Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta

NN 122/2013 (2.10.2013.), Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2615

Na temelju članka 80. stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 82/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O RASPODJELI DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ TERETA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i način raspodjele stranih dozvola za međunarodni prijevoz tereta domaćim prijevoznicima i dodatna mjerila za raspodjelu pojedinih vrsta stranih dozvola.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »dozvola« je akt na temelju koje je domaćem prijevozniku dopušten pristup i obavljanje međunarodnog prijevoza tereta na teritoriju drugih država;

2. »pojedinačna dozvola« je dozvola na temelju koje je domaćem prijevozniku dopušteno obavljanje jedne vožnje u odlasku i jedne vožnje u povratku;

3. »vremenska dozvola« je dozvola na temelju koje je domaćem prijevozniku dopušten pristup i obavljanje neograničenog broja vožnji u odlasku i povratku, u određenom vremenskom razdoblju (mjesečno, tromjesečno, godišnje i sl.);

4. »CEMT dozvola« je multilateralna dozvola koju izdaje Europska konferencija ministara za promet, a na temelju koje je dopušteno obavljanje međunarodnog prijevoza tereta između država članica International Transport Foruma – ITF-a ili u tranzitu preko državnog područja jedne ili više država članica CEMT-a vozilima koja su registrirana u jednoj od država članica CEMT-a. Na temelju CEMT dozvole dopušteno je obavljanje neograničenog broja vožnji u određenom vremenskom razdoblju (godini, mjesecu), a opremljena je pripadajućim dnevnikom putovanja;

5. »kritična dozvola« je dozvola na temelju koje je dopušten pristup i obavljanje prijevoza tereta u državi, za koju se na temelju praćenja korištenja dozvola, u određenom vremenskom razdoblju utvrdi, da je broj razmijenjenih dozvola manji od iskazanih potreba za prijevozom. Kritičnim dozvolama se smatraju i CEMT dozvole;

6. »nekritična dozvola« je dozvola na temelju koje je dopušten pristup i obavljanje prijevoza tereta, a čiji broj zadovoljava potrebe domaćih prijevoznika.

Članak 3.

Dozvola se može izdati domaćem prijevozniku koji ispunjava uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i ovim Pravilnikom te koji je izdavatelju dozvola pravovremeno podnio zahtjev za izdavanje dozvola.

Članak 4.

(1) Raspodjelu kritičnih dozvola, domaćim prijevoznicima obavlja Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Raspodjelu nekritičnih dozvola domaćim prijevoznicima obavlja Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora (u daljnjem tekstu: komore) putem svojih županijskih ispostava.

(3) Ministarstvo svake godine u mjesecu rujnu, na temelju praćenja stanja za tekuću godinu, utvrđuje popis kritičnih dozvola koje objavljuje na svojoj oglasnoj ploči i web-stranicama Ministarstva.

(4) Ministarstvo najkasnije do 1. prosinca tekuće godine dostavlja komorama podatke o dogovorenim godišnjim kontingentima dozvola po državama i vrstama za sljedeću godinu.

Članak 5.

(1) Za svaku vrstu pojedinačnih dozvola utvrđuje se pričuva, koja iznosi najmanje 3% od ukupnog broja dozvola, odnosno vrste dozvola, a služi za dodjelu novim prijevoznicima te u izvanrednim okolnostima kao što su sezonski utjecaji, promjene na tržištu usluga prijevoza i sl.

(2) Raspodjelu pričuvnih dozvola iz stavka 1. ovoga članka obavlja Ministarstvo.

Članak 6.

(1) Prijevoznik je dužan dodijeljenu dozvolu koristiti u skladu s njezinom namjenom i ne smije je ustupiti drugom prijevozniku, odnosno korisniku.

(2) Dodijeljene strane dozvole prijevoznik može koristiti samo za vozila za koja ima kopije licencija Zajednice.

(3) Za vrijeme obavljanja međunarodnog prijevoza tereta, strana se dozvola mora nalaziti u vozilu.

(4) Dozvola mora biti pravilno i točno popunjena, a podaci uneseni u dozvolu ne smiju se mijenjati.

II. POSTUPAK I NAČIN RASPODJELE DOZVOLA

Članak 7.

(1) Raspodjela dozvola obavlja se na temelju pisanog zahtjeva prijevoznika.

(2) Zahtjev za dobivanje kritičnih, vremenskih i CEMT dozvola, za sljedeću godinu prijevoznik podnosi Ministarstvu u razdoblju 1. – 15. listopada tekuće godine.

(3) Zahtjev za dobivanje nekritičnih dozvola prijevoznik podnosi komorama, sukladno potrebama, tijekom cijele godine.

(4) Zahtjev za izdavanjem dozvola mora sadržavati: naziv prijevoznika, ime i prezime upravitelja prijevoza, broj licencije Zajednice, popis zaposlenih vozača, podatke o visini ostvarenog godišnjeg prometa po vozilu te broj dozvola koje traži.

(5) Podaci o raspodjeli svih stranih dozvola objavljuju se svakih šest mjeseci na oglasnoj ploči i web-stranicama Ministarstva.

Članak 8.

(1) Vremenske i CEMT dozvole preuzimaju se na početku godine, najkasnije do 15. siječnja, a pojedinačne dozvole za razdoblje od dva mjeseca unaprijed.

(2) Pri preuzimanju novih pojedinačnih dozvola, prijevoznik je dužan izvršiti povrat najmanje 80% iskorištenih dozvola iz prethodnoga dvomjesečnog razdoblja i 100% dozvola iz ranijih razdoblja.

(3) Uz svaku vraćenu dozvolu prijevoznik je dužan priložiti CMR teretni list, za svaku vožnju.

(4) Sve dozvole moraju biti vraćene najkasnije do 1. ožujka sljedeće godine.

III. MJERILA ZA RASPODJELU DOZVOLA

Članak 9.

Osnovna mjerila za raspodjelu stranih dozvola su:

1. broj vozila registriranih za obavljanje prijevoza u međunarodnom cestovnom prometu za koje prijevoznik posjeduje važeće kopije licencije Zajednice;

2. kvaliteta voznog parka prema tehničkim zahtjevima razvrstanim u Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 i Euro 6;

3. broj zaposlenih vozača;

4. broj ispravno upotrijebljenih i vraćenih dozvola u razdoblju od 1. listopada prethodne, do 30. rujna tekuće godine;

5. visina ostvarenoga godišnjeg prometa po vozilu;

6. broj izrečenih kaznenih mjera sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Članak 10.

Dodatna mjerila za raspodjelu dozvola su:

– obavljanje prijevoza tereta u izvozu iz Republike Hrvatske,

– korištenje ekološki prihvatljivih vozila za obavljanje prijevoza,

– korištenje kombiniranog prijevoza tereta.

Članak 11.

(1) Za utvrđivanje pripadajućeg broja kritičnih dozvola po prijevozniku, obavlja se bodovanje prema mjerilima iz članka 9. ovoga Pravilnika, na sljedeći način:

1. po pravilno iskorištenoj i vraćenoj dozvoli; 20 bodova;

2. za svako vozilo registrirano za obavljanje

prijevoza u međunarodnom cestovnom prometu 2 boda;

3. obzirom na kvalitetu voznog parka prema

tehničkim zahtjevima:

– Euro 0                                0 bodova;

– Euro 1                                     1 bod;

– Euro 2                                    3 boda;

– Euro 3                                 5 bodova;

– Euro 4                                10 bodova;

– Euro 5                                15 bodova;

– Euro 6                                 20 bodova;

4. po zaposlenom vozaču           5 bodova;

5. po izrečenoj kaznenoj mjeri         (-100);

6. prema ostvarenom godišnjem prometu po vozilu:

– više od 500.000 kuna            20 bodova;

– 400.001 – 500.000 kuna        10 bodova;

– 300.001 – 400.000 kuna          5 bodova;

– do 300.000 kuna                     0 bodova.

(2) Pripadajući broj dozvola za pojedinog prijevoznika utvrđuje se prema ukupnom broju bodova tog prijevoznika u odnosu na ukupan broj bodova svih prijevoznika koji su u propisanom roku podnijeli zahtjeve, te raspoloživog broja kritičnih dozvola.

Članak 12.

(1) Mjerila za raspodjelu CEMT dozvola su sljedeća:

1. najmanje dva Euro 5 ili Euro 6 teretna motorna vozila za jednu CEMT dozvolu koja vrijedi na teritoriju Austrije,

2. najmanje jedno Euro 5 ili Euro 6 teretno motorno vozilo za jednu CEMT dozvolu koja vrijedi na teritoriju Italije,

3. najmanje jedno Euro 5 ili Euro 6 teretno motorno vozilo za jednu CEMT dozvolu koja ne vrijedi na teritoriju Austrije i Italije.

4. posjedovanje licencije za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta najmanje dvije godine od dana izdavanja licencije do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje CEMT dozvole.

(2) Mjerilo iz stavka (1) točke 4. ovoga članka ne odnosi se na pravne slijednike prijevoznika.

(3) Za svaku izdanu CEMT dozvolu umanjuje se broj vozila s kojima prijevoznik raspolaže sukladno stavku (1) točkama 1. 2. i 3. ovoga članka.

(4) Pored mjerila iz stavka (1) ovoga članka za dobivanje CEMT dozvole primijenit će se i mjerila iz članka 9. točke 3., 5. i 6. Pravilnika.

(5) Prednost pri dobivanju CEMT dozvole ima prijevoznik koji je uspješno koristio CEMT dozvole u prethodnom razdoblju.

Članak 13.

(1) Korištenje dodijeljenih CEMT dozvola, u određenom razdoblju, prati se na sljedeći način:

– broj vožnji za i iz trećih država,

– broj prijeđenih kilometara pod teretom.

(2) Prema podacima iz dnevnika vožnje o korištenju CEMT dozvola formira se rang lista korištenja za svakog prijevoznika i za svaku vrstu CEMT dozvole posebno.

(3) U slučaju da je prijevozniku dodijeljena CEMT dozvola zamijenjena, broj obavljenih vožnji prethodne i nove dozvole se zbraja.

(4) Prijevoznicima koji se prema broju obavljenih vožnji ili prema broju prijeđenih kilometara pod teretom uvrste na kraj rang-liste korištenja, oduzima se CEMT dozvola.

IV. ODUZIMANJE I ZLOUPORABA DOZVOLA

Članak 14.

(1) CEMT dozvola može biti povučena ili oduzeta u sljedećim slučajevima:

– prestanka važenja licencije za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta,

– ozbiljnih i ponovljenih počinjenja prekršaja o korištenju CEMT dozvola i propisa koji se odnose na vrijeme upravljanja i odmore vozača,

– nedovoljnog korištenja,

– ukoliko dodijeljenu dozvolu ne preuzme u propisanom roku.

(2) Prijevoznik kojemu je ukradena, izgubljena ili uništena CEMT dozvola, poništenje iste mora objaviti u »Narodnim novinama«. Nakon primitka potvrde o objavi u »Narodnim novinama«, Ministarstvo će prijevozniku izdati zamjensku CEMT dozvolu te o tome izvijestiti Tajništvo ITF-a.

Članak 15.

(1) Prijevoznik je zlouporabio dozvolu ako:

1. dozvolu ne popuni pravilno i točno ili vrši bilo kakve izmjene podataka unesenih u dozvolu;

2. dozvolu ne koristi u skladu s njezinom namjenom ili ako je ustupi drugom korisniku;

3. dozvolu ne vrati u roku propisanom člankom 8. stavkom 2. i stavkom 4. ovoga Pravilnika;

4. uz vraćenu dozvolu ne priloži CMR teretne listove;

5. ne vrati oduzetu vremensku dozvolu u roku deset dana od dana primitka obavijesti o oduzimanju;

6. ne vrati oduzetu CEMT dozvolu u roku deset dana od dana primitka obavijesti o oduzimanju.

(2) Prijevozniku koji je izvršio zlouporabu iz točke 1. i 4. stavka 1. ovoga članka neće se izdati one dozvole za koje je zlouporaba utvrđena, na rok od jednog mjeseca, a u ponovljenom slučaju dozvole se neće izdati na rok od dva mjeseca.

(3) Prijevozniku koji je izvršio zlouporabu dozvole iz točke 2. i 3. stavka 1. ovoga članka neće se izdati one dozvole za koje je zlouporaba dokazana, na rok od dva mjeseca, a u ponovljenom slučaju dozvole se neće izdati na rok od šest mjeseci.

(4) Prijevoznik koji je izvršio zlouporabu iz točke 5. stavka 1. ovoga članka gubi pravo na dobivanje vremenske dozvole za sljedeću godinu.

(5) Prijevoznik koji je izvršio zlouporabu iz točke 6. stavka 1. ovoga članka gubi pravo na dobivanje CEMT dozvole za sljedeću godinu.

(6) Ministarstvo donosi odluku o mjerama iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (»Narodne novine«, br. 120/05., 106/06., 102/07., 130/08. i 119/11).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-03/69

Urbroj: 530-05-1-13-4

Zagreb, 19. rujna 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

122 02.10.2013 Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta