Odluka imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata

NN 120/2013 (27.9.2013.), Odluka imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata

HRVATSKI SABOR

2576

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 12. stavka 3. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 178/04.) Hrvatski sabor na sjednici 20. rujna 2013., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-

-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA

I.

Imenuje se dr. sc. KRUNO KARDOV predsjednikom Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.

II.

Imenuje se IVAN GRUJIĆ potpredsjednikom Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.

III.

Za članove Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, imenuju se:

– dr. sc. FILIP HAMERŠAK

– prof. dr. sc. DAMIR AGIČIĆ

– ČEDOMIR VIŠNJIĆ

– dr. sc. NIKICA BARIĆ

– dr. sc. DAVOR MARIJAN.

Klasa: 021-13/13-07/25

Zagreb, 20. rujna 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.