Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju

NN 125/2013 (11.10.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju

MINISTARSTVO FINANCIJA

2690

Na temelju članka 20. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (»Narodne novine« broj 60/08) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU

Članak 1.

U Pravilniku o osobnom identifikacijskom broju (»Narodne novine» broj 1/09 i 117/10) članak 3. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske, u smislu Zakona, smatraju se tijela državne uprave, trgovačka društva, ustanove, zajednice ustanova, banke, kreditne institucije, fondovi, leasing društva, udruge, vjerske zajednice, političke stranke, zaklade, fundacije, vijeća nacionalnih manjina, koordinacija vijeća nacionalnih manjina, turističke zajednice, umjetničke organizacije, strana predstavništva, strane podružnice i ostale pravne osobe.«.

Članak 2.

Članak 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) iznimno od stavka 2. ovoga članka, za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnog identifikacijskog broja pri osnivanju trgovačkog društva nadležno tijelo dostavlja: naziv tvrtke, skraćeni naziv, prijevod naziva, adresu sjedišta, pravni oblik (javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje,dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, inozemni osnivač podružnice i ostalo), datum upisa, osobni identifikacijski broj osnivača društva, osobni identifikacijski broj ovlaštene osobe za zastupanje društva i podatak o matičnom broju subjekta (MBS).«.

Članak 3.

Iza članka 14. dodaje se članak 14.a koji glasi:

»Članak 14.a

(1) Osobni identifikacijski broj određuje se i dodjeljuje poreznom obvezniku koji nema sjedište u tuzemstvu temeljem podnesenog zahtjeva za povrat poreza na dodanu vrijednost putem elektroničkog portala države članice.

(2) Za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja koriste se informacije iz elektroničkog zahtjeva za povrat poreza na dodanu vrijednost, a osobito ime i prezime (naziv) i potpuna adresa poreznog obveznika koji traži povrat poreza na dodanu vrijednost.

(3) Ministarstvo financija – Porezna uprava nakon zaprimljenog zahtjeva za povrat poreza na dodanu vrijednost, koji sadrži informacije iz stavka 2. ovog članka, provodi postupak određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja.«.

Članak 4.

Članak 27. točka 3. mijenja se i glasi:

»o početku stečaja i likvidacije, o osobnom identifikacijskom broju stečajnog upravitelja i likvidatora te o stečaju, likvidaciji, prestanku pripajanjem, prestanku podjelom, prestanku spajanjem ili drugom načinu prestanka pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske.«.

Članak 27. točka 4. mijenja se i glasi:

»o odjavi adrese prebivališta odnosno boravišta i razlogu odjave adrese prebivališta odnosno boravišta na području Republike Hrvatske za stranu fizičku osobu.«.

Članak 5.

Članak 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) obrazac Potvrde izdaje se u papirnatom obliku i sadrži:

– naziv »Potvrda o osobnom identifikacijskom broju«

– podatak o osobnom identifikacijskom broju

– podatak o imenu i prezimenu/ nazivu obveznika broja

– podatak o godini rođenja/ mjestu osnivanja, upisa

– pečat i potpis

– datum izdavanja i naziv nadležnog tijela koje izdaje Potvrdu: Ministarstvo financija- Porezna uprava.«.

Članak 6.

Članak 51. stavak 1. mijena se i glasi:

»(1) obveznik broja može postaviti Upit u Evidenciju putem sms-poruke ili putem web-sevisa, identificirajući se imenom i prezimenom, jedinstvenim matičnim brojem građana (MBG) ili imenom i prezimenom i brojem osobne iskaznice, ovisno o vrsti upita.«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/13-01/2578

Urbroj: 513-07-21-01/13-1

Zagreb, 24. rujna 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.

ZAHTJEV ZA ODREĐIVANJEM I DODJELJIVANJEM OSOBNOGA IDENTIFIKACIJSKOG BROJA


1. FIZIČKA OSOBA

MBG
1.1. Osnovni podaci

Ime


Prezime


Spol


Rođ. prezime


Datum rođenja


Mjesto rođenja


Država rođenja


Državljanstvo


Adresa prebivališta


1.2. Podaci o identifikacijskom dokumentu

Broj osobne iskaznice


Datum važenja


Broj putovnice

   

Datum važenja


Zemlja izdavanja


Broj europske osobne iskaznice


Datum važenja

   

Zemlja izdavanja

  

Identifikacijski dok. iz države državljanstva


Datum važenja


Zemlja izdavanja


1.3. Podaci o roditeljima


Otac

Majka

OIBMBGIme                                  PrezimeRođ. prezime2. PRAVNA OSOBA

MB

2.1. Osnovni podaci

Naziv


Skraćeni naziv


Prijevod


Vrsta pravne osobe


Pravni oblik

                                        

Adresa sjedišta


Mjesto i država osnivanja


Datum upisa


3. Popis priloženih isprava_______________________
 Potpis podnositelja zahtjeva

Datum uručivanja potvrde ____________

_______________________
    Potpis službene osobe

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE ZAHTJEVA

1. Ovaj obrazac podnosi se radi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja.

2. Obrazac se podnosi mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Mjesno nadležnom ispostavom Porezne uprave smatra se ispostava Porezne uprave nadležna prema adresi prebivališta hrvatskog državljana odnosno prema adresi sjedišta pravne osobe u Republici Hrvatskoj. Mjesno nadležnom ispostavom Porezne uprave za stranu osobu i hrvatskog državljana koji nema adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj smatra se ispostava Porezne uprave nadležna prema mjestu gdje je nastao povod za praćenje. Ako se mjesna nadležnost ne može utvrditi, obrazac se podnosi Poreznoj upravi – Područnom uredu Zagreb.

3. Obrazac podnosi osoba odnosno njezin zakonski zastupnik, koja traži određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja, a osobno ga potpisuje (Potpis podnositelja zahtjeva).

4. Fizičke osobe hrvatski državljani i strane fizičke osobe ispunjavaju točke 1. i 3. obrasca, dok pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i izvan sjedišta Republike Hrvatske ispunjavaju točke 2. i 3. obrasca.

5. Pod točkom 1. Fizička osoba navodi se jedinstveni matični broj građana (MBG).

6. Pod točkom 1.1. Osnovni podaci navodi se: ime, prezime, spol (muški/ženski), rođeno prezime, datum rođenja (dan, mjesec, godina), mjesto rođenja, država rođenja, državljanstvo, adresa prebivališta (država, grad/općina, naselje, ulica i kućni broj).

7. Pod točkom 1.2. Podaci o identifikacijskom dokumentu navodi se:

za hrvatskog državljanina broj osobne iskaznice, datum važenja

za stranu fizičku osobu broj putovnice, datum važenja i zemlja koja je izdala putovnicu, a u slučaju kada osoba ne posjeduje putovnicu, navodi europsku osobnu iskaznicu, datum važenja i zemlju izdavanja ili identifikacijski dokument iz države državljanstva, datum važenja, zemlju izdavanja uz dokaz o pripadajućem državljanstvu

8. Pod točkom 1.3. Podaci o roditeljima navodi se: OIB, MBG, ime i prezime, rođeno prezime.

9. Podaci se pod točkama 5. – 8. navode pod uvjetom da postoje traženi podaci za podnositelja zahtjeva.

10. Pod točkom 2. Pravna osoba navodi se matični broj (MB).

11. Pod točkom 2.1. Osnovni podaci navodi se: naziv, skraćeni naziv, prijevod, vrsta pravne osobe, pravni oblik – ako postoji (trgovačko društvo – d.o.o., d.d., k.d., j.t.d.;), adresa sjedišta (država, grad/općina, naselje, ulica i kućni broj), mjesto i država osnivanja, datum upisa.

12. Pod točkom 3. Popis priloženih isprava navodi se popis isprava koje se kao preslike prilažu obrascu.

13. Na obrascu službena osoba označuje datum uručivanja Potvrde i potpisuje obrazac.

125 11.10.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju 125 11.10.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju