Pravilnik o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije

NN 120/2013 (27.9.2013.), Pravilnik o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2584

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008., 71/2010., 139/2010., 22/2011., 84/2011., 12/2012., 35/2012. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/2012. i 82/2013.), na prijedlog Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA JAVNO DOSTUPNE RANE DEFIBRILACIJE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije, uvjeti za postavljanje i korištenje automatskih vanjskih defibrilatora na javnim prostorima, način provođenja obveznog osposobljavanja osoba koje nemaju obrazovanje zdravstvenog usmjerenja za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu automatskih vanjskih defibrilatora te uvjeti za sustav kontrole kvalitete na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Osnovne mjere održavanja života predstavljaju skup znanja i vještina kojima se omogućuje prepoznavanje osobe sa zastojem rada srca i pluća te bez upotrebe pomagala provode postupci oslobađanja dišnih putova, održavanja disanja i krvotoka.

2. Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu pomagala predstavljaju skup znanja i vještina kojima se omogućuje prepoznavanje osobe sa zastojem rada srca i pluća te s upotrebom pomagala provode postupci oslobađanja dišnih putova, održavanja disanja i krvotoka.

3. Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskih vanjskih defibrilatora predstavljaju skup znanja i vještina kojima se omogućuje prepoznavanje osobe sa zastojem rada srca i pluća te provode postupci oslobađanja dišnih putova, održavanja disanja i krvotoka uz primjenu automatskih vanjskih defibrilatora.

4. Vanjska masaža srca predstavlja skup postupaka za umjetno održavanje krvotoka.

5. Umjetno disanje predstavlja skup postupaka za umjetno održavanje disanja.

6. Oživljavanje je u užem smislu redoslijed postupaka koji se primjenjuju prilikom provođenja osnovnih mjera održavanja života.

7. Automatski vanjski defibrilator (u daljnjem tekstu: AVD uređaj) je jednostavni prenosivi električni uređaj koji se koristi za defibrilaciju srca u slučajevima iznenadnog srčanog zastoja. AVD uređaj automatski analizira srčani ritam, a u slučaju potrebe preporučuje defibrilaciju. Tijekom svog rada uređaj se koristi glasovnim, zvučnim i tekstualnim uputama.

8. Automatska vanjska defibrilacija je postupak kojim se iz AVD uređaja oslobađa kontrolirana električna energija i isporučuje srcu preko stjenke prsnog koša s namjerom da uspostavi srčanu funkciju.

9. Električni šok je pojedinačni impuls električne struje kojim se srcu isporučuje kontrolirana električna energija s namjerom da se uspostavi srčana funkcija pomoću AVD uređaja.

10. Djelatnost hitne medicine (izvanbolničke) u Republici Hrvatskoj prema stručno-medicinskoj doktrini i uz uporabu medicinske tehnologije provodi Hrvatski zavod za hitnu medicinu i zavodi za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: županijski zavodi za hitnu medicinu) u skladu s propisima o zdravstvenoj zaštiti.

11. Osposobljene osobe u smislu ovoga Pravilnika su osobe koje nemaju obrazovanje zdravstvenog usmjerenja, a osposobljene su za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

12. Osposobljavanje osoba za upotrebu vještina potrebnih za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja provodi se na temelju programa tečaja osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja.

13. Utvrđeni prostor je javni prostor na kojem se može očekivati povremeno ili trajno okupljanje većeg broja građana.

14. Registar AVD uređaja je jedinstveni popis AVD uređaja na području Republike Hrvatske.

15. Registar provedenih postupaka oživljavanja uz upotrebu AVD uređaja je popis slučajeva provedenih postupaka oživljavanja uz upotrebu AVD uređaja.

16. Vlasnik AVD uređaja može biti pravna osoba, odnosno fizička osoba.

Članak 3.

Program javno dostupne rane defibrilacije provodi se u cilju zdravstvene izobrazbe i prosvjećivanja šireg stanovništva i upoznavanja o važnosti rane defibrilacije, ranog obavještavanja županijskih zavoda za hitnu medicinu te provođenja osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja od osoba koje su za to osposobljene u slučaju da se srčani zastoj dogodi u okruženju gdje je postavljen AVD uređaj.

Članak 4.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo u obavljanju javnozdravstvene djelatnosti zdravstveno-odgojnim, edukativnim, promidžbenim i drugim aktivnostima sudjeluju u prosvjećivanju stanovništva radi podizanja razine osviještenosti o važnosti rane defibrilacije.

Članak 5.

Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu AVD uređaja provode se u okviru prve pomoći u slučajevima kada neka osoba doživi iznenadni zastoj rada srca i/ili disanja do dolaska radnika izvanbolničke hitne medicine.

Članak 6.

(1) Obvezno osposobljavanje osoba za provođenje postupaka oživljavanja uz upotrebu AVD uređaja provodi se na temelju programa tečaja osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Tečaj iz stavka 1. ovoga članka može provoditi Hrvatski zavod za hitnu medicinu, županijski zavodi za hitnu medicinu, Hrvatski crveni križ, Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za reanimatologiju i Hrvatsko društvo za hitnu medicinu.

(3) Tečaj iz stavka 1. ovoga članka mogu provoditi i druge pravne osobe po prethodno pribavljenoj suglasnosti ministra zdravlja.

Članak 7.

Prije postavljanja AVD uređaja na utvrđeni prostor vlasnik AVD uređaja obvezan je osigurati osposobljavanje radnika za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja sukladno programu tečaja iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Prije postavljanja AVD uređaja na utvrđeni prostor AVD uređaj mora:

– imati automatsku analizu srčanog ritma i tipku za isporuku električnog šoka koja je aktivna samo onda kada uređaj to sam dopusti,

– onemogućiti korisnika AVD uređaja u donošenju samovoljne odluke da se električni šok isporuči neovisno o preporuci uređaja,

– imati glasovne i tekstualne upute koje uređaj daje korisniku AVD uređaja na hrvatskom jeziku sukladno važećim smjernicama koje se koriste u Europskoj uniji.

Članak 9.

(1) Vlasnik AVD uređaja obvezan je jasno istaknuti i kontinuirano održavati prikazanim i dostupnim javnosti znak AVD uređaja.

(2) Izgled znaka AVD uređaja tiskan je u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Izgled znaka koji upućuju na smjer kretanja prema mjestu gdje se AVD uređaj nalazi tiskan je u Prilogu III. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 10.

(1) Znak AVD uređaja označava mjesto na kojemu je AVD uređaj postavljen unutar zaštitnog ormarića ili bez njega.

(2) Znakovi iz članka 9. ovoga Pravilnika sukladni su preporukama Međunarodnog odbora za suradnju u reanimatologiji (ILCOR) i dizajniran je u skladu sa ISO 7010 standardom za sigurnosne znakove i oblike. Boje i postojeći simboli sukladni su ISO 3864-3 standardu.

Članak 11.

(1) Vlasnik AVD uređaja obvezan je u roku od 30 dana od dana postavljanja AVD uređaja na utvrđeni prostor dostaviti Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu sve podatke navedene u članku 14. ovoga Pravilnika.

(2) Hrvatski zavod za hitnu medicinu obvezan je izvijestiti županijske zavode za hitnu medicinu o adresi i mjestu na kojima je AVD uređaj postavljen.

Članak 12.

(1) Ako se AVD uređaj premješta na drugo mjesto unutar utvrđenog prostora ili se uklanja iz prostora iz bilo kojeg razloga, vlasnik AVD uređaja obvezan je o tome odmah, a najkasniju u roku od 24 sata od premještanja ili uklanjanja AVD uređaja, pisanim putem izvijestiti Hrvatski zavod za hitnu medicinu uz obveznu naznaku mjesta AVD uređaja i razloga zbog kojeg AVD uređaj nije upotrebljiv.

(2) Svaku promjenu vezanu uz mjesto i adresu AVD-a na području pojedinih županija Hrvatski zavod za hitnu medicinu obvezan je odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od primitka izvješća iz stavka 1. ovoga članka dostaviti nadležnim županijskim zavodima za hitnu medicinu.

Članak 13.

(1) Vlasnik AVD uređaja obvezan je osigurati održavanje i testiranje AVD uređaja sukladno uputama proizvođača.

(2) Vlasnik AVD uređaja obvezan je voditi i čuvati evidenciju o održavanju i testiranju AVD uređaja te istu na zahtjev dostaviti Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu.

Članak 14.

