Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima

NN 121/2013 (30.9.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima

HRVATSKI SABOR

2592

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZALIŠTIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. rujna 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/211

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 27. rujna 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZALIŠTIMA

Članak 1.

U Zakonu o kazalištima (»Narodne novine«, br. 71/06.) u članku 20. stavku 1. iza podstavka 4. umjesto točke stavlja se zarez te dodaje podstavak 5. koji glasi:

»– Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu.«.

Članak 2.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na zajednički prijedlog ministra kulture i gradonačelnika Grada Zagreba. Ako se ne utvrdi zajednički prijedlog u roku od sedam dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva ministra kulture ili gradonačelnika Grada Zagreba radi utvrđivanja zajedničkog prijedloga, intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture. Imenovanje i razrješenje vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu obavlja se na isti način, bez provođenja javnog natječaja.«.

Članak 3.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Kazališno vijeće javnog kazališta i javne kazališne družine ima pet ili sedam članova od kojih većinu imenuje predstavničko tijelo osnivača iz reda uglednih umjetnika i radnika u kulturi, koji nisu državni službenici ureda državne uprave u županiji na čijem području kazalište djeluje, odnosno gradskog ureda nadležnog za poslove kulture, najmanje jedan član bira se iz redova kazališnih umjetnika, a jedan iz redova svih zaposlenika. Ako članu vijeća iz reda kazališnih umjetnika, odnosno zaposlenika prestane rad, prestaje mu i članstvo u vijeću.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»Kazališno vijeće može se konstituirati kada je imenovana većina članova kazališnog vijeća.«.

Članak 4.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Kazališno vijeće:

– na prijedlog intendanta, odnosno ravnatelja usvaja godišnji program rada i razvoja javnog kazališta, odnosno javne kazališne družine, koji mora biti sukladan s osnovnim programskim i financijskim okvirom iz članka 27. stavka 3. ovoga Zakona,

– na prijedlog intendanta, odnosno ravnatelja usvaja financijski plan,

– na prijedlog intendanta, odnosno ravnatelja usvaja godišnji obračun te plan nabave,

– prati ostvarivanje programa te njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje,

– razmatra i usvaja programska i financijska izvješća intendanta odnosno ravnatelja,

– na prijedlog intendanta, odnosno ravnatelja, donosi statut uz suglasnost osnivača odnosno osnivača s većinskim udjelom i druge opće akte kazališta odnosno kazališne družine,

– obavlja i druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.

Javna kazališta i javne kazališne družine dužne su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoj rad i statut te druge opće akte s odredbama ovoga Zakona.

Članak 6.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o kazalištima (»Narodne novine«, br. 71/06.) dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/208

Zagreb, 27. rujna 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

121 30.09.2013 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima