Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

NN 120/2013 (27.9.2013.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

2586

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13) ministar znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministar) donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POKRIĆE TROŠKOVA PREHRANE STUDENATA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata (u daljnjem tekstu: davatelj usluge).

KORISNICI POTPORE

Članak 2.

(1) Pravo na potporu za pokriće troškova prehrane studenata (u daljnjem tekstu: pravo na potporu) ostvaruje redoviti student na preddiplomskom sveučilišnom, diplomskom sveučilišnom, integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom, kratkom stručnom, preddiplomskom stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju visokog učilišta u Republici Hrvatskoj koji je državljanin države članice Europske unije i koji ispunjava uvjete iz članka 3. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: korisnik potpore).

(2) Visoko učilište može sklopiti ugovor s davateljima usluge studentske prehrane u kojem se regulira način na koji visoko učilište financira potporu za troškove prehrane redovitog studenta koji je državljanin države koja nije članica Europske unije, ili redovitog studenta stranog državljanina koji boravi u Republici Hrvatskoj temeljem ugovora zaključenog između hrvatskoga i stranog visokog učilišta.

(3) Korisnik potpore ne smije biti u radnom odnosu niti u evidenciji o nezaposlenima tijela nadležnog za vođenje takve evidencije.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka, korisnik potpore može biti i student strani državljanin koji je stipendist Ministarstva po načelu reciprociteta, ako je pravo na potporu utvrđeno ugovorom o sudjelovanju u međunarodnom programu razmjene (Erasmus, CEEPUS i međunarodni bilateralni pravni akti) ili po posebnoj odluci Ministarstva.

(5) Iznos i trajanje prava na potporu za korisnike potpore iz stavka 4. ovog članka utvrđuju se posebnom odlukom Ministarstva.

UVJETI ZA OSTVARIVANJE I TRAJANJE PRAVA NA POTPORU

Članak 3.

(1) Pravo na potporu korisnik potpore ostvaruje upisom na studij iz članka 2. stavka 1. na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj.

(2) Pravo na potporu traje za vrijeme propisanog trajanja studija te dodatnih:

– 12 mjeseci u slučaju preddiplomskog sveučilišnog i diplomskog sveučilišnog studija te kratkog stručnog, preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija, odnosno

– 24 mjeseca u slučaju integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija.

(3) Pravo na potporu ne ostvaruje:

– student koji upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini;

– student koji stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine;

– student koji po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija.

(4) Student koji je izgubio pravo na potporu temeljem stavka 3. ovog članka može ponovno postati korisnik potpore kada je u prethodnoj akademskoj godini stekao 18 ili više ECTS bodova i kada je u dvije uzastopne akademske godine stekao 36 ili više ECTS bodova.

(5) Upisom mirovanja obveza studenta sukladno odredbi članka 88. stavka 1. točke 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13) privremeno se obustavlja ostvarivanje prava na potporu. Nakon prestanka razdoblja mirovanja ostvarivanje prava se nastavlja, a razdoblje mirovanja ne uračunava se u vrijeme trajanja potpore iz stavka 2. ovog članka.

(6) Korisnik potpore koji sudjeluje u programu međunarodne razmjene studenata pravo na potporu ne ostvaruje za vrijeme boravka na stranom visokom učilištu.

Članak 4.

(1) Prava korisnika potpore počinju teći upisom akademske godine ili semestra studija.

(2) Korisnici potpore koji upisuju akademsku godinu studija pravo na potporu ostvaruju u razdoblju od 1. listopada tekuće do 15. listopada sljedeće kalendarske godine, osim u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza.

(3) Korisnici potpore koji upisuju zimski semestar studija pravo na potporu ostvaruju u razdoblju od 1. listopada tekuće do 15. ožujka sljedeće kalendarske godine.

(4) Korisnici potpore koji upisuju ljetni semestar studija pravo na potporu ostvaruju od 1. ožujka do 15. listopada, osim u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza.

(5) Sveučilište, veleučilište i visoka škola koje namjerava započeti s izvođenjem nastave prije termina za početak akademske godine dužno je o svojoj namjeri izvijestiti Ministarstvo najkasnije do 1. lipnja tekuće kalendarske godine te istovremeno zatražiti odobrenje za raniji početak ostvarivanja prava na potporu.

NAMJENA POTPORE

Članak 5.

Potporom se korisniku podmiruje dio troškova osobne dnevne prehrane u restoranima s kojima Ministarstvo ili od njega ovlaštena ustanova (studentski centar, visoko učilište) sklopi ugovor o pružanju usluga prehrane studenata.

RAZINE PRAVA NA POTPORU

Članak 6.

(1) Korisnici potpore svoje pravo ostvaruju u različitim iznosima ovisno o razini dodijeljenih prava izraženoj brojem kompletnih dnevnih obroka (u daljnjem tekstu: meni obrok).

(2) Razina prava na potporu dodjeljuje se automatski u trenutku evidentiranja upisa akademske godine ili semestra u Informacijskom sustavu studentskih prava (u daljnjem tekstu: ISSP) u visini prava definiranoj člankom 7., a na temelju podataka iz članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika.

Članak 7.

(1) Razine prava na potporu bilježe se brojevima: 1, 2 i 2,5 te označavaju pravo na potporu u vrijednosti jednog, dva odnosno dva i pol meni obroka dnevno.

(2) Razina prava 1 pripada svim korisnicima potpore, uključivo i onima koji su ostvarili pravo na smještaj u učenički dom koji pruža uslugu prehrane.

(3) Razina prava 2 pripada sljedećim skupinama:

– korisnicima potpore koji borave u mjestu studiranja, a imaju prebivalište na području druge županije (temeljem osobne iskaznice i prijave boravišta policijskoj upravi ili postaji Ministarstva unutarnjih poslova nadležnoj prema mjestu boravišta);

– korisnicima potpore koji imaju prebivalište ili boravište u mjestu koje je slabo prometno povezano s mjestom studiranja. Njima se na temelju prijedloga studentskog zbora i matičnog visokog učilišta ova razina prava dodjeljuje posebnom odlukom Ministarstva;

– stranim državljanima koji koriste potporu iz međunarodne razmjene (Erasmus, CEEPUS i međunarodni bilateralni pravni akti) kao stipendisti Ministarstva;

– stranim državljanima iz zemalja članica Europske unije koji studiraju u Republici Hrvatskoj.

(4) Razina prava 2,5 pripada sljedećim skupinama korisnika potpore:

– korisnicima potpore koji su na natječaju studentskih centara ostvarili pravo na smještaj u studentski dom ili u učenički dom koji ne pruža uslugu prehrane (na temelju potvrde studentskog centra ili učeničkog doma);

– korisnicima potpore izrazito slabog imovinskog stanja na temelju posebne odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, uz predočenje rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje;

– korisniku potpore vrhunskom sportašu koji dokaže da boravi u mjestu studiranja koje je različito od mjesta prijavljenog prebivališta (temeljem rješenja o kategorizaciji sportaša (I-III kategorija) Hrvatskog olimpijskog odbora, osobne iskaznice i prijave boravišta policijskoj upravi ili postaji Ministarstva unutarnjih poslova nadležnoj prema mjestu boravišta).

Članak 8.

(1) Meni obrok, u smislu ovog Pravilnika, je složeni obrok kojeg je davatelj usluge obvezan ponuditi studentu, a sastoji se od pojedinačnih jela iz šest skupina: juha, glavno jelo, prilog/varivo, salata, desert/napitak i kruh/pecivo.

(2) Svako pojedinačno jelo koje je sastavnica meni obroka davatelj usluge može ponuditi i izvan meni obroka uz visinu potpore iz članka 10. stavka 1. podstavka 1. i članka 10. stavka 4. ovog Pravilnika.

(3) Davatelj usluge može studentima ponuditi i pojedinačna jela i druge prehrambene proizvode koji nisu sastavnice meni obroka, a pripadaju jednoj od skupina: pojedinačna jela, jednostavna jela, dodaci jelima, umaci, sendviči, namazi, mliječni proizvodi, kolači i sokovi/vode, uz visinu potpore iz članka 10. stavka 1. podstavka 2. i članka 10. stavka 4. ovog Pravilnika.

(4) Sastav meni obroka i popis pojedinačnih jela i drugih prehrambenih proizvoda koji nisu sastavnice meni obroka s normativima i cijenama koje propisuje Ministarstvo nalaze se u prilogu ovog Pravilnika te čine njezin sastavni dio.

OBRAČUNSKE CIJENE

Članak 9.

(1) Obračunske cijene meni obroka te pojedinačnih jela i drugih prehrambenih proizvoda koji nisu sastavnice meni obroka u razdoblju od stupanja na snagu ovog Pravilnika do kraja kalendarske godine 2014. utvrđene su u prilogu iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika.

(2) Počevši od kalendarske godine 2015., Ministarstvo će za svaku kalendarsku godinu donositi posebnu odluku o obračunskim cijenama iz stavka 1. ovog članka.

VISINA POTPORE

Članak 10.

(1) Potporom Ministarstva podmiruje se:

– 71,24% obračunske cijene meni obroka i pojedinačnih jela sastavnica meni obroka (prema prilogu iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika),

– 50% obračunske cijene pojedinačnih jela i drugih prehrambenih proizvoda koji nisu sastavnice meni obroka (prema prilogu iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika).

(2) Potporu iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo osigurava plaćanjem računa davatelju usluge iz članka 16. stavka 3. ovog Pravilnika, dok razliku do pune obračunske cijene snosi korisnik potpore.

(3) Potpora iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se od stupanja na snagu ovog Pravilnika do kraja kalendarske godine 2014.

(4) Počevši od kalendarske godine 2015., Ministarstvo će za svaku kalendarsku godinu, po donošenju Državnog proračuna i uzimajući u obzir u njemu osigurana sredstva za prehranu studenata, donositi posebnu odluku o visini potpore iz stavka 1. ovog članka.

(5) Posebne odluke iz članka 9. stavka 2. i iz stavka 4. ovog članka Ministarstvo donosi uz prethodno pribavljeno mišljenje Nacionalnog povjerenstva iz članka 19. ovog Pravilnika.

OSTVARIVANJE POTPORE

Članak 11.

(1) Iznos dnevne potpore računa se tako da se broj dodijeljene razine prava iz članka 7. pomnoži s dijelom obračunske cijene meni obroka iz članka 10. stavak 1. podstavak 1. i članka 10. stavka 4.

(2) Korisniku se u ponedjeljak u vrijeme definirano člankom 18. stavkom 1. dodjeljuju iznosi dnevne potpore za taj tjedan sukladno stavcima 1., 3. i 4. ovog članka, pri čemu se neiskorišteni dio iznosa dnevne potpore može prenositi isključivo na preostale dane u tom tjednu do vremena definiranog člankom 18. stavkom 1. ovog Pravilnika.

(3) Korisnici potpore s razinom prava 1 nemaju pravo na potporu u vrijeme državnih blagdana, subotom i nedjeljom.

(4) Korisnici potpore s razinama prava 2 i 2,5 imaju pravo na potporu sve dane u tjednu.

(5) Korisnik potpore u jednome danu može iskoristiti najviše:

– dvostruki iznos dnevne potpore,

– 2 meni obroka (korisnik potpore s razinom prava 1),

– 3 meni obroka (korisnik potpore s razinom prava 2 i 2,5),

– 3 jela ili artikla iz svake podskupine pojedinačnih jela i drugih prehrambenih proizvoda koji nisu sastavnice meni obroka, osim podskupine mliječnih proizvoda,

– 5 jela ili artikla iz podskupine mliječnih proizvoda.

EVIDENCIJA O KORISNICIMA POTPORE

Članak 12.

(1) Informacijski sustav studentskih prava (u daljnjem tekstu: ISSP) vodi Centar za autorizaciju prava (u daljnjem tekstu: CAP) Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Srce).

(2) ISSP evidentira sljedeće podatke o korisnicima potpore:

– ime i prezime,

– osobni identifikacijski broj,

– spol,

– adresu prebivališta,

– adresu boravišta,

– šifra iz Upisnika visokih učilišta i naziv visokog učilišta,

– šifra iz Upisnika studijskih programa i naziv upisanog studijskog programa,

– vrsta upisanog studijskog programa,

– godinu prvog upisa studijskog programa,

– prelazak s jednog studijskog programa na drugi studijski program na istoj razini studija,

– broj dodijeljene razine prava iz članka 7.,

– trajanje studijskog programa u godinama ili semestrima studija,

– broj ECTS bodova koje je korisnik potpore stekao u prethodnoj akademskoj godini ili semestru,

– broj ECTS bodova koje je korisnik potpore stekao u prethodne dvije akademske godine,

– ugovor o dodjeli potpore, za studente koji koriste potporu na temelju međunarodne razmjene kao stipendisti Ministarstva

– početak i kraj mirovanja obveza studenta,

– datum ispisa s visokog učilišta,

– datum završetka prve razine studija (preddiplomskog sveučilišnog, kratkog stručnog ili preddiplomskog stručnog studija),

– datum upisa druge razine studija (diplomskog sveučilišnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija),

– datum završetka druge razine studija (diplomskog sveučilišnog, specijalističkog diplomskog stručnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija),

– podatak o smještaju korisnika potpore u studentski odnosno učenički dom,

– podaci o odluci dodjeli više razina prava na potporu na temelju socijalnog statusa korisnika potpore,

– status vrhunskog sportaša.

(3) Srce nije ovlašteno mijenjati podatke iz stavka 2. ovog članka osim u slučajevima propisanim ovim Pravilnikom ili odlukom Ministarstva.

(4) U slučaju utvrđene zlouporabe studentske iskaznice Srce je ovlašteno, na traženje Ministarstva, davatelja usluge, visokog učilišta ili korisnika potpore, privremeno obustaviti pravo na potporu.

(5) Činjenica da je korisniku potpore izdano više studentskih iskaznica evidentira se u ISSP-u.

Članak 13.

(1) Upis i izmjene podataka o korisniku potpore iz članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika provodi visoko učilište na koje je korisnik potpore upisan.

(2) Visoko učilište koje evidenciju o studentima vodi u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) podatke o korisnicima potpore upisuje u taj sustav, iz kojega se podaci potom preuzimaju u ISSP.

(3) Visoko učilište koje ne vodi evidenciju o studentima u ISVU-u obvezno je podatke iz članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika upisati u ISSP.

(4) Visoko je učilište obvezno prilikom upisa nove akademske godine, a najkasnije do 15. listopada tekuće godine, ili semestra studija, u ISSP evidentirati podatke iz članka 12. stavka 2 ovog Pravilnika.

(5) Visoko je učilište obvezno bez odgode izmijeniti one podatke o korisniku potpore koji utječu na promjenu dodijeljene razine prava odnosno na gubitak prava na potporu, a najkasnije u roku od 5 dana od saznanja za takve podatke.

(6) U slučaju kada postupanje visokog učilišta iz stavka 5. ovog članka ima za posljedicu dodjeljivanje niže razine prava od one koja bi korisniku potpore pripadala temeljem članka 7. ovog Pravilnika, visoko je učilište obvezno podmiriti sve time nastale troškove korisniku potpore.

(7) U slučaju kada postupanje visokog učilišta iz stavka 5. ovog članka ima za posljedicu dodjeljivanje više razine prava od one koja bi korisniku potpore pripadala temeljem članka 7. ovog Pravilnika, visoko je učilište dužno uplatiti u Državni proračun iznos koji odgovara onom dijelu potpore Ministarstva koji je isplaćen protivno članku 7.

Članak 14.

(1) Kompletna ponuda s cijenama koju davatelj usluge pruža sukladno prilogu iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika evidentirana je u ISSP-u.

(2) Srce jednom mjesečno priprema davateljima usluge pojedinačna izvješća o ostvarenim uslugama prehrane studenata.

(3) Pored navedenog u stavku 2. ovog članka, Srce Ministarstvu priprema i skupno izvješće za sve davatelje usluge.

(4) Izvješća iz stavaka 2. i 3. ovog članka Srce je obvezno pripremiti najkasnije do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec i učiniti ih dostupnim za preuzimanje u elektroničkom formatu s internetske stranice Srca.

(5) Temeljem izvješća iz stavaka 2. i 3. ovog članka davatelj usluge ispostavlja Ministarstvu račun za pružene usluge kojeg je izvješće prilog i sastavni dio.

KORIŠTENJE POTPORE

Članak 15.

(1) Korisnik potpore svoje pravo dokazuje i ostvaruje putem studentske iskaznice, koja se izdaje sukladno pravilniku kojim se regulira studentska iskaznica.

(2) Korisnik potpore upisan na više visokih učilišta pravo na potporu može ostvarivati isključivo temeljem upisa na jedno visoko učilište. Korisnik potpore može imati pravo na potporu samo na jednoj studentskoj iskaznici.

(3) Korisnik potpore obvezan je visokom učilištu na kojem ostvaruje potporu bez odgode, a najkasnije u roku od 7 dana, prijaviti gubitak, oštećenje ili krađu studentske iskaznice, nakon čega mu je visoko učilište dužno izdati novu.

(4) Studenti koji nisu korisnici potpore studentskom iskaznicom dokazuju i ostvaruju pravo na prehranu kod davatelja usluge uz plaćanje pune obračunske cijene meni obroka i pojedinačnih jela i drugih prehrambenih proizvoda koji nisu sastavnice meni obroka koji se nalaze u prilogu iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika.

(5) Korisnik potpore čini povredu ovoga Pravilnika ako:

– ustupi na korištenje drugoj osobi studentsku iskaznicu putem koje ostvaruje pravo na potporu,

– koristi studentsku iskaznicu drugog korisnika,

– u roku od 7 dana ne prijavi matičnom visokom učilištu gubitak iskaznice putem koje ostvaruje pravo na potporu.

(6) Korisnik potpore koji počini povredu iz stavka 5. podstavka 1. i 2. ovog članka sankcionirat će se obustavom potpore u trajanju od 3 mjeseca.

DAVATELJI USLUGE

Članak 16.

(1) Davatelji usluge su pravne i fizičke osobe s kojima Ministarstvo sklopi ugovor o pružanju usluge prehrane studenata.

(2) Ministarstvo obavještava Srce o uvođenju novog objekta u ISSP minimalno 10 radnih dana prije početka rada. Ministarstvo u obavijesti dostavlja broj i lokaciju odobrenih blagajni te ostale podatke iz ugovora s davateljem usluge koji su relevantni za ISSP. U slučaju prestanka ugovora s davateljem usluge, Ministarstvo obavještava Srce minimalno 5 radnih dana prije datuma prestanka.

(3) Ugovorom o pružanju usluga prehrane studenata utvrđuju se prava i obveze Ministarstva i davatelja usluge.

(4) Ugovor obvezno sadržava:

– kompletnu ponudu s normativima i cijenama koju davatelj usluge pruža sukladno prilogu iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika,

– specifikaciju i način održavanja računalno-komunikacijske infrastrukture, koju Ministarstvu predlaže Srce, a koja je potrebna za uključivanje restorana u ISSP koju je davatelj usluge dužan osigurati,

– način i vrijeme izdavanja računa davatelja usluge,

– način i uvjete plaćanja od strane Ministarstva.

(5) Davatelj usluge čini povredu ovog Pravilnika ako:

– dopusti korištenje studentske iskaznice putem koje se ostvaruje pravo na potporu osobi kojoj ista nije izdana,

– ne izda račun ili izda pogrešan ili nepotpun račun korisniku potpore,

– ne pridržava se ponude koju pruža sukladno sklopljenom ugovoru (u pogledu sastava, normativa ili cijena),

– dopusti iznošenje hrane izvan restorana,

– ne poštuje radno vrijeme za posluživanje jela propisano člankom 18. stavkom 1. ovog Pravilnika.

Članak 17.

(1) Davatelj usluge obvezan je prilikom zaključivanja ugovora iz članka 16. ovog Pravilnika priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ugostiteljski objekt iz skupine »restoran« propisane Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine«, broj 82/07, 82/09 i 75/12).

(2) Odredba prethodnog stavka ne primjenjuje se na objekte studentskih centara sukladno članku 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 145/11 – RUSRH, 50/12 i 80/13).

Članak 18.

(1) Radno vrijeme za posluživanje jela sukladno odredbama ovog Pravilnika ne može započeti prije 7.00 sati niti završiti nakon 22.00 sata.

(2) Davatelj usluge obvezan je dnevno tijekom trajanja ručka odnosno večere ponuditi barem tri meni obroka po obroku od kojih je jedan vegetarijanski. Broj ponuđenih različitih meni obroka u tjednu ne smije biti manji od 15.

(3) Različitost meni obroka, u smislu stavka 2. ovog članka, podrazumijeva različito glavno jelo u sastavu meni obroka.

(4) Davatelj usluge može ponuditi i druge meni obroke pored popisanih u prilogu iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika, pod uvjetom da se sastoje od pojedinačnih jela koja su sastavnice meni obroka.

(5) Davatelj usluge obvezan je pri pružanju iste utvrditi identitet korisnika potpore na temelju studentske iskaznice.

(6) U slučaju da pri pružanju usluga prehrane davatelj usluge utvrdi neovlašteno korištenje studentske iskaznice kojim se ostvaruje pravo na potporu obvezan je odmah o zlouporabi izvijestiti CAP pisanim ili elektroničkim putem, a iskaznicu oduzeti i dostaviti matičnom visokom učilištu.

(7) Davatelj usluge obvezan je Povjerenstvima iz članka 19. omogućiti nadzor nad pružanjem usluga.

POVJERENSTVA ZA KONTROLU PREHRANE STUDENATA

Članak 19.

(1) Nacionalno povjerenstvo za kontrolu prehrane studenata (u daljnjem tekstu: Nacionalno povjerenstvo) ima pet članova koje imenuje i razrješava ministar nadležan za visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministar). Dva člana Nacionalnog povjerenstva predlaže Hrvatski studentski zbor iz redova studenata, jednog člana Zajednica studentskih centara, jednog člana Rektorski zbor, a jednog člana Ministar. Predsjednika Nacionalnog povjerenstva imenuju članovi između sebe. Nacionalno povjerenstvo o svojem radu donosi Poslovnik.

(2) Mandat imenovanih članova Nacionalnog povjerenstva traje dvije godine i može se ponoviti još jedanput. Iznimno, mandat člana koji se imenuje na prijedlog Ministra može se ponoviti više puta.

(3) Troškove za rad Nacionalnog povjerenstva osigurava Ministarstvo u svom proračunu sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske kojom se određuje visina naknada članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela.

(4) Nacionalno povjerenstvo u pravilu će se sastajati najmanje tri puta godišnje.

(5) Lokalno povjerenstvo za kontrolu prehrane studenata (u daljnjem tekstu: Lokalno povjerenstvo) sastoji se od tri ili pet članova koje imenuje i razrješava ravnatelj studentskog centra u sastavu pojedinih visokih učilišta pri čemu natpolovičnu većinu čine predstavnici studenata koje predlaže lokalni studentski zbor, dok ostale članove predlaže studentski centar.

(6) Na visokim učilištima koja djeluju u mjestima gdje ne postoji studentski centar zadaću lokalnoga povjerenstva obavljaju predstavnici studentskog zbora i restorana koji pružaju usluge prehrane, a koje imenuje dekan visokog učilišta.

(7) Mandat imenovanih članova Lokalnog povjerenstva traje dvije godine i ne može se ponoviti.

(8) Rad u Lokalnom povjerenstvu obavlja se bez naknade.

(9) Član Nacionalnog odnosno Lokalnog povjerenstva razriješit će se dužnosti na koju je imenovan:

– ako sam zatraži razrješenje,

– ako mu prestane status studenta,

– ako ne ispunjava dužnosti člana.

(10) U slučaju razrješenja iz stavka 9. ovog članka, imenovat će se na isti način novi član koji će dovršiti mandat svog prethodnika.

NADLEŽNOSTI NACIONALNOG I LOKALNOG POVJERENSTVA

Članak 20.

(1) Nacionalno povjerenstvo na zahtjev ministra:

– daje mišljenje o obračunskim cijenama iz članka 9. na temelju prijedloga davatelja usluge,

– daje mišljenje o visini potpore iz članka 10.,

– daje mišljenje pri odabiru, otkazivanju i drugim pitanjima u vezi s davateljima usluge,

– predlaže nove vrste obroka za prehranu studenata, na temelju zaprimljenih prijedloga davatelja usluge,

– daje preporuke o strukturi i sastavu obroka, vodeći računa o suvremenim saznanjima iz područja prehrane i prijedlozima davatelja usluge,

– daje mišljenja o ostalim pitanjima u vezi s prehranom studenata.

(2) Nacionalno povjerenstvo u suradnji s Lokalnim povjerenstvima:

– prati izvršavanje obveza davatelja usluge u pogledu normativa i kvalitete jela koja davatelji usluge poslužuju u restoranima,

– razmatra nepravilnosti i propuste u izvršavanju usluga te Ministru predlaže odgovarajuće mjere.

(3) Pored navedenog iz stavka 2. ovog članka, Lokalno povjerenstvo ima sljedeća prava i obveze:

– daje prethodno mišljenje Nacionalnom povjerenstvu u postupku odabira odnosno otkazivanja davatelju usluga,

– davatelju usluga ukazuje na propuste te o istom izvještava nadležnu osobu davatelja usluge i Nacionalno povjerenstvo.

(4) Za potrebe obavljanja svojih obveza nacionalno i lokalna povjerenstva mogu koristiti podatke prikupljene od studentskih centara, studenata ili drugih zainteresiranih strana.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Davateljima usluge koji su prije stupanja na snagu ovog Pravilnika sklopili s Ministarstvom ugovor o pružanju usluga prehrane studenata ponudit će se sklapanje novog ugovora do početka akademske godine 2013./2014., sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 22.

Objekti studentskih centara koji ne zadovoljavaju kriterije iz članka 18. stavka 2. ovog Pravilnika dužni su u roku od najdulje jedne godine od stupanja na snagu ovog Pravilnika osigurati uvjete i početi posluživati meni obroke. Ispunjenje ovog uvjeta utvrdit će Ministarstvo uz prethodno mišljenje lokalnog povjerenstva za kontrolu prehrane studenata.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, sukladno odredbi članka 123. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13), prestaje važiti Pravilnik o potpori za pokriće troškova prehrane studenata (»Narodne novine«, broj 51/02).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. listopada 2013. godine.

Klasa: 602-01/13-03/00246

Urbroj: 533-20-13-0001

Zagreb, 18. rujna 2013.

Ministar

dr. sc. Željko Jovanović, v. r.

SASTAV MENI OBROKA I POPIS POJEDINAČNIH JELA I DRUGIH PREHRAMBENIH PROIZVODA

1. MENI OBROCI

1.1. MENI RUČAK

Redni broj

Tip obroka:

 

Sastav obroka:

(predjelo/juha, glavno jelo, prilog/varivo, salata, desert/napitak, kruh (3 šnite)/pecivo)

Cijena(Kn) 

1.

Ručak

Juha od gljiva

22,60 

Pohana svinjetina

Varivo od kelja

Salata od kis. paprike

Voće

Kruh (3 šnite)/pecivo

2.

 

Ručak

 

Juha od krumpira

22,60

Pečena svinjetina

Grah varivo s tjesteninom

Salata od svj. kupusa

Voće

Kruh (3 šnite)/pecivo

3.

Ručak

Juha od rajčice

22,60

Kotlet na roštilju

Grašak na margarinu

Zelena salata

Puding

Kruh (3 šnite)/pecivo

4.

Ručak

Juha od brokule

22,60

Pečena piletina

Rižoto od šampinjona

Salata miješ. s krastavcima

Kompot-breskva

Kruh (3 šnite)/pecivo

5.

 

 

 

 

 

Ručak

 

 

 

 

 

Juha od povrća

22,60

 

Punjena paprika

Restani krumpir

Salata od kis. krastavaca

Voće

Kruh (3 šnite)/pecivo

6. 

Ručak

Juha od kosti

22,60

 

Kotlet u povrću

Okruglice od kruha

Salata od rajčice

Banana rolada

Kruh (3 šnite)/pecivo

7.

Ručak

Juha proljetna

22,60 

Špikana junetina

Valjušci

Salata od rajčice

Pita od jabuka

Kruh (3 šnite)/pecivo

 8.

Ručak

Juha juneća

22,60 

Kuhana junetina

Krumpir pekarski

Salata miješ. s krastavcima

Kompot-višnja

Kruh (3 šnite)/pecivo

9.

 Ručak

Juha bistra

22,60 

Juneći odrezak

Riža kuhana

Salata od svj. krastavaca

Puding

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

10.

 

 

 

 

 

Ručak

 

 

 

 

Juha od graška

 

Pileći paprikaš

 

Tjestenina

 

Salata od svj. kupusa

 

Ananas kocka

22,60

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od cvjetače

 

11.

Ručak

Junetina s graškom

 

 

 

Pire krumpir

 

 

 

Salata miješana

 

 

 

Voće

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha ragu pileća

 

12.

Ručak

Pečena piletina

 

 

 

Mlinci

 

 

 

Salata od mrkvice

 

 

 

Kokos kocka

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha bečka

 

13.

Ručak

Pileći rižoto

 

 

 

Salata miješ. s krastavcima

 

 

 

Puding

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Juha od šparoga

 

14.

Ručak

Pečeni pureći zabatak

 

 

 

Mahune s mrvicama

 

 

 

Salata od rajčice

 

 

 

Brioš kocke

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha francuska

 

15.

Ručak

Pileći file na žaru

 

 

 

Mexička mješavina

 

 

 

Salata od graha

 

 

 

Voće

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Krem juha od purećeg mesa

 

16.

Ručak

Kosani odrezak

 

 

 

Zapečeni grah

 

 

 

Salata od kis. cikle

 

 

 

Puding

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od graha-krem

 

17.

Ručak

Punjena paprika

 

 

 

Pire krumpir

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Čokoladna rolada

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha zagorska

 

18.

Ručak

Tjestenina s mesom

 

 

 

Salata miješana

 

 

 

Kompot-breskva

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Juha bistra

 

 

 

Mesne okruglice u

 

19.

Ručak

umaku od rajčice

 

 

 

Tjestenina

 

 

 

Salata od svj. cikle

 

 

 

Išleri

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od gljiva

 

20.

Ručak

Sarma

 

 

 

Restani krumpir

 

 

 

Zelena salata

 

 

 

Krafna

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od riba

 

21.

Ručak

Pohani oslić interliht

 

 

 

Pohani patliđani

 

 

 

Salata miješana

 

 

 

Voće

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od krumpira

 

22.

Ručak

Pohani oslić bez glave

 

 

 

Grašak s mrkvom

 

 

 

Salata od kis. kupusa

 

 

 

Puding

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od povrća

 

23.

Ručak

Rižoto od liganja

 

 

 

Salata od svj. krastavaca

 

 

 

Kremšnita

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Juha od graška

 

24.

Ručak

Pohani oslić panirani

 

 

 

Kuhana cvjetača

 

 

 

Zelena salata

 

 

 

Savijača od jabuka

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od cvjetače

 

25.

Ručak

Panirani štapići od liganja

 

 

 

Kelj pupčar

 

 

 

Salata miješana

 

 

 

Kompot-višnja

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od šparoga

 

26.

Ručak

Suha rebra

 

 

 

Varivo od graha s kis. repom

 

 

 

Salata od svj. kupusa crvenog

 

 

 

Voće

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od griza

 

27.

Ručak

Jetra roštilj

 

 

 

Pečeni krumpir

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Puding

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od brokule

 

28.

Ručak

Pržene lignje

 

 

 

Pomfrit

 

 

 

Salata od kis. cikle

 

 

 

Orah rolada

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha proljetna

 

29.

Ručak

Piletina na primoštenski

 

 

 

Salata kisela paprika

 

 

 

Voće

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Juha od graha-krem

 

30.

Ručak

Pučka kobasica pureća

 

 

 

Kupus kis. pirjani

 

 

 

Salata miješ. s krastavaca

 

 

 

Lješnjak rolada

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od povrća

 

31.

Ručak

Pečenice

 

 

 

Varivo grah

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Voće

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

1.2. MENI (vegetarijanski) RUČAK

Redni broj

Tip obroka:

Sastav obroka: (predjelo/juha, glavno jelo,prilog/ varivo, salata, desert/napitak, kruh (3 šnite) /pecivo)

Cijena

(Kn)

 

 

Juha od rajčice

 

1.

Vegetarijanski obrok

Odrezak od tikvica

Cvjetača s mrvicama

 

 

Ručak

Salata od graha

 

 

 

Orehnjača

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Juha od griza

Pohani soja medaljoni

Kupus u rajčici

Salata od svj. cikle

Voće

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

2.

Vegetarijanski obrok

 

 

Ručak

 

 

 

 

 

 

22,60

 

 

Juha od brokule

Pohani sir

Krpice sa zeljem

Salata od svj. cikle

Jogurt voćni

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

3.

Vegetarijanski obrok

 

 

Ručak

 

 

 

 

 

 

22,60

4.

Vegetarijanski obrok

Juha od krumpira

Odrezak od kelja

 

 

Ručak

Grah varivo s kis. kupusom

 

 

 

Salata miješana

 

 

 

Makovnjača

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Juha od gljiva

Tortellini sa sirom i

umakom od rajčice

Salata od svj. kupusa

Puding

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

5.

Vegetarijanski obrok

 

 

Ručak

 

 

 

 

 

 

22,60

 

 

Juha od brokule got.

Tortellini sa špinatom i umakom od rajčice

Salata od svj. kupusa

Jabuka

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

6.

Vegetarijanski obrok

 

 

Ručak

 

 

 

 

 

 

22,60

 

 

Juha od povrća

Tortellini sa sirom i

umakom od šampinjona

Salata od svj. kupusa

Jabuka

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

7.

Vegetarijanski obrok

 

 

Ručak

 

 

 

 

 

 

22,60

 

 

Juha od graška -krem

Pohana brokula

Pirjani ječam

Salata miješana

Pita od jabuka

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

8.

Vegetarijanski obrok

 

 

Ručak

 

 

 

 

 

 

22,60

 

 

Juha proljetna

Ražnjići od soja medaljona

Kuhana mrkva

Salata od svj.cikle

Puding

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

9.

Vegetarijanski obrok

 

 

Ručak

 

 

 

 

 

 

22,60

 

 

Juha od šparoga

Soja steak pohani

Grah varivo

Salata od svj. kupusa crvenog

Voće

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

10.

Vegetarijanski obrok

 

 

Ručak

 

 

 

 

 

 

22,60

 

 

 

1.3. MENI VEČERA

Redni broj

Tip obroka:

Sastav obroka:

(predjelo/juha, glavno jelo, prilog/varivo, salata, desert/napitak, kruh (3 šnite)/pecivo)

Cijena

(Kn)

1.

Večera

Paprikaš svinjski

 

 

 

Slani krumpir

 

 

 

Zelena salata

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Jogurt

 

2.

Večera

Svinjski rižoto

 

 

 

Salata od svj. krastavaca

 

 

 

Kompot-višnja

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Kakao

 

3.

Večera

Kotlet u povrću

 

 

 

Tjestenina

 

 

 

Salata miješana

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

4.

Večera

Pileći paprikaš

 

 

 

Đuveč

 

 

 

Salata od rajčice

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Desertni jogurt

 

5.

Večera

Junetina s graškom

 

 

 

Riža pirjana

 

 

 

Salata od kis. kupusa

 

 

 

Pita od sira

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Bijela kava

 

6.

Večera

Pohana svinjetina

 

 

 

Blitva na lešo

 

 

 

Salata od kis. cikle

 

 

 

Kompot-breskva

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Čaj

 

7.

Večera

Junetina kao divljač

 

 

 

Slani krumpir

 

 

 

Salata od kis.cikle

22,60 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo


 

 

Mlijeko

 

8.

Večera

Junetina s krast. i vrhnjem

 

 

 

Žganci

 

 

 

Zelena salata

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Jogurt

 

9.

Večera

Juneći gulaš

 

 

 

Tjestenina zapečena

 

 

 

Salata od kis. kupusa

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Kakao

 

10.

Večera

Juneći gulaš

 

 

 

Pire krumpir

 

 

 

Salata od svj. cikle

 

 

 

Punč kocka

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Bijela kava

 

11.

Večera

Punjena junetina s jajima

 

 

 

Rizi-bizi

 

 

 

Salata od svj. krastavaca

 

 

 

Puding

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Acidofil

 

12.

Večera

Pureći paprikaš

 

 

 

Pomfrit

 

 

 

Francuska salata

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

13.

Večera

Pileće hrenovke

 

 

 

Varivo od mahuna

 

 

 

Salata miješana

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

14.

Večera

Kosani odrezak

 

 

 

Varivo od graška

 

 

 

Salata od kis. paprike

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Kakao

 

15.

Večera

Pureći paprikaš

 

 

 

Slani krumpir

 

 

 

Salata od svj. cikle

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Jogurt

 

16.

Večera

Špageti »bolonjez«

 

 

 

Salata od svj. kupusa crvenog

 

 

 

Šaum role

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Bijela kava

 

17.

Večera

Kosana štruca

 

 

 

Kelj na lešo

 

 

 

Salata od kis. cikle

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Mlijeko

 

18.

Večera

Musaka

 

 

 

Salata miješ. s krastavcima

 

 

 

Voće

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

19.

Večera

Tjestenina s mesom

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Savijača od sira

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Kakao

 

20.

Večera

Pljeskavica

 

 

 

Zapečena cvjetača

 

 

 

Salata od mrkvice

 

 

 

Ajvar

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Vrhnje

 

21.

Večera

Pržene srdele

 

 

 

Pohane tikvice

 

 

 

Salata od mrkvice

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Bijela kava

 

22.

Večera

Lignje na buzaru

 

 

 

Žganci

 

 

 

Salata od svj. cikle

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

desertni jogurt

 

23.

Večera

Rižoto od liganja

 

 

 

Zelena salata

 

 

 

Zagrebačka kremšnita

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

24.

Večera

Tjestenina s tunom i šampinj.

 

 

 

Puding

 

 

 

Salata od mrkvice

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

25.

Večera

Odrezak od tune-pohani

 

 

 

Miješano povrće s krumpirom

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Kakao

 

26.

Večera

Odrezak od tune

 

 

 

Salata grah-prilog

 

 

 

Salata od rajčice

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Mlijeko

 

27.

Večera

Pečena piletina

 

 

 

Gratinirana tjestenina

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Puding

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Jogurt

 

28.

Večera

Tjestenina »Milanes«

 

 

 

Salata od kis. krastavaca

 

 

 

Puding

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

29.

Večera

Pileći paprikaš

 

 

 

Valjušci

 

 

 

Salata od kis. cikle

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Kakao

 

30.

Večera

Rižoto sir i šunka

 

 

 

Zelena salata

 

 

 

Kompot-breskva

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Bijela kava

 

31.

Večera

Kobasice kuhane kranjske

 

 

 

Krumpir pečeni

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

 

 

1.4. MENI (vegetarijanski) VEČERA

 

 

Čaj

 

1.

Vegetarijanski obrok

Odrezak od soje

 

 

Večera

Brokula na lešo

 

 

 

Grašak u umaku

 

 

 

Zelena salata

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Acidofil

 

2.

Vegetarijanski obrok

Kuhana jaja

 

 

Večera

Rezanci s brokulom

 

 

 

Salata od rajčice

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

desertni jogurt

 

3.

Vegetarijanski obrok

Kuhano povrće s bešamelom

 

 

Večera

Kroketi

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Kakao

 

4.

Vegetarijanski obrok

Zapečeno tijesto sa sirom

 

 

Večera

Špinat na mlijeku

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

5.

Vegetarijanski obrok

Pirjani šampinjoni

 

 

Večera

Riža kuhana

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Jogurt

 

6.

Vegetarijanski obrok

Pohani celer

 

 

Večera

Varivo ričet

 

 

 

Salata od svj. krastavaca

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Bijela kava

 

7.

Vegetarijanski obrok

Šampinjoni zapeč. sa sirom

 

 

Večera

Mahune u umaku

 

 

 

Voće

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

8.

Vegetarijanski obrok

Musaka od soja ljuspica

 

 

Večera

Savijača s povrćem

 

 

 

Zelena salata

 

 

 

Puding

22,60

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

 

 

 

Vrhnje

 

9.

Vegetarijanski obrok

Pohani šampinjoni

 

 

Večera

Kukuruz

 

 

 

Salata od svj. krastavaca

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Bijela kava

 

10.

Vegetarijanski obrok

Tortellini sa špinatom i

 

 

Večera

umakom od svj. sira

 

 

 

Zelena salata

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Čaj

 

11.

Vegetarijanski obrok

Tortellini sa sirom i

 

 

Večera

umakom od 2 vrste sira

 

 

 

Salata od svj. kupusa

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

 

 

Bijela kava

 

12.

