Zakon o Zakladi "Hrvatska kuća - Croatia House"

NN 123/2013 (4.10.2013.), Zakon o Zakladi "Hrvatska kuća - Croatia House"

HRVATSKI SABOR

2626

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAKLADI »HRVATSKA KUĆA – CROATIA HOUSE«

Proglašavam Zakon o Zakladi »Hrvatska kuća – Croatia House«, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. rujna 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/209

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 27. rujna 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O ZAKLADI »HRVATSKA KUĆA – CROATIA HOUSE«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva Zaklada »Hrvatska kuća – Croatia House« (u daljnjem tekstu: Zaklada), utvrđuje se njezina svrha, zakladna tijela, osnovna imovina, način i izvori financiranja.

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje djelovanje zaklada.

Članak 2.

(1) Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska.

(2) Osnivačka prava i obveze, u ime Republike Hrvatske, ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

(3) Ime Zaklade glasi: Zaklada »Hrvatska kuća – Croatia House«.

(4) Sjedište Zaklade je u Zagrebu.

(5) Zaklada stječe svojstvo pravne osobe upisom u zakladni upisnik, a može započeti svoju djelatnost kad središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave odobri njezin Statut.

(6) Rad Zaklade je javan.

II. ZAKLADNA SVRHA

Članak 3.

(1) Svrha Zaklade je promicanje hrvatske vanjske politike, hrvatske kulture, umjetnosti, povijesti, hrvatskoga jezika i kulturne baštine u inozemstvu te pomoć u ostvarivanju ciljeva koje Republika Hrvatska ima prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske sukladno posebnom zakonu.

(2) Radi ostvarivanja svoje svrhe Zaklada financira programe i aktivnosti u inozemstvu koji:

– promiču hrvatsku vanjsku politiku

– promiču prezentaciju bogatstva hrvatske kulture, umjetnosti i kulturne baštine

– promiču rad suvremenih hrvatskih umjetnika

– pridonose upoznavanju hrvatske kulture, umjetnosti, povijesti te učenju hrvatskoga jezika

– pospješuju međunarodnu kulturnu suradnju

– potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske

– pospješuju programsko umrežavanje i suradnju na regionalnoj i međunarodnoj razini

– potiču i druge oblike djelovanja usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade.

(3) Zaklada provodi i vlastite programe i aktivnosti iz područja navedenih u stavku 2. ovoga članka.

(4) Zaklada može uz suglasnost osnivača pri diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske osnivati predstavništva, kulturne centre i druge neprofitne pravne osobe u inozemstvu radi ostvarivanja programa i aktivnosti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

III. ZAKLADNA TIJELA

Članak 4.

(1) Tijela Zaklade su Upravni odbor i predsjednik Upravnog odbora.

(2) Statutom Zaklade mogu se, prema potrebi, osnovati i druga zakladna tijela.

(3) Članovi zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi savjesno, u skladu s odredbama zakona i drugih propisa, Statuta i drugih općih akata Zaklade.

Članak 5.

(1) Zakladom upravlja Upravni odbor.

(2) Upravni odbor ima pet članova. Predsjednika i četiri člana Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministara nadležnih za poslove kulture i vanjske i europske poslove.

(3) Zamjenika predsjednika Upravnog odbora, na prijedlog predsjednika Upravnog odbora, bira Upravni odbor većinom glasova.

(4) Predsjednik i članovi Upravnog odbora obnašaju svoje funkcije bez naknade.

(5) Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

(6) Vlada Republike Hrvatske može razriješiti dužnosti predsjednika i člana Upravnog odbora i prije isteka mandata ako dužnost ne obavlja savjesno, u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima Zaklade, ako se utvrdi da ima profesionalne ili imovinske interese koji su suprotni interesima Zaklade, ako ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade, ili ne ispunjava koji od uvjeta iz zakona kojim se uređuje djelovanje zaklada.

Članak 6.

(1) Upravni odbor:

– donosi Statut Zaklade na prijedlog predsjednika Upravnog odbora Zaklade

– uz prethodnu suglasnost osnivača donosi odluku o osnivanju predstavništva Zaklade pri diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske, kulturnih centara ili drugih neprofitnih pravnih osoba u inozemstvu radi ostvarivanja svrhe Zaklade

– u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske provodi aktivnosti Zaklade

– donosi poslovnik o radu

– donosi pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade

– donosi odluke o dodjeli sredstava i nadzire korištenje sredstava Zaklade

– donosi odluke vezane uz provedbu vlastitih programa Zaklade

– odlučuje o korištenju imovine Zaklade

– podnosi izvješća o radu Zaklade Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima sukladno zakonu kojim se uređuje djelovanje zaklada

– obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu Zaklade.

(2) Poslovnikom o radu Upravnog odbora pobliže se uređuje način rada Upravnog odbora, sazivanje sjednica, glasovanje, donošenje odluka i drugih općih i pojedinačnih akata, izuzeće u glasovanju u slučaju sukoba interesa, kao i druge činjenice bitne za rad Upravnog odbora.

Članak 7.

(1) Predsjednik Upravnog odbora Zaklade:

– zastupa Zakladu

– provodi odluke Upravnog odbora

– vodi poslovanje Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora

– odgovoran je za zakonitost rada Zaklade

– predlaže Upravnom odboru financijski plan i zaključni račun Zaklade

– podnosi Upravnom odboru izvješća o radu Zaklade dva puta godišnje i uvijek na zahtjev

– obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom Zaklade.

(2) Predsjednik Upravnog odbora može dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta pravnih poslova i poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Zaklade u okviru svojih ovlasti.

Članak 8.

(1) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

(2) Predsjednik utvrđuje dnevni red i predsjeda sjednicama Upravnog odbora, sukladno odredbama Statuta Zaklade i poslovnika o radu Upravnog odbora. U slučaju spriječenosti predsjednika, njegove dužnosti obnaša zamjenik predsjednika Upravnog odbora.

(3) Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a odluke se donose većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

(4) Odluke Upravnog odbora objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade, na internetskoj stranici Zaklade ili na drugi način sukladno odredbama Statuta Zaklade.

Članak 9.

Član Upravnog odbora ili drugog tijela Zaklade ne može glasovati niti odlučivati o pitanjima u kojima on, njegov bračni drug, njegov usvojitelj ili usvojenik, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja te njegov srodnik po tazbini do drugog stupnja, ima imovinski interes, kao ni o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu čiji je on član, u kojoj je zaposlen, u čijem upravljanju sudjeluje, ili u kojoj ima imovinski interes.

IV. OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE

Članak 10.

Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od 200.000,00 kuna iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, koji će na račun Zaklade uplatiti središnja tijela državne uprave nadležna za poslove kulture te vanjske i europske poslove.

Članak 11.

Zaklada ima kunski i devizni račun u poslovnoj banci.

V. FINANCIRANJE, FINANCIJSKO POSLOVANJE I NADZOR NAD RADOM ZAKLADE

Članak 12.

(1) Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara sukladno Zakonu o igrama na sreću i Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću te iz prihoda od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda sukladno zakonu.

(2) Prihodi se odlukom Upravnog odbora raspoređuju za zakladne svrhe sukladno članku 3. ovoga Zakona i općim aktima Zaklade.

Članak 13.

(1) Zaklada vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva za neprofitne organizacije. Računopolagač Zaklade je predsjednik Upravnog odbora ili osoba koju on ovlasti.

(2) Poslovna godina započinje 1. siječnja ili danom osnivanja Zaklade, a završava 31. prosinca iste godine.

(3) Upravni odbor obvezan je financijske izvještaje za poslovnu godinu predati u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

(4) Upravni odbor obvezan je Vladi Republike Hrvatske podnijeti programske i financijske izvještaje u roku od 90 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

VI. ODGOVORNOST ZAKLADE

Članak 14.

(1) Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.

(2) Gubici Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.

VII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI ZAKLADE

Članak 15.

(1) Zaklada ima Statut kojim se uređuje način ostvarivanja svrhe i unutarnje ustrojstvo Zaklade, rad Upravnog odbora te druge odredbe značajne za ostvarivanje svrhe Zaklade sukladno ovom Zakonu i drugima propisima.

(2) Statut Zaklade mora biti u skladu s odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje djelovanje zaklada, a drugi opći akti u skladu sa Statutom, ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuje djelovanje zaklada.

(3) Tumačenje odredaba Statuta i drugih općih akata Zaklade daje Upravni odbor.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog predsjednika Upravnog odbora Zaklade u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Privremeni predsjednik Upravnog odbora Zaklade ovlašten je zastupati Zakladu i poduzimati sve radnje potrebne za početak rada Zaklade do imenovanja tijela Zaklade, kada prestaju sva njegova ovlaštenja.

(3) Ministar nadležan za poslove kulture i ministar nadležan za vanjske i europske poslove uputit će Vladi Republike Hrvatske prijedlog za imenovanje članova prvog Upravnog odbora u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Upravni odbor je obvezan donijeti Statut Zaklade u roku od 60 dana od dana imenovanja.

Članak 17.

Predsjednik Upravnog odbora će u roku od 10 dana od dana donošenja Statuta Zaklade podnijeti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove opće uprave Statut na suglasnost.

Članak 18.

Administrativno-tehničke i stručne poslove potrebne za osnivanje i registriranje Zaklade obavit će središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove kulture.

Članak 19.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 022-03/13-01/72

Zagreb, 20. rujna 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.