Uredba o ekološkoj mreži

NN 124/2013 (9.10.2013.), Uredba o ekološkoj mreži

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2664

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. rujna 2013. godine donijela

UREDBU

O EKOLOŠKOJ MREŽI

Članak 1.

Ovom Uredbom proglašava se ekološka mreža Republike Hrvatske, propisuje se popis vrsta i stanišnih tipova čije očuvanje zahtijeva određivanje područja ekološke mreže, propisuju se kriteriji za određivanje područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišni tipovi radi kojih se uspostavlja područje ekološke mreže te se utvrđuje kartografski prikaz ekološke mreže.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta (SL L 206, 22. 7. 1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.),

– Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (kodificirana verzija) (SL L 20, 26. 1. 2010.).

Članak 3.

Ekološkom mrežom proglašenom ovom Uredbom smatraju se područja Natura 2000.

Članak 4.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. prirodni stanišni tipovi od interesa za Europsku uniju su oni prirodni stanišni tipovi kojima prijeti nestanak unutar njihovog prirodnog areala ili imaju mali prirodan areal zbog regresije ili im je područje u prirodi ograničeno ili predstavljaju istaknute primjere tipičnih karakteristika jedne ili više od sljedećih biogeografskih regija: alpinske, kontinentalne i mediteranske,

2. prioritetni prirodni stanišni tipovi su oni prirodni stanišni tipovi kojima na području Europske unije prijeti nestanak i za čije je očuvanje Europska unija posebno odgovorna s obzirom na razmjere njihovog prirodnog areala koji se nalazi na teritoriju Europske unije,

3. divlje vrste od interesa za Europsku uniju su one divlje vrste za koje na teritoriju Europske unije vrijedi da su:

– ugrožene, osim onih vrsta kojima je prirodni areal rubni na tom teritoriju i koje nisu ugrožene ili osjetljive u zapadnoj palearktičkoj regiji,

– osjetljive, odnosno smatra se vjerojatnim da će u skoroj budućnosti potpasti pod kategoriju ugroženih vrsta, ako uzročni čimbenici nastave djelovati,

– rijetke, odnosno s malim populacijama koje trenutačno nisu ugrožene ili osjetljive, ali rizik za to postoji; te vrste žive u ograničenim geografskim područjima ili su u manjem broju raspršene na širem području,

– endemske i zahtijevaju posebnu pozornost zbog posebne prirode njihovih staništa i/ili mogućeg utjecaja njihovog iskorištavanja na njihovo stanište i/ili mogućeg utjecaja njihovog iskorištavanja na njihovo stanje očuvanosti,

4. prioritetne divlje vrste su one divlje vrste za čije očuvanje je Europska unija posebno odgovorna s obzirom na razmjere njihovog prirodnog areala koji se nalazi na teritoriju Europske unije.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi sukladni su pojmovima utvrđenima u Zakonu o zaštiti prirode.

Članak 5.

(1) Područje ekološke mreže odabire se na osnovi stručnih kriterija za odabir područja za svaki prirodni stanišni tip i svaku divlju vrstu čije očuvanje je od interesa za Europsku uniju i Republiku Hrvatsku.

(2) Stručni kriteriji za odabir područja ekološke mreže propisani su Prilogom I. ove Uredbe.

(3) Stručni kriteriji iz stavka 2. ovoga članka odnose se na:

– prirodne stanišne tipove od interesa za Europsku uniju zastupljene na teritoriju Republike Hrvatske koji su propisani u Prilogu II. Dijelu 1. ove Uredbe (referentna lista stanišnih tipova),

– staništa divljih vrsta, uključujući i ptice, od interesa za Europsku uniju koje se redovito pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske, a koje su propisane u Prilogu II. Dijelu 2. ove Uredbe (referentna lista ptica i ostalih divljih vrsta).

(4) Stručni kriteriji za svaki prirodni stanišni tip i svaku divlju vrstu sastavni su dio baze podataka ekološke mreže koju vodi i održava Državni zavod za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Zavod), a objavljuju se na internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Zavoda, zajedno s granicama područja iz članka 9. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 6.

Ekološkom mrežom proglašavaju se:

– područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (u daljnjem tekstu: Područja očuvanja značajna za ptice – POP) koja su sastavni dio Priloga III. Dijela 1. ove Uredbe,

– područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (u daljnjem tekstu: Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS) koja su sastavni dio Priloga III. Dijela 2. ove Uredbe.

Članak 7.

(1) Podatke o područjima i kartografski prikaz područja iz članka 6. podstavka 2. ove Uredbe Ministarstvo će dostavit Europskoj komisiji po stupanju na snagu ove Uredbe radi provedbe postupka potvrđivanja koji se provodi u vidu Biogeografskih seminara te bilateralnih konzultacija.

(2) Temeljem zaključka Europske komisije nakon Biogeografskih seminara i bilateralnih konzultacija, Zavod usklađuje popis Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove, a Ministarstvo dostavlja usklađeni popis Europskoj komisiji.

(3) Nakon finalnog zaključka Europske komisije o dostatnosti Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove koje je predložila Republika Hrvatska i objave popisa tih područja u službenom glasilu Europske unije, ona dobivaju status Područja značajnih za Europsku uniju.

Članak 8.

Područja očuvanja značajna za ptice iz Priloga III. Dijela 1. ove Uredbe i Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove iz Priloga III. Dijela 2. ove Uredbe, definirana su sljedećim podacima:

– identifikacijskim brojem područja,

– nazivom područja ekološke mreže,

– znanstvenim imenima divljih vrsta ili stanišnih tipova zbog kojih je pojedino područje određeno kao područje ekološke mreže (ciljne vrste i staništa) uz posebno označavanje prioritetnih divljih vrsta ili prioritetnih stanišnih tipova navođenjem oznake«*«,

– kategorijama ciljnih vrsta i stanišnih tipova,

– statusom vrste, kod posebnih područja značajnih za očuvanje ptica.

Članak 9.

(1) Granice područja ekološke mreže i njihov položaj u prostoru prikazuju se na publikacijskoj karti, koja je sastavni dio Priloga IV. ove Uredbe i to kao Dio 1. Područja očuvanja značajna za ptice te Dio 2. Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove.

(2) Granice područja ekološke mreže iz članka 6. ove Uredbe i njihov položaj u prostoru iscrtane su na detaljnoj topografskoj karti u mjerilu 1:25000 (DTK25) koja je sastavni dio Priloga V. ove Uredbe i to kao Dio 1. Područja očuvanja značajna za ptice te Dio 2. Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove.

(3) Granice područja ekološke mreže iz članka 6. ove Uredbe i njihov položaj u prostoru čuvaju se u Zavodu u digitalnom obliku kao sloj geografskog informacijskog sustava (GIS) te su javno dostupne putem internetske stranice Ministarstva i Zavoda.

Članak 10.

Zavod će u suradnji s Državnom geodetskom upravom prenijeti granice ekološke mreže iz mjerila 1:25000 u mjerilo 1:5000 u digitalnom obliku kao sloj geografskog informacijskog sustava (GIS) do 31. prosinca 2016. godine.

Članak 11.

(1) Prilozi I., II., III., IV. i V. sastavni su dio ove Uredbe.

(2) Prilozi I., II., III. i IV. kao sastavni dio ove Uredbe objavljuju se u »Narodnim novinama«, a prilog V. je kao sastavni dio ove Uredbe pohranjen u Ministarstvu i Zavodu i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o proglašenju ekološke mreže (»Narodne novine«, broj 109/2007).

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/82

Urbroj: 50301-05/25-13-3

Zagreb, 26. rujna 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG I.

STRUČNI KRITERIJI ZA ODABIR PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE

A. Kriteriji za odabir područja za očuvanje prirodnih stanišnih tipova

a) Stupanj zastupljenosti stanišnog tipa na području ekološke mreže;

b) Površina stanišnog tipa na području ekološke mreže u odnosu na ukupnu površinu tog stanišnog tipa na teritoriju cijele države;

c) Stupanj očuvanosti strukture i funkcija stanišnog tipa prirodnog staništa te mogućnosti obnove;

d) Globalna procjena vrijednosti područja ekološke mreže za očuvanje stanišnog tipa.

B. Kriteriji za odabir područja za očuvanje divljih vrsta, osim ptica

a) Veličina i gustoća populacije vrsta koje su prisutne na području ekološke mreže u odnosu na populaciju prisutne na teritoriju cijele države;

b) Stupanj očuvanosti obilježja staništa koja su značajna za vrstu i mogućnosti njihove obnove;

c) Stupanj izoliranosti populacije koja je prisutna na području ekološke mreže u odnosu na prirodnu rasprostranjenost vrste;

d) Globalna procjena vrijednosti područja ekološke mreže za očuvanje vrste.

C. Kriteriji za odabir područja za očuvanje divljih vrsta ptica

Europski IBA kriteriji za odabir područja IBA (Important Bird Areas) u Europi: http://www.birdlife.org/datazone/info/ibacriteuro


PRILOG II.

Dio 1. – Prirodni stanišni tipovi od interesa za Europsku uniju zastupljeni na teritoriju Republike Hrvatske (referentna lista stanišnih tipova)

Natura kod

Naziv stanišnog tipa na Dodatku I Direktive o staništima

Hrvatski naziv stanišnog tipa

Biogeografska regija – kontinentalna

Biogeografska regija – alpinska

Biogeografska regija – mediteranska

1110

Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time

Pješčana dna trajno prekrivena morem

 

 

x

1120

Posidonia beds (Posidonion oceanicae)*

Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)*

 

 

x

1130

Estuaries

Estuariji

 

 

x

1140

Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide

Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke

 

 

x

1150

Coastal lagoons*

Obalne lagune*

 

 

x

1160

Large shallow inlets and bays

Velike plitke uvale i zaljevi

 

 

x

1170

Reefs

Grebeni

 

 

x

1210

Annual vegetation of drift lines

Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)

 

 

x

1240

Vegetated sea cliffs of the Mediterranean coasts with endemic Limonium spp.

Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.

 

 

x

1310

Salicornia and other annuals colonizing mud and sand

Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima

 

 

x

1410

Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi)

Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)

 

 

x

1420

Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi)

Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)

 

 

x

1530

Pannonic salt steppes and salt marshes*

Panonske slane stepe i slane močvare*

x

 

 

2110

Embryonic shifting dunes

Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina

 

 

x

2340

Pannonic inland dunes*

Kontinentalne panonske sipine*

x

 

 

3130

Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea

Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea

x

x

x

3140

Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.

Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)

 

x

x

3150

Natural euthrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetation

Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion

x

x

x

3170

Mediterranean temporary ponds*

Mediteranske povremene lokve*

 

 

x

3180

Turloughs*

Povremena krška jezera (Turloughs)*

 

x

x

3230

Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica

Obale planinskih rijeka s Myricaria germanica

x

 

 

3260

Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation

Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion

x

x

x

3270

Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation

Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.

x

 

 

4030

European dry heaths

Europske suhe vrištine

x

x

 

4060

Alpine and Boreal heaths

Planinske i borealne vrištine

 

x

 

4070

Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)*

Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)*

 

x

 

5130

Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands

Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi

 

x

 

5210

Arborescent matorral with Juniperus spp.

Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.

 

x

x

5330

Thermo-Mediterranean and pre-steppe scrub

Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides

 

 

x

6110

Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi*

Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu*

 

x

x

6170

Alpine and subalpine calcareous grasslands

Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci

 

 

 

6210

Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia)(*important orchid sites)

Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)

x

x

 

6220

Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea*

Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea*

 

 

x

6230

Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe)*

Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama*

x

x

 

6240

Sub-continental steppic grasslands*

Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae)*

x

 

 

6250

Pannonic loess steppic grasslands*

Panonski stepski travnjaci na praporu*

x

 

 

6260

Pannonic sand steppes*

Panonski travnjaci na pijesku*

x

 

 

62A0

Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

 

x

x

6410

Molinia meadows on calcareous, peaty or clavey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)

Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)

x

x

 

6420

Mediterranean tall humid grasslands of the Molinio-Holoschoenion

Mediteranski visoki vlažni travnjaci Molinio-Holoschoenion

 

 

x

6430

Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels

Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)

x

x

 

6440

Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii

Livade Cnidion dubii

x

 

 

6510

Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

x

x

 

6520

Mountain hay meadows

Brdske košanice

x

x

 

7130

Blanket bog (*active only)

Gorski tresetni cret*

 

x

 

7140

Transition mires and quaking bogs

Prijelazni cretovi

x

x

 

7150

Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion

Depresije na tresetnoj podlozi (Rhynchosporion)

x

x

 

7220

Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)*

Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati*

x

x

 

7230

Alkaline fens

Bazofilni cretovi

x

x

 

8120

Calcareous and calcshist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii)

Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii

 

x

 

8140

Eastern Mediterranean screes

Istočnomediteranska točila

 

 

x

8210

Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom

 

x

x

8310

Caves not open to the public

Špilje i jame zatvorene za javnost

x

x

x

8330

Submerged or partly submerged sea caves

Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje

 

 

x

9110

Luzulo-Fagetum beech forests

Bukove šume Luzulo-Fagetum

x

x

 

9130

Asperulo-Fagetum beech forests

Bukove šume Asperulo-Fagetum

x

x

 

9160

Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuli

Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli

x

 

x

9180

Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines*

Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion*

x

x

 

91E0

Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*

x

x

 

91F0

Riparian mixed forest of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia along the great rivers (Ulmenion minoris)

Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia

x

x

x

91H0

Pannonian woods with Quercus pubescens*

Panonske šume s Quercus pubescens*

x

 

 

91K0

Illyrian Fagus sylvatica forests (Aremonio-Fagion)

Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)

x

x

x

91L0

Illyrian oak-hornbeam forests (Erythronio-carpinion)

Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)

x

x

 

91M0

Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna

x

 

 

91R0

Dinaric dolomite Scots pine forests (Genisto januensis-Pinetum)

Dinarske borove šume na dolomitu (Genisto januensis-Pinetum)

 

x

 

9260

Castanea sativa woods

Šume pitomog kestena (Castanea sativa)

x

 

x

92D0

Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae)

Mediteranske galerije i šikare (Nerio-Tamaricetea)

 

 

x

9320

Olea and Ceratonia forests

Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)

 

 

x

9340

Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests

Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)

 

 

x

9410

Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)

Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)

 

x

 

9530

(Sub-)Mediterranean pine forest with endemic black pines*

(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora*

 

x

x

9540

Mediterranean pine forests with endemic Mesogean pines

Mediteranske šume endemičnih borova

 

 

x

32A0

Tufa cascades of karstic rivers of the Dinaric Alps

Sedrene barijere krških rijeka Dinarida

x

x

x

6540

Sub-Mediterranean grasslands of the Molinio-Hordeion secalini

Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini

 

 

x

Dio 2. – Divlje vrste od interesa za Europsku uniju koje se redovito pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske (referentna lista divljih vrsta)

Popis divljih vrsta (izuzev ptica)

Razred

Red/Porodica

Naziv vrste na Dodatku II Direktive o staništima

Validni znanstveni naziv vrste

Hrvatski naziv vrste

Biogeografska regija -kontinentalna

Biogeografska regija – alpinska

Biogeografska regija – mediteranska

Actinopterygii

Cypriniformes

Alburnus albidus

Alburnus neretvae

primorska uklija

 

 

x

Actinopterygii

Cypriniformes

Alburnus albidus

Alburnus arborella

primorska uklija

 

 

x

Actinopterygii

Clupeidae

Alosa spp.

Alosa fallax

čepa

 

 

x

Actinopterygii

Cyprinodontiformes

Aphanius fasciatus

Aphanius fasciatus

obrvan

 

 

x

Actinopterygii

Cypriniformes

Aspius aspius

Aspius aspius

bolen

x

 

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Barbus meridionalis

Barbus balcanicus

potočna mrena

x

x

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Aulopyge huegelii

Aulopyge huegelii

oštrulja

 

 

x

Actinopterygii

Cypriniformes

Barbus plebejus

Barbus plebejus

mren

 

 

x

Actinopterygii

Cypriniformes

Chalcalburnus chalcoides

Alburnus sarmaticus

velika pliska

x

x

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Cobitis elongata

Cobitis elongata

veliki vijun

x

 

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Cobitis taenia

Cobitis elongatoides

vijun

x

 

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Cobitis taenia

Cobitis jadovensis

jadovski vijun

 

x

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Cobitis taenia

Cobitis bilineata

dvoprugasti vijun

 

 

x

Actinopterygii

Cypriniformes

Cobitis taenia

Cobitis dalmatina

cetinski vijun

 

 

x

Actinopterygii

Cypriniformes

Cobitis taenia

Cobitis narentana

neretvanski vijun

 

 

x

Actinopterygii

Cypriniformes

Chondrostoma phoxinus

Chondrostoma phoxinus

podbila

 

 

x

Actinopterygii

Cypriniformes

Chondrostoma kneri

Chondrostoma kneri

podustva

 

 

x

Actinopterygii

Cypriniformes

Cobitis taenia

Cobitis illyrica

ilirski vijun

 

 

x

Actinopterygii

Scorpeniformes

Cottus gobio

Cottus gobio

peš

x

x

x

Actinopterygii

Cypriniformes

Gobio albipinnatus

Romanogobio vladykovi

bjeloperajna krkuša

x

 

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Gobio kessleri

Romanogobio kessleri

Keslerova krkuša

x

 

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Gobio uranoscopus

Romanogobio uranoscopus

tankorepa krkuša

x

 

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Squalius microlepis

Squalius microlepis

sitnoljuskavi klen

 

 

x

Actinopterygii

Cypriniformes

Squalius svallizae

Squalius svallizae

svalić

 

 

x

Actinopterygii

Perciformes

Knipowitschia croatica

Knipowitschia croatica

vrgoračka gobica

 

 

x

Actinopterygii

Perciformes

Gymnocephalus baloni

Gymnocephalus baloni

Balonijev balavac

x

 

 

Actinopterygii

Perciformes

Gymnocephalus schraetzer

Gymnocephalus schraetzer

prugasti balavac

x

 

 

Actinopterygii

Salmoniformes

Salmothymus obtusirostris

Salmothymus obtusirostris

mekousna

 

 

x

Actinopterygii

Salmoniformes

Hucho hucho

Hucho hucho

mladica

x

x

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Leuciscus souffia

Telestes souffia

blistavec

x

 

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Misgurnus fossilis

Misgurnus fossilis

piškur

x

x

 

Actinopterygii

Perciformes

Padogobius panizzae

Knipowitschia panizzae

Glavočić vodenjak

 

 

x

Actinopterygii

Cypriniformes

Pelecus cultratus

Pelecus cultratus

sabljarka

x

 

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Phoxinellus spp.

Telestes croaticus

hrvatski pijor

 

 

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Phoxinellus spp.

Telestes fontinalis

krbavska gaovica

 

 

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Phoxinellus spp.

Delminichthys jadovensis

jadovska gaovica

 

 

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Phoxinellus spp.

Delminichthys krbavensis

krbavski pijor

 

x

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Phoxinellus spp.

Phoxinellus alepidotus

pijurica

 

 

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Phoxinellus spp.

Delminichthys adspersus

imotska gaovica

 

 

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Phoxinellus spp.

Phoxinellus dalmaticus

dalmatinska gaovica

 

 

x

Actinopterygii

Perciformes

Pomatoschistus canestrinii

Pomatoschistus canestrinii

glavočić crnotrus

 

 

x

Actinopterygii

Cypriniformes

Rhodeus sericeus amarus

Rhodeus amarus

gavčica

x

 

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Rutilus pigus

Rutilus virgo

plotica

x

x

 

Actinopterygii

Cypriniformes

Sabanejewia aurata

Sabanejewia balcanica

zlatni vijun

x

x

 

Actinopterygii

Salmoniformes

Salmo marmoratus

Salmo marmoratus

glavatica

 

 

x

Actinopterygii

Esociformes

Umbra krameri

Umbra krameri

crnka

x

 

 

Actinopterygii

Perciformes

Zingel streber

Zingel streber

mali vretenac

x

 

 

Actinopterygii

Perciformes

Zingel zingel

Zingel zingel

veliki vretenac

x

 

 

Amphibia

Anura

Rana latastei

Rana latastei

lombardijska smeđa žaba

 

 

x

Amphibia

Urodela

Triturus carnifex

Triturus carnifex

veliki vodenjak

x

x

x

Amphibia

Urodela

Triturus dobrogicus

Triturus dobrogicus

veliki panonski vodenjak

x

 

 

Amphibia

Anura

Bombina bombina

Bombina bombina

crveni mukač

x

 

 

Amphibia

Anura

Bombina variegata

Bombina variegata

žuti mukač

x

x

x

Amphibia

Urodela

Proteus anguinus*

Proteus anguinus*

čovječja ribica

 

x

x

Bivalvia

Veneroida

Congeria kusceri

Congeria kusceri

špiljska trokutnjača

x

x

 

Bivalvia

Unionoida

Unio crassus

Unio crassus

obična lisanka

x

x

 

Bryophyta

Buxbaumiales

Buxbaumia viridis

Buxbaumia viridis

 

 

x

 

Bryophyta

Hypnales

Drepanocladus vernicosus

Drepanocladus vernicosus

 

x

 

 

Cephalospidomorphi

Petromyzontiformes

Eudontomyzon spp.

Eudontomyzon mariae

ukrajinska paklara

x

 

 

Cephalospidomorphi

Petromyzontiformes

Eudontomyzon spp.

Eudontomyzon vladykovi

dunavska paklara

x

x

 

Cephalospidomorphi

Petromyzontiformes

Lethenteron zanandreai

Lampetra zanandreai

primorska paklara

 

 

x

Cephalospidomorphi

Petromyzontiformes

Petromyzon marinus

Petromyzon marinus

morska paklara

 

 

x

Gastropoda

Pulmonata

Anisus vorticulus

Anisus vorticulus

 

x

 

x

Gastropoda

Pulmonata

Vertigo angustior

Vertigo angustior

uskoušćani zvrčić

x

 

x

Gastropoda

Pulmonata

Vertigo moulinsiana

Vertigo moulinsiana

trbušasti zvrčić

 

 

x

Insecta

Lepidoptera

Callimorpha quadripunctaria*

Euplagia quadripunctaria*

danja medonjica

x

x

x

Insecta

Coleoptera

Carabus variolosus

Carabus nodulosus

čvorasti trčak

x

x

x

Insecta

Coleoptera

Cerambyx cerdo

Cerambyx cerdo

hrastova strizibuba

x

x

x

Insecta

Odonata

Coenagrion ornatum

Coenagrion ornatum

istočna vodendjevojčica

x

x

x

Insecta

Lepidoptera

Coenonympha oedippus

Coenonympha oedippus

močvarni okaš

 

 

x

Insecta

Odonata

Cordulegaster heros

Cordulegaster heros

planinski potočar

x

x

 

Insecta

Lepidoptera

Eriogaster catax

Eriogaster catax

kataks

 

x

x

Insecta

Lepidoptera

Euphydryas aurinia

Euphydryas aurinia

močvarna riđa

x

x

x

Insecta

Lepidoptera

Proterebia afra dalmata

Proterebia afra dalmata

dalmatnski okaš

 

 

x

Insecta

Lepidoptera

Euphydryas maturna

Euphydryas maturna

mala svibanjska riđa

x

x

 

Insecta

Coleoptera

Graphoderus bilineatus

Graphoderus bilineatus

dvoprugasti kozak

x

 

 

Insecta

Lepidoptera

Leptidea morsei

Leptidea morsei

Grundov šumski bijelac

x

x

 

Insecta

Coleoptera

Leptodirus hochenwarti

Leptodirus hochenwarti

tankovrati podzemljar

x

x

x

Insecta

Odonata

Leucorrhinia pectoralis

Leucorrhinia pectoralis

veliki tresetar

x

 

 

Insecta

Odonata

Lindenia tetraphylla

Lindenia tetraphylla

jezerski regoč

 

 

x

Insecta

Coleoptera

Lucanus cervus

Lucanus cervus

obični jelenak

x

x

x

Insecta

Lepidoptera

Lycaena dispar

Lycaena dispar

kiseličin vatreni plavac

x

x

x

Insecta

Lepidoptera

Maculinea nausithous

Maculinea nausithous

zagasiti livadni plavac

x

 

 

Insecta

Lepidoptera

Maculinea teleius

Maculinea teleius

veliki livadni plavac

x

 

 

Insecta

Coleoptera

Morimus funereus

Morimus funereus

velika četveropjega cvilidreta

x

x

x

Insecta

Lepidoptera

Nymphalis vaualbum

Nymphalis vaualbum

šareni ve

x

 

 

Insecta

Odonata

Ophiogomphus cecilia

Ophiogomphus cecilia

rogati regoč

x

 

 

Insecta

Coleoptera

Osmoderma eremita*

Osmoderma eremita*

mirišljivi samotar

x

x

x

Insecta

Coleoptera

Rosalia alpina*

Rosalia alpina*

alpska strizibuba

x

x

x

Malacostraca

Decapoda

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius pallipes

bjelonogi rak

 

x

x

Malacostraca

Decapoda

Austropotamobius torrentium

Austropotamobius torrentium

potočni rak

x

x

x

Mammalia

Rodentia

Dinaromys bogdanovi

Dinaromys bogdanovi

dinarski voluhar

 

x

x

Mammalia

Carnivora

Lutra lutra

Lutra lutra

vidra

x

x

x

Mammalia

Carnivora

Lynx lynx

Lynx lynx

ris

 

x

 

Mammalia

Cetacea

Tursiops truncatus

Tursiops truncatus

dobri dupin

 

 

x

Mammalia

Chiroptera

Barbastella barbastellus

Barbastella barbastellus

širokouhi mračnjak

x

x

 

Mammalia

Carnivora

Canis lupus*

Canis lupus*

vuk

x

x

x

Mammalia

Rodentia

Castor fiber

Castor fiber

dabar

x

 

 

Mammalia

Chiroptera

Miniopterus schreibersi

Miniopterus schreibersi

dugokrili pršnjak

x

x

x

Mammalia

Chiroptera

Myotis bechsteini

Myotis bechsteini

velikouhi šišmiš

x

x

x

Mammalia

Chiroptera

Myotis blythii

Myotis blythii

oštrouhi šišmiš

x

x

x

Mammalia

Chiroptera

Myotis capaccinii

Myotis capaccinii

dugonogi šišmiš

x

x

x

Mammalia

Chiroptera

Myotis dasycneme

Myotis dasycneme

močvarni šišmiš

x

 

 

Mammalia

Chiroptera

Myotis emarginatus

Myotis emarginatus

riđi šišmiš

x

 

x

Mammalia

Chiroptera

Myotis myotis

Myotis myotis

veliki šišmiš

x

x

x

Mammalia

Chiroptera

Rhinolophus blasii

Rhinolophus blasii

Blazijev potkovnjak

 

 

x

Mammalia

Chiroptera

Rhinolophus euryale

Rhinolophus euryale

južni potkovnjak

x

x

x

Mammalia

Chiroptera

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus ferrumequinum

veliki potkovnjak

x

x

x

Mammalia

Chiroptera

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus hipposideros

mali potkovnjak

x

x

x

Mammalia

Carnivora

Ursus arctos*

Ursus arctos*

medvjed

 

x

x

Pteridophyta

Hydropteridales

Marsilea quadrifolia

Marsilea quadrifolia

četverolisna raznorotka

x

 

 

Reptilia

Sauria

Dinarolacerta mosorensis

Dinarolacerta mosorensis

mosorska gušterica

 

x

x

Reptilia

Serpentes

Elaphe quatuorlineata

Elaphe quatuorlineata

četveroprugi kravosas

 

 

x

Reptilia

Serpentes

Elaphe situla

Zamenis situla

crvenkrpica

 

 

x

Reptilia

Testudines

Emys orbicularis

Emys orbicularis

barska kornjača

x

 

x

Reptilia

Testudines

Mauremys caspica

Mauremys rivulata

riječna kornjača

 

 

x

Reptilia

Testudines

Testudo hermanni

Testudo hermanni

kopnena kornjača

 

 

x

Reptilia

Serpentes

Vipera ursinii

Vipera ursinii macrops*

planinski žutokrug

 

x

x

Spermatophyta

Campanulaceae

Adenophora lilifolia

Adenophora lilifolia

mirisava žlijezdača

 

x

 

Spermatophyta

Caryophyllaceae

Cerastium dinaricum

Cerastium dinaricum

dinarski rožac

 

x

 

Spermatophyta

Orchidaceae

Cypripedium calceolus

Cypripedium calceolus

gospina papučica

x

x

 

Spermatophyta

Cyperaceae

Eleocharis carniolica

Eleocharis carniolica

kranjska jezernica

 

x

 

Spermatophyta

Apiaceae

Eryngium alpinum

Eryngium alpinum

planinski kotrljan

 

x

 

Spermatophyta

Fabaceae

Genista holopetala

Genista holopetala

cjelolatična žutilovka

 

x

x

Spermatophyta

Iridaceae

Gladiolus palustris

Gladiolus palustris

močvarni mačić

 

 

x

Spermatophyta

Orchidaceae

Himantoglossum adriaticum

Himantoglossum adriaticum

jadranska kozonoška

x

x

x

Spermatophyta

Asteraceae

Ligularia sibirica

Ligularia sibirica

sibirska jezičnjača

 

x

 

Spermatophyta

Apiaceae

Apium repens

Apium repens

puzavi celer

 

x

x

Spermatophyta

Ranunculaceae

Aquilegia kitaibelii

Aquilegia kitaibelii

kitaibelov pakujac

 

x

 

Spermatophyta

Brassicaceae

Degenia velebitica*

Degenia velebitica*

velebitska degenija

 

x

 

Spermatophyta

Brassicaceae

Arabis scopoliana

Arabis scopoliana

Skopolijeva gušarka

 

x

x

Spermatophyta

Caryophyllaceae

Moehringia tommasinii

Moehringia tommasinii

Tommasinijeva merinka

 

 

x

Spermatophyta

Ranunculaceae

Pulsatilla grandis

Pulsatilla vulgaris ssp. Grandis

modra sasa

x

x

x

Spermatophyta

Liliaceae

Scilla litardierei

Chouardia litardierei

livadni procjepak

 

x

x

Spermatophyta

Asteraceae

Serratula lycopifolia*

Serratula lycopifolia*

nerazgranjena pilica

 

x

x

Popis ptica

Porodica (prema BirdLife International)

Znanstveni naziv vrste (prema BirdLife International)

Hrvatski naziv vrste

Status vrste:
G-gnjezdarica,
P-preletnica,
Z-zimovalica,
nG-neredovita gnjezdarica

Kategorija za ciljnu vrstu

Gaviidae

Gavia stellata

crvenogrli plijenor

Z

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP*

Gaviidae

Gavia arctica

crnogrli plijenor

Z

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Procellaridae

Calonectris diomedea

veliki zovoj

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Procellaridae

Puffinus yelkouan

gregula

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

morski vranac

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax pygmaeus

mali vranac

G, P, Z

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Ardeidae

Ardea purpurea

čaplja danguba

G, P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Ardeidae

Casmerodius albus

velika bijela čaplja

G, P, Z

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Ardeidae

Egretta garzetta

mala bijela čaplja

G, P, Z

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Ardeidae

Ardeola ralloides

žuta čaplja

G, P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Ardeidae

Nycticorax nycticorax

gak

G, P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Ardeidae

Ixobrychus minutus

čapljica voljak

G, P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Ardeidae

Botaurus stellaris

bukavac

G, P, Z

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Ciconidae

Ciconia nigra

crna roda

G, P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Ciconidae

Ciconia ciconia

bijela roda

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

blistavi ibis

nG, P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Threskiornithidae

Platalea leucorodia

žličarka

G, P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Anatidae

Aythya nyroca

patka njorka

G, P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Accipitridae

Pandion haliaetus

bukoč

P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Accipitridae

Pernis apivorus

škanjac osaš

G, P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Accipitridae

Milvus migrans

crna lunja

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Accipitridae

Haliaeetus albicilla

štekavac

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Accipitridae

Gyps fulvus

bjeloglavi sup

G, P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Accipitridae

Circaetus gallicus

zmijar

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Accipitridae

Circus aeruginosus

eja močvarica

G, Z

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Accipitridae

Circus cyaneus

eja strnjarica

Z

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Accipitridae

Circus pygargus

eja livadarka

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Accipitridae

Aquila pomarina

orao kliktaš

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Accipitridae

Aquila clanga

orao klokotaš

Z

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Accipitridae

Aquila chrysaetos

suri orao

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Accipitridae

Hieraaetus pennatus

patuljasti orao

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Falconidae

Falco columbarius

mali sokol

Z

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Falconidae

Falco eleonorae

Eleonorin sokol

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Falconidae

Falco naumanni

bjelonokta vjetruša

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Falconidae

Falco peregrinus

sivi sokol

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Falconidae

Falco vespertinus

crvenonoga vjetruša

P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Phasianidae

Tetrao urogallus

tetrijeb gluhan

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Phasianidae

Bonasa bonasia

lještarka

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Phasianidae

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Gruidae

Grus grus

ždral

P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Rallidae

Crex crex

kosac

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Rallidae

Porzana porzana

riđa štijoka

G, P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Rallidae

Porzana parva

siva štijoka

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Rallidae

Porzana pusilla

mala štijoka

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

vlastelica

G, P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

ćukavica

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Charadriidae

Charadrius alexandrinus

morski kulik

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Scolopacidae

Philomachus pugnax

pršljivac

P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Scolopacidae

Tringa glareola

prutka migavica

P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Laridae

Larus audouinii

sredozemni galeb

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Laridae

Larus melanocephalus

crnoglavi galeb

P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Laridae

Larus minutus

mali galeb

Z

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Laridae

Sterna sandvicensis

dugokljuna čigra

Z

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Laridae

Sterna hirundo

obična čigra

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Laridae

Sterna albifrons

mala čigra

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Laridae

Chlidonias hybrida

bjelobrada čigra

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Laridae

Chlidonias niger

crna čigra

P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Strigidae

Bubo bubo

ušara

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Strigidae

Strix uralensis

jastrebača

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Strigidae

Glaucidium passerinum

mali ćuk

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Strigidae

Aegolius funereus

planinski ćuk

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Strigidae

Asio flammeus

sova močvarica

nG

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

leganj

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Alcedinidae

Alcedo atthis

vodomar

G, Z

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Coraciidae

Coracias garrulus

zlatovrana

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Picidae

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Picidae

Dendrocopos leucotos

planinski djetlić

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Picidae

Dendrocopos syriacus

sirijski djetlić

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Picidae

Picoides tridactylus

troprsti djetlić

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Picidae

Dryocopus martius

crna žuna

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Picidae

Picus canus

siva žuna

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Alaudidae

Melanocorypha calandra

velika ševa

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Alaudidae

Calandrela brachydactyla

kratkoprsta ševa

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Alaudidae

Lullula arborea

ševa krunica

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Motacillidae

Anthus campestris

primorska trepteljka

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Laniidae

Lanius collurio

rusi svračak

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Laniidae

Lanius minor

sivi svračak

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Muscicapidae

Luscinia svecica

modrovoljka

G, P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Muscicapidae

Ficedula albicollis

bjelovrata muharica

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Muscicapidae

Ficedula parva

mala muharica

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Sylviidae

Acrocephalus melanopogon

crnoprugasti trstenjak

G, P, Z

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Sylviidae

Hippolais olivetorum

voljić maslinar

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Sylviidae

Sylvia nisoria

pjegava grmuša

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Emberizidae

Emberiza hortulana

vrtna strnadica

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Anatidae

Cygnus olor

crvenokljuni labud


Članak 4. stavak 2. DP

Anatidae

Anser fabalis

guska glogovnjača


Članak 4. stavak 2. DP

Anatidae

Anser albifrons

lisasta guska


Članak 4. stavak 2. DP

Anatidae

Anser anser

divlja guska


Članak 4. stavak 2. DP

Anatidae

Anas penelope

zviždara


Članak 4. stavak 2. DP

Anatidae

Anas strepera

patka kreketaljka


Članak 4. stavak 2. DP

Anatidae

Anas crecca

kržulja


Članak 4. stavak 2. DP

Anatidae

Anas plathyrhynchos

divlja patka


Članak 4. stavak 2. DP

Anatidae

Anas acuta

patka lastarka


Članak 4. stavak 2. DP

Anatidae

Anas querquedula

patka pupčanica


Članak 4. stavak 2. DP

Anatidae

Anas clypeata

patka žličarka


Članak 4. stavak 2. DP

Anatidae

Netta rufina

patka gogoljica


Članak 4. stavak 2. DP

Anatidae

Aythya ferina

glavata patka


Članak 4. stavak 2. DP

Anatidae

Aythya fuligula

krunata patka


Članak 4. stavak 2. DP

Anatidae

Bucephala clangula

patka batoglavica


Članak 4. stavak 2. DP

Anatidae

Mergus serrator

mali ronac


Članak 4. stavak 2. DP

Rallidae

Rallus aquaticus

kokošica


Članak 4. stavak 2. DP

Rallidae

Fulica atra

liska


Članak 4. stavak 2. DP

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

oštrigar


Članak 4. stavak 2. DP

Charadriidae

Vanellus vanellus

vivak


Članak 4. stavak 2. DP

Charadriidae

Pluvialis squatarola

zlatar pijukavac


Članak 4. stavak 2. DP

Scolopacidae

Gallinago gallinago

šljuka kokošica


Članak 4. stavak 2. DP

Scolopacidae

Limosa limosa

crnorepa muljača


Članak 4. stavak 2. DP

Scolopacidae

Numenius phaeopus

prugasti pozviždač


Članak 4. stavak 2. DP

Scolopacidae

Numenius arquata

veliki pozviždač


Članak 4. stavak 2. DP

Scolopacidae

Tringa erythropus

crna prutka


Članak 4. stavak 2. DP

Scolopacidae

Tringa totanus

crvenonoga prutka


Članak 4. stavak 2. DP

Scolopacidae

Tringa nebularia

krivokljuna prutka


Članak 4. stavak 2. DP

Anatidae

Anser anser

divlja guska

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Anatidae

Anas strepera

patka kreketaljka

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Anatidae

Netta rufina

patka gogoljica

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Anatidae

Mergus merganser

veliki ronac

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Scolopacidae

Gallinago gallinago

šljuka kokošica

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Scolopacidae

Tringa totanus

crvenonoga prutka

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Scolopacidae

Actitis hypoleucos

mala prutka

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Scolopacidae

Calidris alpina

žalar cirikavac

Z

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

mala šljuka

Z

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Columbidae

Columba oenas

golub dupljaš

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Alaudidae

Eremophila alpestris

planinska ševa

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Hirundinidae

Riparia riparia

bregunica

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Sylviidae

Phylloscopus bonelli

gorski zviždak

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Timaliidae

Panurus biarmicus

brkata sjenica

G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

* DP – Direktiva o pticama

Prilog III.

Dio 1. Područja očuvanja značajna za ptice (POP)

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

Kategorija za ciljnu vrstu

Znanstveni naziv vrste

Hrvatski naziv vrste

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica)

HR1000001

Pokupski bazen

1

Acrocephalus melanopogon

crnoprugasti trstenjak

 

P

 

1

Alcedo atthis

vodomar

G

 

 

1

Anas strepera

patka kreketaljka

G

 

 

1

Aquila pomarina

orao kliktaš

G

 

 

1

Ardea purpurea

čaplja danguba

 

P

 

1

Ardeola ralloides

žuta čaplja

 

P

 

1

Aythya nyroca

patka njorka

G

P

 

1

Botaurus stellaris

bukavac

G

P

Z

1

Casmerodius albus

velika bijela čaplja

 

P

Z

1

Chlidonias hybrida

bjelobrada čigra

G

P

 

1

Chlidonias niger

crna čigra

 

P

 

1

Ciconia ciconia

roda

G

 

 

1

Ciconia nigra

crna roda

G

P

 

1

Circus aeruginosus

eja močvarica

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Circus pygargus

eja livadarka

G

 

 

1

Crex crex

kosac

G

 

 

1

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

 

 

1

Dryocopus martius

crna žuna

G

 

 

1

Egretta garzetta

mala bijela čaplja

 

P

 

1

Falco vespertinus

crvenonoga vjetruša

 

P

 

1

Ficedula albicollis

bjelovrata muharica

G

 

 

1

Grus grus

ždral

 

P

 

1

Haliaeetus albicilla

štekavac

G

 

 

1

Ixobrychus minutus

čapljica voljak

G

P

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Luscinia svecica

modrovoljka

 

P

 

1

Milvus migrans

crna lunja

G

 

 

1

Netta rufina

patka gogoljica

G

 

 

1

Numenius arquata

veliki pozviždač

 

P

 

HR1000001

Pokupski bazen

1

Nycticorax nycticorax

gak

 

P

 

1

Pandion haliaetus

bukoč

 

P

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

 

 

1

Philomachus pugnax

pršljivac

 

P

 

1

Picus canus

siva žuna

G

 

 

1

Platalea leucorodia

žličarka

 

P

 

1

Porzana parva

siva štijoka

G

P

 

1

Porzana porzana

riđa štijoka

G

P

 

1

Porzana pusilla

mala štijoka

 

P

 

1

Strix uralensis

jastrebača

G

 

 

1

Sylvia nisoria

pjegava grmuša

G

 

 

1

Tringa glareola

prutka migavica

 

P

 

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, divlja guska Anser anser, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždač Numenius arquata)

HR1000002

Sava kod Hruščice

1

Alcedo atthis

vodomar

G

 

 

1

Sterna albifrons

mala čigra

G

 

 

1

Sterna hirundo

crvenokljuna čigra

G

 

 

1

Actitis hypoleucos

mala prutka

G

 

 

1

Riparia riparia

bregunica

G

 

 

HR1000003

Turopolje

1

Alcedo atthis

vodomar

G

 

 

1

Aquila pomarina

orao kliktaš

G

 

 

1

Ciconia ciconia

roda

G

 

 

1

Ciconia nigra

crna roda

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Crex crex

kosac

G

 

 

1

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

 

 

1

Dryocopus martius

crna žuna

G

 

 

HR1000003

Turopolje

1

Ficedula albicollis

bjelovrata muharica

G

 

 

1

Haliaeetus albicilla

štekavac

G

 

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

 

 

1

Picus canus

siva žuna

G

 

 

1

Strix uralensis

jastrebača

G

 

 

1

Sylvia nisoria

pjegava grmuša

G

 

 

HR1000004

Donja Posavina

1

Acrocephalus melanopogon

crnoprugasti trstenjak

 

P

 

1

Actitis hypoleucos

mala prutka

G

 

 

1

Alcedo atthis

vodomar

G

 

 

1

Anas strepera

patka kreketaljka

G

 

 

1

Aquila clanga

orao klokotaš

 

 

Z

1

Aquila pomarina

orao kliktaš

G

 

 

1

Ardea purpurea

čaplja danguba

G

P

 

1

Ardeola ralloides

žuta čaplja

G

P

 

1

Aythya nyroca

patka njorka

G

P

Z

1

Casmerodius albus

velika bijela čaplja

G

P

Z

1

Chlidonias hybrida

bjelobrada čigra

G

P

 

1

Chlidonias niger

crna čigra

 

P

 

1

Ciconia ciconia

roda

G

 

 

1

Ciconia nigra

crna roda

G

P

 

1

Circus aeruginosus

eja močvarica

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Circus pygargus

eja livadarka

G

 

 

1

Crex crex

kosac

G

 

 

1

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

 

 

1

Dendrocopos syriacus

sirijski djetlić

G

 

 

1

Dryocopus martius

crna žuna

G

 

 

1

Egretta garzetta

mala bijela čaplja

G

P

 

1

Falco columbarius

mali sokol

 

 

Z

1

Falco vespertinus

crvenonoga vjetruša

 

P

 

HR1000004

Donja Posavina

1

Ficedula albicollis

bjelovrata muharica

G

 

 

1

Gallinago gallinago

šljuka kokošica

G

 

 

1

Grus grus

ždral

 

P

 

1

Haliaeetus albicilla

štekavac

G

 

 

1

Ixobrychus minutus

čapljica voljak

G

P

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Milvus migrans

crna lunja

G

 

 

1

Netta rufina

patka gogoljica

G

 

 

1

Numenius arquata

veliki pozviždač

 

P

 

1

Nycticorax nycticorax

gak

G

P

 

1

Pandion haliaetus

bukoč

 

P

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

 

 

1

Phalacrocorax pygmaeus

mali vranac

G

 

 

1

Philomachus pugnax

pršljivac

 

P

 

1

Picus canus

siva žuna

G

 

 

1

Platalea leucorodia

žličarka

G

P

 

1

Porzana parva

siva štijoka

G

P

 

1

Porzana porzana

riđa štijoka

G

P

 

1

Porzana pusilla

mala štijoka

 

P

 

1

Riparia riparia

bregunica

G

 

 

1

Strix uralensis

jastrebača

G

 

 

1

Sylvia nisoria

pjegava grmuša

G

 

 

1

Tringa glareola

prutka migavica

 

P

 

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, lisasta guska Anser albifrons, divlja guska Anser anser, guska glogovnjača Anser fabalis, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždač Numenius arquata)

HR1000005

Jelas polje

1

Acrocephalus melanopogon

crnoprugasti trstenjak

 

P

 

1

Alcedo atthis

vodomar

G

 

 

1

Anas strepera

patka kreketaljka

G

 

 

1

Anser anser

divlja guska

G

 

 

1

Ardea purpurea

čaplja danguba

G

P

 

1

Ardeola ralloides

žuta čaplja

G

P

 

1

Aythya nyroca

patka njorka

G

P

Z

1

Casmerodius albus

velika bijela čaplja

G

P

Z

1

Chlidonias hybrida

bjelobrada čigra

G

P

 

1

Chlidonias niger

crna čigra

 

P

 

1

Ciconia ciconia

roda

G

 

 

1

Ciconia nigra

crna roda

G

P

 

1

Circus aeruginosus

eja močvarica

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

 

 

1

Dendrocopos syriacus

sirijski djetlić

G

 

 

1

Dryocopus martius

crna žuna

G

 

 

1

Egretta garzetta

mala bijela čaplja

G

P

 

1

Ficedula albicollis

bjelovrata muharica

G

 

 

1

Grus grus

ždral

 

P

Z

1

Haliaeetus albicilla

štekavac

G

 

 

1

Ixobrychus minutus

čapljica voljak

G

P

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Milvus migrans

crna lunja

G

 

 

1

Netta rufina

patka gogoljica

G

 

 

1

Numenius arquata

veliki pozviždač

 

P

 

1

Nycticorax nycticorax

gak

G

P

 

1

Pandion haliaetus

bukoč

 

P

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

 

 

1

Phalacrocorax pygmaeus

mali vranac

G

 

Z

1

Philomachus pugnax

pršljivac

 

P

 

HR1000005

Jelas polje

1

Picus canus

siva žuna

G

 

 

1

Platalea leucorodia

žličarka

G

P

Z

1

Plegadis falcinellus

blistavi ibis

G

 

 

1

Porzana parva

siva štijoka

G

 

 

1

Porzana porzana

riđa štijoka

 

P

 

1

Riparia riparia

bregunica

G

 

 

1

Sterna hirundo

crvenokljuna čigra

G

 

 

1

Sylvia nisoria

pjegava grmuša

G

 

 

1

Tringa glareola

prutka migavica

 

P

 

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, lisasta guska Anser albifrons, divlja guska Anser anser, guska glogovnjača Anser fabalis, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždač Numenius arquata)

HR1000006

Spačvanski bazen

1

Aquila pomarina

orao kliktaš

G

 

 

1

Ciconia nigra

crna roda

G

 

 

1

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

 

 

1

Dryocopus martius

crna žuna

G

 

 

1

Ficedula albicollis

bjelovrata muharica

G

 

 

1

Haliaeetus albicilla

štekavac

G

 

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

 

 

1

Picus canus

siva žuna

G

 

 

HR1000008

Bilogora i Kalničko gorje

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Ciconia ciconia

roda

G

 

 

1

Ciconia nigra

crna roda

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

 

 

1

Dendrocopos syriacus

sirijski djetlić

G

 

 

1

Dryocopus martius

crna žuna

G

 

 

HR1000008

Bilogora i Kalničko gorje

1

Ficedula albicollis

bjelovrata muharica

G

 

 

1

Ficedula parva

mala muharica

G

 

 

1

Hieraaetus pennatus

patuljasti orao

G

 

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Lullula arborea

ševa krunica

G

 

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

 

 

1

Picus canus

siva žuna

G

 

 

1

Strix uralensis

jastrebača

G

 

 

1

Sylvia nisoria

pjegava grmuša

G

 

 

1

Columba oenas

golub dupljaš

G

 

 

HR1000009

Ribnjaci uz Česmu

1

Acrocephalus melanopogon

crnoprugasti trstenjak

 

P

 

1

Alcedo atthis

vodomar

G

 

 

1

Anas strepera

patka kreketaljka

G

 

 

1

Aquila pomarina

orao kliktaš

G

 

 

1

Ardea purpurea

čaplja danguba

G

P

 

1

Ardeola ralloides

žuta čaplja

 

P

 

1

Aythya nyroca

patka njorka

G

P

 

1

Casmerodius albus

velika bijela čaplja

 

P

Z

1

Chlidonias hybrida

bjelobrada čigra

 

P

 

1

Chlidonias niger

crna čigra

 

P

 

1

Ciconia ciconia

roda

G

 

 

1

Ciconia nigra

crna roda

G

P

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

 

 

1

Dendrocopos syriacus

sirijski djetlić

G

 

 

1

Dryocopus martius

crna žuna

G

 

 

1

Egretta garzetta

mala bijela čaplja

 

P

 

1

Ficedula albicollis

bjelovrata muharica

G

 

 

1

Haliaeetus albicilla

štekavac

G

 

 

1

Ixobrychus minutus

čapljica voljak

G

P

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

HR1000009

Ribnjaci uz Česmu

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Luscinia svecica

modrovoljka

 

P

 

1

Milvus migrans

crna lunja

G

 

 

1

Numenius arquata

veliki pozviždač

 

P

 

1

Nycticorax nycticorax

gak

 

P

 

1

Pandion haliaetus

bukoč

 

P

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

 

 

1

Philomachus pugnax

pršljivac

 

P

 

1

Picus canus

siva žuna

G

 

 

1

Platalea leucorodia

žličarka

 

P

 

1

Porzana parva

siva štijoka

G

 

 

1

Tringa glareola

prutka migavica

 

P

 

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, divlja guska Anser anser, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždač Numenius arquata)

HR1000010

Poilovlje s ribnjacima

1

Acrocephalus melanopogon

crnoprugasti trstenjak

 

P

 

1

Alcedo atthis

vodomar

G

 

 

1

Anas strepera

patka kreketaljka

G

 

 

1

Aquila pomarina

orao kliktaš

G

 

 

1

Ardea purpurea

čaplja danguba

 

P

 

1

Ardeola ralloides

žuta čaplja

 

P

 

1

Aythya nyroca

patka njorka

G

P

 

1

Botaurus stellaris

bukavac

G

P

Z

1

Casmerodius albus

velika bijela čaplja

 

P

Z

1

Chlidonias hybrida

bjelobrada čigra

G

P

 

1

Chlidonias niger

crna čigra

 

P

 

1

Ciconia ciconia

roda

G

 

 

HR1000010

Poilovlje s ribnjacima

1

Ciconia nigra

crna roda

G

P

 

1

Circus aeruginosus

eja močvarica

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Circus pygargus

eja livadarka

G

 

 

1

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

 

 

1

Dendrocopos syriacus

sirijski djetlić

G

 

 

1

Dryocopus martius

crna žuna

G

 

 

1

Ficedula albicollis

bjelovrata muharica

G

 

 

1

Haliaeetus albicilla

štekavac

G

 

 

1

Ixobrychus minutus

čapljica voljak

G

P

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Luscinia svecica

modrovoljka

 

P

 

1

Milvus migrans

crna lunja

G

 

 

1

Numenius arquata

veliki pozviždač

 

P

 

1

Nycticorax nycticorax

gak

 

P

 

1

Pandion haliaetus

bukoč

 

P

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

 

 

1

Philomachus pugnax

pršljivac

 

P

 

1

Picus canus

siva žuna

G

 

 

1

Platalea leucorodia

žličarka

 

P

 

1

Porzana parva

siva štijoka

G

 

 

1

Porzana porzana

riđa štijoka

 

P

 

1

Sterna hirundo

crvenokljuna čigra

G

 

 

1

Tringa glareola

prutka migavica

 

P

 

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, divlja guska Anser anser, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždač Numenius arquata)

HR1000011

Ribnjaci Grudnjak i Našice

1

Acrocephalus melanopogon

crnoprugasti trstenjak

 

P

 

1

Alcedo atthis

vodomar

G

 

 

1

Anas strepera

patka kreketaljka

G

 

 

1

Anser anser

divlja guska

G

 

 

1

Ardea purpurea

čaplja danguba

G

P

 

1

Ardeola ralloides

žuta čaplja

G

P

 

1

Aythya nyroca

patka njorka

G

P

 

1

Botaurus stellaris

bukavac

G

P

Z

1

Casmerodius albus

velika bijela čaplja

G

P

Z

1

Chlidonias hybrida

bjelobrada čigra

G

P

 

1

Chlidonias niger

crna čigra

 

P

 

1

Ciconia nigra

crna roda

G

 

 

1

Circus aeruginosus

eja močvarica

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

 

 

1

Dryocopus martius

crna žuna

G

 

 

1

Egretta garzetta

mala bijela čaplja

G

P

 

1

Ficedula albicollis

bjelovrata muharica

G

 

 

1

Haliaeetus albicilla

štekavac

G

 

 

1

Ixobrychus minutus

čapljica voljak

G

P

 

1

Milvus migrans

crna lunja

G

 

 

1

Netta rufina

patka gogoljica

G

 

 

1

Numenius arquata

veliki pozviždač

 

P

 

1

Nycticorax nycticorax

gak

G

P

 

1

Pandion haliaetus

bukoč

 

P

 

1

Panurus biarmicus

brkata sjenica

G

 

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

 

 

1

Phalacrocorax pygmaeus

mali vranac

G

 

 

1

Philomachus pugnax

pršljivac

 

P

 

1

Picus canus

siva žuna

G

 

 

1

Platalea leucorodia

žličarka

G

P

Z

1

Porzana parva

siva štijoka

G

 

 

HR1000011

Ribnjaci Grudnjak i Našice

1

Tringa glareola

prutka migavica

 

P

 

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, lisasta guska Anser albifrons, divlja guska Anser anser, guska glogovnjača Anser fabalis, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždač Numenius arquata)

HR1000012

Taložnice Virovitičke šećerane

1

Himantopus himantopus

vlastelica

G

 

 

HR1000013

Dravske akumulacije

1

Actitis hypoleucos

mala prutka

G

 

 

1

Alcedo atthis

vodomar

G

 

 

1

Anas strepera

patka kreketaljka

G

 

 

1

Casmerodius albus

velika bijela čaplja

 

P

Z

1

Ciconia nigra

crna roda

G

 

 

1

Circus aeruginosus

eja močvarica

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Egretta garzetta

mala bijela čaplja

G

P

 

1

Falco columbarius

mali sokol

 

 

Z

1

Ixobrychus minutus

čapljica voljak

G

P

 

1

Nycticorax nycticorax

gak

G

P

 

1

Phalacrocorax pygmaeus

mali vranac

 

 

Z

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, lisasta guska Anser albifrons, divlja guska Anser anser, guska glogovnjača Anser fabalis, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus)

HR1000014

Gornji tok Drave

1

Actitis hypoleucos

mala prutka

G

 

 

1

Alcedo atthis

vodomar

G

 

 

1

Anas strepera

patka kreketaljka

G

 

 

1

Ardea purpurea

čaplja danguba

 

P

 

HR1000014

Gornji tok Drave

1

Botaurus stellaris

bukavac

G

P

Z

1

Casmerodius albus

velika bijela čaplja

 

P

Z

1

Ciconia ciconia

roda

G

 

 

1

Ciconia nigra

crna roda

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

 

 

1

Dryocopus martius

crna žuna

G

 

 

1

Egretta garzetta

mala bijela čaplja

 

P

 

1

Falco columbarius

mali sokol

 

 

Z

1

Ficedula albicollis

bjelovrata muharica

G

 

 

1

Haliaeetus albicilla

štekavac

G

 

 

1

Ixobrychus minutus

čapljica voljak

G

P

 

1

Luscinia svecica

modrovoljka

G

P

 

1

Nycticorax nycticorax

gak

 

P

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

 

 

1

Phalacrocorax pygmaeus

mali vranac

 

 

Z

1

Picus canus

siva žuna

G

 

 

1

Riparia riparia

bregunica

G

 

 

1

Sterna albifrons

mala čigra

G

 

 

1

Sterna hirundo

crvenokljuna čigra

G

 

 

1

Sylvia nisoria

pjegava grmuša

G

 

 

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, vivak Vanellus vanellus)

HR1000015

Srednji tok Drave

1

Actitis hypoleucos

mala prutka

G

 

 

1

Alcedo atthis

vodomar

G

 

 

1

Ardea purpurea

čaplja danguba

G

P

 

1

Casmerodius albus

velika bijela čaplja

 

P

Z

1

Ciconia ciconia

roda

G

 

 

1

Ciconia nigra

crna roda

G

 

 

HR1000015

Srednji tok Drave

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

 

 

1

Egretta garzetta

mala bijela čaplja

 

P

 

1

Falco columbarius

mali sokol

 

 

Z

1

Ficedula albicollis

bjelovrata muharica

G

 

 

1

Haliaeetus albicilla

štekavac

G

 

 

1

Ixobrychus minutus

čapljica voljak

G

P

 

1

Luscinia svecica

modrovoljka

G

P

 

1

Milvus migrans

crna lunja

G

 

 

1

Nycticorax nycticorax

gak

 

P

 

1

Phalacrocorax pygmaeus

mali vranac

 

 

Z

1

Picus canus

siva žuna

G

 

 

1

Riparia riparia

bregunica

G

 

 

1

Sylvia nisoria

pjegava grmuša

G

 

 

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, vivak Vanellus vanellus)

HR1000016

Podunavlje i donje Podravlje

1

Acrocephalus melanopogon

crnoprugasti trstenjak

G

P

 

1

Actitis hypoleucos

mala prutka

G

 

 

1

Alcedo atthis

vodomar

G

 

 

1

Anas strepera

patka kreketaljka

G

 

 

1

Anser anser

divlja guska

G

 

 

1

Aquila clanga

orao klokotaš

 

 

Z

1

Aquila pomarina

orao kliktaš

G

 

 

1

Ardea purpurea

čaplja danguba

G

P

 

1

Ardeola ralloides

žuta čaplja

G

P

 

1

Aythya nyroca

patka njorka

G

P

 

1

Botaurus stellaris

bukavac

G

P

Z

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Casmerodius albus

velika bijela čaplja

G

P

Z

HR1000016

Podunavlje i donje Podravlje

1

Chlidonias hybrida

bjelobrada čigra

G

P

 

1

Chlidonias niger

crna čigra

 

P

 

1

Ciconia ciconia

roda

G

 

 

1

Ciconia nigra

crna roda

G

P

 

1

Circus aeruginosus

eja močvarica

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

 

 

1

Dendrocopos syriacus

sirijski djetlić

G

 

 

1

Dryocopus martius

crna žuna

G

 

 

1

Egretta garzetta

mala bijela čaplja

G

P

 

1

Falco columbarius

mali sokol

 

 

Z

1

Falco vespertinus

crvenonoga vjetruša

 

P

 

1

Ficedula albicollis

bjelovrata muharica

G

 

 

1

Grus grus

ždral

 

P

 

1

Haliaeetus albicilla

štekavac

G

 

 

1

Himantopus himantopus

vlastelica

G

P

 

1

Ixobrychus minutus

čapljica voljak

G

P

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Luscinia svecica

modrovoljka

G

P

 

1

Milvus migrans

crna lunja

G

 

 

1

Netta rufina

patka gogoljica

G

 

 

1

Numenius arquata

veliki pozviždač

 

P

 

1

Nycticorax nycticorax

gak

G

P

 

1

Pandion haliaetus

bukoč

 

P

 

1

Panurus biarmicus

brkata sjenica

G

 

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

 

 

1

Phalacrocorax pygmaeus

mali vranac

G

 

Z

1

Philomachus pugnax

pršljivac

 

P

 

1

Picus canus

siva žuna

G

 

 

1

Platalea leucorodia

žličarka

 

P

Z

1

Porzana parva

siva štijoka

G

P

 

1

Porzana porzana

riđa štijoka

G

P

 

HR1000016

Podunavlje i donje Podravlje

1

Riparia riparia

bregunica

G

 

 

1

Sterna hirundo

crvenokljuna čigra

G

 

 

1

Sylvia nisoria

pjegava grmuša

G

 

 

1

Tringa glareola

prutka migavica

 

P

 

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, lisasta guska Anser albifrons, divlja guska Anser anser, guska glogovnjača Anser fabalis, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždač Numenius arquata)

HR1000018

Učka i Ćićarija

1

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

G

 

 

1

Anthus campestris

primorska trepteljka

G

 

 

1

Aquila chrysaetos

suri orao

G

 

 

1

Bubo bubo

ušara

G

 

 

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Circaetus gallicus

zmijar

G

 

 

1

Crex crex

kosac

G

 

 

1

Dryocopus martius

crna žuna

G

 

 

1

Emberiza hortulana

vrtna strnadica

G

 

 

1

Falco peregrinus

sivi sokol

G

 

 

1

Glaucidium passerinum

mali ćuk

G

 

 

1

Gyps fulvus

bjeloglavi sup

 

P

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lullula arborea

ševa krunica

G

 

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

 

 

1

Picus canus

siva žuna

G

 

 

1

Strix uralensis

jastrebača

G

 

 

1

Sylvia nisoria

pjegava grmuša

G

 

 

1

Phylloscopus bonelli

gorski zviždak

G

 

 

HR1000019

Gorski kotar i sjeverna Lika

1

Aegolius funereus

planinski ćuk

G

 

 

1

Alcedo atthis

vodomar

G

 

 

1

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

G

 

 

1

Anthus campestris

primorska trepteljka

G

 

 

1

Aquila chrysaetos

suri orao

G

 

 

1

Asio flammeus

sova močvarica

G

 

 

1

Bonasa bonasia

lještarka

G

 

 

1

Bubo bubo

ušara

G

 

 

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Ciconia nigra

crna roda

G

 

 

1

Circaetus gallicus

zmijar

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Crex crex

kosac

G

 

 

1

Dendrocopos leucotos

planinski djetlić

G

 

 

1

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

 

 

1

Dryocopus martius

crna žuna

G

 

 

1

Emberiza hortulana

vrtna strnadica

G

 

 

1

Falco peregrinus

sivi sokol

G

 

 

1

Ficedula albicollis

bjelovrata muharica

G

 

 

1

Ficedula parva

mala muharica

G

 

 

1

Glaucidium passerinum

mali ćuk

G

 

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Lullula arborea

ševa krunica

G

 

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

 

 

1

Picoides tridactylus

troprsti djetlić

G

 

 

1

Picus canus

siva žuna

G

 

 

1

Strix uralensis

jastrebača

G

 

 

1

Sylvia nisoria

pjegava grmuša

G

 

 

1

Tetrao urogallus

tetrijeb gluhan

G

 

 

1

Actitis hypoleucos

mala prutka

G

 

 

HR1000020

NP Plitvička jezera

1

Aegolius funereus

planinski ćuk

G

 

 

1

Alcedo atthis

vodomar

G

 

 

1

Asio flammeus

sova močvarica

G

 

 

1

Bonasa bonasia

lještarka

G

 

 

1

Bubo bubo

ušara

G

 

 

1

Circus pygargus

eja livadarka

G

 

 

1

Crex crex

kosac

G

 

 

1

Dendrocopos leucotos

planinski djetlić

G

 

 

1

Dryocopus martius

crna žuna

G

 

 

1

Falco peregrinus

sivi sokol

G

 

 

1

Ficedula albicollis

bjelovrata muharica

G

 

 

1

Ficedula parva

mala muharica

G

 

 

1

Glaucidium passerinum

mali ćuk

G

 

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Lullula arborea

ševa krunica

G

 

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

 

 

1

Picoides tridactylus

troprsti djetlić

G

 

 

1

Picus canus

siva žuna

G

 

 

1

Strix uralensis

jastrebača

G

 

 

1

Sylvia nisoria

pjegava grmuša

G

 

 

1

Tetrao urogallus

tetrijeb gluhan

G

 

 

HR1000021

Lička krška polja

1

Alcedo atthis

vodomar

G

 

 

1

Anthus campestris

primorska trepteljka

G

 

 

1

Bubo bubo

ušara

G

 

 

1

Circaetus gallicus

zmijar

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Circus pygargus

eja livadarka

G

 

 

1

Crex crex

kosac

G

 

 

1

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

 

 

1

Falco vespertinus

crvenonoga vjetruša

 

P

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

HR1000021

Lička krška polja

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Lullula arborea

ševa krunica

G

 

 

1

Sylvia nisoria

pjegava grmuša

G

 

 

1

Gallinago gallinago

šljuka kokošica

G

 

 

HR1000022

Velebit

1

Aegolius funereus

planinski ćuk

G

 

 

1

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

G

 

 

1

Anthus campestris

primorska trepteljka

G

 

 

1

Aquila chrysaetos

suri orao

G

 

 

1

Bonasa bonasia

lještarka

G

 

 

1

Bubo bubo

ušara

G

 

 

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Circaetus gallicus

zmijar

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Crex crex

kosac

G

 

 

1

Dendrocopos leucotos

planinski djetlić

G

 

 

1

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

 

 

1

Dryocopus martius

crna žuna

G

 

 

1

Emberiza hortulana

vrtna strnadica

G

 

 

1

Falco peregrinus

sivi sokol

G

 

 

1

Falco vespertinus

crvenonoga vjetruša

 

P

 

1

Ficedula albicollis

bjelovrata muharica

G

 

 

1

Glaucidium passerinum

mali ćuk

G

 

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Lullula arborea

ševa krunica

G

 

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

P

 

1

Picoides tridactylus

troprsti djetlić

G

 

 

1

Picus canus

siva žuna

G

 

 

1

Strix uralensis

jastrebača

G

 

 

1

Sylvia nisoria

pjegava grmuša

G

 

 

1

Tetrao urogallus

tetrijeb gluhan

G

 

 

1

Actitis hypoleucos

mala prutka

G

 

 

1

Phylloscopus bonelli

gorski zviždak

G

 

 

HR1000023

SZ Dalmacija i Pag

1

Acrocephalus melanopogon

crnoprugasti trstenjak

 

 

Z

1

Alcedo atthis

vodomar

 

 

Z

1

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

G

 

 

1

Anthus campestris

primorska trepteljka

G

 

 

1

Ardea purpurea

čaplja danguba

 

P

 

1

Ardeola ralloides

žuta čaplja

 

P

 

1

Botaurus stellaris

bukavac

 

P

 

1

Bubo bubo

ušara

G

 

 

1

Burhinus oedicnemus

ćukavica

G

 

 

1

Calandrela brachydactyla

kratkoprsta ševa

G

 

 

1

Calidris alpina

žalar cirikavac

 

 

Z

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Charadrius alexandrinus

morski kulik

G

 

 

1

Circaetus gallicus

zmijar

G

 

 

1

Circus aeruginosus

eja močvarica

G

 

Z

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Circus pygargus

eja livadarka

G

 

 

1

Egretta garzetta

mala bijela čaplja

 

P

Z

1

Falco columbarius

mali sokol

 

 

Z

1

Falco naumanni

bjelonokta vjetruša

 

P

 

1

Falco peregrinus

sivi sokol

G

 

 

1

Gavia arctica

crnogrli plijenor

 

 

Z

1

Gavia stellata

crvenogrli plijenor

 

 

Z

1

Grus grus

ždral

 

P

 

1

Gyps fulvus

bjeloglavi sup

G

 

 

1

Haematopus ostralegus

oštrigar

 

P

 

1

Himantopus himantopus

vlastelica

G

P

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Larus melanocephalus

crnoglavi galeb

 

P

 

1

Lullula arborea

ševa krunica

G

 

 

1

Lymnocryptes minimus

mala šljuka

 

 

Z

HR1000023

SZ Dalmacija i Pag

1

Melanocorypha calandra

velika ševa

G

 

 

1

Numenius arquata

veliki pozviždač

 

P

Z

1

Numenius phaeopus

prugasti pozviždač

 

P

 

1

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

morski vranac

G

 

 

1

Philomachus pugnax

pršljivac

 

P

 

1

Platalea leucorodia

žličarka

 

P

 

1

Plegadis falcinellus

blistavi ibis

 

P

 

1

Pluvialis squatarola

zlatar pijukavac

 

 

Z

1

Porzana parva

siva štijoka

G

 

 

1

Sterna albifrons

mala čigra

G

 

 

1

Sterna hirundo

crvenokljuna čigra

G

 

 

1

Sterna sandvicensis

dugokljuna čigra

 

 

Z

1

Tringa glareola

prutka migavica

 

P

 

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, oštrigar Haematopus ostralegus, crnorepa muljača Limosa limosa, mali ronac Mergus serrator, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždač Numenius arquata, prugasti pozviždač Numenius phaeopus, zlatar pijukavac Pluvialis squatarola)

HR1000024

Ravni kotari

1

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

G

 

 

1

Anthus campestris

primorska trepteljka

G

 

 

1

Bubo bubo

ušara

G

 

 

1

Calandrela brachydactyla

kratkoprsta ševa

G

 

 

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Circaetus gallicus

zmijar

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Circus pygargus

eja livadarka

G

 

 

1

Coracias garrulus

zlatovrana

G

 

 

1

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

 

 

1

Falco columbarius

mali sokol

 

 

Z

HR1000024

Ravni kotari

1

Grus grus

ždral

 

P

 

1

Hippolais olivetorum

voljić maslinar

G

 

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Lullula arborea

ševa krunica

G

 

 

1

Melanocorypha calandra

velika ševa

G

 

 

HR1000025

Vransko jezero i Jasen

1

Acrocephalus melanopogon

crnoprugasti trstenjak

 

 

Z

1

Alcedo atthis

vodomar

 

 

Z

1

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

G

 

 

1

Ardea purpurea

čaplja danguba

G

 

 

1

Ardeola ralloides

žuta čaplja

 

P

 

1

Aythya nyroca

patka njorka

 

 

Z

1

Botaurus stellaris

bukavac

G

P

Z

1

Bubo bubo

ušara

G

 

 

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Casmerodius albus

velika bijela čaplja

G

P

Z

1

Chlidonias hybrida

bjelobrada čigra

 

P

 

1

Chlidonias niger

crna čigra

 

P

 

1

Circaetus gallicus

zmijar

G

 

 

1

Circus aeruginosus

eja močvarica

G

 

Z

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Circus pygargus

eja livadarka

G

 

 

1

Egretta garzetta

mala bijela čaplja

 

P

Z

1

Falco columbarius

mali sokol

 

 

Z

1

Himantopus himantopus

vlastelica

 

P

 

1

Ixobrychus minutus

čapljica voljak

G

P

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Luscinia svecica

modrovoljka

 

P

 

1

Lymnocryptes minimus

mala šljuka

 

 

Z

1

Numenius arquata

veliki pozviždač

 

P

Z

1

Nycticorax nycticorax

gak

 

P

 

1

Phalacrocorax pygmaeus

mali vranac

G

 

Z

HR1000025

Vransko jezero i Jasen

1

Philomachus pugnax

pršljivac

 

P

 

1

Platalea leucorodia

žličarka

 

P

 

1

Plegadis falcinellus

blistavi ibis

 

P

 

1

Porzana parva

siva štijoka

G

P

Z

1

Porzana porzana

riđa štijoka

G

P

Z

1

Porzana pusilla

mala štijoka

G

P

 

1

Tringa glareola

prutka migavica

 

P

 

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, divlja guska Anser anser, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, mali ronac Mergus serrator, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždač Numenius arquata)

HR1000026

Krka i okolni plato

1

Acrocephalus melanopogon

crnoprugasti trstenjak

 

 

Z

1

Alcedo atthis

vodomar

G

 

Z

1

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

G

 

 

1

Anthus campestris

primorska trepteljka

G

 

 

1

Aquila chrysaetos

suri orao

G

 

 

1

Botaurus stellaris

bukavac

G

P

Z

1

Bubo bubo

ušara

G

 

 

1

Burhinus oedicnemus

ćukavica

G

 

 

1

Calandrela brachydactyla

kratkoprsta ševa

G

 

 

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Circaetus gallicus

zmijar

G

 

 

1

Circus aeruginosus

eja močvarica

 

 

Z

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

 

 

1

Egretta garzetta

mala bijela čaplja

 

P

 

1

Falco columbarius

mali sokol

 

 

Z

1

Falco peregrinus

sivi sokol

G

 

 

HR1000026

Krka i okolni plato

1

Hippolais olivetorum

voljić maslinar

G

 

 

1

Ixobrychus minutus

čapljica voljak

G

P

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Lullula arborea

ševa krunica

G

 

 

1

Melanocorypha calandra

velika ševa

G

 

 

1

Pandion haliaetus

bukoč

 

P

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

 

 

1

Phalacrocorax pygmaeus

mali vranac

 

P

Z

1

Porzana parva

siva štijoka

G

P

 

1

Porzana porzana

riđa štijoka

G

P

 

1

Porzana pusilla

mala štijoka

 

P

 

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, kokošica Rallus aquaticus)

HR1000027

Mosor, Kozjak i Trogirska zagora

1

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

G

 

 

1

Anthus campestris

primorska trepteljka

G

 

 

1

Aquila chrysaetos

suri orao

G

 

 

1

Bubo bubo

ušara

G

 

 

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Circaetus gallicus

zmijar

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Emberiza hortulana

vrtna strnadica

G

 

 

1

Falco peregrinus

sivi sokol

G

 

 

1

Grus grus

ždral

 

P

 

1

Hippolais olivetorum

voljić maslinar

G

 

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Lullula arborea

ševa krunica

G

 

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

 

P

 

HR1000028

Dinara

1

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

G

 

 

1

Anthus campestris

primorska trepteljka

G

 

 

1

Aquila chrysaetos

suri orao

G

 

 

1

Bubo bubo

ušara

G

 

 

1

Calandrela brachydactyla

kratkoprsta ševa

G

 

 

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Circaetus gallicus

zmijar

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Dendrocopos leucotos

planinski djetlić

G

 

 

1

Emberiza hortulana

vrtna strnadica

G

 

 

1

Falco peregrinus

sivi sokol

G

 

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Lullula arborea

ševa krunica

G

 

 

1

Sylvia nisoria

pjegava grmuša

G

 

 

1

Eremophila alpestris

planinska ševa

G

 

 

HR1000029

Cetina

1

Acrocephalus melanopogon

crnoprugasti trstenjak

G

 

Z

1

Actitis hypoleucos

mala prutka

G

 

 

1

Alcedo atthis

vodomar

G

 

 

1

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

G

 

 

1

Anthus campestris

primorska trepteljka

G

 

 

1

Bubo bubo

ušara

G

 

 

1

Burhinus oedicnemus

ćukavica

G

 

 

1

Calandrela brachydactyla

kratkoprsta ševa

G

 

 

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Circaetus gallicus

zmijar

G

 

 

1

Circus aeruginosus

eja močvarica

G

 

Z

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Circus pygargus

eja livadarka

G

 

 

1

Crex crex

kosac

G

 

 

1

Falco columbarius

mali sokol

 

 

Z

1

Falco peregrinus

sivi sokol

G

 

 

1

Falco vespertinus

crvenonoga vjetruša

 

P

 

1

Grus grus

ždral

 

P

 

1

Ixobrychus minutus

čapljica voljak

G

 

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Lullula arborea

ševa krunica

G

 

 

1

Mergus merganser

veliki ronac

G

 

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

 

 

1

Sylvia nisoria

pjegava grmuša

G

 

 

1

Tringa totanus

crvenonoga prutka

G

 

 

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (divlja patka Anas plathyrhynchos, glavata patka Aythya ferina, patka batoglavica Bucephala clangula, vivak Vanellus vanellus)

HR1000030

Biokovo i Rilić

1

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

G

 

 

1

Anthus campestris

primorska trepteljka

G

 

 

1

Aquila chrysaetos

suri orao

G

 

 

1

Bubo bubo

ušara

G

 

 

HR1000030

Biokovo i Rilić

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Circaetus gallicus

zmijar

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Dendrocopos leucotos

planinski djetlić

G

 

 

1

Dryocopus martius

crna žuna

G

 

 

1

Emberiza hortulana

vrtna strnadica

G

 

 

1

Falco peregrinus

sivi sokol

G

 

 

1

Grus grus

ždral

 

P

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lullula arborea

ševa krunica

G

 

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

 

P

 

1

Picus canus

siva žuna

G

 

 

HR1000031

Delta Neretve

1

Acrocephalus melanopogon

crnoprugasti trstenjak

G

 

Z

1

Alcedo atthis

vodomar

G

 

Z

1

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

G

 

 

1

Anthus campestris

primorska trepteljka

G

 

 

1

Ardea purpurea

čaplja danguba

 

P

 

1

Ardeola ralloides

žuta čaplja

 

P

 

1

Aythya nyroca

patka njorka

G

 

 

1

Botaurus stellaris

bukavac

G

P

Z

1

Bubo bubo

ušara

G

 

 

1

Calidris alpina

žalar cirikavac

 

 

Z

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Casmerodius albus

velika bijela čaplja

 

P

Z

1

Charadrius alexandrinus

morski kulik

G

 

 

1

Chlidonias niger

crna čigra

 

P

 

1

Circaetus gallicus

zmijar

G

 

 

1

Circus aeruginosus

eja močvarica

G

 

Z

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Egretta garzetta

mala bijela čaplja

 

P

Z

1

Falco columbarius

mali sokol

 

 

Z

1

Grus grus

ždral

 

P

 

HR1000031

Delta Neretve

1

Haematopus ostralegus

oštrigar

 

P

 

1

Himantopus himantopus

vlastelica

G

P

 

1

Ixobrychus minutus

čapljica voljak

G

P

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Larus melanocephalus

crnoglavi galeb

 

P

 

1

Larus minutus

mali galeb

 

 

Z

1

Luscinia svecica

modrovoljka

 

P

 

1

Lymnocryptes minimus

mala šljuka

 

 

Z

1

Melanocorypha calandra

velika ševa

G

 

 

1

Numenius arquata

veliki pozviždač

 

P

Z

1

Numenius phaeopus

prugasti pozviždač

 

P

 

1

Nycticorax nycticorax

gak

 

P

 

1

Pandion haliaetus

bukoč

 

P

 

1

Panurus biarmicus

brkata sjenica

G

 

 

1

Phalacrocorax pygmaeus

mali vranac

G$

P

Z

1

Philomachus pugnax

pršljivac

 

P

 

1

Platalea leucorodia

žličarka

 

P

 

1

Pluvialis squatarola

zlatar pijukavac

 

 

Z

1

Porzana parva

siva štijoka

G

P

Z

1

Porzana porzana

riđa štijoka

G

P

Z

1

Porzana pusilla

mala štijoka

G

 

 

1

Sterna hirundo

crvenokljuna čigra

G

 

 

1

Sterna sandvicensis

dugokljuna čigra

 

 

Z

1

Tringa glareola

prutka migavica

 

P

 

HR1000031

Delta Neretve

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, mali ronac Mergus serrator, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, oštrigar Haematopus ostralegus, veliki pozviždač Numenius arquata, prugasti pozviždač Numenius phaeopus, zlatar pijukavac Pluvialis squatarola)

 

G$ – tijekom sezone gniježđenja u Delti Neretve se redovito hrane ptice koje gnijezde u Hutovom blatu u BiH

HR1000032

Akvatorij zapadne Istre

1

Gavia arctica

crnogrli plijenor

 

 

Z

1

Gavia stellata

crvenogrli plijenor

 

 

Z

1

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

morski vranac

G

 

 

1

Sterna hirundo

crvenokljuna čigra

G

 

 

1

Sterna sandvicensis

dugokljuna čigra

 

 

Z

1

Alcedo atthis

vodomar

 

 

Z

HR1000033

Kvarnerski otoci

1

Alcedo atthis

vodomar

 

 

Z

1

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

G

 

 

1

Anthus campestris

primorska trepteljka

G

 

 

1

Aquila chrysaetos

suri orao

G

 

 

1

Botaurus stellaris

bukavac

 

P

 

1

Bubo bubo

ušara

G

 

 

1

Burhinus oedicnemus

ćukavica

G

 

 

1

Calandrela brachydactyla

kratkoprsta ševa

G

 

 

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Circaetus gallicus

zmijar

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Dryocopus martius

crna žuna

G

 

 

1

Egretta garzetta

mala bijela čaplja

 

P

 

1

Falco columbarius

mali sokol

 

 

Z

1

Falco naumanni

bjelonokta vjetruša

G

 

 

1

Falco peregrinus

sivi sokol

G

 

 

1

Falco vespertinus

crvenonoga vjetruša

 

P

 

1

Gavia arctica

crnogrli plijenor

 

 

Z

1

Gavia stellata

crvenogrli plijenor

 

 

Z

1

Grus grus

ždral

 

P

 

1

Gyps fulvus

bjeloglavi sup

G

 

 

1

Ixobrychus minutus

čapljica voljak

G

P

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Lullula arborea

ševa krunica

G

 

 

1

Lymnocryptes minimus

mala šljuka

 

 

Z

HR1000033

Kvarnerski otoci

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

P

 

1

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

morski vranac

G

 

 

1

Porzana parva

siva štijoka

 

P

 

1

Porzana porzana

riđa štijoka

 

P

 

1

Sterna albifrons

mala čigra

G

 

 

1

Sterna hirundo

crvenokljuna čigra

G

 

 

1

Sterna sandvicensis

dugokljuna čigra

 

 

Z

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (kokošica Rallus aquaticus)

HR1000034

S dio zadarskog arhipelaga

1

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

G

 

 

1

Anthus campestris

primorska trepteljka

G

 

 

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Falco peregrinus

sivi sokol

G

 

 

1

Gavia arctica

crnogrli plijenor

 

 

Z

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

morski vranac

G

 

 

1

Sterna albifrons

mala čigra

G

 

 

1

Sterna hirundo

crvenokljuna čigra

G

 

 

1

Sterna sandvicensis

dugokljuna čigra

 

 

Z

HR1000035

NP Kornati i PP Telaščica

1

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

G

 

 

1

Anthus campestris

primorska trepteljka

G

 

 

1

Bubo bubo

ušara

G

 

 

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Circaetus gallicus

zmijar

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Falco columbarius

mali sokol

 

 

Z

1

Falco peregrinus

sivi sokol

G

 

 

1

Gavia arctica

crnogrli plijenor

 

 

Z

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Lanius minor

sivi svračak

G

 

 

1

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

morski vranac

G

 

 

HR1000036

Srednjedalmatinski otoci i Pelješac

1

Alectoris graeca

jarebica kamenjarka

G

 

 

1

Anthus campestris

primorska trepteljka

G

 

 

HR1000036

Srednjedalmatinski otoci i Pelješac

1

Aquila chrysaetos

suri orao

G

 

 

1

Bubo bubo

ušara

G

 

 

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Circaetus gallicus

zmijar

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Falco columbarius

mali sokol

 

 

Z

1

Falco peregrinus

sivi sokol

G

 

 

1

Gavia arctica

crnogrli plijenor

 

 

Z

1

Gavia stellata

crvenogrli plijenor

 

 

Z

1

Grus grus

ždral

 

P

 

1

Hippolais olivetorum

voljić maslinar

G

 

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Larus audouinii

sredozemni galeb

G

 

 

1

Lullula arborea

ševa krunica

G

 

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

 

P

 

1

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

morski vranac

G

 

 

1

Sterna hirundo

crvenokljuna čigra

G

 

 

1

Sterna sandvicensis

dugokljuna čigra

 

 

Z

HR1000037

SZ dio NP Mljet

1

Falco peregrinus

sivi sokol

G

 

 

1

Larus audouinii

sredozemni galeb

G

 

 

1

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

morski vranac

G

 

 

HR1000038

Lastovsko otočje

1

Anthus campestris

primorska trepteljka

G

 

 

1

Calonectris diomedea

veliki zovoj

G

 

 

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Circaetus gallicus

zmijar

G

 

 

1

Falco peregrinus

sivi sokol

G

 

 

1

Grus grus

ždral

 

P

 

1

Hippolais olivetorum

voljić maslinar

G

 

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Larus audouinii

sredozemni galeb

G

 

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

 

P

 

1

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

morski vranac

G

 

 

1

Puffinus yelkouan

gregula

G

 

 

HR1000039

Pučinski otoci

1

Calonectris diomedea

veliki zovoj

G

 

 

1

Caprimulgus europaeus

leganj

G

 

 

1

Circaetus gallicus

zmijar

G

 

 

1

Circus cyaneus

eja strnjarica

 

 

Z

1

Falco eleonorae

Eleonorin sokol

G

 

 

1

Falco peregrinus

sivi sokol

G

 

 

1

Grus grus

ždral

 

P

 

1

Lanius collurio

rusi svračak

G

 

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

 

P

 

1

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

morski vranac

G

 

 

1

Puffinus yelkouan

gregula

G

 

 

HR1000040

Papuk

1

Ciconia nigra

crna roda

G

 

 

1

Crex crex

kosac

G

 

 

1

Dendrocopos leucotos

planinski djetlić

G

 

 

1

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

G

 

 

1

Dryocopus martius

crna žuna

G

 

 

1

Ficedula albicollis

bjelovrata muharica

G

 

 

1

Ficedula parva

mala muharica

G

 

 

1

Hieraaetus pennatus

patuljasti orao

G

 

 

1

Pernis apivorus

škanjac osaš

G

 

 

1

Picus canus

siva žuna

G

 

 

1

Columba oenas

golub dupljaš

G

 

 

Kategorija za ciljnu vrstu: 1=međunarodno značajna vrsta za koju su područja izdvojena temeljem članaka 3. i članka 4. stavka 1. Direktive 2009/147/EZ; 2=redovite migratorne vrste za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 2. Direktive 2009/147/EZ

Prilog III.

Dio 2. - Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS)

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa

HR2000004

Baraćeva špilja donja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000006

Bazgovača jama

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000007

Betina velika jama

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000011

Budina špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000018

Činjadra špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000019

Čoćina jama

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000020

Područje oko Ćulumove pećine

1

Blazijev potkovnjak

Rhinolophus blasii

1

južni potkovnjak

Rhinolophus euryale

1

veliki potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum

1

mali potkovnjak

Rhinolophus hipposideros

1

oštrouhi šišmiš

Myotis blythii

1

dugokrili pršnjak

Miniopterus schreibersii

1

dugonogi šišmiš

Myotis capaccinii

1

veliki šišmiš

Myotis myotis

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000021

Dobra jama

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000022

Dragića špilja II

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000026

Dumenčića špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000030

Đutno špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000031

Golubinka kod Vučevice

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000034

Gotovž

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000038

Grota špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000050

Jama na Visokoj

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000051

Jama nad Zasten

1

tankovratni podzemljar

Leptodirus hochenwarti

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000053

Jama pod Malim Kraljevcem

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000055

Jama u Kukljici

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000056

Jama za Mahrincem

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000057

Jazbina jama

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000058

Ješkalovica jama

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000066

Kukićeva špilja gornja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000072

Ledenička špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000078

Luška špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000080

Mala Birnjača jama

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000083

Markova jama

1

veliki potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum

1

oštrouhi šišmiš

Myotis blythii

1

dugokrili pršnjak

Miniopterus schreibersii

1

veliki šišmiš

Myotis myotis

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000084

Markova špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000089

Milića špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000091

Movrica špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000092

Ostaševica špilja

1

dugokrili pršnjak

Miniopterus schreibersii

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000093

Ostrvička špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000094

Ozaljska špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000095

Pčelina špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000096

Peć u Čulinovim raljevinama

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000098

Pećina

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000100

Pincinova jama

1

čovječja ribica

Proteus anguinus*

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000104

Polušpilja kod Sobre

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000106

Ponor Ponikve II

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000108

Privis jama

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000110

Pustinja špilja

1

tankovratni podzemljar

Leptodirus hochenwarti

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000111

Rabakova špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000118

Samogradić špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000119

Siničić špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000120

Sitnica špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000131

Škabac špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000132

Područje oko špilje Škarin Samograd

1

južni potkovnjak

Rhinolophus euryale

1

oštrouhi šišmiš

Myotis blythii

1

dugokrili pršnjak

Miniopterus schreibersii

1

dugonogi šišmiš

Myotis capaccinii

1

veliki šišmiš

Myotis myotis

1

jadranska kozonoška

Himantoglossum adriaticum

1

dalmatinski okaš

Proterebia afra dalmata

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

HR2000135

Špilja iznad Velikog bresta

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000141

Gorska jama

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000146

Velika špilja u Permanima

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000147

Špilja na Gradini kod Premanture

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000149

Špilja kod Stare Sušice

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000152

Špilja kod Vilišnice

1

dugokrili pršnjak

Miniopterus schreibersii

1

veliki šišmiš

Myotis myotis

1

veliki potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000165

Špilja pod Kapelu

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000166

Špilja pod Krugom

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000171

Tabaina špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000172

Špilja u Tankom Ratcu

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000174

Trbušnjak – Rastik

1

mali potkovnjak

Rhinolophus hipposideros

1

veliki potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum

1

dugokrili pršnjak

Miniopterus schreibersii

1

veliki šišmiš

Myotis myotis

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000175

Trogrlo

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000176

Trojama

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000179

Velika špilja kod Antunovića

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000180

Velika špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000182

Velika špilja kod Neorića

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000186

Vilina špilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000190

Vlaška peć

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000194

Vranjača jama kod Trilja

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000200

Zagorska peć kod Novog Vinodolskog

1

južni potkovnjak

Rhinolophus euryale

1

veliki potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum

1

oštrouhi šišmiš

Myotis blythii

1

dugokrili pršnjak

Miniopterus schreibersii

1

dugonogi šišmiš

Myotis capaccinii

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000205

Zubanova jama

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000206

Žejava jama

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000234

Draganićka šuma – Ješevica 1

1

Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion

3150

1

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0*

HR2000364

Mura

1

rogati regoč

Ophiogomphus cecilia

1

piškur

Misgurnus fossilis

1

mali vretenac

Zingel streber

1

crveni mukač

Bombina bombina

1

barska kornjača

Emys orbicularis

1

širokouhi mračnjak

Barbastella barbastellus

1

velikouhi šišmiš

Myotis bechsteinii

1

dabar

Castor fiber

1

vidra

Lutra lutra

1

crnka

Umbra krameri

1

istočna vodendjevojčica

Coenagrion ornatum

1

 

Anisus vorticulus

1

vijun

Cobitis elongatoides

1

bjeloperajna krkuša

Romanogobio vladykovi

1

Keslerova krkuša

Romanogobio kessleri

1

tankorepa krkuša

Romanogobio uranoscopus

1

Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion

3150

1

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0*

1

Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

1

Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli

9160

HR2000368

Peteranec

1

veliki livadni plavac

Maculinea telejus

1

Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

HR2000369

Vršni dio Ravne gore

1

jelenak

Lucanus cervus

1

žuti mukač

Bombina variegata

1

gorski potočar

Cordulegaster heros

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000371

Vršni dio Ivančice

1

kiseličin vatreni plavac

Lycaena dispar

1

alpinska strizibuba

Rosalia alpina*

1

velikouhi šišmiš

Myotis bechsteinii

1

modra sasa

Pulsatilla vulgaris ssp. grandis

1

Grundov šumski bijelac

Leptidea morsei

1

gorski potočar

Cordulegaster heros

1

danja medonjica

Euplagia quadripunctaria*

1

Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion

9180*

1

Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)

6210*

HR2000372

Dunav – Vukovar

1

rogati regoč

Ophiogomphus cecilia

1

kiseličin vatreni plavac

Lycaena dispar

1

dvoprugasti kozak

Graphoderus bilineatus

1

bolen

Aspius aspius

1

prugasti balavac

Gymnocephalus schraetser

1

veliki vretenac

Zingel zingel

1

vidra

Lutra lutra

1

ukrajinska paklara

Eudontomyzon mariae

1

sabljarka

Pelecus cultratus

1

Balonijev balavac

Gymnocephalus baloni

1

Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.

3270

1

Panonski stepski travnjaci na praporu

6250*

1

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0*

1

Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae)

6240*

HR2000394

Kopački rit

1

rogati regoč

Ophiogomphus cecilia

1

veliki tresetar

Leucorrhinia pectoralis

1

kiseličin vatreni plavac

Lycaena dispar

1

dvoprugasti kozak

Graphoderus bilineatus

1

jelenak

Lucanus cervus

1

bolen

Aspius aspius

1

piškur

Misgurnus fossilis

1

prugasti balavac

Gymnocephalus schraetser

1

veliki vretenac

Zingel zingel

1

crveni mukač

Bombina bombina

1

barska kornjača

Emys orbicularis

1

vidra

Lutra lutra

1

četverolisna raznorotka

Marsilea quadrifolia

1

veliki panonski vodenjak

Triturus dobrogicus

1

ukrajinska paklara

Eudontomyzon mariae

1

sabljarka

Pelecus cultratus

1

Balonijev balavac

Gymnocephalus baloni

1

istočna vodendjevojčica

Coenagrion ornatum

1

bjeloperajna krkuša

Romanogobio vladykovi

1

gavčica

Rhodeus amarus

1

danja medonjica

Euplagia quadripunctaria*

1

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0*

1

Livade Cnidion dubii

6440

1

Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia

91F0

1

Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea

3130

1

Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion

3150

HR2000415

Odransko polje

1

četverolisna raznorotka

Marsilea quadrifolia

1

kiseličin vatreni plavac

Lycaena dispar

1

močvarna riđa

Euphydryas aurinia

1

dvoprugasti kozak

Graphoderus bilineatus

1

jelenak

Lucanus cervus

1

hrastova strizibuba

Cerambyx cerdo

1

veliki vodenjak

Triturus carnifex

1

crveni mukač

Bombina bombina

1

žuti mukač

Bombina variegata

1

barska kornjača

Emys orbicularis

1

širokouhi mračnjak

Barbastella barbastellus

1

riđi šišmiš

Myotis emarginatus

1

veliki potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum

1

dabar

Castor fiber

1

vidra

Lutra lutra

1

veliki panonski vodenjak

Triturus dobrogicus

1

Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

1

Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea

3130

1

Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion

3150

1

Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli

9160

1

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0*

HR2000416

Lonjsko polje

1

veliki tresetar

Leucorrhinia pectoralis

1

kiseličin vatreni plavac

Lycaena dispar

1

kiseličin vatreni plavac

Lycaena dispar

1

dvoprugasti kozak

Graphoderus bilineatus

1

jelenak

Lucanus cervus

1

hrastova strizibuba

Cerambyx cerdo

1

piškur

Misgurnus fossilis

1

veliki vodenjak

Triturus carnifex

1

crveni mukač

Bombina bombina

1

barska kornjača

Emys orbicularis

1

širokouhi mračnjak

Barbastella barbastellus

1

dabar

Castor fiber

1

vidra

Lutra lutra

1

četverolisna raznorotka

Marsilea quadrifolia

1

veliki panonski vodenjak

Triturus dobrogicus

1

vijun

Cobitis elongatoides

1

gavčica

Rhodeus amarus

1

Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion

3150

1

Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia

91F0

1

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0*

1

Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli

9160

1

Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)

6430

1

Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea

3130

1

Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

HR2000420

Sunjsko polje

1

veliki tresetar

Leucorrhinia pectoralis

1

dvoprugasti kozak

Graphoderus bilineatus

1

vidra

Lutra lutra

1

četverolisna raznorotka

Marsilea quadrifolia

1

Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli

9160

1

Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion

3150

1

Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea

3130

1

Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

1

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0*

HR2000426

Dvorina

1

crveni mukač

Bombina bombina

1

veliki panonski vodenjak

Triturus dobrogicus

1

Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea

3130

1

Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion

3150

1

Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

HR2000427

Gajna

1

četverolisna raznorotka

Marsilea quadrifolia

1

Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea

3130

1

Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion

3150

HR2000437

Ribnjaci Končanica

1

crveni mukač

Bombina bombina

1

žuti mukač

Bombina variegata

1

barska kornjača

Emys orbicularis

1

vidra

Lutra lutra

1

Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea

3130

HR2000438

Ribnjaci Poljana

1

vidra

Lutra lutra

1

Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea

3130

HR2000440

Ribnjaci Siščani i Blatnica

1

veliki tresetar

Leucorrhinia pectoralis

1

crveni mukač

Bombina bombina

1

žuti mukač

Bombina variegata

1

vidra

Lutra lutra

1

Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea

3130

HR2000441

Ribnjak Narta

1

veliki tresetar

Leucorrhinia pectoralis

1

crveni mukač

Bombina bombina

1

vidra

Lutra lutra

1

četverolisna raznorotka

Marsilea quadrifolia

1

Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea

3130

HR2000444

Varoški Lug

1

veliki tresetar

Leucorrhinia pectoralis

1

Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli

9160

1

Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia

91F0

1

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0*

HR2000447

Nacionalni park Risnjak

1

močvarna riđa

Euphydryas aurinia

1

alpinska strizibuba

Rosalia alpina*

1

velika četveropjega cvilidreta

Morimus funereus

1

potočni rak

Austropotamobius torrentium*

1

vuk

Canis lupus*

1

medvjed

Ursus arctos*

1

ris

Lynx lynx

1

planinski kotrljan

Eryngium alpinum

1

tankovratni podzemljar

Leptodirus hochenwarti

1

Skopolijeva gušarka

Arabis scopoliana

1

Bukove šume Luzulo-Fagetum

9110

1

Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci

6170

1

Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama

6230*

1

Brdske košanice

6520

1

Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)

4070*

1

Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)

91K0

1

Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)

9410

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

1

Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)

6210*

1

Europske suhe vrištine

4030

1

Planinske i borealne vrištine

4060

1

Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi

5130

1

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0*

HR2000449

Ribnjaci Crna Mlaka

1

crveni mukač

Bombina bombina

1

žuti mukač

Bombina variegata

1

barska kornjača

Emys orbicularis

1

vidra

Lutra lutra

1

četverolisna raznorotka

Marsilea quadrifolia

1

Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea

3130

HR2000450

Ribnjaci Draganići

1

veliki tresetar

Leucorrhinia pectoralis

1

barska kornjača

Emys orbicularis

1

vidra

Lutra lutra

1

Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea

3130

HR2000451

Ribnjaci Pisarovina

1

barska kornjača

Emys orbicularis

1

vidra

Lutra lutra

1

četverolisna raznorotka

Marsilea quadrifolia

1

Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea

3130

HR2000459

Petrinjčica

1

peš

Cottus gobio

1

veliki vijun

Cobitis elongata

1

zlatni vijun

Sabanejewia balcanica

1

potočna mrena

Barbus balcanicus

1

danja medonjica

Euplagia quadripunctaria*

1

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0*

HR2000463

Dolina Une

1

kiseličin vatreni plavac

Lycaena dispar

1

mladica

Hucho hucho

1

mali vretenac

Zingel streber

1

riđi šišmiš

Myotis emarginatus

1

veliki potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum

1

veliki vijun

Cobitis elongata

1

veliki vijun

Cobitis elongata

1

istočna vodendjevojčica

Coenagrion ornatum

1

zlatni vijun

Sabanejewia balcanica

1

potočna mrena

Barbus balcanicus

1

vijun

Cobitis elongatoides

1

plotica

Rutilus virgo

1

Keslerova krkuša

Romanogobio kessleri

HR2000465

Žutica

1

piškur

Misgurnus fossilis

1

veliki vodenjak

Triturus carnifex

1

crveni mukač

Bombina bombina

1

barska kornjača

Emys orbicularis

1

dabar

Castor fiber

1

vidra

Lutra lutra

1

veliki panonski vodenjak

Triturus dobrogicus

1

crnka

Umbra krameri

1

Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli

9160

1

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0*

1

Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion

3150

HR2000470

Čep - Varaždin

1

Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli

9160

HR2000488

Južni Dilj

1

Panonske šume s Quercus pubescens

91H0*

HR2000521

Brač - Baljenik

1

(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora

9530*

HR2000522

Luka Budava - Istra

1

Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)

9340

HR2000525

Orebić – Osirac

1

Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)

9320

HR2000526

Oštrica – Šibenik

1

Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.

5210

HR2000529

Šaknja rat

1

Mediteranske šume endemičnih borova

9540

HR2000543

Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)

1

uskoušćani zvrčić

Vertigo angustior

1

kiseličin vatreni plavac

Lycaena dispar

1

močvarni okaš

Coenonympha oedippus

1

Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

HR2000544

Vlažne livade uz potok Malinska

1

uskoušćani zvrčić

Vertigo angustior

1

močvarna riđa

Euphydryas aurinia

1

močvarni okaš

Coenonympha oedippus

HR2000545

Vlažne livade kod Marušića

1

močvarni okaš

Coenonympha oedippus

HR2000546

Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)

1

močvarni okaš

Coenonympha oedippus

HR2000555

Lokva u Prljevićima

1

riječna kornjača

Mauremys rivulata

HR2000570

Crni jarki

1

kiseličin vatreni plavac

Lycaena dispar

1

danja medonjica

Euplagia quadripunctaria*

1

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0*

HR2000571

Đurđevački peski

1

danja medonjica

Euplagia quadripunctaria*

1

Kontinentalne panonske sipine

2340*

1

Panonski travnjaci na pijesku

6260*

HR2000572

Kloštarski (Kalinovački) peski

1

kiseličin vatreni plavac

Lycaena dispar

1

danja medonjica

Euplagia quadripunctaria*

1

Kontinentalne panonske sipine

2340*

1

Panonski travnjaci na pijesku

6260*

HR2000573

Petrijevci

1

Livade Cnidion dubii

6440

1

Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion

3150

HR2000580

Papuk

1

kiseličin vatreni plavac

Lycaena dispar

1

jelenak

Lucanus cervus

1

alpinska strizibuba

Rosalia alpina*

1

velika četveropjega cvilidreta

Morimus funereus

1

peš

Cottus gobio

1

žuti mukač

Bombina variegata

1

mali potkovnjak

Rhinolophus hipposideros

1

veliki potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum

1

močvarni šišmiš

Myotis dasycneme

1

velikouhi šišmiš

Myotis bechsteinii

1

modra sasa

Pulsatilla vulgaris ssp. grandis

1

šareni ve

Nymphalis vau album*

1

gorski potočar

Cordulegaster heros

1

jadranska kozonoška

Himantoglossum adriaticum

1

potočna mrena

Barbus balcanicus

1

mirišljivi samotar

Osmoderma eremita*

1

Bukove šume Luzulo-Fagetum

9110

1

Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)

91K0

1

Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)

6210*

1

Bukove šume Asperulo-Fagetum

9130

1

Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)

91L0

1

Panonske šume s Quercus pubescens

91H0*

1

Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion

9180*

1

Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)

6410

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

1

Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion

3260

1

Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)

6430

1

Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna

91M0

1

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0*

HR2000583

Medvednica

1

močvarna riđa

Euphydryas aurinia

1

jelenak

Lucanus cervus

1

alpinska strizibuba

Rosalia alpina*

1

velika četveropjega cvilidreta

Morimus funereus

1

potočni rak

Austropotamobius torrentium*

1

žuti mukač

Bombina variegata

1

mali potkovnjak

Rhinolophus hipposideros

1

veliki potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum

1

južni potkovnjak

Rhinolophus euryale

1

širokouhi mračnjak

Barbastella barbastellus

1

dugokrili pršnjak

Miniopterus schreibersii

1

velikouhi šišmiš

Myotis bechsteinii

1

veliki šišmiš

Myotis myotis

1

Grundov šumski bijelac

Leptidea morsei

1

gorski potočar

Cordulegaster heros

1

potočna mrena

Barbus balcanicus

1

mirišljivi samotar

Osmoderma eremita*

1

Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)

91L0

1

Šume pitomog kestena (Castanea sativa)

9260

1

Bukove šume Luzulo-Fagetum

9110

1

Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)

91K0

1

Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion

9180*

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

1

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom

8210

HR2000586

Žumberak Samoborsko gorje

1

peš

Cottus gobio

1

potočna mrena

Barbus balcanicus

1

močvarna riđa

Euphydryas aurinia

1

jelenak

Lucanus cervus

1

velika četveropjega cvilidreta

Morimus funereus

1

potočni rak

Austropotamobius torrentium*

1

veliki vodenjak

Triturus carnifex

1

žuti mukač

Bombina variegata

1

veliki potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum

1

mali potkovnjak

Rhinolophus hipposideros

1

velikouhi šišmiš

Myotis bechsteinii

1

veliki šišmiš

Myotis myotis

1

vidra

Lutra lutra

1

tankovratni podzemljar

Leptodirus hochenwarti

1

Grundov šumski bijelac

Leptidea morsei

1

gorski potočar

Cordulegaster heros

1

jadranska kozonoška

Himantoglossum adriaticum

1

mirišljivi samotar

Osmoderma eremita*

1

mala svibanjska riđa

Hypodryas maturna

1

danja medonjica

Euplagia quadripunctaria*

1

Europske suhe vrištine

4030

1

Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)

6210*

1

Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama

6230*

1

Brdske košanice

6520

1

Bukove šume Luzulo-Fagetum

9110

1

Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)

91L0

1

Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)

91K0

1

Bazofilni cretovi

7230

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

1

Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati

7220*

1

Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

1

Šume pitomog kestena (Castanea sativa)

9260

HR2000589

Stupnički lug

1

hrastova strizibuba

Cerambyx cerdo

1

Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli

9160

HR2000591

Klek

1

Skopolijeva gušarka

Arabis scopoliana

1

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom

8210

1

Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)

6210*

1

Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

1

Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)

6430

HR2000592

Ogulinsko-plaščansko područje

1

močvarna riđa

Euphydryas aurinia

1

potočni rak

Austropotamobius torrentium*

1

čovječja ribica

Proteus anguinus*

1

žuti mukač

Bombina variegata

1

veliki potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum

1

južni potkovnjak

Rhinolophus euryale

1

dugokrili pršnjak

Miniopterus schreibersii

1

tankovratni podzemljar

Leptodirus hochenwarti

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

1

Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)

91L0

HR2000593

Mrežnica – Tounjčica

1

obična lisanka

Unio crassus

1

potočni rak

Austropotamobius torrentium*

1

peš

Cottus gobio

1

dabar

Castor fiber

1

vidra

Lutra lutra

1

puzavi celer

Apium repens

1

potočna mrena

Barbus balcanicus

1

plotica

Rutilus virgo

1

Sedrene barijere krških rijeka Dinarida

32A0

1

Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion

3260

HR2000594

Povremeno jezero Blata

1

livadni procjepak

Chouardia litardierei

1

Povremena krška jezera (Turloughs)

3180*

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000596

Slunjčica

1

puzavi celer

Apium repens

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

1

Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion

3260

1

Sedrene barijere krških rijeka Dinarida

32A0

HR2000601

Park prirode Učka

1

močvarna riđa

Euphydryas aurinia

1

jelenak

Lucanus cervus

1

alpinska strizibuba

Rosalia alpina*

1

hrastova strizibuba

Cerambyx cerdo

1

velika četveropjega cvilidreta

Morimus funereus

1

veliki vodenjak

Triturus carnifex

1

žuti mukač

Bombina variegata

1

velikouhi šišmiš

Myotis bechsteinii

1

mali potkovnjak

Rhinolophus hipposideros

1

tankovratni podzemljar

Leptodirus hochenwarti

1

čvorasti trčak

Carabus nodulosus

1

mirišljivi samotar

Osmoderma eremita*

1

danja medonjica

Euplagia quadripunctaria*

1

Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)

91K0

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

1

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom

8210

1

Šume pitomog kestena (Castanea sativa)

9260

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

1

Istočnomediteranska točila

8140

1

Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci

6170

1

Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)

6210*

1

Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama

6230*

HR2000604

Nacionalni park Brijuni

1

Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje

8330

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

1

Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)

1120*

1

Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.

1240

HR2000605

Nacionalni park Sjeverni Velebit

1

velika četveropjega cvilidreta

Morimus funereus

1

širokouhi mračnjak

Barbastella barbastellus

1

vuk

Canis lupus*

1

medvjed

Ursus arctos*

1

ris

Lynx lynx

1

kitaibelov pakujac

Aquilegia kitaibelii

1

planinski kotrljan

Eryngium alpinum

1

špiljska trokutnjača

Congeria kusceri

1

Skopolijeva gušarka

Arabis scopoliana

1

danja medonjica

Euplagia quadripunctaria*

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

1

Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama

6230*

1

Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)

9410

1

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom

8210

1

Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)

91K0

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

1

Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)

6210*

1

(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora

9530*

HR2000609

Dolina Dretulje

1

puzavi celer

Apium repens

1

livadni procjepak

Chouardia litardierei

1

Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)

6430

1

Bazofilni cretovi

7230

1

Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion

3260

1

Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)

6410

1

Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

HR2000616

Donji Kamenjak

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

1

Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.

5210

1

Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.

1240

1

Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea

6220*

HR2000619

Mirna i šire područje Butonige

1

uskoušćani zvrčić

Vertigo angustior

1

trbušasti zvrčić

Vertigo moulinsiana

1

kiseličin vatreni plavac

Lycaena dispar

1

močvarni okaš

Coenonympha oedippus

1

bjelonogi rak

Austropotamobius pallipes

1

mren

Barbus plebejus

1

žuti mukač

Bombina variegata

1

lombardijska smeđa žaba

Rana latastei

1

barska kornjača

Emys orbicularis

1

primorska uklija

Alburnus arborella

1

Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

1

Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli

9160

HR2000623

Šume na Dilj gori

1

gorski potočar

Cordulegaster heros

1

danja medonjica

Euplagia quadripunctaria*

1

Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)

91L0

1

Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna

91M0

1

Panonske šume s Quercus pubescens

91H0*

HR2000629

Limski zaljev – kopno

1

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom

8210

HR2000632

Krbavsko polje

1

močvarna riđa

Euphydryas aurinia

1

hrastova strizibuba

Cerambyx cerdo

1

krbavski pijor

Delminichthys (Phoxinellus) krbavensis

1

krbavska gaovica

Telestes (Phoxinellus) fontinalis

1

veliki vodenjak

Triturus carnifex

1

žuti mukač

Bombina variegata

1

veliki potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum

1

mali potkovnjak

Rhinolophus hipposideros

1

dugokrili pršnjak

Miniopterus schreibersii

1

oštrouhi šišmiš

Myotis blythii

1

velikouhi šišmiš

Myotis bechsteinii

1

veliki šišmiš

Myotis myotis

1

livadni procjepak

Chouardia litardierei

1

Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)

6410

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

1

Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)

6430

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

1

Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu

6110*

1

Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)

6210*

1

Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

1

Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)

91L0

HR2000633

Crnačko polje

1

kiseličin vatreni plavac

Lycaena dispar

1

čovječja ribica

Proteus anguinus*

1

Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)

6410

HR2000634

Stajničko polje

1

piškur

Misgurnus fossilis

1

čovječja ribica

Proteus anguinus*

1

Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)

6410

1

Europske suhe vrištine

4030

HR2000635

Gacko polje

1

puzavi celer

Apium repens

1

livadni procjepak

Chouardia litardierei

1

danja medonjica

Euplagia quadripunctaria*

1

Bazofilni cretovi

7230

1

Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion

3260

1

Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)

6410

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

1

Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)

6430

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

HR2000637

Motovunska šuma

1

uskoušćani zvrčić

Vertigo angustior

1

žuti mukač

Bombina variegata

1

lombardijska smeđa žaba

Rana latastei

1

barska kornjača

Emys orbicularis

1

velikouhi šišmiš

Myotis bechsteinii

1

Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia

91F0

1

Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli

9160

HR2000641

Zrmanja

1

uskoušćani zvrčić

Vertigo angustior

1

mren

Barbus plebejus

1

glavočić crnotrus

Pomatoschistus canestrini

1

glavočić vodenjak

Knipowitschia panizzae

1

četveroprugi kravosas

Elaphe quatuorlineata

1

vidra

Lutra lutra

1

dvoprugasti vijun

Cobitis bilineata

1

primorska uklija

Alburnus arborella

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

1

Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion

3260

1

Sedrene barijere krških rijeka Dinarida

32A0

HR2000642

Kupa

1

obična lisanka

Unio crassus

1

kiseličin vatreni plavac

Lycaena dispar

1

potočni rak

Austropotamobius torrentium*

1

mladica

Hucho hucho

1

bolen

Aspius aspius

1

mali vretenac

Zingel streber

1

peš

Cottus gobio

1

dabar

Castor fiber

1

vidra

Lutra lutra

1

dunavska paklara

Eudontomyzon vladykovi

1

veliki vijun

Cobitis elongata

1

zlatni vijun

Sabanejewia balcanica

1

potočna mrena

Barbus balcanicus

1

velika pliska

Alburnus sarmaticus

1

bjeloperajna krkuša

Romanogobio vladykovi

1

gavčica

Rhodeus amarus

1

plotica

Rutilus virgo

1

Keslerova krkuša

Romanogobio kessleri

1

tankorepa krkuša

Romanogobio uranoscopus

1

mala svibanjska riđa

Hypodryas maturna

1

danja medonjica

Euplagia quadripunctaria*

1

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom

8210

1

Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)

6430

1

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0*

1

Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati

7220*

1

Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion

3260

HR2000643

Obruč

1

velika četveropjega cvilidreta

Morimus funereus

1

veliki vodenjak

Triturus carnifex

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

1

Planinske i borealne vrištine

4060

1

Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)

4070*

1

Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)

6210*

1

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom

8210

1

Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci

6170

HR2000645

Bjelolasica

1

mali potkovnjak

Rhinolophus hipposideros

1

planinski kotrljan

Eryngium alpinum

1

Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci

6170

1

Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)

4070*

HR2000646

Polje Lug

1

potočni rak

Austropotamobius torrentium*

1

Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)

6430

HR2000648

Drežničko polje

1

kiseličin vatreni plavac

Lycaena dispar

1

potočni rak

Austropotamobius torrentium*

1

čovječja ribica

Proteus anguinus*

1

Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia

91F0

1

Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)

6410

1

Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)

6430

1

Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

HR2000652

Jasenačko polje

1

močvarna riđa

Euphydryas aurinia

1

veliki vodenjak

Triturus carnifex

HR2000654

Ličke Jesenice

1

puzavi celer

Apium repens

1

Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion

3260

HR2000658

Rječina

1

bjelonogi rak

Austropotamobius pallipes

1

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom

8210

HR2000659

Trstenik

1

Bazofilni cretovi

7230

1

Gorski tresetni cret

7130*

HR2000667

Medvjeđa špilja

1

tankovratni podzemljar

Leptodirus hochenwarti

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000670

Cret Dubravica

1

 

Drepanocladus vernicosus

1

Prijelazni cretovi

7140

HR2000672

Zovje

1

veliki livadni plavac

Maculinea telejus

1

zagasiti livadni plavac

Maculinea nausithous

1

Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

HR2000703

Tarska uvala – Istra

1

Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima

1310

HR2000707

Gornje Jelenje prema Platku

1

Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)

6210*

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

HR2000728

Biljsko groblje

1

Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae)

6240*

HR2000730

Bistrinci

1

Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae)

6240*

HR2000753

Markov ponor

1

tankovratni podzemljar

Leptodirus hochenwarti

1

špiljska trokutnjača

Congeria kusceri

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000754

Novačka pećina

1

tankovratni podzemljar

Leptodirus hochenwarti

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000755

Hajdova hiža

1

tankovratni podzemljar

Leptodirus hochenwarti

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000759

Vela špilja u Krugu

1

tankovratni podzemljar

Leptodirus hochenwarti

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000780

Klinča sela

1

Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)

6410

HR2000782

Rečice

1

 

Drepanocladus vernicosus

1

Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)

3140

1

Bazofilni cretovi

7230

1

Brdske košanice

6520

1

Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)

6430

HR2000788

Uvala Makirina 1

1

Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)

1410

1

Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)

1420

HR2000799

Gornji Hruševec – potok Kravarščica

1

Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)

6430

HR2000854

Pleteno iznad N. Vinodolskog

1

modra sasa

Pulsatilla vulgaris ssp. grandis

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

1

Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)

6210*

HR2000856

Padine Velog vrha iznad Tomišine drage

1

velebitska degenija

Degenia velebitica*

HR2000871

Nacionalni park Paklenica

1

jelenak

Lucanus cervus

1

alpinska strizibuba

Rosalia alpina*

1

hrastova strizibuba

Cerambyx cerdo

1

velika četveropjega cvilidreta

Morimus funereus

1

planinski žutokrug

Vipera ursinii macrops*

1

mali potkovnjak

Rhinolophus hipposideros

1

širokouhi mračnjak

Barbastella barbastellus

1

velikouhi šišmiš

Myotis bechsteinii

1

veliki šišmiš

Myotis myotis

1

vuk

Canis lupus*

1

medvjed

Ursus arctos*

1

ris

Lynx lynx

1

kitaibelov pakujac

Aquilegia kitaibelii

1

cjelolatična žutilovka

Genista holopetala

1

planinski kotrljan

Eryngium alpinum

1

planinski kotrljan

Eryngium alpinum

1

gospina papučica

Cypripedium calceolus

1

tankovratni podzemljar

Leptodirus hochenwarti

1

dinarski rožac

Cerastium dinaricum

1

Skopolijeva gušarka

Arabis scopoliana

1

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom

8210

1

(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora

9530*

1

Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)

91K0

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000874

Krupa

1

bjelonogi rak

Austropotamobius pallipes

1

peš

Cottus gobio

1

Sedrene barijere krških rijeka Dinarida

32A0

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000876

Crni vrh kod Vrhovina

1

Dinarske borove šume na dolomitu (Genisto januensis-Pinetum)

91R0

HR2000879

Lapačko polje

1

močvarna riđa

Euphydryas aurinia

1

livadni procjepak

Chouardia litardierei

1

Bazofilni cretovi

7230

1

Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)

6410

1

Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion

3150

1

Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)

6210*

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

HR2000888

Otok Susak

1

Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea

6220*

HR2000891

Jezero Njivice na Krku

1

jezerski regoč

Lindenia tetraphylla

1

barska kornjača

Emys orbicularis

1

mali potkovnjak

Rhinolophus hipposideros

1

Submediteranski vlažni travnjaci sveze Molinio-Horedion

6540

HR2000893

Jezero Ponikve na Krku

1

jezerski regoč

Lindenia tetraphylla

1

Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion

3150

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000898

Šuma crnike na Grguru

1

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom

8210

1

Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)

9340

HR2000911

Kolansko blato – Blato Rogoza

1

jezerski regoč

Lindenia tetraphylla

1

kopnena kornjača

Testudo hermanni

1

barska kornjača

Emys orbicularis

1

crvenkrpica

Zamenis situla

1

livadni procjepak

Chouardia litardierei

1

dalmatinski okaš

Proterebia afra dalmata

1

Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)

1210

1

Obalne lagune

1150*

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

1

Mediteranske povremene lokve

3170*

1

Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)

1410

1

Submediteranski vlažni travnjaci sveze Molinio-Horedion

6540

HR2000917

Krčić

1

jezerski regoč

Lindenia tetraphylla

1

dalmatinski okaš

Proterebia afra dalmata

1

veliki potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum

1

južni potkovnjak

Rhinolophus euryale

1

Sedrene barijere krških rijeka Dinarida

32A0

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000918

Šire područje NP Krka

1

bjelonogi rak

Austropotamobius pallipes

1

dalmatinska gaovica

Phoxinellus dalmaticus

1

mren

Barbus plebejus

1

glavočić crnotrus

Pomatoschistus canestrini

1

čovječja ribica

Proteus anguinus*

1

kopnena kornjača

Testudo hermanni

1

barska kornjača

Emys orbicularis

1

crvenkrpica

Zamenis situla

1

mali potkovnjak

Rhinolophus hipposideros

1

veliki potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum

1

južni potkovnjak

Rhinolophus euryale

1

Blazijev potkovnjak

Rhinolophus blasii

1

dugokrili pršnjak

Miniopterus schreibersii

1

velikouhi šišmiš

Myotis bechsteinii

1

oštrouhi šišmiš

Myotis blythii

1

dugonogi šišmiš

Myotis capaccinii

1

riđi šišmiš

Myotis emarginatus

1

vidra

Lutra lutra

1

 

Anisus vorticulus

1

livadni procjepak

Chouardia litardierei

1

oštrulja

Aulopyge huegelii

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

1

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom

8210

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

1

Sedrene barijere krških rijeka Dinarida

32A0

1

Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion

3260

1

Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.

5210

1

Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu

6110*

1

Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)

9340

1

Mediteranske povremene lokve

3170*

1

Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia

91F0

HR2000919

Čikola – kanjon

1

dalmatinska gaovica

Phoxinellus dalmaticus

HR2000922

Svilaja

1

vuk

Canis lupus*

1

modra sasa

Pulsatilla vulgaris ssp. grandis

1

dalmatinski okaš

Proterebia afra dalmata

1

Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)

91K0

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

HR2000924

Suho polje

1

dalmatinski okaš

Proterebia afra dalmata

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

HR2000929

Rijeka Cetina – kanjonski dio

1

morska paklara

Petromyzon marinus

1

cetinski vijun

Cobitis dalmatina

1

glavočić crnotrus

Pomatoschistus canestrini

1

glavočić vodenjak

Knipowitschia panizzae

1

crvenkrpica

Zamenis situla

1

oštrulja

Aulopyge huegelii

1

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom

8210

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

HR2000931

Jadro

1

mekousna

Salmothymus obtusirostris

HR2000932

Prološko blato

1

bjelonogi rak

Austropotamobius pallipes

1

imotska gaovica

Delminichthys (Phoxinellus) adspersus

1

ilirski vijun

Cobitis illyrica

1

podbila

Chondrostoma phoxinus

1

makal

Squalius microlepis

1

Povremena krška jezera (Turloughs)

3180*

1

Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)

3140

1

Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion

3150

HR2000933

Vrljika

1

bjelonogi rak

Austropotamobius pallipes

1

imotska gaovica

Delminichthys (Phoxinellus) adspersus

1

mekousna

Salmothymus obtusirostris

HR2000934

Crveno jezero

1

imotska gaovica

Delminichthys (Phoxinellus) adspersus

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000935

Modro jezero

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

HR2000936

Ruda

1

bjelonogi rak

Austropotamobius pallipes

1

podbila

Chondrostoma phoxinus

HR2000937

Vidova gora

1

veliki potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum

1

Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)

9340

1

Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea

6220*

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

1

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom

8210

1

Mediteranske šume endemičnih borova

9540

HR2000941

Svetac

1

Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.

1240

1

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom

8210

1

Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.

5210

1

Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea

6220*

1

Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides

5330

HR2000942

Otok Vis

1

četveroprugi kravosas

Elaphe quatuorlineata

1

crvenkrpica

Zamenis situla

1

veliki potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum

1

dugokrili pršnjak

Miniopterus schreibersii

1

Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje

8330

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

1

Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)

9320

1

Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina

2110

1

Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)

1210

1

Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.

1240

1

Mediteranske povremene lokve

3170*

1

Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.

5210

1

Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea

6220*

1

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom

8210

HR2000943

Palagruža

1

Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides

5330

1

Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)

1210

1

Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea

6220*

1

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom

8210

1

Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.

1240

HR2000944

Blatina kod Blata

1

jezerski regoč

Lindenia tetraphylla

1

barska kornjača

Emys orbicularis

1

Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)

3140

HR2000946

Snježnica i Konavosko polje

1

barska kornjača

Emys orbicularis

1

četveroprugi kravosas

Elaphe quatuorlineata

1

crvenkrpica

Zamenis situla

1

veliki potkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum

1

južni potkovnjak

Rhinolophus euryale

1

oštrouhi šišmiš

Myotis blythii

1

dugokrili pršnjak

Miniopterus schreibersii

1

riđi šišmiš

Myotis emarginatus

1

riječna kornjača

Mauremys rivulata

1

dinarski voluhar

Dinaromys bogdanovi

1

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

1

Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

62A0

1

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom

8210

HR2000947

Gornji Majkovi – lokve

1

riječna kornjača

Mauremys rivulata

HR2000950

Slano – oleandri

1

Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)

9320

HR2000951

Krotuša