Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini

NN 120/2013 (27.9.2013.), Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

2581

Na temelju članka 21. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu (»Narodne novine«, broj 139/12), ministar financija donosi

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2013. GODINI

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini (»Narodne novine«, broj 2/13, 68/13 i 103/13) u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, u podtočki 1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi u podtočki 1.1.2. Porez na dodanu vrijednost iza brojčane oznake vrste prihoda 1228 dodaje se:

– 1236

Povrat PDV-a stranim poduzetnicima iz EU – VAT Refund (članak 68. Zakona o PDV-u)

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.2. Doprinosi za obvezna osiguranja, u podtočki 1.2.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti iza brojčane oznake vrste prihoda 8150 dodaju se brojčane oznake 8168, 8176, 8184, 8192 i 8206, a iza brojčane oznake vrste prihoda 8214 dodaje se 8222:

– 8168

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem radnog odnosa,

– 8176

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem drugog dohotka,

– 8184

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći,

– 8192

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem,

– 8206

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima,

– 8222

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,

U istoj glavi, istoj točki i podtočki mijenja se podtočka 1.2.1.1. »Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« koji sada glasi:

1.2.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta doprinosa 8109, 8117, 8125, 8141, 8150, 8214, 8249, 8290, 8303, 8311, 8320, 8338, 8346, 8354, 8362 i 8370 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Za brojčane oznake vrste doprinosa 8109, 8117, 8150, 8249, 8290, 8303 i 8338 kao podatak treći upisuju oznaku identifikatora obrasca R-Sm: Specifikacija po osiguranicima o obračunatim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (4 znamenke bez kontrolnog broja). Za brojčane oznake vrste doprinosa 8125, 8141, 8214, 8311, 8320, 8346, 8354, 8362 i 8370 podatak treći može i ne mora biti upisan.

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 8168, 8176, 8184, 8192, 8206 i 8222 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine (zadnje dvije znamenke godine) a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka ili na koji su obračunati i uplaćeni doprinosi.

Za prijenos sredstava s računa HR7610010051700036001 odnosno računa 1001005-1700036001, u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste doprinosa 8281 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR68«, a u polju »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa te kao podatak drugi – broj 18683136487.

Brojčane oznake vrste doprinosa iz podtočke 1.2.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti: 8168, 8176, 8184, 8192, 8206 i 8222 u primjeni su od 01.01.2014. godine.

U istoj glavi, istoj točki i podtočki u podtočki 1.2.2. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iza brojčane oznake vrste doprinosa 8478 dodaju se brojčane oznake vrste doprinosa 8486, 8494, 8508, 8516 i 8524, a iza brojčane oznake vrste doprinosa 8532 dodaje se brojčana oznaka vrste doprinosa 8540:

– 8486

Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa,

– 8494

Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći,

– 8508

Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,

– 8516

Posebni doprinos za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi korisnika mirovina,

– 8524

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,

– 8540

Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem drugog dohotka.

U istoj glavi, istoj točki i podtočki mijenja se podtočka 1.2.2.1. »Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« koji sada glasi:

1.2.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta doprinosa od 8400 do 8478, 8532 te od 8664 do 8842 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 8486, 8494, 8508, 8516, 8524 i 8540 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine (zadnje dvije znamenke godine) a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka ili na koji su obračunati i uplaćeni doprinosi.

Brojčane oznake vrste doprinosa iz podtočke 1.2.2. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje: 8486, 8494, 8508, 8516, 8524 i 8540 u primjeni su od 1. 1. 2014. godine.

U istoj glavi, istoj točki i podtočki, u podtočki 1.2.3. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu iza brojčane oznake vrste doprinosa 8621 dodaju se brojčane oznake vrste doprinosa 8630, 8648 i 8656, a iza brojčane oznake vrste doprinosa 8699 dodaje se brojčana oznaka vrste doprinosa 8710:

– 8630

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu na temeljem radnog odnosa,

– 8648

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći,

– 8656

Posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu za osobe osigurane u određenim okolnostima,

– 8710

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima.

U istoj glavi, istoj točki i podtočki mijenja se podtočka 1.2.3.1. »Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« koji sada glasi:

1.2.3.1. Upisivanje podataka u polje «poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta doprinosa 8559, 8567, 8575, 8591, 8613, 8621, 8699 i 8818 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 8630, 8648, 8656 i 8710 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine (zadnje dvije znamenke godine) a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka ili na koji su obračunati i uplaćeni doprinosi.

Brojčane oznake vrste doprinosa iz podtočke 1.2.3. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu: 8630, 8648, 8656 i 8710 u primjeni su od 1. 1. 2014. godine.

U istoj glavi, istoj točki i podtočki u podtočki 1.2.4. Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti iza brojčane oznake vrste doprinosa 8745 dodaju se brojčane oznake vrste doprinosa 8753 i 8761:

– 8753

Doprinos za zapošljavanje i

– 8761

Posebni doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

U istoj glavi, istoj točki i podtočki mijenja se podtočka 1.2.4.1. »Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« koji sada glasi:

1.2.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta doprinosa od 8702 do 8745 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 8753 i 8761 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine (zadnje dvije znamenke godine) a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka ili na koji su obračunati i uplaćeni doprinosi.

Brojčane oznake vrste doprinosa iz podtočke 1.2.4. Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti: 8753 i 8761 u primjeni su od 1. 1. 2014. godine.

U istoj glavi i istoj točki iza podtočke 1.2.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dodaju se podtočke:

»1.2.5. Doprinosi za obvezna osiguranja – ostalo

– 8095

Doprinosi za obvezna osiguranja za posloprimce čiji poslodavci imaju sjedište u ostalim zemljama članicama EU.

1.2.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanom oznakom vrsta doprinosa 8095 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.«

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 1.4. Pomoći, u podtočki 1.4.1. Pomoći iz inozemstava iza brojčane oznake vrste prihoda s podvrstom 7188 – 183 dodaju se brojčane oznake vrste prihoda s podvrstom 7188 – 191 i 7188 – 205:

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda


– 7188

191

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – ostalo i

– 7188

205

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU – ostalo.

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.7. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava iza brojčane oznake vrste prihoda 4413 dodaju se brojčane oznake vrste prihoda 4421 i 4430, a iza brojčane oznake vrste prihoda 4448 dodaju se brojčane oznake vrste prihoda 4456 i 4464:

– 4421

Prisilna naplata poreza i drugih javnih davanja po zahtjevima drugih država članica EU koju provodi Porezna uprava RH,

– 4430

Prisilna naplata doprinosa po zahtjevima drugih država članica EU koju provodi Porezna uprava RH,

– 4456

Prisilna naplata poreza i drugih javnih davanja koju na zahtjev RH provode druge države članice EU i

– 4464

Prisilna naplata doprinosa koju na zahtjev RH provode druge države članice EU.

U istoj glavi, istoj točki i podtočki mijenja se podtočka 1.7.1. »Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« koji sada glasi:

1.7.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta prihoda od 4200 do 4464 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

II.

U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.1. Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak u podtočki 3.1.1. Brojčane oznake za vrstu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak iza brojčane oznake vrste poreza 1872 dodaju se brojčane oznake vrste poreza 1880, 1899, 1910, 1929, 1937 i 1945:

– 1880

Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (plaća),

– 1899

Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (mirovina),

– 1910

Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala,

– 1929

Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava,

– 1937

Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja i

– 1945

Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak.

U istoj glavi, istoj točki i podtočki mijenja se podtočka 3.1.2. Upisivanje podatka u polje »poziv na broj primatelja« koja sada glasi:

3.1.2. Upisivanje podatka u polje »poziv na broj primatelja«

Isplatitelji dohotka za uplatu poreza i prireza na dohodak na propisane brojčane oznake vrste poreza i prireza od 1406 do 1872 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste poreza i prireza na dohodak koji se uplaćuje te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Ako fizička osoba porezni obveznik od nesamostalnog rada (posloprimac) nema u Republici Hrvatskoj prebivalište ni uobičajeno boravište, porez na dohodak od nesamostalnog rada uplaćuje na račun grada/općine prema sjedištu poslodavca s oznakom vrste poreza 1406.

Za inozemne porezne obveznike koji nemaju OIB, dodijeljen od Ministarstva financija – Porezna uprava, a ostvarili su dohodak iz kojeg se porez i prirez uplaćuje na brojčanu oznaku poreza 1473, porez i prirez se može uplaćivati na račun grada/općine sjedišta isplatitelja dohotka, u polje »model« upisuje se broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste poreza 1473 te kao podatak drugi OIB isplatitelja dohotka.

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste poreza i prireza na dohodak od 1880 do 1945 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste poreza i prireza na dohodak (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine (zadnje dvije znamenke godine) a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka.

Brojčane oznake vrste poreza i prireza na dohodak iz podtočke 3.1.1. Brojčane oznake za vrstu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak: 1880, 1899, 1910, 1929, 1937 i 1945 u primjeni su od 01.01.2014. godine.

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 3.10. Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina iza PLOČA dodaje se PODCRKAVLJE:

Račun po IBAN
konstrukciji

Račun

Grad/Općina

HR3210010051733829459

1001005-1733829459

PODCRKAVLJE

III.

U glavi IV. SREDSTVA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE u točki 1. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE u točki 1.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje iza brojčane oznake vrste doprinosa 2275 dodaju se brojčane oznake vrsta doprinosa 2283, 2291, 2305, 2313 i 2321:

– 2283

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem radnog odnosa,

– 2291

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem drugog dohotka,

– 2305

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći,

– 2313

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima i

– 2321

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem.

U istoj glavi i istoj točki mijenja se podtočka 1.3. Upisivanje podatka u polje »poziv na broj primatelja« koja sada glasi:

1.3. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste obveznika uplate doprinosa te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Za uplate s brojčanim oznakama 2003, 2011, 2020, 2194, 2216, 2232, kao podatak treći upisuje se oznaka identifikatora obrasca R-Sm: Specifikacija po osiguranicima o obračunatim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (4 znamenke bez kontrolnog broja). Za uplate s brojčanim oznakama 2046, 2224, 2240, 2259, 2267 i 2275 podatak treći može i ne mora biti upisan.

Za uplate s brojčanim oznakama 2151, 2160, 2178 i 2186 obveznici uplate dužni su na nalozima za plaćanje u polje »model« upisati broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku (4 znamenke uključujući i kontrolni broj) te kao podatak drugi i podatak treći identifikator naloga, koji im je dostavio REGOS.

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 2283, 2291, 2305, 2313 i 2321 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine (zadnje dvije znamenke godine) a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka ili na koji su obračunati i uplaćeni doprinosi.

Brojčane oznake vrste doprinosa iz podtočke 1.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje: 2283, 2291, 2305, 2313 i 2321 u primjeni su od

1. 1. 2014. godine.

IV.

U glavi VI. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA, u podtočki 1.2. Boravišna pristojba iza PETRIJANEC dodaju se PETRIJEVCI:

Račun po IBAN

konstrukciji

Račun

Grad/Općina

HR0510010051732704745

1001005-1732704745

PETRIJEVCI

V.

U glavi VII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda u podtočki 9.3. pod rednim brojem 1. Prihodi državnog proračuna, iza brojčane oznake vrste prihoda 1228 dodaje se brojčana oznaka vrste prihoda 1236, iza brojčane oznake vrste prihoda 4413 dodaju se brojčane oznaka vrste prihoda 4421 i 4430, iza brojčane oznake vrste prihoda 4448 dodaju se brojčane oznaka vrste prihoda 4456 i 4464, iza brojčane oznake vrste prihoda 7986 dodaje se brojčana oznaka vrste prihoda 8095, iza brojčane oznake vrste prihoda 8150 dodaju se brojčane oznaka vrste prihoda 8168, 8176, 8184, 8192 i 8206, iza brojčane oznake 8214 dodaje se brojčana oznaka vrste prihoda 8222, iza brojčane oznake vrste prihoda 8478 dodaju se brojčane oznaka vrste prihoda 8486, 8494, 8508, 8516 i 8524, iza brojčane oznake vrste prihoda 8532 dodaje se brojčana oznaka vrste prihoda 8540, iza brojčane oznake vrste prihoda 8621 dodaju se brojčane oznaka vrste prihoda 8630, 8648 i 8656, iza brojčane oznake vrste prihoda 8702 dodaje se brojčana oznaka vrste prihoda 8710 i iza brojčane oznake vrste prihoda 8745 dodaju se brojčane oznaka vrste prihoda 8753 i 8761.

U istoj glavi, istoj točki i podtočki pod rednim brojem 2. za račun HR7610010051700036001 odnosno 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje iza brojčane oznake vrste prihoda 2275 dodaju se brojčane oznaka vrste prihoda 2283, 2291, 2305, 2313 i 2321.

VI.

Mijenja se Prilog 1 – Popis računa proračuna, Prilog 3 – Popis vrsta prihoda i dopuštenih modela za vlastite prihode (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna) i Prilog 4 – Popis dopuštenih modela za zajedničke prihode proračuna i druge prihode za financiranje javnih potreba.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/12-01/611

Urbroj: 513-05-02-13-8

Zagreb, 23. rujna 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

Naziv županije/grada/ općine

Račun po IBAN konstrukciji

Broj računa

Oznaka grada/ općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Koprivnici)

SVETI IVAN ŽABNO

HR6424020061843900006

2402006-1843900006

439

KRIŽEVCI

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Vukovaru)

BOGDANOVCI

HR1524850031802600003

2485003-1802600003

026

VUKOVAR

GUNJA

HR1124850031814100007

2485003-1814100007

141

ŽUPANJA

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Splitu)

GRADAC

HR7624070001813400008

2407000-1813400008

134

MAKARSKA

XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Dubrovniku)

METKOVIĆ

HR1924840081826400009

2484008-1826400009

264

METKOVIĆ

PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE

(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna)

Brojčana oznaka vrste prihoda

Model

HR23

HR24

HR26

HR27

HR28

HR29

HR62

HR63

HR64

HR65

HR68

A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna

1236

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

4421

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

4430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

4456

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

4464

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8095

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8176

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8184

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8192

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8222

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8486

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8494

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8508

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8516

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8524

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8648

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8656

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8710

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8753

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8761

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

PRILOG 4

POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

A. ZAJEDNIČKI PRIHODI PRORAČUNA

3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOG, ŽUPANIJSKIH I GRADSKIH/OPĆINSKIH PRORAČUNA

Račun/naziv računa

Brojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«)

Model

HR05

HR67

HR68

HRxx100100517...1200K

1001005-17...1200K Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak

1880

HR68

1899

HR68

1910

HR68

1929

HR68

1937

HR68

1945

HR68

D. SREDSTVA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

Račun/naziv računa

Brojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«)

Model

HR05

HR68

HR7610010051700036001

1001005–1700036001

Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje

2283

HR68

2291

HR68

2305

HR68

2313

HR68

2321

HR68

120 27.09.2013 Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini 120 27.09.2013 Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini