Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru

NN 119/2013 (25.9.2013.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2528

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) i članka 49. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/2007, 45/2009, 63/2011 i 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. rujna 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA »LAVOSLAV RUŽIČKA« U VUKOVARU

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Veleučilišta »Lavoslav Ružička« u Vukovaru (»Narodne novine«, br. 92/2005 i 57/2007), u članku 3. alineja 3. mijenja se i glasi:

»– ustrojavanje i izvođenje obrazovnih programa koji se ne smatraju studijem u smislu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te se temelje na načelima cjeloživotnog učenja;«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. alineji 6. riječ: »suglasnost« zamjenjuje se riječju: »potvrdu«.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće ima pet članova koji se imenuju, odnosno biraju sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi između sebe. Dekan sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava glasovanja.

Članovi Upravnog vijeća mogu se razriješiti i prije isteka vremena na koji su imenovani, odnosno izabrani.

Način rada i odlučivanja Upravnog vijeća utvrđuje se Statutom Veleučilišta.«.

Članak 4.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za dekana, putem javnog natječaja, može biti izabrana osoba u znanstveno-nastavnom zvanju, nastavnom zvanju profesora visoke škole ili višeg predavača. Dekan se bira i razrješava sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakona o ustanovama, na način i u postupku utvrđenom Statutom Veleučilišta. Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od trideset dana od dana objave natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.«.

Stavak 3. briše se.

Iza dosadašnjeg stavka 4. koji postaje stavak 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Za akademska pitanja dekan je odgovoran Stručnom vijeću, a za zakonitost rada financijskog poslovanja i racionalne uporabe materijalnih i kadrovskih resursa Upravnom vijeću.«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 2. riječi: »milijun kuna« zamjenjuju se riječima: »petsto tisuća kuna«.

Članak 6.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Stručno vijeće Veleučilišta čine nastavnici, suradnici, studenti i jedan predstavnik zaposlenika, u skladu sa Statutom.«.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/107

Urbroj: 50301-04/12-13-25

Zagreb, 19. rujna 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.