Naputak za izradu i način korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture

NN 123/2013 (4.10.2013.), Naputak za izradu i način korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

2660

Na temelju članka 31. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine« broj 93/2013), ministar poduzetništva i obrta donosi

NAPUTAK

ZA IZRADU I NAČIN KORIŠTENJA JEDINSTVENOG REGISTRA PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

I. CILJ NAPUTKA

Cilj ovog Naputka je:

– osigurati jedinstvenu metodologiju izrade i korištenje Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture (u daljnjem tekstu JRPI).

– sukladno odredbama članka 10., stavak 2. i 3. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, osigurati evidentiranje i sistematiziranje svih subjekata poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji su korisnici potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica, odnosno oni koji namjeravaju koristiti iste, odobrenih od strane Ministarstva poduzetništva i obrta, kao nadležnog ministarstva za poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije u Republici Hrvatskoj, ili drugih tijela državne uprave nadležnih za dodjelu potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica.

II. STRUKTURA JEDINSTVENOG REGISTRA PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture je integrirana elektronička baza podataka subjekata poduzetničke infrastrukture i to kroz:

– Registar poduzetničkih zona

– Registar poduzetničkih potpornih institucija.

III. KATEGORIJE PODATAKA JRPI-a

U skladu s odredbama članka 11. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, navedene su kategorije podataka, koje će JRPI sadržavati, namijenjene svakom subjektu poduzetničke infrastrukture, i to:

1. OPĆI PODACI O SUBJETKU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE: osobni identifikacijski broj (OIB), matični broj subjekta, godina osnivanja subjekta, osnivač subjekta, kraći i duži naziv subjekta, županija, općina i adresa subjekta, djelatnost, podaci za kontakt (tel., fax., e-pošta)

2. POSEBNI PODACI O PODUZETNIČKIM ZONAMA: veličina površine poduzetničke zone (ha), broj poduzetnika prisutnih u poduzetničkoj zoni, površina zauzetosti poduzetničke zone po pojedinom poduzetniku u poduzetničkoj zoni, djelatnost i broj zaposlenih po poduzetniku prisutnom u poduzetničkoj zoni

3. POSEBNI PODACI O PODUZETNIČKIM POTPORNIM INSTITUCIJAMA: vrsta poduzetničke potporne institucije, broj zaposlenih u poduzetničkoj potpornoj instituciji, vrste usluga koje pruža poduzetnička potporna institucija, veličina površine/prostora poduzetničke potporne institucije (m²), broj prisutnih poduzetnika u poduzetničkoj potpornoj instituciji, djelatnost i broj zaposlenih po poduzetniku prisutnom u poduzetničkoj potpornoj instituciji, površina zauzetosti poduzetničke potporne institucije po pojedinom poduzetniku.

IV. NAČIN PRIJAVE I KORIŠTENJE PODATAKA

U skladu s odredbama članka 13., stavka 2. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture Prijava se podnosi na standardiziranim obrascima za dostavu podataka.

Prijava za JRPI se podnosi na način da se ispunjavaju sljedeći obrasci:

– OBRAZAC JRPI – PZ

– obrazac JRPI za korisnike poduzetničkih zona

– OBRAZAC JRPI – RA/PC/PA/CK

– obrazac JRPI za korisnike razvojnih agencija, poduzetničkih centara, poduzetničkih akceleratora i centara kompetencije

– OBRAZAC JRPI – PI/PP/ZTP

– obrazac JRPI za korisnike poduzetničkih inkubatora, poslovnih parkova i znanstveno-tehnoloških parkova

Navedeni obrasci sastavni su dio ovog Naputka, a u elektroničkom obliku nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta.

V. DOSTAVA PODATAKA

U skladu s odredbama članka 10., stavka 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture JRPI vodi se u ministarstvu nadležnom za poduzetništvo i obrt.

Dostava podataka u JRPI regulirana je člankom 12., stavkom 1. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, pa su tako podatke u JRPI dužni dostavljati svi subjekti poduzetničke infrastrukture koji su korisnici potpora ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt, ali i oni subjekti poduzetničke infrastrukture koji nisu korisnici potpora ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt, ali imaju namjeru koristiti potpore počevši od godine u kojoj dostavljaju podatke iz članka 11. Zakona.

VI. ROK DOSTAVE PODATAKA

Rok za dostavu podataka ministarstvu nadležnom za poduzetništvo i obrt je do kraja travnja tekuće godine za proteklu godinu, odnosno najkasnije u roku od mjesec dana od nastale promjene u poduzetničkoj infrastrukturi, a koja spada u navedene kategorije podataka iz članka 11. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture.

VII. NAČIN PRIJAVE U JRPI

Sukladno odredbama čanka 11. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, podaci se dostavljaju u Ministarstvo poduzetništva i obrta, Upravu za međunarodnu suradnju, investicije i razvoj, Odjel za poduzetničku infrastrukturu, elektronskim putem.

Prijavom u JRPI subjekti poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj stječu pravo na prijavu za korištenje potpora ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt namijenjenih subjektima poduzetničke infrastrukture.

VIII. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA PODATAKA IZ JRPI

Korištenje i objavljivanje podataka iz JRPI, dozvoljeno je samo uz prethodnu pismenu suglasnost Ministarstva poduzetništva i obrta.

Zahtjev za korištenje i objavljivanje podataka iz JRPI podnosi se pismenim putem Ministarstvu poduzetništva i obrta, Odjelu za poduzetničku infrastrukturu.

Prilikom korištenja i objavljivanja podataka iz JRPI obavezno je navođenje izvora podataka iz JRPI, odnosno Ministarstva poduzetništva i obrta, Odjel za poduzetničku infrastrukturu.

Svaki drugi način korištenja podataka iz JRPI, suprotan gore navedenim odredbama predstavlja povredu zaštićenog prava, sukladno odredbama članka 15. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Sukladno odredba članka 32. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, subjekti poduzetničke infrastrukture koji su već koristili sredstva potpore Ministarstva poduzetništva i obrta, sukladno Programu poticanja poduzetništva i obrta, nisu obvezni podnositi Prijavu u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/161

Urbroj: 516-03-01-01-02/2-13-1

Zagreb, 20. rujna 2013.

Ministar
Gordan Maras, v. r.123 04.10.2013 Naputak za izradu i način korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture 123 04.10.2013 Naputak za izradu i način korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture