Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama

NN 125/2013 (11.10.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama

HRVATSKI SABOR

2679

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZADRUGAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. rujna 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-017215

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 2. listopada 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZADRUGAMA

Članak 1.

U Zakonu o zadrugama (»Narodne novine«, br. 34/11.) u članku 2. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Povredu zadružnih načela i/ili vrednota rješenjem utvrđuje ured državne uprave u županiji na prijedlog člana zadruge, predstavnika zadruge ili zadružnog saveza, Hrvatskog saveza zadruga te druge pravne ili fizičke osobe koja dokaže pravni interes.«.

Članak 2.

U članku 15. stavku 4. riječi: »gospodarstva i poduzetništva« zamjenjuju se riječima: »poduzetništva i obrta«.

Članak 3.

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za obavljanje svojih djelatnosti zadruga može zapošljavati radnike.«.

Članak 4.

U članku 50. stavku 2. riječi: »gospodarstva i poduzetništva« zamjenjuju se riječima: »poduzetništva i obrta«.

Članak 5.

Iza članka 50. dodaje se članak 50.a koji glasi:

»Članak 50.a

(1) Hrvatski savez zadruga ima javne ovlasti:

– vodi evidenciju zadruga, zadružnih saveza i drugih članova.

(2) Potvrde, uvjerenja i druge isprave koje izdaje Hrvatski savez zadruga u obavljanju javnih ovlasti su javne isprave.«.

Članak 6.

U članku 52. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prava i obveze članovi Hrvatskog saveza zadruga ostvaruju putem teritorijalnih, strukovnih, specijaliziranih i drugih zadružnih saveza te drugih oblika organiziranja i rada sukladno s odredbama Statuta Hrvatskog saveza zadruga.«.

Stavak 2. briše se.

Članak 7.

U članku 53. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Statut donosi Predstavnička skupština Hrvatskog saveza zadruga uz prethodno pribavljenu suglasnost ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt.«.

Članak 8.

U članku 54. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Tijela Hrvatskog saveza zadruga su Predstavnička skupština, Nadzorni odbor, Upravni odbor i Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga.«.

Članak 9.

Iza članka 54. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 54.a, 54.b, 54.c i 54.d koji glase:

»Predstavnička skupština

Članak 54.a

(1) Hrvatskim savezom zadruga upravljaju članovi putem svojih predstavnika u Predstavničkoj skupštini Hrvatskog saveza zadruga. U Predstavničkoj skupštini zastupljenost zadružnih saveza se osigurava na način da svaki zadružni savez ima po jednog predstavnika.

(2) Predstavničku skupštinu Hrvatskog saveza zadruga čine predstavnici zadruga, zadružnih saveza te dragovoljnih članova, a sve u skladu s odredbama Statuta Hrvatskog saveza zadruga.

(3) Predstavnik zadruga, zadružnih saveza te dragovoljnih članova u Predstavničkoj skupštini može biti: upravitelj, predsjednik skupštine ili predsjednik nadzornog odbora zadruge, zakonski zastupnik zadružnog saveza.

(4) Izbore za Predstavničku skupštinu provodi Povjerenstvo za provođenje izbora. Povjerenstvo ima pet članova koje imenuje ministar nadležan za poduzetništvo i obrt.

(5) Izbori za Predstavničku skupštinu provode se na način da se predstavnici zadruga za Predstavničku skupštinu Hrvatskog saveza zadruga biraju neposrednim izborom po županijama, a proporcionalno udjelu broja zadruga pojedine županije u ukupnom broju zadruga upisanih u Evidenciju zadruga, zadružnih saveza i ostalih članova Hrvatskog saveza zadruga.

(6) Postupak provedbe izbora za Predstavničku skupštinu, u skladu s odredbama iz stavka 5. ovoga članka, detaljno utvrđuje odlukom Povjerenstvo za provođenje izbora uz prethodno pribavljenu suglasnost ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt.

Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga

Članak 54.b

(1) Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga predstavlja i zastupa Hrvatski savez zadruga i odgovara za zakonitost njegovog rada te obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom Hrvatskog saveza zadruga.

(2) Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga ne može biti član Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor

Članak 54.c

Nadzorni odbor nadzire provođenje Statuta i drugih općih akata Hrvatskog saveza zadruga te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza njezinih članova, nadzire financijsko i materijalno poslovanje Hrvatskog saveza zadruga i druge poslove određene ovim Zakonom i Statutom.

Upravni odbor

Članak 54.d

Upravni odbor Hrvatskog saveza zadruga provodi odluke i zaključke Predstavničke skupštine te obavlja druge poslove određene ovim Zakonom i Statutom.«.

Članak 10.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Sredstva za rad Hrvatskog saveza zadruga osiguravaju se iz članarina, prihoda od imovine, naknade za usluge, potpora, donacija i drugih izvora. Odluku o visini članarine donosi Predstavnička skupština Hrvatskog saveza zadruga uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt.«.

Članak 11.

U članku 56. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Zadruge mogu osnivati i udruživati se u teritorijalne, strukovne i specijalizirane zadružne saveze radi promicanja zadrugarstva i zajedničkih interesa.

(2) Zadružni savezi su pravne osobe upisane u sudski registar sukladno s pravilima za upis zadruga te s drugim oblicima organiziranja i rada i Hrvatskim savezom zadruga čine jedinstvo zadružnog sustava.

(3) Statutom zadružnog saveza pobliže se uređuju: naziv, OIB i sjedište zadružnog saveza, ciljevi, poslovi i zadaci, tijela zadružnog saveza i njihov djelokrug rada, sastav, način i postupak izbora i opoziva tih tijela, trajanje mandata, zastupanja zadružnog saveza i druga pitanja važna za rad zadružnog saveza.«.

U stavku 4. riječi: »gospodarstvo i poduzetništvo« zamjenjuju se riječima: »poduzetništvo i obrt«.

Članak 12.

Naziv glave X. mijenja se i glasi: »NADZOR I PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 13.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provodi ministarstvo nadležno za poslove poduzetništva i obrta.

(2) U provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za poslove poduzetništva i obrta može od Hrvatskog saveza zadruga tražiti odgovarajuća izvješća i podatke.

(3) Izvješća i podatke iz stavka 2. ovoga članka Hrvatski savez zadruga je obvezan dostaviti ministru nadležnom za poduzetništvo i obrt u roku od 30 dana ili u istom roku izvijestiti o razlozima zbog kojih ih nije u mogućnosti dostaviti.

(4) Hrvatski savez zadruga je obvezan ministarstvu nadležnom za poduzetništvo i obrt podnijeti godišnje Izvješće o radu do 1. ožujka iduće godine za prethodnu godinu.«.

Članak 14.

Iza članka 70. dodaje se članak 70.a koji glasi:

»Članak 70.a

Ako u provedbi nadzora iz članka 70. Ministarstvo nadležno za poslove poduzetništva i obrta ocjeni da postoje određene nezakonitosti ili nepravilnosti u radu ili postupanju Hrvatskog saveza zadruga, poduzet će mjere radi otklanjanja nezakonitosti ili nepravilnosti, a osobito:

– poništiti ili ukinuti u cijelosti ili djelomično odluku tijela Hrvatskog saveza zadruga koja je donesena protivno odredbama ovoga Zakona ili drugog akta donesenog na temelju ovoga Zakona,

– neposredno donijeti odluke iz nadležnosti Predstavničke skupštine, Nadzornog odbora, Upravnog odbora i predsjednika Hrvatskog saveza zadruga, kad ocjeni da se na drugi način ne može izvršiti ovaj Zakon ili drugi akt donesen na temelju ovoga Zakona,

– neposredno obaviti poslove koji su ovim Zakonom ili drugim aktom doneseni na temelju ovoga Zakona dani u nadležnost jednom od tijela Hrvatskog saveza zadruga na njihov trošak, kad se ocjeni da se na drugi način ne može izvršiti ovaj Zakon ili drugi akt donesen na temelju ovoga Zakona,

– poduzeti i druge mjere u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima.«.

Članak 15.

U članku 71. stavku 1. iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. ako se u svojem radu ne pridržava zadružnih načela i/ili vrednota (članak 2. stavak 1., 2., 3. i 4.).«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Povjerenstvo za provođenje izbora za prvu Predstavničku skupštinu imenuje ministar nadležan za poduzetništvo i obrt u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka će donijeti odluku iz članka 9. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 54.a stavak 6. Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka će provesti postupak izbora za Predstavničku skupštinu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 17.

(1) Prva Predstavnička skupština će na dan njezina konstituiranja na istoj sjednici imenovati članove Nadzornog odbora Hrvatskog saveza zadruga.

(2) Hrvatski savez zadruga je dužan uskladiti Statut, pravilnike i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od konstituiranja Predstavničke skupštine.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/184

Zagreb, 27. rujna 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.