Odluka o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 118/2013 (20.9.2013.), Odluka o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

118 20.09.2013 Odluka o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2523

Na osnovi članka 27. stavka 1. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) i članka 14. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 91/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 43. sjednici održanoj 6. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU

O CIJENI POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: polica).

Članak 2.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) u okviru dopunskog zdravstvenog osiguranja u skladu s člankom 10. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06., 150/08. i 71/10.) osiguranicima osigurava pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja iz članka 19. stavka 3. i iznos smanjenja za zdravstvenu zaštitu pruženu na razini primarne zdravstvene zaštite iz stavka 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« 80/13. – u daljnjem tekstu: Zakon) osnovom sklopljene police.

Članak 3.

(1) Policom Zavod osigurava pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite utvrđene člankom 19. stavkom 3. Zakona u visini od 20% pune cijene zdravstvene zaštite, odnosno najmanje u iznosu postotka proračunske osnovice za izvršenu zdravstvenu zaštitu kako slijedi:

1. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici, osim ambulantne fizikalne medicine i rehabilitacije – 0,75% proračunske osnovice,

2. specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite – 1,50% proračunske osnovice,

3. ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom ortopedskih i drugih pomagala – 1,50% proračunske osnovice,

4. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući – 0,75% proračunske osnovice po danu,

5. liječenje u drugim državama članicama i trećim državama sukladno propisima Europske unije, međunarodnom ugovoru, Direktivi 2011/24/EU, ovom Zakonu i općem aktu Zavoda, ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno,

6. troškove bolničke zdravstvene zaštite – 3,01% proračunske osnovice po danu,

7. dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe od 18 do 65 godina starosti – 30,07% proračunske osnovice,

8. dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe starije od 65 godina – 15,03% proračunske osnovice.

(2) Policom iz stavka 1. ovog članka Zavod osigurava i sudjelovanje u pokriću troškova zdravstvene zaštite utvrđene člankom 19. stavkom 4. Zakona u visini od 0,30% od proračunske osnovice, odnosno za:

1. zdravstvenu zaštitu pruženu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine, sukladno općem aktu Zavoda,

2. izdavanje lijeka po receptu.

(3) Najviši iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite koji se osigurava dopunskim zdravstvenim osiguranjem po jednom ispostavljenom računu za izvršenu zdravstvenu zaštitu iznosi 60,13% proračunske osnovice.

(4) U slučaju kada je iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka veći od punog iznosa cijene zdravstvene zaštite, dopunskim zdravstvenim osiguranjem osiguraniku se osigurava plaćanje punog iznosa cijene te zdravstvene zaštite.

Članak 4.

Cijena police iz članka 3. ove Odluke iznosi 840,00 kuna godišnje, odnosno 70,00 kuna mjesečno.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrsti i cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 32/09., 118/09., 140/09. i 88/10.).

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. listopada 2013. godine.

Klasa: 025-04/13-01/281

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 6. rujna 2013.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.