Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora

NN 125/2013 (11.10.2013.), Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora

MINISTARSTVO FINANCIJA

2689

Na temelju članka 121. stavak 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 52. stavak 7. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 86.c. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine« broj 108/12, 144/12 i 81/13) i Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine« broj 112/13) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I SLUŽBENOJ ZNAČKI INSPEKTORA FINANCIJSKOG I PRORAČUNSKOG NADZORA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac i sadržaj službene iskaznice i izgled službene značke inspektora financijskog i proračunskog nadzora, vođenje upisnika o službenim iskaznicama i službenim značkama te način njihova izdavanja, uporabe i zamjene.

(2) Obrazac službene iskaznice i izgled službene značke tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, neutralni su i obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 3.

Službena iskaznica inspektora financijskog i proračunskog nadzora (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađena je od polimernog materijala, veličine 85,6 x 53,98 mm sa zaobljenim rubovima.

Prednja strana iskaznice sadržava:

– na gornjoj je lijevoj strani grb Republike Hrvatske i tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, a ispod teksta naziv: SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA FINANCIJSKOG I PRORAČUNSKOG NADZORA, te ime i prezime inspektora.

– desno od teksta prazan je prostor za fotografiju 30 x 35 mm,

– ispod fotografije crnom je bojom ispisan serijski broj iskaznice.

Poleđina iskaznice sadržava:

– u gornjem je dijelu naznaka OVLASTI, a ispod toga tekst:

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je obavljati inspekcijski nadzor i poduzimati propisane mjere i radnje u skladu s propisima o proračunskom nadzoru i drugim posebnim propisima, obavljati inspekcijski nadzor davatelja koncesija i ovlaštenika koncesije u skladu s propisima o koncesijama te financijske nadzore u skladu s propisima o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, propisima o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija i drugim posebnim propisima.«

– u donjem je dijelu u sredini mjesto za pečat,

– u donjem lijevom dijelu ispisano je mjesto i datum izdavanja iskaznice,

– u donjem je desnom dijelu mjesto za potpis ministra.

Članak 4.

Službena značka inspektora financijskog i proračunskog nadzora (u daljnjem tekstu: značka) izrađena je od metala u niskom reljefu i okrugloga je oblika promjera 55 mm.

Vanjski rub u obliku je hrvatskog pletera na kojem su u sredini na vrhu ispisana slova RH.

U središnjem dijelu značke nalazi se grb Republike Hrvatske oko kojega su ovalno ispisane riječi: MINISTARSTVO FINANCIJA i FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR.

Na donjem dijelu značke nalazi se prostor u koji se upisuje broj značke.

Značka je poniklana, tekst i broj značke na znački izrađen je tamno plavim emajlom, dok su polja unutar grba Republike Hrvatske izrađena crvenim i bijelim emajlom.

Članak 5.

(1) Inspektor financijskog i proračunskog nadzora nosi iskaznicu i značku prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora.

(2) Iskaznica i značka nose se u kožnom povezu tamno plave boje, dvostrukoga pregiba, a veličina svakoga pregiba je 9 x 12 cm.

(3) Na prednjoj strani kožnog poveza iz stavka 2. ovoga članka utisnut je u reljefu grb Republike Hrvatske i naziv »FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR«

Članak 6.

(1) Upisnik o izdanim iskaznicama i značkama vodi Ministarstvo financija.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka sadržava: evidencijski broj, ime i prezime inspektora, broj iskaznice, broj značke, klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj rješenja o rasporedu na radno mjesto inspektora, datum izdavanja iskaznice i značke, potpis inspektora, datum vraćanja ili poništenja iskaznice i značke, potpis inspektora, napomena, potpis osobe koja vodi upisnik.

(3) Obrazac Upisnika tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

(1) Inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku, odnosno na drugi način ostane bez iskaznice ili značke, dužan je o tome odmah obavijestiti neposredno nadređenog čelnika.

(2) Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka oglasi nevažećom u »Narodnim novinama«.

(3) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove iskaznice ili značke snosi inspektor koji je iskaznicu ili značku izgubio ili na drugi način ostao bez nje.

Članak 8.

Inspektor kojem prestane državna služba u Ministarstvu financija, ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto, dužan je odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana prestanka obavljanja poslova inspektora financijskog i proračunskog nadzora, predati službenu iskaznicu i službenu značku Ministarstvu financija radi poništenja i upisa činjenice poništenja u upisnik o izdanim službenim iskaznicama i službenim značkama inspektora financijskog i proračunskog nadzora.

Članak 9.

(1) Inspektoru koji je udaljen iz službe oduzet će se iskaznica i značka za vrijeme dok traje udaljenje iz službe.

(2) Rješenjem kojim je inspektor udaljen iz službe određuje se i oduzimanje iskaznice i značke.

(3) Na dan primitka rješenja iz stavka 2. ovoga članka inspektor je dužan vratiti iskaznicu i značku.

Članak 10.

Iskaznice izdane prema Pravilniku o službenoj iskaznici inspektora proračunskog nadzora (»Narodne novine«, broj 20/09) vrijedit će do izdavanja novih iskaznica nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora proračunskog nadzora (»Narodne novine«, broj 20/09).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/364

Urbroj: 513-08-04-13-1

Zagreb, 27. rujna 2013.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICEPRILOG 2.

IZGLED SLUŽBENE ZNAČKE

PRILOG 3.

UPISNIK O IZDANIM I VRAĆENIM ISKAZNICAMA I ZNAČKAMA INSPEKTORA ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR

UPISNIK O IZDANIM I VRAĆENIM ISKAZNICAMA I ZNAČKAMA INSPEKTORA FINANCIJSKOG I PRORAČUNSKOG NADZORA

Evidencijski
broj

Ime i prezime
inspektora

Broj
iskaznice

Broj
značke

Klasifikacijska oznaka
i urudžbeni broj rješenja o rasporedu na radno mjesto inspektora

Datum
izdavanja
iskaznice i značke

Potpis
inspektora

Datum
vraćanja ili poništenja iskaznice i značke

Potpis
inspektora

Napomena

Potpis
osobe koja vodi upisnik

125 11.10.2013 Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora 125 11.10.2013 Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora