Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine

NN 120/2013 (27.9.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2585

Na temelju članka 139. stavka 2. i članka 140. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/2012 i 82/2013), ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE IZ OBITELJSKE MEDICINE

Članak 1.

U Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (»Narodne novine« broj 129/2011 i 129/2012) u članku 2.:

– u podstavku 7. iza riječi: »deset« riječi: »godina radnog staža od kojeg ima najmanje pet« brišu se.

– u podstavku 8. riječi: »Glavni mentor jest doktor medicine specijalist obiteljske (opće) medicine sa znanstveno-nastavnim ili stručnim zvanjem ili doktor medicine specijalist obiteljske (opće) medicine s najmanje pet godina specijalističkog staža. Listu glavnih mentora iz obiteljske medicine ministarstvu nadležnom za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministarstvo) predlaže voditelj programa specijalističkog usavršavanja iz obiteljske medicine uz pribavljeno mišljenje Komore.« zamjenjuju se riječima:

»Glavni mentor je doktor medicine specijalist obiteljske (opće) medicine sa znanstveno-nastavnim, znanstvenim ili stručnim zvanjem ili doktor medicine specijalist obiteljske (opće) medicine, s najmanje deset godina specijalističkog staža. Listu glavnih mentora iz obiteljske medicine ministarstvu nadležnom za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministarstvo) predlaže voditelj programa specijalističkog usavršavanja iz obiteljske medicine na prijedlog pročelnika katedre obiteljske medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uz pribavljeno mišljenje Komore.«.

– u podstavku 9. iza riječi: »Mentor jest i doktor medicine specijalist one grane za koju se izvodi dio programa specijalističkog usavršavanja s najmanje pet godina specijalističkog staža.«, dodaju se riječi:

»Listu svih mentora za specijalizaciju doktora medicine iz obiteljske medicine donosi voditelj programa specijalističkog usavršavanja iz obiteljske medicine na prijedlog pročelnika katedre obiteljske medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.«.

Članak 2.

U članku 11. stavci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»U ugovoru iz stavka 1. ovoga članka mora se ugovoriti iznos naknade štete sukladno članku 12. stavku 1. ovoga Pravilnika koju je doktor medicine, u slučaju kad otkazuje ugovor o radu prije isteka ugovorene obveze rada iz stavka 2. ovoga članka, razmjerno izvršenoj obvezi rada, obvezan isplatiti zdravstvenoj ustanovi iz stavka 1. ovoga članka.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka mora se ugovoriti i iznos naknade štete koju je doktor medicine, u slučaju kad otkazuje ugovor o radu prije položenog specijalističkog ispita obvezan isplatiti zdravstvenoj ustanovi iz stavka 1. ovoga članka.

Ako doktor medicine nakon položenog specijalističkog ispita, a prije isteka ugovorene obveze rada otkaže ugovor o radu i uz pribavljenu suglasnost ministra zasnuje radni odnos u drugoj zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač Republika Hrvatska, županija, odnosno grad naknadu štete iz stavka 3. ovoga članka snosi doktor medicine ili zdravstvena ustanova u kojoj je zasnovao radni odnos.«.

Članak 3.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Troškovi specijalizacije obuhvaćaju bruto plaće doktora medicine, troškove mentorstva, troškove zdravstvene ustanove u kojoj se obavlja specijalističko usavršavanje i druge troškove vezano uz specijalističko usavršavanje.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»Troškovi zdravstvene ustanove u kojoj se obavlja specijalističko usavršavanje utvrđuju se u visini četverostrukog iznosa proračunske osnovice.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6 i 7.

Članak 4.

U članku 23. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Pisani dio teorijskog dijela specijalističkog ispita iz obiteljske medicine polaže se na medicinskom fakultetu.

Usmeni dio teorijskog dijela specijalističkog ispita iz obiteljske medicine polaže se nakon položenog pisanog teorijskog dijela i praktičnog dijela specijalističkog ispita.«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5., 6. i 7., koji glase:

»Praktični dio specijalističkog ispita iz obiteljske medicine polaže se pred povjerenstvom koje imenuje ministar.

Povjerenstvo iz stavka 3. ovog članka čine tri člana, od kojih su najmanje dva člana u znanstveno-nastavnom zvanju iz područja obiteljske medicine, a treći član može biti primarijus specijalista obiteljske medicine.«.

Praktični dio specijalističkog ispita polaže se pred Povjerenstvom iz stavka 3. ovog članka u domu zdravlja koji ima sklopljen sporazum o provođenju nastave s medicinskim fakultetom.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/166

Urbroj: 534-10-1-2-1/3-13-07

Zagreb, 18. rujna 2013.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.