Vegetarijanski obrok

Tortellini sa sirom i

 

 

Večera

umakom od rajčice

 

 

 

Salata od mrkvice

 

 

 

Kruh (3 šnite)/pecivo

22,60

2. SASTAVNICE MENI OBROKA

2.1. JUHE

Redni

broj

Naziv jela

Normativi

Cijena

(Kn)

živežne namirnice

Neto

Bruto

kg/l

kg/l

 


grašak smrz. Ili

0,0400

0,0400

 

 


grašak konz.(60%pl.)

0,0600

0,1000

 

1.

Juha od graška

ulje

0,0070

0,0070

 

 


brašno

0,0030

0,0030

 

 


peršin

0,0020

0,0024

 

 


vegeta

0,0003

0,0003

 

 


sol

0,0020

0,0020

2,94

 

 

kosti

0,0700

0,0700

 

 

 

mrkva svj. ili

0,0050

0,0059

 

2.

Juha od kosti

mrkva smrz.

0,0050

0,0050

 

 

 

peršin

0,0020

0,0024

 

 

 

celer

0,0020

0,0025

 

 

 

gov. koncentrat

0,0080

0,0080

 

 

 

tjestenina

0,0070

0,0070

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,94

 

 

krumpir

0,1000

0,1250

 

 

 

brašno

0,0070

0,0070

 

3.

Juha od krumpira

češnjak

0,0040

0,0044

 

 

 

crveni luk

0,0050

0,0058

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0070

0,0070

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,94

 


krumpir

0,0400

0,0500

 

 


mrkva svj. ili

0,0150

0,0176

 

 


mrkva smrz.

0,0150

0,0150

 

4.

Juha od povrća

kupus

0,0050

0,0058

 

 


cvjetača svj. ili

0,0050

0,0070

 

 

 

cvjetača smrz.

0,0050

0,0050

 

 

 

celer

0,0100

0,0127

 

 

 

peršin

0,0100

0,0120

 

 

 

tjestenina

0,0030

0,0030

 

 

 

brašno

0,0020

0,0020

 

 

 

pire od rajčice

0,0010

0,0010

 

 

 

vegeta

0,0030

0,0030

 

 

 

ulje

0,0070

0,0070

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,94

5.

Juha od graha-krem

gotova juha – priprema

se prema uputama

proizvođača

 

 

1,0000

 

 

1,0000

 

 

2,94

 

 

 

 

riblje glave, kosti,

 

 

 

 

 

okrajci

0,2000

0,2000

 

6.

Juha od riba

riža

0,0200

0,0200

 

 

 

brašno

0,0050

0,0050

 

 

 

crveni luk

0,0200

0,0230

 

 

 

mrkva svj. ili

0,0200

0,0236

 

 

 

mrkva smrz.

0,0200

0,0200

 

 

 

limun

0,0100

0,0100

 

 

 

list lovora

0,0001

0,0001

 

 

 

celer

0,0070

0,0089

 

 


češnjak

0,0050

0,0055

 

 


peršin

0,0070

0,0084

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0050

0,0050

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,94

 

 

Juha bistra

(0,200 kg)

gotova juha – priprema se prema uputama proizvođača

 

 

 

7.

 

 

 

 

1,0000

1,0000

2,94

 

 

gotova juha – priprema

se prema uputama

proizvođača

 

 

 

8.

Juha od brokule

 

 

 

 

(0,200 kg)

1,0000

1,0000

2,94

 

 

gotova juha – priprema

se prema uputama

proizvođača

 

 

 

9.

Juha od cvjetače

 

 

 

 

(0,200 kg)

1,0000

1,0000

2,94

 

 

gotova juha – priprema

se prema uputama

proizvođača

 

 

 

10.

Juha od gljiva

 

 

 

 

(0,200 kg)

1,0000

1,0000

2,94

 

 

gotova juha – priprema

se prema uputama

proizvođača

 

 

 

11.

Juha proljetna

 

 

 

 

(0,200 kg)

1,0000

1,0000

2,94

 

 

gotova juha – priprema

se prema uputama

proizvođača

 

 

 

12.

Juha od rajčice

 

 

 

 

(0,200 kg)

1,0000

1,0000

2,94

 

 

junetina II (lopatica)

0,1400

0,1652

 

 

Juha od

mrkva svj. ili

0,0050

0,0059

 

13.

junećeg mesa

mrkva smrz.

0,0050

0,0050

 

 

 

tjestenina

0,0070

0,0070

 

 

 

peršin

0,0020

0,0024

 

 

 

pire od rajčice

0,0010

0,0010

 

 

 

vegeta

0,0002

0,0002

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,94

14.

Juha od šparoga

gotova juha – priprema

se prema uputama

proizvođača

 

 

 

 

(0,200 kg)

 

 

 

 

 

1,0000

1,0000

2,94

15.

Juha od griza

griz

0,0100

0,0100

 

 

(0,200 kg)

vegeta

0,0020

0,0020

 

 

 

peršin

0,0020

0,0024

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0050

0,0050

 

 


sol

0,0020

0,0020

2,94

16.

Juha bečka

gotova juha – priprema

 

 

 

 

(0,200 kg)

se prema uputama

 

 

 

 

 

proizvođača

1,0000

1,0000

2,94

17.

Juha francuska

gotova juha – priprema

se prema uputama

proizvođača

 

 

 

 

(0,200 kg)

 

 

 

 

 

1,0000

1,0000

2,94

2.2. GLAVNA JELA


Naziv jela

Normativi

Cijena


živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

 

 

svinjetina II

 

 

 

 

 

(kare b.f.)

0,1500

0,1744

 

1.

Kotlet na roštilju

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

12,22

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina II (kare b.f.)

0,1500

0,1744

 

 

 

mrkva smrz. ili

0,0200

0,0200

 

 

 

mrkva svj.

0,0200

0,0236

 

2.

Kotlet u povrću

grašak smrz.ili

0,0600

0,0600

 

 

 

grašak konz. (60%pl)

0,0600

0,1000

 

 

 

mahune smrz. ili

0,0200

0,0200

 

 

 

mahune konz. (55% pl.)

0,0200

0,0364

 

 

 

crveni luk

0,0300

0,0345

 

 

 

mljevena paprika

0,0002

0,0002

 

 

 

pire od rajčice

0,0050

0,0050

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

13,90

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I (dio buta)

0,1400

0,1628

 

 

 

crveni luk

0,0500

0,0575

 

 

 

brašno

0,0040

0,0040

 

3.

Paprikaš svinjski

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

češnjak

0,0003

0,0003

 

 

 

lovor list

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

11,39

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I (but)

0,1400

0,1628

 

 

 

ili svinj. II (kare b.f.)

0,1600

0,1860

 

4.

Pečena svinjetina

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

10,44

 

 

vegeta za pečenje

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I (but)

0,1200

0,1395

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

5.

Pohana svinjetina

mrvice

0,0200

0,0200

 

 

 

jaja (kom) ili

0,3000

0,3000

 

 

 

jaja tekuća (kg)

0,0189

0,0189

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

12,50

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I (dio buta)

0,1400

0,1628

 

 

 

crveni luk

0,0200

0,0230

 

6.

Svinjski rižoto

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

pire od rajčice

0,0200

0,0200

 

 

 

riža

0,0600

0,0600

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0060

0,0060

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

12,60

 

 

junetina I (dio buta)

0,1400

0,1795

 

 

 

crveni luk

0,0500

0,0575

 

 

 

brašno

0,0040

0,0040

 

7.

Juneći gulaš

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

češnjak

0,0003

0,0003

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

list lovora

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

16,40

 

 

junetina I (dio buta)

0,1400

0,1795

 

 

 

suha slanina

0,0030

0,0032

 

 

 

crveni luk

0,0200

0,0230

 

8.

Junetina kao divljač

vinski ocat

0,0010

0,0010

 

 

 

limun

0,0020

0,0020

 

 

 

brašno

0,0040

0,0040

 

 

 

pire od rajčice

0,0020

0,0020

 

 

 

list lovora

0,0001

0,0001

 

 

 

šećer

0,0020

0,0020

 

 

 

mrkva svj. ili

0,0100

0,0118

 

 

 

mrkva smrz.

0,0100

0,0100

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

vino

0,0100

0,0100

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

15,35

 

 

junetina I (dio buta)

0,1400

0,1795

 

 

 

crveni luk

0,0200

0,0230

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

9.

Junetina s graškom

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

brašno

0,0030

0,0030

 

 

 

grašak smrz. ili

0,0850

0,0850

 

 

 

grašak konz. (60%pl.)

0,0850

0,1420

 

 

 

vegeta

0,0030

0,0030

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

16,20

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

junetina I (dio buta)

0,1400

0,1795

 

 

 

suha slanina

0,0050

0,0053

 

 

 

crveni luk

0,0300

0,0345

 

10.

Junetina s krastav.

krastavci konz.(55% pl.)

0,0100

0,0182

 

 

i vrhnjem

brašno

0,0050

0,0050

 

 

 

kiselo vrhnje

0,0200

0,0200

 

 

 

češnjak

0,0050

0,0055

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

15,85

 

 

junetina I (but)

0,1300

0,1667

 

 

 

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

brašno

0,0050

0,0050

 

11.

Juneći odrezak

pire od rajčice

0,0100

0,0100

 

 

 

crveni luk

0,0300

0,0345

 

 

 

krastavci konz.(55% pl.)

0,0100

0,0182

 

 

 

senf

0,0020

0,0020

 

 

 

češnjak

0,0050

0,0055

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

list lovora

0,0001

0,0001

 

 

 

mrkva

0,0400

0,0470

 

 

 

vino

0,0050

0,0050

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

17,40

 

 

junetina I (dio buta)

0,1400

0,1795

 

12.

Kuhana junetina

sol

0,0020

0,0040

14,34

 

 

junetina I (but)

0,1200

0,1538

 

 

 

suha slanina

0,0100

0,0105

 

13.

Punjena junetina

brašno

0,0050

0,0050

 

 

s

pire od rajčice

0,0100

0,0100

 

 

jajima

crveni luk

0,0050

0,0058

 

 

 

krastavci konz.

(55% pl.)

0,0100

0,0182

 

 

 

senf

0,0020

0,0020

 

 

 

češnjak

0,0050

0,0055

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

list lovora

0,0001

0,0001

 

 

 

vino

0,0050

0,0050

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

jaja (kom)

0,3000

0,3000

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

15,70

 

 

junetina I (but)

0,1200

0,1538

 

 

 

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

brašno

0,0050

0,0050

 

14.

Špikana junetina

pire od rajčice

0,0100

0,0100

 

 

 

crveni luk

0,0300

0,0345

 

 

 

krastavci konz.

(55% pl.)

0,0100

0,0182

 

 

 

senf

0,0020

0,0020

 

 

 

češnjak

0,0050

0,0055

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

list lovora

0,0001

0,0001

 

 

 

mrkva

0,0400

0,0470

 

 

 

vino

0,0050

0,0050

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

15,70

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I i II (obr. za mljev.)

0,0720

0,0720

 

 

 

junetina I i II (obr. za mljev.)

0,0480

0,0480

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

15.

Kosani odrezak

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 

 

kruh

0,0050

0,0050

 

 

 

brašno ili mrvice

0,0100

0,0100

 

 

 

jaja (kom)

0,2000

0,2000

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

11,39

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I i II (obr. za mljev.)

0,0720

0,0720

 

 

 

junetina I i II (obr. za mljev.)

0,0480

0,0480

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

16.

Kosana štruca

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

brašno ili mrvice

0,0100

0,0100

 

 

 

mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 

 

jaja (kom)

0,2000

0,2000

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

11,39

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I i II (obr. za mljev.)

0,0720

0,0720

 

 

 

junetina I i II (obr. za mljev.))

0,0480

0,0480

 

 

 

pire od rajčice

0,0200

0,0200

 

17.

Mesne okruglice u

riža

0,0100

0,0100

 

 

umaku od rajčice

jaja (kom)

0,2000

0,2000

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0002

0,0002

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

12,30

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I i II (obr. za mljev.)

0,0720

0,0720

 

 

 

junetina I i II (obr. za mljev.)

0,0480

0,0480

 

 

 

krumpir

0,3500

0,4375

 

18.

Musaka

crveni luk

0,0150

0,0173

 

 

 

brašno

0,0150

0,0150

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

vrhnje

0,0200

0,0200

 

 

 

svježe mlijeko ili

0,0500

0,0500

 

 

 

mlijeko u prahu

0,0500

0,0500

 

 

 

jaja (kom)

0,3000

0,3000

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0050

0,0050

14,65

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I i II (obr. za mljev.)

0,1200

0,1200

 

 

 

junetina I i II (obr. za mljev.)

0,0800

0,0800

 

 

 

crveni luk

0,0150

0,0173

 

19.

Pljeskavica

brašno

0,0050

0,0050

 

 

 

pire od rajčice

0,0080

0,0080

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

mljevena paprika

0,0005

0,0005

 

 

 

papar

0,0004

0,0004

 

 

 

jaja (kom)

0,5000

0,5000

 

 

 

ljuti feferoni

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0050

0,0050

17,00

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I i II (obr. za mljev.)

0,0720

0,0720

 

 

 

junetina I i II (obr. za mljev.)

0,0480

0,0480

 

 

 

zelena paprika

0,1200

0,1440

 

20.

Punjena paprika

brašno

0,0200

0,0200

 

 

 

riža

0,0100

0,0100

 

 

 

pire od rajčice

0,0200

0,0200

 

 

 

crveni luk

0,0050

0,0058

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

16,50

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I i II (obr. za mljev.)

0,0720

0,0720

 

 

 

junetina I i II (obr. za mljev.)

0,0480

0,0480

 

 

 

kiseli kupus – glavica

0,2500

0,2500

 

21.

Sarma

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

riža

0,0100

0,0100

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0050

0,0050

13,45

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina I i II (obr. za mljev.)

0,0720

0,0720

 

 

 

junetina I i II (obr. za mljev.)

0,0480

0,0480

 

 

 

tjestenina

0,1000

0,1000

 

22.

Špageti »Bolonjez«

crveni luk

0,0300

0,0345

 

 

 

brašno

0,0050

0,0050

 

 

 

pire od rajčice

0,0080

0,0080

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

vino

0,0050

0,0050

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0050

0,0050

12,65

 

 

sol

0,0020

0,0020

 


 

svinjetina I i II (obr. za mljev.)

0,0720

0,0720

 

 

 

junetina I i II (obr. za mljev.)

0,0480

0,0480

 

 

 

tjestenina

0,1000

0,1000

 

23.

Tjestenina s mesom

crveni luk

0,0300

0,0345

 

 

 

pire od rajčice

0,0080

0,0080

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

12,65

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

pile gril ili

 

 

 

 

 

batak – zabatak

0,2500

0,2500

 

24.

Pečena piletina

ulje

0,0100

0,0100

11,20

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

pile gril ili

 

 

 

 

 

batak – zabatak

0,2500

0,2500

 

25.

Pileći paprikaš

crveni luk

0,0300

0,0345

 

 

 

brašno

0,0040

0,0040

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

vrhnje

0,0100

0,0100

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0002

0,0002

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

11,60

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

pile – gril ili

 

 

 

 

 

batak – zabatak

0,2200

0,2200

 

26.

Pileći rižoto

riža

0,0700

0,0700

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

10,85

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

krumpir

0,1000

0,1333

 

 

 

suha slanina

0,0120

0,0126

 

 

 

rajčica pelati

0,0400

0,0400

 

27.

Piletina na

piletina gril ili

0,2500

0,2500

 

 

primoštenski

piletina batak-zabatak

0,2500

0,2500

 

 

 

ulje

0,0070

0,0070

 

 

 

brašno

0,0060

0,0060

 

 

 

crveni luk

0,0300

0,0345

 

 

 

prošek

0,0100

0,0100

 

 

 

kapari

0,0005

0,0005

 

 

 

grašak smrz.ili

0,1000

0,1000

 

 

 

grašak konz.(60%pl.)

0,1000

0,1667

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

češnjak

0,0020

0,0022

15,60

 

 

peršin

0,0020

0,0024

 

 

 

lignje kol. smrz.ili

0,2000

0,2000

 

 

 

lignje smrz. pat. neoč.

0,2000

0,3000

 

28.

Lignje na buzaru

mrvice

0,0030

0,0030

 

 

 

češnjak

0,0150

0,0165

 

 

 

peršin

0,0050

0,0060

 

 

 

bijelo vino

0,0300

0,0300

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

miješano ulje

0,0100

0,0100

15,41

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

tuna-file smrz.

0,1500

0,1500

 

 


brašno

0,0200

0,0200

 

29.

Odrezak od tune

mrvice

0,0300

0,0300

 

 

(pohani)

jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

15,20

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

tuna-file smrz.

0,1500

0,1500

 

30.

Odrezak od tune

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

15,20

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

31.

Panirani štapići

lignje štapići pan. smr.

0,2000

0,2000

 

 

od liganja

ulje

0,0150

0,0150

15,41

 

 

oslić b.g.

0,2000

0,2000

 

 

 

brašno

0,0200

0,0200

 

32.

Pohani oslić bez

mrvice

0,0200

0,0200

 

 

glave

jaja (kom.)

0,3000

0,3000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

14,61

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

oslić panirani smrz.

0,2000

0,2000

 

 

 

ili oslić file smrz.

0,2000

0,2000

 

33.

Pohani oslić file

brašno

mrvice

jaja (kom)

ulje

sol

0,0200

0,0200

0,3000

0,0150

0,0020

0,0200

0,0200

0,3000

0,0150

0,0020

 

 

 

14,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pohani riblji štapići smrz.

0,2000

0,2000

 

34.

Pohani riblji

ulje

0,0150

0,0150

 

 

štapići

sol

0,0020

0,0020

14,99

 

 

lignje kol. smrz.ili

0,2000

0,2000

 

35.

Pržene lignje

lignje pat. smrz. neoč.

0,2000

0,3000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

brašno

0,0200

0,0200

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

15,41

 

 

srdele

0,1800

0,1800

 

36.

Pržene srdele

brašno

0,0200

0,0200

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

7,48

 

 

lignje kol. smrz.ili

lignje smrz. pat. neoč.

riža

pire od rajčice

crveni luk

češnjak

peršin

list lovora

vino

papar

ulje

sol

0,14000,1400

0,0700

0,0100

0,0150

0,0100

0,0001

0,0001

0,0100

0,0001

0,0100

0,0020

0,14000,2100

0,0700

0,0100

0,0173

0,0110

0,0001

0,0001

0,0100

0,0001

0,0100

0,0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,00

 

 

37.

Rižoto od liganja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tjestenina

0,1000

0,1000

 

 

 

tuna – file smrz. ili

0,1000

0,1000

 

38.

Tjestenina s tunom

tuna u konz.

0,1000

0,1320

 

 

i

šampinjoni svj.

0,0600

0,0648

 

 

šampinjonima

crveni luk

0,0200

0,0230

 

 

 

češnjak

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

peršin

0,0002

0,0002

 

 

 

bosiljak

0,0002

0,0002

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

15,20

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

39.

Pileće hrenovke

pileće hrenovke

0,1500

0,1500

10,57

 

 

juneća jetra

0,1800

0,1800

 

 


peršin

0,0010

0,0012

 

40.

Jetra roštilj

češnjak

0,0005

0,0005

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0100

0,0100

12,30

 


sol

0,0020

0,0020

 

41.

Suha rebra

svinjska suha rebra

0,2000

0,2000

10,30

 

 

tjestenina

0,1000

0,1000

 

 

 

šunka

0,1000

0,1050

 

42.

Tjestenina »Milanes«

sir ribani

0,0200

0,0200

 

 

 

brašno

0,0010

0,0010

 

 

 

pelat rajčice

0,0500

0,0500

 

 

 

margarin

0,0100

0,0100

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0050

0,0050

13,20

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

šunka u ovitku ili pureća

0,1000

0,1000

 

 

 

sir ribani

0,0200

0,0200

 

43.

Rižoto sir i šunka

riža

0,0600

0,0600

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0150

 

 

 

pire od rajčice

0,0040

0,0040

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

11,39

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina II kare 150 g.

0,1500

0,1500

 

44.

Kotlet Samoborski

peršin list

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

češnjak

0,0050

0,0055

 

 

 

vino bijelo

0,0050

0,0050

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0120

0,0120

13,28

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina II lopatica

0,1400

0,1400

 

45.

Paprikaš s graškom

grašak smrz.

0,0700

0,0700

 

 

 

luk crveni

0,0500

0,0575

 

 

 

brašno

0,0040

0,0040

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

češnjak

0,0003

0,0003

 

 

 

lovor

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

12,00

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

svinjetina II lopatica

0,1400

0,1400

 

46.

Paprikaš s mahunama

mahune smrznute

0,0700

0,0700

 

 

 

luk crveni

0,0500

0,0575

 

 

 

brašno

0,0040

0,0040

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

češnjak

0,0003

0,0003

 

 

 

lovor

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

12,00

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

junetina II lopatica

0,1400

0,1400

 

47.

Gulaš s mahunama

mahune smrznute

0,0850

0,0850

 

 

 

luk crveni

0,0500

0,0575

 

 

 

brašno

0,0040

0,0040

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

češnjak

0,0003

0,0003

 

 

 

lovor

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

17,50

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

junetina II lopatica

0,1400

0,1400

 

48.

Gulaš s vinom

vino crno

0,0200

0,0200

 

 

 

luk crveni

0,0500

0,0575

 

 

 

brašno

0,0040

0,0040

 

 

 

mljevena paprika

0,0002

0,0002

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

češnjak

0,0030

0,0033

 

 

 

rajčica pire

0,0030

0,0030

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

krumpir

0,2000

0,2500

17,50

 

 

peršin korijen

0,0010

0,0013

 

 

 

junetina II lopatica

0,1400

0,1400

 

49.

Junetina pirjana

hamburger

0,0030

0,0032

 

 

u vinu

brašno

0,0020

0,0020

 

 

 

luk crveni

0,0300

0,0345

 

 

 

rajčica pire

0,0030

0,0030

 

 

 

mrkva svježa

0,0050

0,0059

 

 

 

peršin korijen

0,0010

0,0013

 

 

 

vino bijelo

0,0200

0,0200

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

15,90

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

svinjetina II lopatica

0,0720

0,0720

 

50.

Lazanje

junetina II lopatica

0,0480

0,0480

 

 

 

tjestenina

0,1000

0,1000

 

 

 

luk crveni

0,0150

0,0170

 

 

 

brašno

0,0150

0,0150

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

rajčica pire

0,0200

0,0200

 

 

 

mlijeko

0,0400

0,0400

 

 

 

vrhnje kiselo

0,0400

0,0400

 

 

 

jaje

0,0400

0,0400

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

origano

0,0001

0,0001

 

 

 

muškatni oraščić

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0050

0,0050

14,60

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

lignje kolutići

0,1800

0,1800

 

51.

Lignje na salatu s

krumpir

0,2000

0,2500

 

 

krumpirom

jaje

1,0000

1,0000

 

 

 

ocat

0,0050

0,0050

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin list

0,0005

0,0005

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

15,41

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

oslić BG

0,2000

0,2000

 

52.

Oslić prženi BG

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

14,61

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

srdele panirane

0,1900

0,1900

 

53.

Srdela panirana gotova

ulje

0,0150

0,0150

8,35

54.

Kobasice kuhane kranjske

kobasice kranjske

0,1600

0,1600

10,44

 

 

pečenice

0,2000

0,2000

 

55.

Pečenice

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

 

 

 

10,44

 

 

pileći file

0,1500

0,1500

 

56.

Pileći file na žaru

ulje

0,0100

0,0100

14,00

 

 

sol

0,0050

0,0050

 

2.3. GLAVNA JELA (vegetarijanska)


Naziv jela

Normativi

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)tjestenina int.

0,1000

0,1000

 

1.

Lazanje od povrća

cvjetača smrz.

0,0500

0,0500

 

 

 

tikvice

0,0500

0,0590

 

 

 

patliđani

0,0500

0,0590

 

 

 

ulje

0,0674

0,0674

 

 

 

maslac

0,0250

0,0250

 

 

 

brašno

0,0188

0,0188

 

 

 

mlijeko

0,1875

0,1875

 

 

 

muškatni oraščić

0,0010

0,0010

 

 

 

jaje

0,1000

0,1000

15,00

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

tjestenina int

0,1000

0,1000

 

2.

Lazanje od soje

ulje

0,0674

0,0674

 

 

 

rajčica

0,1000

0,1000

 

 

 

soja ljuspice

0,0720

0,0720

 

 

 

maslac

0,0250

0,0250

 

 

 

brašno

0,0188

0,0188

 

 

 

mlijeko

0,1875

0,1875

 

 

 

muškatni oraščić

0,0010

0,0010

 

 

 

jaja

0,1000

0,1000

15,00

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

šampinjoni svj.

0,1500

0,1620

 

3.

Musaka od šampinjona

krumpir

0,3500

0,4375

 

 


mlijeko

0,0400

0,0400

 

 


luk crveni

0,0100

0,0115

 

 


muškatni oraščić

0,0010

0,0010

 

 


peršin list

0,0001

0,0001

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0100

0,0100

7,80

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

cvjetača smrz.

0,2500

0,2500

 

4.

Odrezak od cvjetače

luk crveni

0,0080

0,0092

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 

 

kruh

0,0050

0,0050

 

 

 

krušne mrvice

0,0100

0,0100

 

 

 

jaja

0,2000

0,2000

 

 

 

ružmarin

0,0001

0,0001

 

 

 

bosiljak

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

5,50

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

krumpir

0,2500

0,3125

 

5.

Odrezak od krumpira

luk crveni

0,0080

0,0092

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 

 

kruh

0,0050

0,0050

 

 

 

krušne mrvice

0,0100

0,0100

 

 

 

jaja

0,2000

0,2000

 

 

 

ružmarin

0,0001

0,0001

 

 

 

bosiljak

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

3,00

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

cvjetača smrz.

0,3500

0,3500

 

6.

Pohana cvjetača

krušne mrvice

0,0300

0,0300

 

 

 

brašno

0,0200

0,0200

 

 

 

jaja

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

8,85

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

tikvice

0,3000

0,3540

 

7.

Pohane tikvice

mlijeko

0,0150

0,0150

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

peršin list

0,0001

0,0001

 

 

 

jaja

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

12,10

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

soja ljuspice

0,0720

0,0720

 

8.

Okruglice od soje

rajčica pire

0,0200

0,0200

 

 

 

riža

0,0100

0,0100

 

 

 

jaja

0,2000

0,2000

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

luk crveni

0,0100

0,0115

 

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0002

0,0002

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

3,95

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

9.

Kuhana jaja

kuhana jaja

2,0000

2,0000

4,00

 

 

(2 kom)

 

 

 

 

 

mrkva smrz. Ili

0,0500

0,0500

 

 

 

mrkva svj.

0,0500

0,0590

 

10.

Kuhano povrće

grašak smrz. Ili

0,0500

0,0500

 

 

s

grašak konz.(60%pl.)

0,0500

0,0840

 

 

bešamelom

mahune smrz ili

0,0500

0,0500

 

 

 

mahune konz.(55%pl.)

0,0500

0,0909

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

maslac

0,0020

0,0020

 

 

 

mlijeko svj.

0,1000

0,1000

 

 

 

papar

0,0005

0,0005

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,90

 

 

soja ljuspice

0,0720

0,0720

 

 


tem. od pov. (prolj. juha)

0,0040

0,0040

 

11.

Musaka od

krumpir

0,0350

0,0438

 

 

soja ljuspica

mlijeko svj.

0,0400

0,0400

 

 


crveni luk

0,0100

0,0115

 

 


muškatni oraščić

0,0010

0,0010

 

 


peršin

0,0001

0,0001

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


sol

0,0020

0,0020

4,50

 

 

blitva

0,1300

0,1560

 

 

 

crveni luk

0,0080

0,0092

 

12.

Odrezak od blitve

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 

 

kruh

0,0050

0,0050

 

 

 

mrvice

0,0100

0,0100

 

 

 

jaja (kom)

0,2000

0,2000

 

 

 

ružmarin

0,0001

0,0001

 

 

 

bosiljak

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,70

 

 

kelj

0,1300

0,1495

 

 

 

crveni luk

0,0080

0,0092

 

13

Odrezak od kelja

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 

 

kruh

0,0050

0,0050

 

 

 

mrvice

0,0100

0,0100

 

 

 

jaja (kom)

0,2000

0,2000

 

 

 

ružmarin

0,0001

0,0001

 

 

 

bosiljak

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,55

 

 

soja ljuspice

0,0720

0,0720

 

 

 

kruh

0,0040

0,0040

 

14.

Odrezak od soje

jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 

 

tem. od pov. (prolj. juha)

0,0040

0,0040

 

 

 

curry

0,0010

0,0010

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

češnjak

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,15

 

 

tikvice

0,1300

0,1534

 

 

 

crveni luk

0,0080

0,0092

 

15.

Odrezak od tikvica

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 

 

kruh

0,0050

0,0050

 

 

 

mrvice

0,0100

0,0100

 

 

 

jaja (kom)

0,2000

0,2000

 

 

 

ružmarin

0,0001

0,0001

 

 

 

bosiljak

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

5,35

 

 

šampinjoni svj.

0,1800

0,1944

 

16.

Pirjani šampinjoni

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

papar

0,0005

0,0005

 

 

 

peršin

0,0020

0,0024

 

 

 

vrhnje

0,0200

0,0200

 

 

 

brašno

0,0050

0,0050

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,10

 

 

brokula smrz.

0,3500

0,3500

 

17.

Pohana brokula

brokula svj.

0,3500

0,4375

 

 

 

mrvice

0,0300

0,0300

 

 

 

brašno

0,0200

0,0200

 

 

 

jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

10,90

 

 

celer korijen

0,3000

0,3750

 

18.

Pohani celer

mlijeko svj.

0,0150

0,0150

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

peršin

0,0001

0,0001

 

 

 

jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

11,50

 

 

patliđani

0,3000

0,3510

 

19.

Pohani patliđani

peršin

0,0001

0,0001

 

 

 

mrvice

0,0200

0,0200

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

13,70

 

 

sir

0,1000

0,1000

 

20.

Pohani sir

mrvice

0,0300

0,0300

 

 

 

brašno

0,0200

0,0200

 

 

 

jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

10,15

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

21.

Pohani soja

soja medaljoni

0,0720

0,0720

 

 

medaljoni

tem.od pov.(prolj.juha)

0,0040

0,0040

 

 

 

mrvice

0,0300

0,0300

 

 

 

jaja (kom)

0,3000

0,3000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,95

 

 

šampinjoni svj.

0,1800

0,1944

 

22.

Pohani šampinjoni

brašno

0,0200

0,0200

 

 

 

jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 

 

mrvice

0,0300

0,0300

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,95

 

 

soja medaljoni

0,0720

0,0720

 

23.

Ražnjići od soja

tem. od pov. (prolj. juha)

0,0040

0,0040

 

 

medaljona

peršin

0,0020

0,0024

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

4,55

 

 

soja steak

0,0720

0,0720

 

24.

Soja steak pohani

tem. od pov. (prolj. juha)

0,0040

0,0040

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

mrvice

0,0300

0,0300

 

 

 

jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

10,65

 

 

soja steak

0,0720

0,0720

 

25.

Soja steak prženi

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

tem. od pov. (prolj. juha)

0,0040

0,0040

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

9,50

 

 

šampinjoni svj.

0,0600

0,0648

 

26.

Šampinjoni zapečeni

brokula smrz.ili

0,0400

0,0400

 

 

sa sirom

brokula svj.

0,0400

0,0500

 

 

 

tjestenina

0,1000

0,1000

 

 

 

crveni luk

0,0020

0,0023

 

 

 

vrhnje za kuhanje

0,0150

0,0150

 

 

 

sir

0,0500

0,0500

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

bosiljak

0,0002

0,0002

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

6,70

 

 

tjestenina

0,1200

0,1200

 

 

 

sir svježi

0,0500

0,0500

 

27.

Zapečeno tijesto

vrhnje za kuhanje

0,0600

0,0600

 

 

sa sirom

bosiljak

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

peršin

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

6,80

 

 

tortellini sir

0,1500

0,1500

 

28.

Tortellini sa sirom i

sir svježi

0,0500

0,0500

 

 

umakom od dvije

sir parmezan

0,0060

0,0060

 

 

vrste sira

vrhnje za kuhanje

0,0600

0,0600

 

 

 

brašno

0,0030

0,0030

 

 

 

mlijeko

0,0300

0,0300

 

 

 

margarin

0,0060

0,0060

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

15,00

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

tortellini sir

0,1500

0,1500

 

29.

Tortellini sa sirom i

rajčica konc.

0,0200

0,0200

 

 

umakom od rajčice

brašno

0,0200

0,0200

 

 

 

ulje

0,0120

0,0120

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

10,90

 

 

origano

0,0001

0,0001

 

 

 

tortellini sir

0,1500

0,1500

 

30.

Tortellini sa sirom i

sir svježi

0,0350

0,0350

 

 

umakom od svježeg sira

vrhnje za kuhanje

0,0500

0,0500

 

 

 

krastavci kiseli

0,0100

0,0100

 

 

 

senf

0,0020

0,0020

 

 

 

jaja

1,0000

1,0000

 

 

 

sol

0,0040

0,0040

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

peršin list

0,0002

0,0002

 

 

 

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

margarin

0,0080

0,0080

15,00

 

 

mlijeko

0,1000

0,1000

 

 

 

tortellini sir

0,1500

0,1500

 

31.

Tortellini sa sirom i

šampinjoni svj.

0,0200

0,0216

 

 

umakom od šampinjona

luk crveni

0,0100

0,0115

 

 

 

margarin

0,0060

0,0060

 

 

 

brašno

0,0030

0,0030

 

 

 

vrhnje za kuhanje

0,0500

0,0500

 

 

 

vino bijelo

0,0060

0,0060

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

13,45

 

 

peršin list

0,0050

0,0060

 

 

 

tortellini špinat

0,1500

0,1500

 

32.

Tortellini sa špinatom i

sir svježi

0,0500

0,0500

 

 

umakom od dvije

sir parmezan

0,0060

0,0060

 

 

vrste sira

vrhnje za kuhanje

0,0600

0,0600

 

 

 

brašno

0,0030

0,0030

 

 

 

mlijeko

0,0300

0,0300

 

 

 

margarin

0,0060

0,0060

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

15,00

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

tortellini špinat

0,1500

0,1500

 

33.

Tortellini sa špinatom i

rajčica konc.

0,0200

0,0200

 

 

umakom od rajčice

brašno

0,0200

0,0200

 

 

 

ulje

0,0120

0,0120

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

10,90

 

 

origano

0,0001

0,0001

 

 

 

tortellini špinat

0,1500

0,1500

 

34.

Tortellini sa špinatom i

sir svježi

0,0350

0,0350

 

 

umakom od svježeg sira

vrhnje za kuhanje

0,0500

0,0500

 

 

 

krastavci kiseli

0,0100

0,0100

 

 

 

senf

0,0020

0,0020

 

 

 

jaja

1,0000

1,0000

 

 

 

sol

0,0040

0,0040

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

peršin list

0,0002

0,0002

 

 

 

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

margarin

0,0080

0,0080

15,00

 

 

mlijeko

0,1000

0,1000

 

 

 

tortellini špinat

0,1500

0,1500

 

35.

Tortellini sa špinatom i

šampinjoni svj.

0,0200

0,0216

 

 

umakom od šampinjona

luk crveni

0,0100

0,0115

 

 

 

margarin

0,0060

0,0060

 

 

 

brašno

0,0030

0,0030

 

 

 

vrhnje za kuhanje

0,0500

0,0500

 

 

 

vino bijelo

0,0060

0,0060

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

13,45

 

 

peršin list

0,0050

0,0060

 

2.4. PRILOZI


Naziv jela  

Normativi

Cijena

 živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

 

 

blitva

0,2000

0,2400

 

1.

Blitva na lešo

krumpir

0,1500

0,1875

 

 

 

češnjak

0,0002

0,0002

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

5,60

 

 

brokula smrz.ili

0,2000

0,2000

 

2.

Brokula na lešo

brokula svj.

0,2000

0,2500

 

 

 

krumpir

0,1500

0,1875

 

 

 

češnjak

0,0002

0,0002

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

5,60

 

 

cvjetača smrz.ili

0,2500

0,2500

 

3.

Cvjetača s mrvicama

cvjetača svj.

0,2500

0,3550

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

mrvice

0,0200

0,0200

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

5,60

 

 

đuveč konz.

0,1000

0,1000

 

4.

Đuveč

krumpir

0,0500

0,0625

 

 

 

riža

0,0500

0,0500

 

 

 

crveni luk

0,0200

0,0230

 

 

 

pire od rajčice

0,0080

0,0080

 

 

 

mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0080

0,0080

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

grašak smrz. Ili

0,2750

0,2750

 

5.

Grašak na

grašak konz.(60%pl.)

0,2750

0,4580

 

 

margarinu

margarin

0,0060

0,0060

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,55

 

 

grašak smrz.ili

0,1800

0,1800

 

6.

Grašak s mrkvom

grašak konz.(60% pl)

0,1800

0,3000

 

 

 

mrkva smrz.ili

0,0700

0,0700

 

 

 

mrkva svj.

0,0700

0,0826

 

 

 

margarin

0,0060

0,0060

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

grašak smrz. ili

0,1500

0,1500

 

7.

Grašak u umaku

grašak konz.(60% pl.)

0,1500

0,2500

 

 

 

brašno

0,0020

0,0020

 

 

 

crveni luk

0,0050

0,0057

 

 

 

mljevena paprika

0,0002

0,0002

 

 

 

pire od rajčice

0,0020

0,0020

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

tjestenina

0,1000

0,1000

 

8.

Gratinirana tjestenina

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

mlijeko svj. ili

0,0500

0,0500

 

 

 

mlijeko u prahu

0,0060

0,0060

 

 

 

jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 

 

svježi kravlji sir

0,0300

0,0300

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,40

 

 

kelj

0,2000

0,2300

 

9.

Kelj na lešo

krumpir

0,1500

0,1875

 

 

 

češnjak

0,0002

0,0002

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

prokulica(kelj pupčar)

0,2500

0,2500

 

10.

Kelj pupčar

češnjak

0,0002

0,0002

 

 

(prokulica) na lešo

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

krumpirovo tijesto gotovo

0,1000

0,1000

 

11.

Kroketi

ulje

0,0150

0,0150

6,00

 

 

tjestenina – krpice

0,0800

0,0800

 

12.

Krpice sa zeljem

kupus

0,1800

0,2070

 

 

 

crveni luk

0,0050

0,0055

 

 

 

šećer

0,0030

0,0030

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

krumpir

0,3000

0,3750

 

13.

Krumpir pekarski

suha slanina ili

0,0100

0,0105

 

 

 

kobasica

0,0150

0,0157

 

 

 

crveni luk

0,0250

0,0288

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0050

0,0050

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,55

 

 

cvjetača smrz.

0,2500

0,2500

 

14.

Kuhana cvjetača

ili cvjetača svj.

0,2500

0,3550

 

 

 

margarin

0,0100

0,0100

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,80

 

 

mrkva smrz.ili

0,2500

0,2500

 

15.

Kuhana mrkva

mrkva svj.

0,2500

0,2950

 

 

 

margarin

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

16.

Kukuruz

kukuruz

0,2000

0,2000

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

kiseli rezani kupus

0,2200

0,2200

 

17.

Kupus kiseli pirjani

suha slanina

0,0050

0,0053

 

 

 

crveni luk

0,0080

0,0090

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0010

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0050

0,0050

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

kupus svj.

0,2000

0,2300

 

18.

Kupus u rajčici

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

pire od rajčice

0,0150

0,0150

 

 

 

crveni luk

0,0040

0,0046

 

 

 

šećer

0,0010

0,0010

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

mahune smrz.ili

0,2500

0,2500

 

19.

Mahune s mrvicama

mahune konz.(55%pl.)

0,2500

0,4540

 

 

 

mrvice

0,0100

0,0100

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

mahune smrz.ili

0,1500

0,1500

 

20.

Mahune u umaku

mahune konz.(55%pl.)

0,1500

0,2730

 

 

 

brašno

0,0120

0,0120

 

 

 

crveni luk

0,0050

0,0058

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

mljevena paprika

0,0002

0,0002

 

 

 

pire od rajčice

0,0020

0,0020

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

21.

Mlinci

mlinci

0,1000

0,1000

 

 

 

ulje

0,0070

0,0070

3,83

 

 

grašak smrz.ili

0,1000

0,1000

 

22.

Miješano povrće

grašak konz.(60% pl.)

0,1000

0,1670

 

 

s krumpirom

mrkva smrz.ili

0,0500

0,0500

 

 

 

mrkva svj.

0,0500

0,0590

 

 

 

krumpir

0,1500

0,1875

 

 

 

margarin

0,0060

0,0060

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0060

0,0060

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

povrće smrz.:

0,2000

0,2000

 

23.

