Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama

NN 120/2013 (27.9.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama

120 27.09.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama

MINISTARSTVO FINANCIJA

2580

Na temelju članka 21. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08 i 136/12) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

Članak 1.

U Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, br. 26/10) u članku 6. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čije glave nemaju proračunske korisnike, glava je istovjetna razdjelu, dok kod onih čije glave imaju proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.«

Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 7., 8. i 9.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. riječi »i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave« brišu se.

U stavku 2. riječi »odnosno strateških dokumenata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave« brišu se.

Članak 3.

U članku 9. stavku 5. riječi »odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave« brišu se.

U stavku 6. riječi »odnosno upravnog tijela za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave« brišu se.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. točki 3. riječi »odnosno strateških dokumenata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave« brišu se.

Članak 5.

U članku 11. riječi »i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave« brišu se.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/384

Urbroj: 513-05-02-13-1

Zagreb, 17. rujna 2013.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.