Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i određenim mliječnim proizvodima

NN 122/2013 (2.10.2013.), Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i određenim mliječnim proizvodima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2616

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda o posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 82/2013) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POTPORI PRI OPSKRBI REDOVNIH POLAZNIKA ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA MLIJEKOM I ODREĐENIM MLIJEČNIM PROIZVODIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i način provedbe mjere potpore pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i određenim mliječnim proizvodima (u daljnjem tekstu: potpora školskom mlijeku) u Republici Hrvatskoj, a u vezi s provedbom:

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16. 11. 2007.), sa svim izmjenama i dopunama, u dijelu koji se odnosi na mjeru potpore pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i određenim mliječnim proizvodima;

– Uredbe Komisije (EZ) br. 657/2008 od 10. srpnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća br. 1234/2007 u pogledu potpore Zajednice za opskrbu učenika u obrazovnim ustanovama mlijekom i određenim mliječnim proizvodima, sa svim izmjenama i dopunama (SL L 183, 11. 7. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 657/2008).

Članak 2.

Nadležno tijelo za provedbu mjere potpore školskom mlijeku je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

Članak 3.

Ministarstvo nadležno za obrazovanje obavijestit će Agenciju za plaćanja o ukupnom broju nastavnih dana tijekom jedne nastavne godine.

Članak 4.

(1) Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore u smislu članka 6. stavka 2. točke a), b), c) i d) Uredbe (EZ) br. 657/2008 (u daljnjem tekstu: podnositelj) mora imati odobrenje od strane Agencije za plaćanja.

(2) Zahtjev za odobravanje podnosi se Agenciji za plaćanja na Obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(3) Odobrenje je uvjetno i može se obustaviti na jedan do dvanaest mjeseci ili povući na minimalno dvanaest mjeseci od strane Agencije za plaćanja.

(4) Obustavljeno ili povučeno odobrenje može se ponovno obnoviti na zahtjev podnositelja.

(5) Zahtjev za ponovno odobravanje podnosi se Agenciji za plaćanja na Obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika kojem se prilaže dokumentacija koja dokazuje otklanjanje razloga obustave ili povlačenja odobrenja.

Članak 5.

(1) Zahtjev za isplatu potpore školskom mlijeku podnosi se za mlijeko i određene mliječne proizvode isporučene za opskrbu redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova tijekom obračunskog razdoblja, koje traje tri mjeseca.

(2) Za ostvarivanje potpore školskom mlijeku prihvatljivi su proizvodi koji spadaju u kategoriju I. i II. sukladno Prilogu I. Uredbe (EZ) br. 657/2008.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka se podnosi Agenciji za plaćanja na Obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika kojem se prilaže pripadajuća dokumentacija navedena u tom Obrascu.

Članak 6.

(1) Podnositelj može zatražiti isplatu predujma potpore.

(2) Zahtjev za isplatu predujma iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Agenciji za plaćanja na Obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika kojem se prilaže bankovna garancija u vrijednosti od 110% iznosa predujma potpore.

(3) Unutar mjesec dana od isplate predujma podnositelj je u svrhu završnog obračuna obvezan Agenciji za plaćanja dostaviti zahtjev sukladno članku 5. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Podnositelj je dužan korisnicima umanjiti cijenu isporučenog mlijeka i mliječnih proizvoda za iznos potpore.

Članak 8.

Agencija za plaćanja je obvezna Ministarstvu poljoprivrede jednom godišnje do 30. rujna za prethodno razdoblje dostaviti zbirno izvješće o provedbi mjere potpore iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Prilozi od I. do IV. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i mliječnim proizvodima (»Narodne novine« broj 78/2011).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/93

Urbroj: 525-07/0725-13-1

Zagreb, 24. rujna 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I. – PRILOG IV.


122 02.10.2013 Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i određenim mliječnim proizvodima