Meksička mješavina

(kukuruz

 

 

 

 

(smrznuta)

mrkva

 

 

 

 

 

mahune zel.

 

 

 

 

 

grašak paprika

 

 

 

 

 

grah crv.)

 

 

 

 

 

ulje

0,0060

0,0060

4,17

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

24.

Okruglice od kruha

kruh polubijeli

brašno

0,1400

0,0100

0,1596

0,0100

 

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mlijeko svj. ili

0,0200

0,0200

 

 

 

mlijeko u prahu

0,0030

0,0030

 

 

 

suha slanina

0,0050

0,0053

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0020

0,0020

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

krumpir

0,3000

0,3750

 

25.

Pečeni krumpir

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,55

 

 

krumpir

0,2600

0,3250

 

26.

Pire krumpir

margarin

0,0100

0,0100

 

 

 

mlijeko svj. ili

0,0500

0,0500

 

 

 

mlijeko u prahu

0,0060

0,0060

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,83

 

 

ječam

0,0800

0,0800

 

27.

Pirjani ječam

crveni luk

0,0040

0,0046

 

 

 

peršin

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

patliđani

0,2000

0,2340

 

28.

Pohani patliđani

peršin

0,0001

0,0001

 

 

 

mrvice

0,0200

0,0200

 

 

 

brašno

0,0100

0,0200

 

 

 

jaja (kom)

0,3000

0,3000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

8,40

 

 

tikvice

0,2000

0,2340

 

29.

Pohane tikvice

peršin

0,0001

0,0001

 

 

 

mrvice

0,0200

0,0200

 

 

 

brašno

0,0100

0,0200

 

 

 

jaja (kom)

0,3000

0,3000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

7,20

 

 

krumpir smrz.ili

0,2500

0,2500

 

30.

Pomfrit

krumpir očišć.

0,2500

0,2500

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,55

 


krumpir

0,3000

0,3750

 

31.

Restani krumpir

crveni luk

0,0150

0,0173

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


sol

0,0020

0,0020

3,83

 

 

široki rezanci

0,0500

0,0500

 

32.

Rezanci s brokulom

brokula smrz.ili

0,1250

0,1250

 

 

 

brokula svj.

0,1250

0,1562

 

 

 

slatko vrhnje

0,0500

0,0500

 

 

 

parmezan

0,0100

0,0100

 

 

 

češnjak

0,0020

0,0022

 

 

 

margarin

0,0050

0,0050

 

 

 

limun

0,0020

0,0020

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

8,00

 

 

riža

0,0700

0,0700

 

33.

Rizi-bizi

grašak smrz. ili

0,0850

0,0850

 

 

 

grašak konz.(60% pl.)

0,0850

0,1420

 

 

 

crveni luk

0,0040

0,0046

 

 

 

pire od rajčice

0,0100

0,0100

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

riža

0,0700

0,0700

 

34.

Riža kuhana

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

margarin

0,0050

0,0050

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,83

 

 

riža

0,0800

0,0800

 

35.

Riža pirjana

crveni luk

0,0040

0,0046

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,83

 

 

riža

0,0600

0,0600

 

36.

Rižoto od

šampinjoni svj.

0,0600

0,0648

 

 

šampinjona

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

bijelo vino

0,0100

0,0100

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

margarin

0,0050

0,0050

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

grah

0,1000

0,1000

 

37.

Salata grah-

crveni luk

0,0150

0,0173

 

 

prilog

ocat vinski

0,0100

0,0100

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

lisnato tijesto

0,1000

0,1000

 

38.

Savijača s povrćem

grašak smrz.ili

0,0450

0,0450

 

 

 

grašak konz.(60% pl.)

0,0450

0,0750

 

 

 

mrkva smrz.ili

0,0450

0,0450

 

 

 

mrkva svj.

0,0450

0,0472

 

 

 

kopar

0,0001

0,0001

 

 

 

mrvice

0,0060

0,0060

 

 

 

jaja (kom)

0,1000

0,1000

 

 

 

vrhnje

0,0060

0,0060

 

 

 

parmezan

0,0050

0,0050

 

 

 

sezam

0,0010

0,0010

5,80

 

 

krumpir

0,3000

0,3250

 

39.

Slani krumpir

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

ulje

0,0060

0,0060

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,83

 

 

špinat smrz. ili

0,1200

0,1200

 

40.

Špinat na mlijeku

špinat svj.

0,1200

0,1500

 

 

 

maragarin

0,0060

0,0060

 

 

 

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

mlijeko svj. ili

0,4000

0,4000

 

 

 

mlijeko u prahu

0,0050

0,0050

 

 

 

češnjak

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0060

0,0060

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

tjestenina

0,1000

0,1000

 

41.

Tjestenina zapečena

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

mlijeko svj.

0,0500

0,0500

 

 

 

jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,95

 

 

tjestenina

0,1000

0,1000

 

42.

Tjestenina

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,83

 

 

krumpir

0,1600

0,2000

 

43.

Valjušci

brašno

0,0650

0,0650

 

 

rađeni

mrvice

0,0050

0,0050

 

 

 

jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

njoki smrznuti

0,2000

0,2000

 

43 a.

Njoki

krušne mrvice

0,0050

0,0050

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

4,17

 

 

cvjetača smrz.ili

0,2500

0,2500

 

44.

Zapečena cvjetača

cvjetača svj.

0,2500

0,3550

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 

 

vrhnje

0,0200

0,0200

 

 

 

mlijeko svj.ili

0,0300

0,0300

 

 

 

mlijeko u prahu

0,0040

0,0040

 

 

 

ulje

0,0150

0,0150

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

6,30

 

 

grah

0,1200

0,1236

 

45.

Zapečeni grah

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

đuveč konz.

0,0400

0,0400

 

 

 

pire od rajčice

0,0100

0,0100

 

 

 

crveni luk

0,0500

0,0575

 

 

 

češnjak

0,0020

0,0020

 

 

 

ljuti feferoni

0,0001

0,0001

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

list lovora

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

7,48

 

 

riža

0,0800

0,8000

 

46.

Zeleni rižoto

maslac

0,0100

0,0100

 

 

 

maslinovo ulje

0,0050

0,0050

 

 

 

crveni luk

0,0300

0,0345

 

 

 

češnjak

0,0020

0,0022

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

peršin

0,0020

0,0024

 

 

 

bosiljak

0,0002

0,0002

 

 

 

parmezan

0,0150

0,0150

6,50

 

 

kukuruzna krupica

0,0800

0,0800

 

47.

Žganci

margarin

0,0020

0,0020

 

 

 

ulje

0,0030

0,0030

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,83

 

 

krumpir

0,1000

0,1250

 

48.

Krumpir s tijestom

tjestenina

0,0700

0,0700

 

 

 

luk crveni

0,0150

0,0173

 

 

 

mljevena paprika

0,0002

0,0002

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,83

 

 

krumpir

0,2000

0,2500

 

49.

Grašak u umaku

grašak smrz.

0,0800

0,0800

 

 

s restanim krumpirom

brašno

0,0010

0,0010

 

 

 

luk crveni

0,0130

0,0150

 

 

 

mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 

 

rajčica pire

0,0010

0,0010

 

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0134

0,0134

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

grašak smrz.

0,0800

0,0800

 

50.

Grašak, mrkva, krumpir

mrkva

0,0300

0,0300

 

 

 

margarin

0,0031

0,0031

 

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

 

 

 

ulje

0,0089

0,0089

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

krumpir

0,2000

0,2500

 

 

 

luk crveni

0,0100

0,0115

4,17

 

 

kukuruz smrz.

0,1000

0,1000

 

51.

Kukuruz, mrkva, grašak

mrkva smrz.

0,0300

0,0300

 

 

 

grašak smrz.

0,0800

0,0800

 

 

 

margarin

0,0031

0,0031

 

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

 

 

 

ulje

0,0019

0,0019

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

sol

0,0030

0,0030

4,17

 

 

krumpir

0,2000

0,2500

 

52.

Salata od krumpira,

luk crveni

0,0150

0,0173

 

 

prilog

ocat

0,0100

0,0100

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,83

 

 

riža

0,0800

0,0800

 

53.

Riža s rajčicom

rajčica pire

0,0100

0,0100

 

 

 

luk crveni

0,0040

0,0046

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

đuveč

0,1000

0,1000

 

54.

Sataraš

luk crveni

0,0200

0,0230

 

 

 

šećer

0,0020

0,0020

 

 

 

rajčica pire

0,0050

0,0050

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

rajčica pelati

0,2500

0,2500

 

55.

Šalša

luk crveni

0,0100

0,0115

 

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

vegeta

0,0010

0,0010

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

šećer

0,0010

0,0010

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

špinat

0,1000

0,1000

 

56.

Špinat na mlijeku s

margarin

0,0050

0,0050

 

 

krumpirom

brašno

0,0070

0,0070

 

 

 

mlijeko

0,0330

0,0330

 

 

 

češnjak

0,0001

0,0001

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0120

0,0120

 

 

 

luk crveni

0,0100

0,0115

 

 

 

krumpir

0,2000

0,2500

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,17

 

 

kupus

0,1200

0,1380

 

57.

Kupus u rajčici s

brašno

0,0050

0,0050

 

 

krumpirom

rajčica pire

0,0090

0,0090

 

 

 

luk crveni

0,0020

0,0023

 

 

 

šećer

0,0006

0,0006

 

 

 

ulje

0,0120

0,0120

 

 

 

peršin list

0,0001

0,0001

 

 

 

krumpir

0,2000

0,2500

4,17

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

2.5. VARIVA

 

Naziv jela

Normativi

Cijena

živežne namirnice


Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)


 

grašak smrz. ili

0,1000

0,1000

 

 


grašak konz.(60% pl.)

0,1300

0,2170

 

1.

Fino varivo

mrkva smrz. ili

0,0300

0,0300

 

 


mrkva svj.

0,0300

0,0354

 

 


krumpir

0,1000

0,1250

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


brašno

0,0100

0,0100

 

 


crveni luk

0,0100

0,0115

 

 


pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 


peršin list

0,0010

0,0012

 

 


mljevena paprika

0,0001

0,0001

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


vegeta

0,0003

0,0003

 

 


sol

0,0020

0,0020

4,74

 

 

grah

0,0900

0,0900

 

2.

Grah varivo

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

celer korijen

0,0010

0,0013

 

 

 

mrkva smrz. ili

0,0020

0,0020

 

 

 

mrkva svj.

0,0020

0,0024

 

 

 

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,74

 

 

grah

0,0700

0,0700

 

3.

Grah varivo s

kiseli kupus

0,0600

0,0600

 

 

kiselim kupusom

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

celer korijen

0,0010

0,0026

 

 

 

mrkva svj. ili

0,0020

0,0024

 

 

 

mrkva smrz.

0,0020

0,0020

 

 

 

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,74

 

 

grah

0,0700

0,0700

 

4.

Grah varivo s

kisela repa

0,0600

0,0600

 

 

kiselom repom

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

celer korijen

0,0010

0,0026

 

 

 

mrkva svj. ili

0,0020

0,0024

 

 

 

mrkva smrz.

0,0020

0,0020

 

 

 

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,74

 

 

grah

0,0700

0,0700

 

 

 

tjestenina

0,0200

0,0200

 

5.

Grah varivo s

ulje

0,0100

0,0100

 

 

tjesteninom

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

celer korijen

0,0010

0,0010

 

 

 

mrkva svj. ili

0,0020

0,0024

 

 

 

mrkva smrz.

0,0020

0,0020

 

 

 

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0030

0,0030

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,74

 

 

cvjetača smrz. ili

0,1800

0,1800

 

 

 

cvjetača svj.

0,1300

0,1846

 

6.

Varivo od cvjetače

krumpir

0,1300

0,1625

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

vrhnje

0,0100

0,0100

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0030

0,0030

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

5,00

 

 

grašak smrz. ili

0,1500

0,1500

 

7.

Varivo od graška

grašak konzer.(60% pl.)

0,1800

0,3000

 

 

 

krumpir

0,1300

0,1625

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

suha slanina

0,0070

0,0074

 

 

 

pire od rajčice

0,0020

0,0020

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

vrhnje

0,0100

0,0100

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

5,00

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

kelj

0,1800

0,2070

 

8.

Varivo od kelja

krumpir

0,1300

0,1625

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

suha slanina

0,0070

0,0074

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

pire od rajčice

0,0020

0,0020

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

češnjak

0,0050

0,0055

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

5,00

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

mahune smrz. ili

0,1500

0,1500

 

9.

Varivo od mahuna

mahune konz.(55% pl.)

0,1800

0,3270

 

 

 

krumpir

0,1300

0,1625

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

suha slanina

0,0070

0,0074

 

 

 

pire rajčica

0,0020

0,0020

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

češnjak

0,0050

0,0055

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

5,00

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

 

 

poriluk

0,1800

0,2160

 

10.

Varivo od poriluka

krumpir

0,1300

0,1625

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

hamburger

0,0070

0,0074

 

 

 

brašno

0,0100

0,0100

 

 

 

luk crveni

0,0100

0,0115

 

 

 

češnjak

0,0050

0,0055

 

 

 

rajčica pire

0,0020

0,0020

 

 

 

peršin list

0,0010

0,0012

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

6,00

 

 

grah

0,0700

0,0700

 

11.

Varivo ričet

ječam

0,0200

0,0200

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

crveni luk

0,0010

0,0012

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

celer korijen

0,0010

0,0013

 

 

 

mrkva svj. ili

0,0020

0,0024

 

 

 

mrkva smrz.

0,0020

0,0020

 

 

 

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0030

0,0030

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,74

 


korabica

0,1800

0,2250

 

12.

Varivo od korabice

krumpir

0,1300

0,1625

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


luk crveni

0,0100

0,0115

 

 


češnjak

0,0050

0,0055

 

 


mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 


peršin list

0,0010

0,0012

 

 


brašno

0,0100

0,0100

 

 


vrhnje kiselo

0,0100

0,0100

 

 


vegeta

0,0003

0,0003

 

 


sol

0,0020

0,0020

5,00

 

 

slanutak

0,0900

0,0900

 

13.

Varivo od slanutka

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 

 

pire od rajčice

0,0030

0,0030

 

 

 

mljevena paprika

0,0003

0,0003

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

češnjak

0,0010

0,0011

 

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 

 

celer korijen

0,0010

0,0013

 

 

 

mrkva smrz. ili

0,0020

0,0020

 

 

 

mrkva svj.

0,0020

0,0024

 

 

 

brašno

0,0080

0,0080

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

vegeta

0,0003

0,0003

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,74

2.6. SALATE


Naziv jela

Normativi

Cijena

 živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

 

 

cikla svj.

0,1500

0,1800

 

1.

Salata od

šećer

0,0150

0,0150

 

 

svj. cikle

ocat alkoholni

0,0100

0,0100

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

1,94

 

 

grah

0,0600

0,0630

 

2.

Salata od graha

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ocat vinski

0,0080

0,0080

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,40

 

 

kupus svj.

0,1400

0,1610

 

3.

Salata od

ocat vinski

0,0100

0,0100

 

 

svj. kupusa

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,20

 

 

kupus svj. crveni

0,1400

0,1610

 

4.

Salata od kupusa –

ocat vinski

0,0100

0,0100

 

 

svj. crvenog

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,20

 

 

kupus kis.rez.

0,1200

0,1200

 

5.

Salata od

papar

0,0002

0,0002

 

 

kis. kupusa

ulje (lit)

0,0100

0,0100

1,94

6.

Salata od

cikla konz.

0,1020

0,1700

2,85

 

kis.cikle

 

 

 

 

7.

Salata od

krastavci konz.

0,0935

0,1700

 

 

kis. krastavaca

 


 

2,85

8.

Salata od

paprika konz. filet

0,1020

0,1700

 

 

kis. paprike-filet

 

 

 

2,85

9.

Salata miješana kisela

miješana konz. salata

0,1020

0,1700

 

 

 

 

 

 

2,85

 

 

krastavci svj.

0,1500

0,1800

 

10.

Salata od

češnjak

0,0001

0,0001

 

 

svj. krastavaca

ocat vinski

0,0100

0,0100

 

 

 

papar

0,0002

0,0002

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,80

 

 

krastavci svj.

0,0600

0,0720

 

11.

Salata miješana

rajčica svj.

0,0600

0,0660

 

 

sezonska

paparika svj.

0,0300

0,0360

 

 

 

crveni luk

0,0100

0,0115

 

 

 

ocat alkoholni

0,0100

0,0100

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,30

 

 

mrkva svj.

0,1500

0,1770

 

12.

Salata od mrkvice

šećer

0,0020

0,0020

 

 

 

limun

0,0080

0,0088

2,35

 

 

rajčica svj.

0,1500

0,1650

 

13.

Salata od rajčice

crveni luk

0,0200

0,0230

 

 

 

ocat alkoholni

0,0100

0,0100

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

4,30

 

 

salata zelena

0,1000

0,1180

 

14.

Zelena salata

ocat alkoholni

0,0100

0,0100

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

3,00

 

 

krumpir

0,1000

0,1250

 

15.

Salata krumpir

luk crveni

0,0100

0,0115

 

 

 

ocat

0,0080

0,0080

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

1,94

 

 

mahune

0,1150

0,1150

 

16.

Salata mahune

češnjak

0,0002

0,0002

 

 

 

ocat

0,0080

0,0080

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

2,00

 

 

krumpir

0,0400

0,0500

 

 

 

grah

0,0400

0,0400

 

17.

Salata miješana

kupus svježi

0,0300

0,0300

 

 

 

luk crveni

0,0010

0,0010

 

 

 

ocat

0,0080

0,0080

 

 

 

papar

0,0001

0,0001

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

2,85

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

2.7. PUDINZI

 

Naziv jela

 

Normativi

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

1.

Puding čokolada

puding čokolada

0,1250

0,1250

 2,30

2.

Puding vanilija

puding vanilija

0,1250

0,1250

 2,30

2.8. KOMPOTI


Naziv jela

Normativi

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

1.

Kompot breskva

kompot breskva

0,2000

0,2000

 2,80

2.

Kompot višnja

kompot višnja

0,2000

0,2000

 4,00

2.9. VOĆE


Naziv jela

Normativi 

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

1.

Voće – jabuka

jabuka

0,1800

0,1800

2,70

2.

Voće – naranča

naranča

0,1800

0,1800

2,70

3.

Voće – banana

banana

0,1800

0,1800

2,70

4.

Voće – mandarina

mandarina

0,1800

0,1800

2,70

5.

Voće – lubenica

lubenica

0,1800

0,1800

2,70

2.10. KRUH


Naziv jela

Normativi 

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

1.

Kruh polubijeli (0,800 kg)

šnita kruha

 

0,0500

0,0570

 

 

0,26

 

2.

Pecivo

pecivo 100 g.

1,0000

1,0000

 

 

100 g

 


 

1,20

2.11. MENI KOLAČ


Naziv jela

Normativi 

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

1.

Meni kolač

kolač


 

 4,00

2.12. MLIJEČNI PROIZVODI


Naziv jela

Normativi 

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

1.

Probiotik

probiotik 180 gr. čaša

1,0000

1,0000

2,50

2.

Jogurt

jogurt 180 – 200 gr. (kom)

1,0000

1,0000

 2,20

3.

Vrhnje

kiselo vrhnje 180 – 200 gr.

čaša: 12%m.m.

1,0000

1,0000

3,00

4.

Desertni jogurt

desertni jogurt 150 – 180 gr. čaša

1,0000

1,0000

2,90

5.

Voćni jogurt

voćni jogurt 180 – 200 gr.

1,0000

1,0000

2,90

2.13. NAPITCI


Naziv jela

Normativi 

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

 

 

čaj (1 vrećica)

0,0025

0,0025

 

1.

Čaj

šećer

0,0050

0,0050

 

 

 

limun

0,0030

0,0030

1,14

 

 

kakao u prahu

0,0020

0,0020

 

2.

Kakao

svježe mlijeko

0,1600

0,1600

 

 

 

šećer

0,0050

0,0050

2,00

 

 

svježe mlijeko

0,1600

0,1600

 

3.

Bijela kava

kavin nadomjestak

0,0040

0,0040

 

 

 

šećer

0,0050

0,0050

1,55

4.

Mlijeko

mlijeko

0,2000

0,2000

2,00

3. POJEDINAČNA JELA I DRUGI PREHRAMBENI PROIZVODI KOJI NISU SASTAVNICE MENI OBROKA

3.1. POJEDINAČNA JELA


Naziv jela

Normativi 

Cijena

živežne namirnice

Neto

Bruto


kg/l

kg/l

(Kn)

1.

Bečki odrezak

svinjetina I (but)

0,1500

0,1744

 

 


mrvice

0,0200

0,0200

 

 


brašno

0,0100

0,0100

 

 


jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 


ulje

0,0200

0,0200

 

 


sol

0,0020

0,0020

16,21

2.

Kotlet na roštilju (2 kom)

svinj. II(kare bez filea)

0,2000

0,2325

 

 


peršin

0,0010

0,0012

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


sol

0,0020

0,0020

17,08

3.

Naravni odrezak

svinjetina I (but)

0,1500

0,1744

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


brašno

0,0100

0,0100

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


sol

0,0020

0,0020

16,21

4.

Odrezak Ljubljanski

svinjetina I (but)

0,1500

0,1744

 

 


sir

0,0100

0,0110

 

 


mrvice

0,0300

0,0300

 

 


brašno

0,0100

0,0100

 

 


jaja (kom) ili

0,4000

0,4000

 

 


jaja tekuća (kg)

0,0252

0,0252

 

 


ulje

0,0200

0,0200

 

 


sol

0,0020

0,0020

16,21

5.

Pariški odrezak

svinjetina I (but)

0,1500

0,1744

 

 


brašno

0,0100

0,0100

 

 


jaja (kom) ili

0,4000

0,4000

 

 


jaja tekuća (kg)

0,0252

0,0252

 

 


mlijeko u prahu

0,0040

0,0040

 

 


ili svj. mlijeko

0,0300

0,0300

 

 


ulje

0,0200

0,0200

 

 


sol

0,0020

0,0020

12,80

6.

Ražnjići

svinjetina I (but)

0,1500

0,1744

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


sol

0,0020

0,0020

15,41

 


svinjetina I (but)

0,1500

0,1744

 

7.

Zagrebački odrezak

šunka

0,0200

0,0200

 

 


sir

0,0100

0,0110

 

 


mrvice

0,0300

0,0300

 

 


brašno

0,0100

0,0100

 

 


jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 


ulje

0,0200

0,0200

17,00

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

8.

Dalmatinska

junetina I (but)

0,1200

0,1538

 

 

pašticada

suha slanina

0,0100

0,0105

 

 


crveni luk

0,0300

0,0345

 

 


češnjak

0,0050

0,0055

 

 


koncentrat od rajčice

0,0100

0,0100

 

 


brašno

0,0080

0,0080

 

 


peršin korjen

0,0100

0,0130

 

 


mrkva svj. ili

0,0100

0,0118

 

 


mrkva smrz.

0,0100

0,0100

 

 


celer

0,0100

0,0130

 

 


suhe šljive

0,0030

0,0030

 

 


jabuke

0,0030

0,0057

 

 


prošek

0,0030

0,0030

 

 


vinski ocat

0,0100

0,0100

 

 


vino

0,0050

0,0050

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


sol

0,0020

0,0020

16,80

 9.

Juneća pržolica sa šampinjonima

junetina I (but)

šampinjoni svj.

crveni luk

0,1300

0,0200

0,0300

0,1667

0,0216

0,0345

 

 

češnjak

0,0050

0,0055

 

 

peršin

0,0010

0,0012

 

 


brašno

0,0050

0,0050

 

 


vrhnje

0,0200

0,0200

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


vegeta

0,0003

0,0003

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


sol

0,0020

0,0020

15,85

10.

Juneći ramstek na roštilju

junetina II (ramstek)

0,1600

0,2051

 

 

senf

0,0020

0,0020

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0150

0,0150

 

 


sol

0,0020

0,0020

21,60

11.

Sote »Stroganov«

junetina I (but)

0,1200

0,1538

 

 


brašno

0,0050

0,0050

 

 


senf

0,0001

0,0001

 

 


šampinjoni svj.

0,0200

0,0216

 

 


krastavci konz.(55% pl.)

0,0150

0,0272

 

 


kiselo vrhnje

0,0200

0,0200

 

 


limun

0,0100

0,0110

 

 


crveni luk

0,0300

0,0340

 

 


peršin

0,0010

0,0012

 

 


vino

0,0050

0,0050

 

 


papar

0,0001

0,0001

 

 


vegeta

0,0003

0,0003

 

 


ulje

0,0100

0,0100

15,30

 

 

sol

0,0020

0,0020

 

12.

Salata od junećeg mesa

junetina I (dio buta)

0,1400

0,1795

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

ocat vinski

0,0080

0,0080

 

 

 

crveni luk

0,0300

0,0345

 

 

 

senf

0,0010

0,0010

 

 

 

krastavci konz.(55% pl.)

0,0200

0,0364

 

 

 

jaja (kom)

0,3000

0,3000

 

 

 

papar

0,0005

0,0005

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

16,40

13.

Ćevapi

svinj. I i II (obr. za mljev.)

0,1200

0,1200

 

 

 

junet.I i II (obr.za mljev.)

0,0800

0,0800

 

 

 

feferoni

0,0010

0,0010

 

 

 

crveni luk

0,0200

0,0230

 

 

 

mineralna voda

0,0010

0,0010

 

 

 

ulje

0,0100

0,0100

 

 

 

sol

0,0020

0,0020

15,40

14.

Hrenovke

hrenovke

0,1500

0,1500

9,83

 

 

 

 

 

 

 

 

svinj. I i II (obr.za mljev.

0,1200

0,1200

 

15.

Pljeskavica

junet.I i II (obr.za mljev.)

0,0800

0,0800

 

 

sa sirom

sir za pizzu

0,0200

0,0200

 

 


crveni luk

0,0150

0,0170

 

 


brašno

0,0050

0,0050

 

 


pire od rajčice

0,0080

0,0080

 

 


češnjak

0,0010

0,0011

 

 


mljevena paprika

0,0005

0,0005

 

 


papar

0,0004

0,0004

 

 


jaja (kom)

0,4000

0,4000

 

 


ljuti feferoni

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0050

0,0050

 

 


sol

0,0020

0,0020

18,80

16.

Panirani pileći file

pileći file panirani

 

 

 

 


term. obrađen, smrznut

0,1500

0,1500

 

 


ulje

0,0200

0,0200

 

 


sol

0,0020

0,0020

12,35

17.

Punjeni panirani

punjeni pan.pileći file

 

 

 

 

pileći file-

sa šunkom i sirom,

 

 

 

 

Cordon Blue

term.obrađen,smrznut

0,1500

0,1500

 

 


ulje

0,0200

0,0200

 

 


sol

0,0020

0,0020

13,20

18.

Pureći bečki

pureći pan.odrezak

 

 

 

 


term.obrađen,smrznut

0,1500

0,1500

 

 


ulje

0,0200

0,0200

17,50

19.

Lignje na žaru ili

lignje pat.neoč.

0,2000

0,3000

 

 

pržene

češnjak

0,0001

0,0001

 

 


peršin

0,0001

0,0001

 

 


ulje

0,0100

0,0100

 

 


sol

0,0020

0,0020

15,41

20.

Oslić medaljoni

oslić-medaljoni

0,2000