Odluka o razrješenju predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata

NN 120/2013 (27.9.2013.), Odluka o razrješenju predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata

HRVATSKI SABOR

2575

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 12. stavka 3. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 178/04.) Hrvatski sabor na sjednici 20. rujna 2013., donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-

-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA

I.

Razrješuje se akademik FRANJO ŠANJEK dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, radi isteka mandata.

II.

Razrješuje se dr. sc. NIKICA BARIĆ dužnosti potpredsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, radi isteka mandata.

III.

Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, radi isteka mandata:

– mr. sc. BRANKO KALEB

– dr. sc. DAVOR MARIJAN

– mr. sc. KREŠIMIR RAŠAN

– dr. sc. MIROSLAV AKMADŽA

– IVAN GRUJIĆ.

Klasa: 021-13/13-07/25

Zagreb, 20. rujna 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.