Izmjena i dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

NN 119/2013 (25.9.2013.), Izmjena i dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2556

Na osnovi članka 16. stavka 2. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06., 150/08. i 71/10.), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05. i 41/08.), članka 27. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) i članka 4. stavka 4. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 91/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 43. sjednici održanoj 6. rujna 2013. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU

OPĆIH UVJETA UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

I.

U Općim uvjetima ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 91/13.) u točki VI. stavku 1. iza riječi: »Policom« brišu se slova: »PC03«.

II.

U točki VII. riječi: »Odlukom o vrsti i cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja« (»Narodne novine« 32/09., 118/09., 140/09. i 88/10.)»zamjenjuju se riječima: »Odlukom o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 118/13.)«.

III.

Točka XII. mijenja se i glasi:

»Ugovaratelj može pisanim putem otkazati ugovor uz otkazni rok od tri mjeseca uz obvezu plaćanja pripadajuće premije, a za koje vrijeme ostvaruje sva prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja.«

IV.

Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/298

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 6. rujna 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.