(1) Hrvatski zavod za hitnu medicinu ustrojava i vodi Registar AVD uređaja.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

1) točnu adresu i mjesto AVD uređaja u utvrđenom prostoru,

2) ime i prezime, adresu ako je vlasnik AVD uređaja fizička osoba, odnosno naziv pravne osobe i adresu ako je vlasnik AVD uređaja pravna osoba,

3) model, tip i serijski broj AVD uređaja te podatke o prodavatelju AVD uređaja (naziv pravne osobe, adresa),

4) podatke o ovlaštenom servisu za taj AVD uređaj (uz priloženu suglasnost proizvođača uređaja da je navedeni servis od njih ovlašten),

5) datum kada je AVD uređaj postavljen na utvrđeni prostor,

6) podatke o osposobljenosti radnika za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja: podatke o osposobljenim radnicima (imena i prezimena, nazivi radnih mjesta i kontaktni brojevi telefona) i podatke o programu tečaja koji su prošli (mjesto i datum, te ime i prezime voditelja tečaja).

Članak 15.

(1) Hrvatski zavod za hitnu medicinu obvezan je na svojoj mrežnoj stranici objaviti popis adresa i mjesta AVD uređaja u Republici Hrvatskoj sa svim podacima navedenim u Registru AVD-a.

(2) Hrvatski zavod za hitnu medicinu obvezan je popis adresa i mjesta AVD uređaja jednom godišnje dostaviti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Članak 16.

(1) U okviru programa javno dostupne rane defibrilacije, sustavno se prikupljaju podaci o provedenim postupcima oživljavanja uz upotrebu AVD uređaja radi osiguranja povratne informacije i upravljanja kvalitetom.

(2) Hrvatski zavod za hitnu medicinu ustrojava i vodi Registar provedenih postupaka oživljavanja uz upotrebu AVD uređaja od strane osposobljenih osoba.

Članak 17.

(1) Vlasnik AVD uređaja obvezan je dostaviti Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu podatke o provedenim postupcima oživljavanja uz upotrebu AVD uređaja od strane osposobljenih osoba najkasnije 36 sati nakon što je postupak pružen.

(2) Podaci o provedenim postupcima oživljavanja uz upotrebu AVD uređaja od strane osposobljenih osoba dostavljaju se na obrascu koji je tiskan u Prilogu IV. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 18.

Hrvatski zavod za hitnu medicinu analizira provedene pojedinačne postupke oživljavanja uz upotrebu AVD uređaja od strane osposobljenih osoba.

Članak 19.

Praćenje provedbe programa javno dostupne rane defibrilacije provodi Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Članak 20.

Prilikom praćenja provedbe programa javno dostupne rane defibrilacije Hrvatski zavod za hitnu medicinu može:

1. provesti ispitivanje, istraživanje, testiranje, analizu ili provesti očevid svih uvjeta vezanih uz postavljanje i korištenje AVD uređaja, za koji smatra da su nužni,

2. zatražiti dokumentaciju AVD uređaja ili AVD uređaj za potrebe ispitivanja, istraživanja, testiranja ili analiziranja,

3. kopirati dokumentaciju vezanu uz AVD uređaj,

4. fotografirati ili snimati utvrđeni prostor ili bilo koju stvar koja se nalazi na ili u utvrđenom prostoru na kojemu je postavljen AVD uređaj.

Članak 21.

Hrvatski zavod za hitnu medicinu obvezan je u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uspostaviti Registar AVD uređaja i Registar provedenih postupaka oživljavanja uz upotrebu AVD-a od strane osposobljenih osoba.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/13-01/196

Urbroj: 534-10-1-1/1-13-1

Zagreb, 23. rujna 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

PRILOG I.

PROGRAM TEČAJA – OSNOVNE MJERE ODRŽAVANJA ŽIVOTA UZ UPOTREBU AVD UREĐAJA

R.b.

Tema

Broj nastavnih sati

1.

Uvod u tečaj

0,5 nastavnih sati

2.

Osnovno održavanje života

3 nastavna sata

3.

Primjena automatskog vanjskog defibrilatora

2,5 nastavna sata

Napomena: Jedan nastavni sat = 45 minuta

Za održavanje vježbi potrebno je osigurati po jednu lutku za vježbanje osnovnog održavanja života i jedan edukacijski AVD uređaj te najmanje jednog instruktora na 6 polaznika.

Trajanje tečaja je 6 sati u omjeru 1 sat teorije i 5 sati praktične nastave.

Po završetku tečaja polaznik pristupa pisanoj i praktičnoj provjeri znanja.

Pisanu provjeru znanja polaznik mora zadovoljiti s najmanje 70% uspješnosti.


PRILOG II.

ZNAK AVD UREĐAJA

PRILOG III.

ZNAK KOJI UPUĆUJE NA SMJER KRETANJA PREMA AVD UREĐAJU


PRILOG IV.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROVEDENOG POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD UREĐAJA

120 27.09.2013 Pravilnik o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije 120 27.09.2013 Pravilnik o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije