Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture

NN 124/2013 (9.10.2013.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2665

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. listopada 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA KULTURE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture (»Narodne novine«, broj 21/2012), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo Ministarstva

2.1. Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

2.2. Služba za javnu nabavu i tehničke poslove

2.2.1. Pododsjek za tehničke poslove

2.3. Služba za informatizaciju i mrežne stranice Ministarstva

3. Uprava za međunarodne kulturne odnose, europske poslove i javnu komunikaciju

3.1. Služba za javnu komunikaciju

3.1.1. Odjel za medije

3.1.2. Odjel za digitalizaciju

3.2. Služba za UNESCO

3.3. Sektor za međunarodne kulturne odnose i europske poslove

3.3.1. Služba za europske poslove i fondove Europske unije

3.3.2. Služba za kulturne i kreativne industrije

3.3.3. Služba za međunarodne kulturne odnose

3.3.3.1. Odjel za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju

3.3.3.2. Odjel za usklađivanje kulturnih politika

4. Uprava za zaštitu kulturne baštine

4.1. Sektor za zaštitu kulturne baštine

4.1.1. Služba za nepokretnu kulturnu baštinu

4.1.1.1. Odjel za pojedinačnu nepokretnu kulturnu baštinu, povijesne cjeline i krajolik

4.1.1.2. Odjel za arheologiju

4.1.2. Služba za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu

4.1.2.1. Odjel za pokretnu kulturnu baštinu

4.1.2.2. Odjel za etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu

4.1.3. Služba za dokumentaciju, registar i promociju kulturne baštine

4.1.3.1. Odjel za dokumentaciju kulturne baštine

4.1.3.2. Odjel za Registar kulturnih dobara

4.2. Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju

4.2.1. Konzervatorski odjel u Zagrebu za područje Zagrebačke županije

4.2.2. Konzervatorski odjel u Bjelovaru za područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije

4.2.3. Konzervatorski odjel u Krapini za područje Krapinsko-

-zagorske županije

4.2.4. Konzervatorski odjel u Sisku za područje Sisačko-moslavačke županije

4.2.5. Konzervatorski odjel u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije

4.2.6. Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu za područje Brodsko-posavske županije

4.2.7. Konzervatorski odjel u Požegi za područje Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije

4.2.8. Konzervatorski odjel u Varaždinu za područje Varaždinske i Međimurske županije

4.2.9. Konzervatorski odjel u Karlovcu za područje Karlovačke županije

4.2.10. Konzervatorski odjel u Puli za područje Istarske županije

4.2.11. Konzervatorski odjel u Rijeci za područje Primorsko-

-goranske županije

4.2.12. Konzervatorski odjel u Gospiću za područje Ličko-senjske županije

4.2.13. Konzervatorski odjel u Zadru za područje Zadarske županije

4.2.14. Konzervatorski odjel u Šibeniku za područje Šibensko-

-kninske županije

4.2.15. Konzervatorski odjel u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije

4.2.16. Konzervatorski odjel u Trogiru za područje Grada Trogira i Grada Kaštela

4.2.17. Konzervatorski odjel u Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske županije

4.2.18. Konzervatorski odjel u Imotskom za područje gradova Imotskog i Vrgorca, te općina Cista Provo, Šestanovac, Lovreć, Lokvičići, Proložac, Podbablje, Zmijavci, Runovići i Zagvozd

4.2.19. Konzervatorski odjel u Vukovaru za područje Vukovarsko-srijemske županije

4.2.20. Služba za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine

5. Uprava za razvoj kulture i umjetnosti

5.1. Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost

5.1.1. Služba za dramsku umjetnost i audiovizualnu djelatnost

5.1.2. Služba za glazbu

5.1.3. Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost

5.1.4. Služba za arhivsku djelatnost

5.2. Sektor za književno-nakladničku i knjižničnu djelatnost

5.2.1. Služba za knjigu i nakladništvo

5.2.2. Služba za knjižničnu djelatnost i promidžbu knjige

6. Uprava za pravne i financijske poslove

6.1. Sektor za normativne i upravno-pravne poslove

6.1.1. Služba za normativne poslove u kulturi i medijima

6.1.2. Služba za upravno-pravne poslove u kulturi

6.2. Sektor za gospodarenje i financiranje

6.2.1. Služba za strateško planiranje i analitiku u kulturi i medijima

6.2.2. Služba za financiranje i računovodstvo

7. Samostalna služba za unutarnju reviziju.«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

U Glavnom tajništvu Ministarstva obavljaju se poslovi u vezi s tehničkim usklađivanjem rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, utvrđivanjem godišnjeg plana rada Ministarstva, poduzimanjem mjera za osiguranje učinkovitosti u radu, te pravni poslovi, upravni i stručni poslovi vezani za planiranje, razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima. U Glavnom tajništvu Ministarstva se također obavljaju poslovi javne nabave, informatizacije, te opći, pomoćni i tehnički poslovi vezani za poslove prijepisa i umnožavanja, pisarnice, otpreme i pismohrane, ekonomata, održavanja prostora, opreme i čistoće. Glavno tajništvo Ministarstva sudjeluje u utvrđivanju Godišnjeg plana rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva u određenoj godini.

U Glavnom tajništvu Ministarstva ustrojavaju se:

2.1. Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju, prati rad i napredovanje službenika, daje mišljenja u odnosu na pitanja vezana uz službenike Ministarstva, priprema prijedloge planova prijma u državnu službu, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose, izrađuje sve vrste odluka, rješenja, ugovora o radu, uvjerenja i drugih pismena kojima je temelj državna služba i radni odnosi namještenika, vodi osobne očevidnike službenika i namještenika redovito dostavljajući nove podatke u Registar zaposlenih u javnom sektoru. Služba izrađuje nacrte prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe službenika Ministarstva, predlaže mjere razvoja kompetencija ljudskih potencijala te obavlja poslove vezane za provedbu procesa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika. U Službi se obavljaju poslovi pisarnice, pismohrane, prijama i otpreme pošte, kao i drugi poslovi u okviru djelokruga.

2.2. Služba za javnu nabavu i tehničke poslove

Služba za javnu nabavu i tehničke poslove vodi postupke javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva, kao i objedinjene postupke javne nabave po postupcima propisanim važećim propisima; obavlja poslove koordinacije, što uključuje: suradnju s ostalim ustrojstvenim jedinicama u cilju dobivanja podataka i informacija vezanih za odlučivanje o uključivanju u plan nabave; određivanje načina i vrste postupaka javne nabave; provjeru postojanja osiguranih sredstava za provedbu postupaka nabave prije pokretanja postupka nabave; pripremu ponudbene dokumentacije i ugovora iz područja javne nabave; vodi evidencije zaključenih ugovora, izrađuje izvješća o provedenim postupcima i zaključenim ugovorima i dostavlja ih tijelu nadležnom za sustav javne nabave kao i ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za objavu istih na mrežnim stranicama Ministarstva sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama; analizira obavljene poslove iz djelokruga rada svoje nadležnosti; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom. U Službi se obavljaju poslovi ekonomata, interne i vanjske dostave, pomoćno-tehnički poslovi vozača, održavanja čistoće, umnožavanja pisanog materijala, poslovi zaštite na radu, kao i suradnja s Uredom UNDP-a u projektu energetske efikasnosti u Republici Hrvatskoj, te drugi poslovi u okviru djelokruga.

U Službi za javnu nabavu i tehničke poslove ustrojava se:

2.2.1. Pododsjek za tehničke poslove

U Pododsjeku za tehničke poslove obavljaju se poslovi ekonomata, interne i vanjske dostave, vozača dužnosnika, održavanja i čišćenja prostora, umnožavanja pisanog materijala, poslovi zaštite na radu i drugi poslovi u okviru djelokruga.

2.3. Služba za informatizaciju i mrežne stranice Ministarstva

U Službi za informatizaciju i mrežne stranice Ministarstva obavljaju se stručni i tehnički poslovi održavanja osobnih računala i računalne mreže Ministarstva, predlaže se nabava potrebne opreme (hardver i softver) te predlažu mjere i organizacija informatizacije, pruža se pomoć i potpora korisnicima informatičkih resursa, primjenjuju sigurnosna pravila sukladno zakonskim propisima, izrađuju se izvješća i pripremaju mišljenja o dostavljenim materijalima u okviru djelokruga, te se osiguravaju sistemske funkcije informatičke infrastrukture za informatizaciju poslovnih funkcija. Obavljaju se stručni i tehnički poslovi održavanja i razvoja mrežnih stranica Ministarstva kulture, kao i drugi poslovi u okviru djelokruga.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 5. i članak 5. mijenjaju se i glase:

»3. UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU

Članak 5.

Uprava za međunarodne kulturne odnose, europske poslove i javnu komunikaciju obavlja upravne i stručne poslove međunarodne kulturne suradnje, pripreme međunarodnih sporazuma, programa i protokola o kulturnoj suradnji, te osigurava njihovo izvršavanje; obavlja poslove izrade stručnih analiza i informacija o međunarodnoj kulturnoj suradnji, skrbi o ostvarivanju kulturnih veza s Europskom unijom, UNESCO-om, Vijećem Europe i drugim vladinim i nevladinim međunarodnim organizacijama, valorizira ostvarenu suradnju, pomaže programe kulturne suradnje s pripadnicima hrvatskoga naroda u drugim zemljama i potiče programe zadovoljavanja njihovih kulturnih potreba; koordinira aktivnosti vezane uz provedbu projekata Europske unije i drugih europskih poslova; obavlja poslove vezane uz javnu komunikaciju, digitalizaciju i medije, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Uprava sudjeluje u utvrđivanju Godišnjeg plana rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva u određenoj godini.

U Upravi za međunarodne kulturne odnose, europske poslove i javnu komunikaciju ustrojavaju se:

3.1. Služba za javnu komunikaciju

U Službi za javnu komunikaciju obavljaju se sljedeći poslovi: izrada izvješća o stanju medija u Republici Hrvatskoj; izrada medijske strategije; izrada smjernica za poboljšanje u području medijske regulative; praćenje primjene i evaluacija strateških smjernica i medijske regulative; redovito praćenje i analiza promjena u medijskoj okolini; usklađivanje javnih politika u području institucionalne javne komunikacije; proizvodnja portala CultureNet; planiranje i usklađivanje digitalizacije kulturne baštine; organizacija javnih rasprava; suradnja i umrežavanje s medijskim i kulturnim institucijama, organizacijama i internacionalnim mrežama.

U Službi za javnu komunikaciju ustrojavaju se:

3.1.1. Odjel za medije

U Odjelu za medije obavljaju se poslovi vezani uz područje medijske politike, organizaciju javnih rasprava, praćenje primjene i evaluaciju strateških smjernica i medijske regulative te usklađivanje javnih politika u području institucionalne javne komunikacije. U okviru Odjela za medije djeluje i internet portal CultureNet kao mrežni centar hrvatske kulture koji sustavno potiče i prati internetizaciju kulturnih ustanova, udruga i projekata (e-kultura), te razvija mrežu postojećih i nastajućih hrvatskih kulturnih internetskih portala. Portal CultureNet aktivno prati međunarodne kulturne politike, ostvaruje kontinuiranu suradnju s međunarodnim kulturnim institucijama te se uključuje u međunarodne (virtualne) informacijsko-istraživačke mreže na području kulture. CultureNet Croatia sudjeluje u regionalnom umrežavanju kulturnih portala i institucija čija je zadaća promocija kulture i umjetnosti.

3.1.2. Odjel za digitalizaciju

U Odjelu za digitalizaciju koordiniraju se poslovi izgradnje nacionalnog infrastrukturnog sustava, razvoja sustavnog i ujednačenog pristupa digitalizaciji građe, provedbe i praćenja pojedinačnih projekata digitalizacije u kulturnim ustanovama, oblikovanje ponude kulturnih sadržaja i usluga korištenjem informacijske tehnologije. Poslovi Odjela uključuju planiranje, provođenje i praćenje nacionalnih projekta digitalizacije koje sudjeluju u europskim i svjetskim projektima digitalizacije kulturne baštine u cilju zauzimanja vodećeg mjesta u europskoj digitalnoj knjižnici – Europeani do 2020. godine. Odjel prati aktivnosti i rezultate projekata digitalizacije, prikuplja metapodatake od ustanova uključenih u projekt te omogućuje njihovo konvertiranje u formate Europeane i valorizaciju u europskom kontekstu. Odjel za digitalizaciju kulturne baštine pruža administrativnu, tehničku i stručnu podlogu za nesmetani rad Vijeća za digitalizaciju kulturne baštine.

3.2. Služba za UNESCO

U Službi za UNESCO obavljaju se poslovi usklađivanja djelatnosti Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i Stalne misije Republike Hrvatske pri UNESCO-u, koordinacije rada i sudjelovanja članova Povjerenstva u aktivnostima UNESCO-a na međunarodnoj razini, koordinacije aktivnosti između Povjerenstva, Vlade Republike Hrvatske, nadležnih ministarstava i odgovarajućih institucija sa Stalnom misijom pri UNESCO-u, Tajništvom UNESCO-a i nacionalnih povjerenstava država članica, te drugi poslovi u okviru djelokruga.

