Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezi informiranja potrošača i o dodatnim pretpostavkama za izračun efektivne kamatne stope

NN 124/2013 (9.10.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezi informiranja potrošača i o dodatnim pretpostavkama za izračun efektivne kamatne stope

MINISTARSTVO FINANCIJA

2668

Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine« broj 75/2009 i 112/2012) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZI INFORMIRANJA POTROŠAČA I O DODATNIM PRETPOSTAVKAMA ZA IZRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

Članak 1.

U Pravilniku o obvezi informiranja potrošača i o dodatnim pretpostavkama za izračun efektivne kamatne stope (»Narodne novine« broj 14/2010), iza članka 1. dodaje se naslov i članak 1.a koji glase:

»PRIJENOS PRAVNIH AKATA EUROPSKE UNIJE

Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2011/90/EU od 14. studenoga 2011. o izmjeni dijela II. Priloga I. Direktivi 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća koji predviđa dodatne pretpostavke za izračun efektivne kamatne stope (SL L 296/35 15. studenoga 2011.)«

Članak 2.

Prilog III mijenja se i glasi:

DODATNE PRETPOSTAVKE ZA IZRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

U slučaju kada pretpostavke navedene u članku 20. Zakona o potrošačkom kreditiranju nisu dovoljne koriste se sljedeće dodatne pretpostavke za izračun EKS-a:

1. ako ugovor o kreditu daje potrošaču slobodu povlačenja novca na osnovi ugovora, smatra se da se ukupan iznos kredita povlači smjesta i u cijelosti;

2. ako ugovor o kreditu potrošaču daje slobodu povlačenja novca na osnovi ugovora općenito, ali nameće, između različitih načina povlačenja novca na osnovi ugovora, ograničenje u pogledu iznosa i vremenskog razdoblja, smatra se da se ukupan iznos kredita povlači najranijeg datuma predviđenog ugovorom i u skladu s ograničenjima povlačenja novca na osnovi ugovora;

3. ako su ugovorom o kreditu predviđeni različiti načini povlačenja novca na osnovi ugovora s različitim pristojbama ili kamatnim stopama, smatra se da se ukupan iznos kredita povlači po najvišoj pristojbi i kamatnoj stopi koje se primjenjuju na najuobičajenije mehanizme povlačenja tranše za ovu vrstu ugovora;

4. u slučaju prekoračenja ukupnog iznosa kredita, smatra se da se kredit povlači u cijelosti i tijekom cjelokupnog trajanja ugovora o kreditu. Ako nije poznato trajanje ugovora o kreditu, EKS se izračunava na temelju pretpostavke da je trajanje kredita tri mjeseca;

5. u slučaju ugovora o kreditu bez roka dospijeća, osim prekoračenja po računu, smatra se:

a) kredit se daje na rok od 1 godine počevši od dana početnog povlačenja novca po osnovi kredita, a zadnjom uplatom potrošač podmiruje preostalu glavnicu, kamatu i druge troškove ako ih ima;

b) potrošač otplaćuje glavnicu jednakim mjesečnim uplatama, počevši 1 mjesec od dana početnog povlačenja novca na osnovi ugovora o kreditu. U slučajevima u kojima se glavnica mora otplatiti isključivo u cijelosti, jednokratnom uplatom unutar svakog razdoblja otplate, smatra se da se uzastopna povlačenja novca na osnovi ugovora o kreditu i otplate čitave glavnice izvršavaju tijekom razdoblja od 1 godine. Kamate i drugi troškovi plaćaju se u skladu s tim povlačenjima novca na osnovi ugovora o kreditu i otplatama glavnice i kako je predviđeno ugovorom o kreditu.

Ugovor o kreditu bez roka dospijeća je ugovor o kreditu na neograničeno vrijeme koji uključuje kredite koji se moraju otplatiti u cijelosti ili nakon nekog razdoblja, a kada su otplaćeni, ponovno su na raspolaganju za povlačenje.

6. U slučaju ugovora o kreditu koji nisu prekoračenja po računu i ugovori o kreditu bez roka dospijeća, navedeni u točkama 4. i 5.:

a) ako se datum ili iznos otplate glavnice koju treba izvršiti potrošač ne mogu sa sigurnošću utvrditi, smatra se da se otplata izvršava na najraniji datum predviđen u ugovoru o kreditu i u najmanjem iznosu koji ugovor o kreditu predviđa;

b) ako datum sklapanja ugovora o kreditu nije poznat, smatra se da je datum početnog povlačenja novca po osnovi ugovora datum koji rezultira najkraćim razmakom između tog datuma i datuma prve uplate koju treba izvršiti potrošač.

7. U slučaju kada se datum ili iznos uplate koju treba izvršiti potrošač ne mogu sa sigurnošću utvrditi na temelju ugovora o kreditu ili pretpostavki navedenih u točkama 4., 5. i 6. smatra se da se uplata izvršava u skladu s datumima i uvjetima koje određuje vjerovnik, a ako oni nisu poznati:

a) kamatni troškovi se plaćaju zajedno s otplatama glavnice;

b) nekamatni troškovi izraženi kao jednokratni iznos plaćaju se na dan sklapanja ugovora o kreditu;

c) nekamatni troškovi izraženi kao odvojene uplate plaćaju se u redovitim vremenskim razmacima, počevši s danom prve otplate glavnice, a ako iznos takvih uplata nije poznat, smatra se da su iznosi jednaki;

d) zadnjom uplatom poravnavaju se preostala glavnica, kamate i drugi troškovi, ako ih ima.

8. ako nije dogovorena gornja granica kredita, pretpostavlja se da je ta gornja granica 10.000 kuna;

9. ako su za ograničeno vremensko razdoblje ili za ograničeni iznos ponuđene različite kamatne stope i pristojbe, smatra se da su kamatne stope i pristojbe najveće stope tijekom cjelokupnog trajanja ugovora o kreditu;

10. za ugovore o potrošačkim kreditima za koje je dogovorena fiksna kamatna stopa u odnosu na početno vremensko razdoblje, na kraju kojega se određuje nova kamatna stopa koja se dalje periodično prilagođava u skladu s nekim dogovorenim pokazateljem, izračun EKS-a temelji se na pretpostavci da je na kraju razdoblja fiksne kamatne stope, kamatna stopa ista kao i u trenutku izračuna EKS-a, na temelju vrijednosti dogovorenog pokazatelja u tom trenutku.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/322

Urbroj: 513-11/13-11

Zagreb, 26. rujna 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.