija i poslijediplomskih specijalističkih studija koji prvi put upisuju prvu godinu studija, počevši od akademske godine 2013./2014., studentske iskaznice izdavat će se od 1. siječnja 2014. godine.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-04/13-07/00027

Urbroj: 533-20-13-0001

Zagreb, 12. rujna 2013.

Ministar
dr. sc. Željko Jovanović, v. r.