Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)

NN 121/2013 (30.9.2013.), Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)

121 30.09.2013 Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2596

Na temelju članka 228. Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13. i 60/13.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O POVEZIVANJU ZEMLJIŠNE KNJIGE I KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA I UPISU VLASNIŠTVA POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE (ETAŽNOG VLASNIŠTVA)

Glava I.
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak povezivanja knjige položenih ugovora i zemljišne knjige (u daljnjem tekstu: postupak povezivanja).

(2) Predmet postupka povezivanja je upis katastarske čestice, upis promjene izgrađenosti nekretnine na kojoj postoje posebni dijelovi, upis posebnih dijelova nekretnine, upis prava koja mogu biti predmet upisa u zemljišne knjige na toj nekretnini i njenim posebnim dijelovima i pripadcima, upis prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine koja prava su stečena do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12. – u daljnjem tekstu: ZV) i Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13. i 60/13. – u daljnjem tekstu: ZZK) i upis posebnih dijelova vraćenih ovlaštenicima prema odredbama posebnog zakona. Predmet postupka povezivanja su i zgrade, te posebni dijelovi u njima za koje nije otvorena knjiga položenih ugovora, a koji su ispunjavali uvjete za upis prema odredbama Pravilnika o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora (»Narodne novine«, br. 42/91. i 16/94.) ili drugih propisa iz članka 20. Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (»Narodne novine«, br. 60/10.).

(3) Postupak upisa čestica i zgrada sagrađenih na njima koje se sastoje od jednog ili više posebnih dijelova, upisa prava vlasništva na posebnim dijelovima koje je stečeno po propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ZV i ZZK, te posebnih dijelova vraćenih ovlaštenicima prema odredbama posebnog zakona, provodi se u postupku propisanom odredbama ovog Pravilnika.

(4) Postupak povezivanja provodi se i za samo jednu od više zgrada sagrađenih na istoj čestici, kao i za pojedine kućne brojeve određene zgrade (u daljnjem tekstu: djelomično povezivanje), s tim da je podnositelj prijedloga dužan isto naznačiti u prijedlogu.

(5) Pravilnikom se uređuju i drugi postupci koji se provode u svrhu uređenja stvarnih prava na nekretnini u kojima se nalaze posebni dijelovi na kojima je pravo vlasništva stečeno prije stupanja na snagu ZV i ZZK.

(6) Postupci iz stavka 1. i 5. ovog članka smatraju se hitnim postupcima.

Pokretanje postupka povezivanja

Članak 2.

(1) Postupak povezivanja pred sudovima dužan je i ovlašten u roku određenom ZV pokrenuti i u njemu sudjelovati u ime svih suvlasnika upravitelj nekretnine.

(2) Prije pokretanja postupka povezivanja upravitelj je dužan pisano obavijestiti suvlasnike putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika o obvezi pokretanja postupka povezivanja, te troškovima i naknadama za postupak povezivanja.

(3) Postupak povezivanja može pokrenuti i bilo koji od suvlasnika nekretnine na kojoj postoji vlasništvo posebnih dijelova nekretnine, pri čemu je u takvom slučaju upravitelj dužan sudjelovati u postupku, prema odredbama ovog Pravilnika.

(4) Za zgradu kojoj nije postavljen upravitelj u smislu odredbe članka 93. stavka 1. ZV, postupak povezivanja pokrenut će i u njemu sudjelovati vlasnici posebnih dijelova nekretnine. Postupak povezivanja dužan je pokrenuti i prinudni upravitelj.

(5) Postupci pokrenuti pred nadležnim tijelima državne uprave u svrhu upisa zgrade na građevinskoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnim knjigama smatraju se prethodnim radnjama postupka povezivanja.

Nužni prilozi uz prijedlog za povezivanje

Članak 3.

Ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, uz prijedlog za povezivanje mora se priložiti:

1) dokaz da je utvrđena građevna čestica (npr. građevinska dozvola, rješenje o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine),

2) izvod iz katastra zemljišta o nekretnini (posjedovni list i kopija katastarskog plana),

3) potvrda nadležnog ureda za katastar o identifikaciji katastarske čestice, ako se podaci zemljišne knjige i katastra o katastarskoj čestici ne slažu samo u odnosu na broj katastarske čestice,

4) odgovarajući geodetski elaborat, prijavni list ako je katastarska čestica kao građevna čestica formirana u katastru, a promjena nije provedena u zemljišnoj knjizi,

5) međuvlasnički ugovor iz članka 375. ZV ako je sklopljen ili potvrda o posebnim dijelovima iz članka 5. ovog Pravilnika ili druge isprave koje opravdavaju prijedlog,

6) podaci o podulošcima iz knjige položenih ugovora, i

7) isprava na temelju koje bi neupisani vlasnik posebnog dijela mogao zatražiti upis.

Dokaz da je utvrđena građevna čestica

Članak 4.

Dokaz da je utvrđena građevna čestica nije potrebno priložiti:

– ako je površina čestice koja je predmet postupka istovjetna u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi i ako je na njoj izgrađena jedna zgrada,

– ako je iz kopije katastarskog plana vidljivo da je na čestici izgrađeno više zgrada koje su u građevinskom smislu međusobno povezane i koje sve čine jednu stambenu cjelinu, pa parcelacija zbog korištenja zemljišta nije moguća,

– ako odgovarajućim geodetskim elaboratom zemljišnoknjižnom sudu bude dostavljen podatak o čestici na kojoj je izgrađena jedna ili više zgrada koja je već evidentirana u katastarskom operatu,

– ako je predmet postupka čestica zgrade (zgradna čestica).

Potvrda o posebnim dijelovima

Članak 5.

Potvrda o posebnim dijelovima koju je sačinio upravitelj sadržava:

– popis svih posebnih dijelova i pripadaka zgrade koja je predmet postupka, neovisno o tome postoje li u trenutku izdavanja potvrde podaci o vlasniku, i

– popis vlasnika posebnih dijelova, odnosno osoba u čiju korist se predlaže upis prava vlasništva ili kojega drugoga knjižnog prava.

Upis prava vlasništva posebnog dijela nekretnine stečenog na temelju propisa donesenih prije stupanja na snagu ZV koji nije bio upisan u knjigu položenih ugovora

Članak 6.

Za upis prava vlasništva posebnog dijela nekretnine stečenog na temelju propisa donesenih prije stupanja na snagu ZV koji nije bio upisan u knjigu položenih ugovora nije potrebna pisana suglasnost svih suvlasnika te nekretnine iz članka 73. stavka 1. ZV ni potvrda da je posebni dio samostalna uporabna cjelina iz stavka 3. istoga članka.

Plomba

Članak 7.

Nakon upisa predmeta u urudžbeni brojevnik učinit će se vidljivim (plombom) kad je zemljišnoknjižnom sudu stigao prijedlog za upis, s tim da će se plomba staviti samo u uložak glavne knjige gdje će se provesti upis.

Glava II.
POSTUPAK POVEZIVANJA

Neuredan i nepotpun prijedlog

Članak 8.

(1) Ako prijedlog za povezivanje nije razumljiv, ne sadržava sve što je potrebno ili nisu priloženi svi nužni prilozi da bi se po njemu moglo postupiti, sud će rješenjem naložiti podnositelju prijedloga da u roku od 30 dana prijedlog za povezivanje ispravi, dopuni, odnosno dostavi nužne priloge u skladu s danom uputom.

(2) Ako podnositelj prijedloga ne postupi po nalogu suda u roku iz stavka 1. ovog članka, sud će rješenjem odbaciti prijedlog za povezivanje i odrediti brisanje plombe.

Oznaka predmeta

Članak 9.

Urednom i potpunom prijedlogu dodijelit će se oznaka predmeta Rz.

Djelomično povezivanje

Članak 10.

(1) U postupku djelomičnog povezivanja zemljišnoknjižni sud će na kraju upisa učiniti vidljivim da se upis odnosi samo na određenu zgradu ili na kućne brojeve određene zgrade.

(2) Nakon što u zemljišnu knjigu budu upisane sve zgrade sagrađene na istoj čestici ili svi posebni dijelovi određene zgrade, zemljišnoknjižni sud će po službenoj dužnosti brisati upise iz stavka 1. ovog članka.

Rasprava

Članak 11.

(1) Ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, zemljišnoknjižni sud odlučuje o prijedlogu za povezivanje na temelju rasprave.

(2) Raspravu vodi i odluku donosi sudac pojedinac ili sudski savjetnik pod nadzorom suca, uz sudjelovanje zemljišnoknjižnog službenika.

(3) Zemljišnoknjižni sud provodi raspravu i donosi odluku po pravilima izvanparničnog postupka, podredno parničnog postupka.

Sudjelovanje na raspravi

Članak 12.

(1) Na raspravu se pozivaju podnositelj prijedloga, upravitelj i osobe koje nisu upisane kao vlasnici posebnih dijelova u zemljišnoj knjizi, odnosno knjizi položenih ugovora, ako je sud uvidom u priložene isprave utvrdio da su osobe koje polažu prava na određenom posebnom dijelu, kao i ostale osobe za koje sud utvrdi opravdanim.

(2) Upravitelj će o raspravi obavijestiti sve suvlasnike putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika.

(3) Nakon obavijesti upravitelja iz stavka 2. ovog članka, svaki suvlasnik koji u postupku povezivanja upisuje svoj neupisani posebni dio nekretnine, pripadak, vlasništvo ili ispravlja podatak iz članka 18. ovog Pravilnika, a raspolaže ispravom kojom može dokazati svoj neupisani posebni dio nekretnine, pripadak, vlasništvo ili podatak iz članka 18. ovog Pravilnika, pozvat će se na raspravu ako je to potrebno radi predočavanja isprave ili utvrđivanja drugih važnih okolnosti na kojima temelji svoje pravo.

Izvođenje dokaza

Članak 13.

(1) Zemljišnoknjižni sud će na raspravi izvesti sve dokaze za koje smatra da su potrebni radi pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja vezanog za određenu nekretninu, odnosno posebne dijelove i pripadke posebnim dijelovima.

(2) Zemljišnoknjižni sud je ovlašten izvesti dokaz očevidom na nekretnini koja je predmet postupka.

Postupci povezivanja bez održavanja rasprave

Članak 14.

(1) Zemljišnoknjižni sud može odlučiti o prijedlogu za povezivanje bez rasprave samostalno ili po prijedlogu podnositelja prijedloga ako su svi posebni dijelovi već upisani u nekoj od evidencija ili ako je iz stanja spisa moguće zaključiti da se prijedlogu može udovoljiti bez rasprave (npr. svi posebni dijelovi upisani su u knjizi položenih ugovora i glavnoj zemljišnoj knjizi, ali upis nije objedinjen; svi posebni dijelovi upisani su u knjizi položenih ugovora, a upisi se mogu prenijeti u glavnu knjigu tako da prijenosom podataka budu obuhvaćeni svi posebni dijelovi; svi posebni dijelovi upisani su u nekoj od evidencija, ali je potrebno samo dopuniti opis posebnog dijela; prijedlogu su priložene sve isprave potrebne za donošenje odluke i slično).

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka rješenje o povezivanju može donijeti i ovlašteni zemljišnoknjižni referent i sudski savjetnik.

Rješenje o povezivanju

Članak 15.

Ako zemljišnoknjižni sud utvrdi da je prijedlog za povezivanje osnovan, donijet će rješenje o povezivanju knjige položenih ugovora i zemljišne knjige, na temelju kojeg će se:

– upisati katastarska čestica ili promjena izgrađenosti prema odredbi članka 16. ovog Pravilnika,

– upisati svi posebni dijelovi nekretnine i njihovi pripadci,

– provesti svi upisi koji se odnose na nekretninu, odnosno posebni dio, a mogu biti predmetom upisa u zemljišnu knjigu, i

– odrediti zatvaranje poduložaka u knjizi položenih ugovora, uz činjenje vidljivim:

a) u knjizi položenih ugovora u koji uložak zemljišne knjige je izvršen prijenos neizbrisanih upisa, upisom koji će: »Preneseno pod Z – _____/___ u zk.ul. _____ k.o. __________.«;

b) u zemljišnoj knjizi iz kojeg je poduloška prenesen koji posebni dio nekretnine, upisom koji će glasiti: »Preneseno pod Z – _____/___ iz KPU ______ k.o. __________«.

Posjedovnica

Članak 16.

(1) U posjedovnicu zemljišne knjige upisat će se podaci o katastarskoj čestici utemeljeni na podacima iz katastarskog operata.

(2) Ako je u zemljišnoj knjizi upisana zgrada ili se u postupku povezivanja u zemljišnu knjigu upisuje zgrada za koju je priložena uporabna dozvola, odnosno drugi akt za uporabu, zemljišnoknjižni sud će po službenoj dužnosti upisati zabilježbu utemeljenu na posebnom propisu koji uređuje upis zgrada u zemljišnu knjigu.

Vlastovnica

Članak 17.

(1) U vlastovnicu zemljišne knjige će se upisati svi posebni dijelovi i pripadci posebnim dijelovima koji su povezani s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine u korist vlasnika posebnih dijelova koji su upisani u knjizi položenih ugovora i zemljišnoj knjizi, odnosno vlasnika posebnih dijelova koji su upis zatražili tijekom postupka povezivanja s tim da će se podatak o suvlasničkom omjeru upisati:

a) na temelju podataka iz međuvlasničkog ugovora iz članka 375. ZV ili

b) uz pisanu suglasnost svih suvlasnika na temelju izračuna korisnih vrijednosti po vještaku u postupku povezivanja po članku 73. ZV;

c) ako nije moguće, podatak o suvlasničkom dijelu svakog vlasnika posebnog dijela nekretnine upisati na način propisan podstavkom a) ovog stavka, upisat će se suvlasnički dio u korist svakog suvlasnika u suvlasničkom udjelu koji je jednako velik kao i dijelovi ostalih suvlasnika.

(2) Opis posebnog dijela nekretnine sadržava podatak o namjeni (poslovni prostor, stan i sl.), sobnosti, položaju posebnog dijela u zgradi i površini posebnog dijela (npr. dvosobni stan na 1. katu desno površine 52,00 m2). Uz opis posebnog dijela nekretnine navode se i pripadci (drvarnica, garaža, parkirno mjesto, balkon, vrt, terasa i sl.) s navođenjem njihove površine, ako takav podatak postoji.

(3) Ako se podaci o posebnom dijelu upisani u zemljišnu knjigu ili knjigu položenih ugovora ne slažu s podacima iz međuvlasničkog ugovora ili potvrde o posebnim dijelovima iz članka 5. ovog Pravilnika, točnim podatkom o posebnom dijelu smatra se podatak iz međuvlasničkog ugovora ili potvrde o posebnim dijelovima iz članka 5. ovog Pravilnika.

(4) Ako neki od vlasnika posebnog dijela nekretnine nije bio upisan u knjizi položenih ugovora kao vlasnik, niti je zatražio upis tijekom postupka povezivanja, kao vlasnik tog posebnog dijela nekretnine, koji je povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, upisat će se:

– osoba za koju zemljišnoknjižni sud može utvrditi da je stekla pravo vlasništva prema odredbama ZV o pretvorbi društvenog vlasništva, ili

– osoba za koju zemljišnoknjižni sud može utvrditi da na takvom posebnom dijelu ima pravo vlasništva stečeno na temelju odredaba posebnih zakona.

(5) Ako sud ne može utvrditi tko je osoba za koju se može smatrati da ima pravo vlasništva na posebnom dijelu, na temelju predmnijeve iz članka 362. stavka 3. ZV kao vlasnik će se upisati Republika Hrvatska.

(6) Ako neupisani vlasnik raspolaže ispravama koje nisu podobne za upis u zemljišnu knjigu, ali iz tih isprava proizlazi vjerojatnost da je opravdan prijedlog za upis njegovog vlasništva, zemljišnoknjižni sud će donijeti odluku o tome na raspravi prema pravilima pojedinačnoga ispravnog postupka.

(7) U vlastovnicu se ne upisuju do tada uknjiženi vlasnici ili nositelji prava korištenja na zemljištu, ako prema podacima međuvlasničkog ugovora ili potvrde o posebnim dijelovima iz članka 5. ovog Pravilnika nisu utvrđeni kao nositelji prava vlasništva.

Upis pripadaka

Članak 18.

Ako je međuvlasničkim ugovorom ili potvrdom o posebnim dijelovima iz članka 5. ovog Pravilnika utvrđeno da posebnom dijelu pripada određeni pripadak, a u ugovoru ili drugoj ispravi pripadak nije posebno naveden, zemljišnoknjižni sud može utvrditi da je time ispravljen nepotpun podatak o posebnom dijelu, te nije potrebno provoditi poseban dokazni postupak u odnosu na opis posebnog dijela.

Posebni dijelovi koji su prenamijenjeni

Članak 19.

Posebni dijelovi koji su prenamijenjeni po svojoj namjeni, površini i slično, upisat će se u zemljišne knjige na temelju odgovarajućih akata o građenju i uporabi. Ako vlasnici posebnih dijelova ne raspolažu ispravama na temelju kojih je došlo do promjena u posebnom dijelu, posebni dio će se upisati prema stanju koje je bilo kod izgradnje zgrade.

Podaci o vlasnicima i drugim nositeljima prava na nekretnini

Članak 20.

(1) Vlasnici i drugi nositelji prava na nekretnini upisat će se na način da se upisuje prezime i ime vlasnika, osobni identifikacijski broj, ako ga je moguće utvrditi, odnosno drugi podaci o vlasniku tako da ne postoji opasnost da ih se zamijeni s drugima, te adresa prema podacima koji se utvrde tijekom rasprave, za svakog od suvlasnika.

(2) Podatke o vlasnicima i drugim nositeljima prava na nekretnini iz stavka 1. ovog članka dužan je dostaviti upravitelj stambene zgrade, odnosno podnositelj prijedloga.

Primjena pravila o prijenosu podataka

Članak 21.

U postupku povezivanja na odgovarajući način se primjenjuje članak 203. stavak 2. ZZK.

Teretovnica

Članak 22.

U teretovnicu zemljišne knjige prenijet će se neizbrisani podaci iz teretovnica poduložaka knjige položenih ugovora i zemljišne knjige, pri čemu će se tereti koji su teretili pojedini posebni dio povezati s odgovarajućim suvlasničkim dijelom s kojim je povezano vlasništvo određenoga posebnog dijela nekretnine.

Dostava

Članak 23.

(1) Rješenja iz članka 14. i 15. ovog Pravilnika dostavit će se svim upisanim vlasnicima posebnih dijelova nekretnine putem upravitelja zgrade, upravitelju stambene zgrade, svim drugim upisanim nositeljima knjižnih prava u knjizi položenih ugovora, odnosno zemljišnoj knjizi, tijelu nadležnom za katastar i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi.

(2) Rješenja iz članka 14. i 15. ovog Pravilnika objavit će se na oglasnoj ploči zgrade za koju je proveden postupak povezivanja, s tim da je rješenje na oglasnu ploču dužan postaviti upravitelj zgrade.

(3) Smatrat će se da je dostava rješenja iz članka 14. i 15. ovog Pravilnika obavljena istekom tridesetog dana od dana kada je upravitelj primio rješenje.

Pravni lijekovi

Članak 24.

(1) Protiv rješenja iz članka 14. i 15. ovog Pravilnika nije dopuštena posebna žalba, ali nositelji prava na posebnim dijelovima nekretnine imaju pravo podnijeti prijavu ili prigovor sukladno odredbi članka 188. ZZK do isteka roka iz članka 23. stavka 3. ovog Pravilnika.

(2) Povodom prijave ili prigovora održat će se rasprava o prijavi, odnosno prigovoru i donijeti odluka sukladno odredbama članka 194. i 195. ZZK.

Troškovi

Članak 25.

(1) Troškove nastale u postupcima povezivanja snose suvlasnici nekretnine iz sredstava zajedničke pričuve.

(2) Ako zgradom upravlja više upravitelja, troškove postupka povezivanja suvlasnici snose razmjerno zbroju površina posebnih dijelova kod svakog upravitelja.

Glava III.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

(1) Prema odredbama ovog Pravilnika provest će se postupak povezivanja i upis vlasništva posebnog dijela nekretnine i za nekretnine za koje je proveden postupak povezivanja prema odredbama članka 149. – 157. Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižnog poslovnika) – (»Narodne novine«, br. 81/97., 109/02., 123/02., 153/02. i 14/05.), ako u tom postupku nisu upisani svi posebni dijelovi zgrade, kao i za nekretnine za koje upis vlasništva posebnog dijela nije proveden sukladno odredbama ZV.

(2) Predmet postupka iz stavka 1. ovog članka su nekretnine u kojima se nalaze posebni dijelovi koji su upisani na temelju prijašnjih propisa ili na drugi dopušteni način, naročito na temelju:

– Zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije (»Službeni list DFJ«, br. 40/45. i 70/45.),

– Zakona o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije (»Službeni list FNRJ«, br. 61/46.),

– Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (»Službeni list FNRJ«, br. 52/58.),

– Zakona o vlasništvu na dijelovima zgrada (»Narodne novine«, br. 52/73.),

– Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, br. 27/91., 33/92., 69/92., 87/92., 25/93., 26/93., 48/93., 2/94., 44/94., 47/94., 58/95., 103/95., 11/96., 76/96., 111/96., 11/97., 103/97., 68/98., 163/98., 22/99., 96/99., 120/00., 94/01. i 78/02.),

– Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (»Narodne novine«, br. 22/06.),

– Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 118/01., 80/02. i 81/02.),

– Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, br. 91/96., 124/97., 174/04. i 38/09),

– Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine«, br. 125/11.),

– Pravilnika o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora (»Narodne novine«, br. 42/91. i 16/94.),

– Uredbe o prodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 102/07.),

– Uredbe o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 137/12.),

– Odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske u zgradama namijenjenim stambenom zbrinjavanju hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja (»Narodne novine«, br. 44/98. i 109/99.).

Članak 27.

(1) U postupcima povezivanja iz članka 26. stavka 1. ovog Pravilnika prilikom upisa kojim se uspostavlja jedinstvo nekretnine ne upisuju se zajednički dijelovi koji su ranije bili upisani na temelju nekog od propisa iz članka 26. ovog Pravilnika.

(2) Upisi iz stavka 1. ovog članka provest će se sukladno mjerodavnim propisima o upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine.

Članak 28.

(1) Upisi stanova, samostalnih prostorija, kao i drugih dijelova koji su upisani u zemljišnim knjigama kao posebni dijelovi nekretnine prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme upisa u zemljišnu knjigu, prenijet će se jednoobrazno u elektronički oblik kao suvlasništvo.

(2) Ako je katastarska čestica upisana u popisni list A i priložen nacrt posebnih dijelova, a za svaki posebni dio postoji vlasnički list B i teretni list C, upis će se provesti na način da će se u elektronički oblik prepisati sadržaj popisnog lista (bez nacrta), a na vlasnički list će se upisati riječi: »suvlasnički dio koji je jednako velik kao ostali suvlasnički dijelovi s kojim je povezan posebni dio koji se sastoji iz«, te prenijeti opis posebnog dijela.

(3) Ako je katastarska čestica upisana u popisni list A i priložen nacrt posebnih dijelova (nema B i C lista), a za svaki posebni dio postoji poseban zemljišnoknjižni uložak s popisnim listom A (na kojem je opisan posebni dio), vlasničkim listom B i teretnim listom C, upis će se provesti na način da će se u elektronički oblik prepisati sadržaj popisnog lista (bez nacrta), a na vlasnički list će se upisati riječi: »suvlasnički dio koji je jednako velik kao ostali suvlasnički dijelovi s kojim je povezan posebni dio koji se sastoji iz«, te prenijeti opis posebnog dijela iz posebnog zemljišnoknjižnog uloška u kojem je upisan i redom prepisati zemljišnoknjižni ulošci u kojima su upisani posebni dijelovi.

(4) Ako su posebni dijelovi upisani svaki u svoj zemljišnoknjižni uložak, a u ni jednom ulošku nije upisana katastarska čestica, upis će se provesti na način da će se u elektronički oblik iz katastra preuzeti podaci o katastarskoj čestici i upisati na popisni list A, dok će se na vlasnički list, redom prepisati zemljišnoknjižni ulošci u kojima su upisani posebni dijelovi na način opisan u stavku 3. ovog članka.

Članak 29.

(1) Već prepisani i verificirani ulošci u kojima su upisi provedeni na temelju propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ZV, po službenoj dužnosti uskladit će se po odredbama prethodnog članka, bez donošenja posebnog rješenja, u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Usklađivanje iz stavka 1. ovog članka provode zemljišnoknjižni referenti po nalogu voditelja zemljišne knjige.

Članak 30.

Ako prema postojećim posebnim propisima nije moguće formirati građevinsku česticu, ni izraditi elaborat za formiranje katastarske čestice i upis zgrade, tada se na prijedlog osoba iz članka 2. ovog Pravilnika može provesti upis svih neupisanih posebnih dijelova i njihovih pripadaka u knjigu položenih ugovora prema pravilima propisanim ovim Pravilnikom i pravilima o pojedinačnom ispravnom postupku.

Članak 31.

Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se prema odredbama ovog Pravilnika.

Članak 32.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (»Narodne novine«, br. 60/10.).

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/98

Urbroj: 514-04-03-02-13-2

Zagreb, 19. rujna 2013.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.