Pravilnik o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake

NN 120/2013 (27.9.2013.), Pravilnik o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake

120 27.09.2013 Pravilnik o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2583

Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA UTVRĐIVANJE NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA NA JAVNOM POZIVU ZA DODJELU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U ZAKUP I ZAKUP ZA RIBNJAKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake (u daljnjem tekstu: javni poziv).

Članak 2.

Postupak javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu provodi se ako je više osoba koje su sudjelovale na javnom pozivu i ostvarile najviši zbroj bodova od ukupno mogućih 100 bodova izjednačeno po broju bodova i ponuđenoj zakupnini.

Članak 3.

(1) Javno nadmetanje organizira Agencija za poljoprivredno zemljište (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Javno nadmetanje provode povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za ribnjake.

Članak 4.

(1) Agencija dostavlja sudionicima iz članka 2. ovoga Pravilnika poziv za dostavu ponude na javnom nadmetanju.

(2) Poziv za dostavu ponude na javnom nadmetanju sadrži:

– naznaku javnog poziva i nekretnine koja je predmet javnog nadmetanja,

– najvišu ponuđenu zakupninu na javnom pozivu za nekretninu koja je predmet javnog nadmetanja,

– popis sudionika iz članka 2. ovoga Pravilnika,

– kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja na javnom nadmetanju iz članka 7. ovoga Pravilnika,

– rok za dostavu ponude,

– naznaku da se ponuda dostavlja preporučeno poštom Agenciji,

– napomenu da će se nedostavljanje ponude na javno nadmetanje smatrati odustajanjem od ponude na javnom pozivu,

– mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

Članak 5.

Ponuda na javnom nadmetanju sadrži:

– točne podatke o sjedištu pravne osobe te ime, prezime i adresu za fizičke osobe, OIB za fizičke i OIB i MB za pravne osobe,

– oznaku javnog poziva i nekretnine koja je predmet javnog nadmetanja,

– iznos zakupnine koja se nudi na javnom nadmetanju.

Članak 6.

Početna zakupnina na javnom nadmetanju za nekretninu iz javnog poziva je najviša zakupnina koju su ponudile osobe iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Najpovoljniji ponuditelj na javnom nadmetanju je ponuditelj za kojeg povjerenstvo iz članka 3. stavak 2. ovoga Pravilnika utvrdi da je ponudio najvišu zakupninu na javnom nadmetanju.

(2) Ako dva ponuditelja ponude jednaku zakupninu na javnom nadmetanju, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj čija je ponuda na javnom nadmetanju ranije zaprimljena.

Članak 8.

O provedenom javnom nadmetanju povjerenstvo iz članka 3. stavak 2. ovoga Pravilnika sastavlja zapisnik.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/68

Urbroj: 525-07/0363-13-2

Zagreb, 17. rujna 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.