Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga

NN 124/2013 (9.10.2013.), Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2671

Na temelju članka 507.j stavka 2. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine« br. 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 123/08., 57/11., 148/11. – pročišćeni tekst i 25/13.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE EUROPSKOG PLATNOG NALOGA I PRIGOVORA PROTIV EUROPSKOG PLATNOG NALOGA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje način podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga, sve radi provedbe sljedećeg akta Europske unije:

– Uredbe (EZ) br. 1896/2006. Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju Europskog postupka za izdavanje platnoga naloga (SL L EU br. L 399) (u daljnjem tekstu: Uredba br. 1896/2006.).

II. NAČIN PODNOŠENJA PODNESAKA

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje europskog platnog naloga i prigovor protiv europskog platnog naloga, podnose se na obrascima propisanim Uredbom br. 1896/2006.

Članak 3.

Podnesci iz članka 2. ovog Pravilnika podnose se nadležnom sudu u papirnatom obliku neposredno ili preko pošte.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Trgovački sud u Zagrebu, kao isključivo nadležan sud za odlučivanje o zahtjevima za izdavanje i preispitivanje, kao i za davanje potvrde o ovršnosti europskoga platnog naloga, objavit će obrasce propisane Uredbom br. 1896/2006 na svojim internetskim stranicama najkasnije osam dana nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/48

Urbroj: 514-04-01-02-01/1-13-1

Zagreb, 27. rujna 2013.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.