3.3. Sektor za međunarodne kulturne odnose i europske poslove

U Sektoru za međunarodne kulturne odnose i europske poslove obavljaju se poslovi vezani uz bilateralnu i multilateralnu međunarodnu kulturnu suradnju s europskim i izvaneuropskim državama, poslovi vezani uz suradnju s europskim i izvaneuropskim međunarodnim organizacijama i asocijacijama, te se skrbi o ostvarivanju kulturnih veza s Europskom unijom, Vijećem Europe i drugim vladinim i nevladinim međunarodnim organizacijama. Sektor također surađuje između Ministarstva i institucija Europske unije, obavlja poslove koordinacije za pripremu stručnih podloga i analiza iz svoga djelokruga potrebnih za izradu strateških dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, uključujući programe i agencije Unije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata, te izradu potrebne dokumentacije; obavlja poslove vezane za program Europske unije za kulturu – Desk za Kreativnu Europu, te kulturne i kreativne industrije, ostvaruje kontinuiranu suradnju s međunarodnim kulturnim institucijama, te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga.

U Sektoru za međunarodne kulturne odnose i europske poslove ustrojavaju se:

3.3.1. Služba za europske poslove i fondove Europske unije

Služba za europske poslove i fondove Europske unije u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obavlja poslove objedinjavanja i pripreme stručnih podloga i analiza iz svoga djelokruga potrebnih za izradu strateških dokumenata za korištenje sredstava iz različitih programa i instrumenata Europske unije, uključujući programe i agencije Unije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata, te izradu potrebne dokumentacije; koordinira i izrađuje izvješća o provedbi i vrednovanju projekata; koordinira aktivnosti vezane uz osiguranje financijskih sredstava za provedbu projekata; prati provedbu programa prekogranične suradnje na području kulture te informira potencijalne korisnike o mogućnostima sufinanciranja projekata iz programa pomoći Europske unije; prati nacionalne propise i pravila Europske unije, zakonsku regulativu i procedure, te vodi dokumentaciju radi provođenja postupka revizije.

3.3.2. Služba za kulturne i kreativne industrije

U Službi za kulturne i kreativne industrije obavljaju se sljedeći poslovi: promicanje programa i sudjelovanja hrvatskih predstavnika u programu Kreativna Europa, održavanje redovitih kontakata s različitim institucijama, doprinos komplementarnosti između aktivnosti programa Kreativna Europa i nacionalnih mjera potpore te širenje informacija o ostalim programima Europske unije. Potom, objavljivanje poziva za prijavu programa, pružanje tehničke pomoći pri ispunjavanju prijavnice kao i pomoć pri traženju projektnih partnera u zemljama Europske unije i šire, te poticanje sudionika na sudjelovanje i prijavu, približavanje kulturnoj i široj javnosti rezultata sudjelovanja, te drugi poslovi koji se tiču programa Kreativna Europa. U Službi se obavljaju poslovi poticanja međusektorske suradnje za područje kulturnih i kreativnih industrija kao i suradnje javnih i privatnih pravnih tijela u smislu promocije i razvoja kulturnih i kreativnih industrija u Republici Hrvatskoj, stavljajući naglasak na mikro, mala i srednja poduzeća u privatnom vlasništvu kao temeljni oblik postojanja kulturnih i kreativnih industrija.

3.3.3. Služba za međunarodne kulturne odnose

U Službi za međunarodne kulturne odnose obavljaju se poslovi pripreme međunarodnih sporazuma, programa i protokola o kulturnoj suradnji i osigurava njihovo izvršavanje; poslovi vezani uz suradnju s europskim i izvaneuropskim međunarodnim organizacijama i asocijacijama (Vijeće Europe, Europska unija), te ostali poslovi vezani uz bilateralnu i multilateralnu međunarodnu kulturnu suradnju s europskim i izvaneuropskim državama. Služba aktivno prati kulturne politike Europske unije i međunarodne kulturne politike te radi na njihovom usklađivanju s nacionalnom kulturnom politikom. Obavljaju se i drugi poslovi u okviru djelokruga.

U Službi za međunarodne kulturne odnose ustrojavaju se:

3.3.3.1. Odjel za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju

U Odjelu za bilateralnu i multilateralnu suradnju obavljaju se poslovi vezani uz bilateralnu i multilateralnu međunarodnu kulturnu suradnju s europskim i izvaneuropskim državama u smislu pripreme i provedbe međunarodnih sporazuma, programa i protokola o kulturnoj suradnji, te poslovi vezani uz suradnju s europskim i izvaneuropskim međunarodnim organizacijama i asocijacijama (Vijeće Europe, Europska unija).

3.3.3.2. Odjel za usklađivanje kulturnih politika

U Odjelu za usklađivanje kulturnih politika vrši se analiza europskih i međunarodnih kulturnih politika, te njihovo usklađivanje s nacionalnom kulturnom politikom; izrađuje se priprema nacionalnog stajališta za Vijeće za kulturne poslove Europske unije (CAC), te se sudjeluje u radu Vijeća Europske unije i drugih institucija Europske unije, regionalnih inicijativa i međunarodnih organizacija, vezanom za kulturne i audiovizualne politike.«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

U Upravi za zaštitu kulturne baštine obavljaju se upravni i stručni poslovi u vezi s: utvrđivanjem uvjeta za korištenje i namjene kulturnih dobara te upravljanjem kulturnim dobrima sukladno propisima, utvrđivanjem posebnih uvjeta građenja za zaštitu kulturnih dobara, obavljanjem inspekcijskih poslova u području zaštite kulturnih dobara, te drugim poslovima sukladno djelokrugu rada Uprave. Uprava sudjeluje u utvrđivanju Godišnjeg plana rada Ministarstva koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva u određenoj godini.

U Upravi za zaštitu kulturne baštine ustrojavaju se:

4.1. Sektor za zaštitu kulturne baštine

Sektor za zaštitu kulturne baštine obavlja upravne i stručne poslove u vezi s: istraživanjem, proučavanjem, praćenjem, evidentiranjem, dokumentiranjem i promicanjem kulturne baštine, utvrđivanjem svojstva kulturnih dobara te njihovim vrednovanjem, propisivanjem mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u području zaštite kulturnih dobara, skrbništvom, usklađivanjem i vođenjem nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturnih dobara, ocjenjivanjem uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturnih dobara, osiguravanjem uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih djelatnika u djelatnostima zaštite kulturnih dobara, te provođenjem kontrole prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara.

U Sektoru za zaštitu kulturne baštine ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za nepokretnu kulturnu baštinu

U Službi za nepokretnu kulturnu baštinu obavljaju se stručni i upravni poslovi vezani za istraživanje, dokumentiranje i zaštitu nepokretnih kulturnih dobara i arheološke kulturne baštine, praćenje i utvrđivanje stanja nepokretnih kulturnih dobara i arheološke kulturne baštine, izradu prijedloga programa i prioriteta zaštitnih radova, izradu metodoloških osnova, standarda, kriterija i smjernica za zaštitu graditeljske baštine; provode se mjere zaštite arheološke kulturne baštine, te se obavljaju poslovi osiguravanja stručnog nadzora nad izvođenjem restauratorskih i konzervatorskih radova na nepokretnim kulturnim dobrima, te osiguravanja fizičko-tehničke zaštite najvrjednijih nepokretnih kulturnih dobara, kao i drugi poslovi u okviru djelokruga.

U Službi za nepokretnu kulturnu baštinu ustrojavaju se:

4.1.1.1. Odjel za pojedinačnu nepokretnu kulturnu baštinu, povijesne cjeline i krajolik

U Odjelu za pojedinačnu nepokretnu kulturnu baštinu, povijesne cjeline i krajolik obavljaju se stručni i upravni poslovi istraživanja, dokumentiranja i zaštite pojedinačnih nepokretnih kulturnih dobara, praćenja i utvrđivanja stanja pojedinačnih nepokretnih kulturnih dobara, izrađuju prijedlozi programa njihove zaštite i utvrđuju prioriteti zaštitnih radova uz osiguravanje stručnog nadzora nad izvođenjem restauratorskih i konzervatorskih radova na pojedinačnim nepokretnim kulturnim dobrima, kao i osiguravanje fizičko-tehničke zaštite najvrednijih nepokretnih pojedinačnih kulturnih dobara i ocjenu tehničke dokumentacije za izvođenje zaštitnih radova na njima. Također, za kulturno-povijesne cjeline obavljaju se stručni i upravni poslovi vezani za istraživanje, dokumentiranje i zaštitu kulturno-povijesnih cjelina te izradu prijedloga programa i prioriteta zaštitnih radova na kulturno-povijesnim cjelinama, izradu metodoloških osnova, standarda, kriterija i smjernica za zaštitu graditeljske baštine, izradu dokumentacije potrebne za zaštitu kulturno-povijesnih cjelina te utvrđivanje ciljeva, smjernica, kriterija, standarda i mjera zaštite integralnih vrijednosti prostora, te se obavljaju i drugi poslovi u okviru djelokruga.

4.1.1.2. Odjel za arheologiju

U Odjelu za arheologiju se obavljaju stručni i upravni poslovi vezani uz istraživanje i obradu arheološke kulturne baštine uz praćenje i utvrđivanje stanja arheološke kulturne baštine i izradu prijedloga programa i prioriteta njihove zaštite, provode se mjere zaštite arheološke kulturne baštine te se obavljaju i drugi poslovi u okviru djelokruga.

4.1.2. Služba za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu

U Službi za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu obavljaju se stručni i upravni poslovi istraživanja, dokumentiranja, zaštite pokretnih, etnografskih i nematerijalnih kulturnih dobara, praćenja i utvrđivanja stanja pokretnih, etnografskih i nematerijalnih kulturnih dobara, izrade metodoloških osnova, standarda, kriterija i smjernica za zaštitu pokretne, etnografske i nematerijalne kulturne baštine, ocjene tehničke dokumentacije za izvođenje zaštitnih radova na kulturnim dobrima, te se obavljaju i drugi poslovi u okviru djelokruga.

U Službi za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu ustrojavaju se:

4.1.2.1. Odjel za pokretnu kulturnu baštinu

U Odjelu za pokretnu kulturnu baštinu obavljaju se stručni i upravni poslovi vezani uz istraživanje, dokumentiranje i zaštitu pokretnih kulturnih dobara, praćenje i utvrđivanje stanja pokretnih kulturnih dobara i izradu prijedloga programa i prioriteta zaštitnih radova na njima, uz osiguravanje stručnog nadzora nad izvođenjem restauratorskih i konzervatorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima, kao i osiguravanje fizičko-tehničke zaštite najvrjednijih pokretnih kulturnih dobara, provodi se nadzor nad izvozom i iznošenjem iz Republike Hrvatske te unošenjem u Republiku Hrvatsku pokretnih kulturnih dobara, utvrđuju se i provode mjere za sprječavanje nezakonitog prometa pokretnih kulturnih dobara uz suradnju s nadležnim tijelima državne uprave, te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ocjenjuje se tehnička dokumentacija za izvođenje zaštitnih radova na pokretnim kulturnim dobrima, te se obavljaju i drugi poslovi u okviru djelokruga.

4.1.2.2. Odjel za etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu

U Odjelu za etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu obavljaju se stručni i upravni poslovi vezani uz istraživanje, bilježenje i dokumentiranje etnografske baštine i nematerijalnih kulturnih dobara te izrađuju prijedlozi programa i prioriteta njihove zaštite, izrađuju metodološke osnove, standardi, kriteriji i smjernice za zaštitu etnografskih i nematerijalnih kulturnih dobara i mjere za njihovu zaštitu, te se obavljaju i drugi poslovi u okviru djelokruga.

4.1.3. Služba za dokumentaciju, registar i promociju kulturne baštine

Služba za dokumentaciju, registar i promociju kulturne baštine obavlja informacijsko-dokumentacijske poslove za područje kulturne baštine, sudjeluje u pripremi stručnih analiza, mišljenja i podloga za pripremu projekata iz područja kulturne baštine, vodi središnju bazu podataka i održava dokumentacijske zbirke (planoteka, fototeka, mikrofilm, grafičke zbirke i drugo), te poslove stručne knjižnice, predlaže informacijsko-dokumentacijske standarde u djelatnosti zaštite kulturnih dobara. U Službi se vodi imenik Registra i baza Registra kulturnih dobara u elektroničkom obliku, te Zbirke isprava o kulturnim dobrima upisanim u Registar. Obavljaju se tajnički poslovi vezani uz rad stručnih povjerenstava za utvrđivanje svojstva kulturnih dobara (sazivanje sjednica, priprema radnih materijala, vođenje zapisnika), te poslovi vezani uz izradu rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnih dobara i objavu Registra u »Narodnim novinama«, te na mrežnim stranicama Ministarstva.

U Službi za dokumentaciju, registar i promociju kulturne baštine ustrojavaju se:

4.1.3.1. Odjel za dokumentaciju kulturne baštine

Odjel za dokumentaciju kulturne baštine obavlja informacijsko-dokumentacijske poslove za područje kulturne baštine, vodi središnju bazu podataka i održava dokumentacijske zbirke (planoteka, fototeka, mikrofilm, grafičke zbirke i drugo) te poslove stručne knjižnice, predlaže informacijsko-dokumentacijske standarde u djelatnosti zaštite kulturnih dobara.

4.1.3.2. Odjel za Registar kulturnih dobara

U Odjelu za Registar kulturnih dobara obavljaju se stručni i upravni poslovi vezani uz vođenje baze Registra kulturnih dobara u elektroničkom obliku, te Zbirke isprava o kulturnim dobrima upisanim u Registar i vođenje Imenika Registra. Obavljaju se tajnički poslovi vezani uz rad stručnih povjerenstava za utvrđivanje svojstva kulturnih dobara (sazivanje sjednica, priprema radnih materijala, vođenje zapisnika), te poslovi vezani uz izradu rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnih dobara i objavu Registra u »Narodnim novinama«, te na mrežnim stranicama Ministarstva. Obavljaju se poslovi vezani uz izradu jednostavnijih upravnih akata o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra i upisa u Registar (npr. izrada prijedloga za upis zabilježbe u zemljišnim knjigama, izrada različitih statistika i izvješća o zaštićenim kulturnim dobrima za potrebe Uprave ili na zahtjev stranaka, izrada potvrda o statusu kulturnog dobra na zahtjev stranaka).

4.2. Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju

Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa: istraživanjem, proučavanjem, praćenjem stanja, evidentiranjem, dokumentiranjem i promicanjem kulturnih dobara, primjenom odgovarajućih metoda i mjera zaštite kulturnih dobara, pružanjem stručne pomoći vlasnicima i ovlaštenicima prava na kulturnim dobrima, utvrđivanjem posebnih uvjeta građenja, utvrđivanjem uvjeta korištenja, namjene i upravljanja kulturnim dobrima, utvrđivanjem režima zaštite, organiziranja i izvođenja zaštitnih radova na kulturnim dobrima. Sektor prati i nadzire rad konzervatorskih odjela u sastavu Ministarstva i provedbu inspekcijskih poslova u području zaštite i očuvanja kulturnih dobara, osigurava suradnju s drugim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnim i fizičkim osobama u cilju poticanja i promicanja zaštite kulturne baštine.

U Sektoru za konzervatorske odjele i inspekciju ustrojavaju se:

4.2.1. – 4.2.19. Konzervatorski odjeli

U konzervatorskim odjelima obavljaju se stručni i upravni poslovi koji se odnose na istraživanje, proučavanje, praćenje stanja, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturnih dobara, primjenu odgovarajućih metoda i mjera zaštite kulturnih dobara, pružanje stručne pomoći vlasnicima i ovlaštenicima prava na kulturnim dobrima, utvrđivanje posebnih uvjeta građenja, utvrđivanje uvjeta korištenja, namjene i upravljanja kulturnim dobrima, utvrđivanje režima zaštite, organiziranje i izvođenje zaštitnih radova na kulturnim dobrima, vođenje prvostupanjskog upravnog postupka sukladno zakonskim propisima o zaštiti i očuvanju kulturne baštine. Konzervatorski odjeli obavljaju stručni nadzor, provođenje kontrole prometa, uvoza i izvoza kulturnih dobara, osiguravanje djelovanja jedinstvene informacijsko-dokumentacijske službe uz suradnju s drugim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim i fizičkim osobama u cilju poticanja i promicanja zaštite kulturne baštine.

4.2.20. Služba za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine

U Službi za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine obavljaju se inspekcijski poslovi u području zaštite i očuvanja kulturnih dobara, te se obavljaju i drugi poslovi u okviru djelokruga.«.

Članak 5.

U članku 7. točka 5.1.4. mijenja se i glasi:

»5.1.4. Služba za arhivsku djelatnost

U Službi za arhivsku djelatnost obavljaju se stručni i upravni poslovi u vezi s djelatnošću arhiva, uspostavljanja koordinacije razvoja i implementacije mreže arhiva, vođenja programa restitucije i sukcesije arhivskoga gradiva te središnjih registara arhiva, kao i drugi poslovi u okviru djelokruga.«.

Članak 6.

U članku 10. stavci 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»Na čelu odjela u službi su voditelji odjela, a na čelu pododsjeka je voditelj pododsjeka.

Na čelu konzervatorskih odjela unutar Uprave za zaštitu kulturne baštine su pročelnici konzervatorskih odjela. Pročelnici konzervatorskih odjela za svoj rad odgovaraju načelniku Sektora za konzervatorske odjele i inspekciju i pomoćniku ministra nadležnom za rad Uprave za zaštitu kulturne baštine.«.

Članak 7.

Ukupni okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ne mijenja se, ali se vrši preraspodjela postojećeg okvirnog broja službenika unutar ustrojstvenih jedinica Ministarstva kulture.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva utvrđuje se u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 8.

Ministar kulture, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 022-03/13-03/108

Urbroj: 50301-04/04-13-3

Zagreb, 3. listopada 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA KULTURE

Ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva kulture

Okvirni
broj
službenika i namještenika

 

 

1. KABINET MINISTRA

10

2. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

1

– neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1. Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

11

2.2. Služba za javnu nabavu i tehničke poslove

1

– neposredno u Službi, izvan sastava niže ustrojstvene jedinice

4

2.2.1. Pododsjek za tehničke poslove

17

2.3. Služba za informatizaciju i mrežne stranice Ministarstva

8

Glavno tajništvo Ministarstva – ukupno

43

3. UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1. Služba za javnu komunikaciju

1

3.1.1. Odjel za medije

5

3.1.2. Odjel za digitalizaciju

5

3.2. Služba za UNESCO

4

3.3. Sektor za međunarodne kulturne odnose i europske poslove

1

3.3.1. Služba za europske poslove i fondove Europske unije

8

3.3.2. Služba za kulturne i kreativne industrije

5

3.3.3. Služba za međunarodne kulturne odnose

1

3.3.3.1. Odjel za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju

5

3.3.3.2. Odjel za usklađivanje kulturnih politika

5

Uprava za međunarodne kulturne odnose, europske poslove i javnu komunikaciju – ukupno

41

4. UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

4.1. Sektor za zaštitu kulturne baštine

1

4.1.1. Služba za nepokretnu kulturnu baštinu

1

4.1.1.1. Odjel za pojedinačnu nepokretnu kulturnu baštinu, povijesne cjeline i krajolik

11

4.1.1.2. Odjel za arheologiju

5

4.1.2. Služba za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu

1

4.1.2.1. Odjel za pokretnu kulturnu baštinu

5

4.1.2.2. Odjel za etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu

5

4.1.3. Služba za dokumentaciju, registar i promociju kulturne baštine

1

4.1.3.1. Odjel za dokumentaciju kulturne baštine

9

4.1.3.2. Odjel za Registar kulturnih dobara

6

4.2. Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju

1

4.2.1. Konzervatorski odjel u Zagrebu

25

4.2.2. Konzervatorski odjel u Bjelovaru

6

4.2.3. Konzervatorski odjel u Krapini

6

4.2.4. Konzervatorski odjel u Sisku

5

4.2.5. Konzervatorski odjel u Osijeku

20

4.2.6. Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu

6

4.2.7. Konzervatorski odjel u Požegi

9

4.2.8. Konzervatorski odjel u Varaždinu

7

4.2.9. Konzervatorski odjel u Karlovcu

10

4.2.10. Konzervatorski odjel u Puli

14

4.2.11. Konzervatorski odjel u Rijeci

24

4.2.12. Konzervatorski odjel u Gospiću

5

4.2.13. Konzervatorski odjel u Zadru

11

4.2.14. Konzervatorski odjel u Šibeniku

11

4.2.15 Konzervatorski odjel u Splitu

23

4.2.16. Konzervatorski odjel u Trogiru

5

4.2.17. Konzervatorski odjel u Dubrovniku

18

4.2.18. Konzervatorski odjel u Imotskom

6

4.2.19. Konzervatorski odjel u Vukovaru

7

4.2.20. Služba za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine

11

Uprava za zaštitu kulturne baštine – ukupno

278

5. UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1. Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost

1

5.1.1. Služba za dramsku umjetnost i audiovizualnu djelatnost

8

5.1.2. Služba za glazbu

8

5.1.3. Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost

8

5.1.4. Služba za arhivsku djelatnost

5

5.2. Sektor za književno-nakladničku i knjižničnu djelatnost

1

5.2.1. Služba za knjigu i nakladništvo

8

5.2.2. Služba za knjižničnu djelatnost i promidžbu knjige

8

Uprava za razvoj kulture i umjetnosti – ukupno

48

6. UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1. Sektor za normativne i upravno-pravne poslove

1

6.1.1. Služba za normativne poslove u kulturi i medijima

9

6.1.2. Služba za upravno-pravne poslove u kulturi

8

6.2. Sektor za gospodarenje i financiranje

1

6.2.1. Služba za strateško planiranje i analitiku u kulturi i medijima

11

6.2.2. Služba za financiranje i računovodstvo

12

Uprava za pravne i financijske poslove – ukupno

43

7. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

4

UKUPNO MINISTARSTVO:

467

124 09.10.2013 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture