Pravilnik o izmjenama Pravilnika o industrijskom dizajnu

NN 125/2013 (11.10.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o industrijskom dizajnu

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

2695

Na temelju članka 61. Zakona o industrijskom dizajnu (»Narodne novine«, broj 173/2003, 76/2007, 30/2009 i 49/2011) ministar nadležan za rad Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, na prijedlog ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU

Članak 1.

U Pravilniku o industrijskom dizajnu (»Narodne novine«, broj 72/2004, 117/2007 i 66/2011) u članku 2. stavak 2. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. podatke i dokaze o prvenstvu, u skladu s člankom 29. i člankom 30. Zakona o industrijskom dizajnu, s jasnom naznakom dizajna na koji se odnosi istovjetnost s dizajnom u prijavi.«

Članak 2.

Naslov iznad članka 23. c i članak 23. c mijenjaju se i glase:

Podnošenje prijave i naknadnih podnesaka podnositelja prijave u elektroničkom obliku

Članak 23.c

(1)Prijava za registraciju industrijskog dizajna i naknadni podnesci podnositelja prijave u postupku registracije i održavanja industrijskog dizajna u vrijednosti mogu se podnijeti u elektroničkom obliku korištenjem usluge podnošenja elektroničke prijave i naknadnih podnesaka, dostupne putem internetske stranice Zavoda.

(2) Zavod na svojoj internetskoj stranici objavljuje tehničke preduvjete za ostvarivanje elektroničke komunikacije za podnošenje prijave odnosno naknadnih podnesaka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Podnositelj prijave koji želi podnijeti prijavu odnosno naknadne podneske u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obavezan je osigurati tehničke preduvjete podnošenja elektroničkim putem. Zavod će osigurati potrebnu programsku podršku radi njihovog zaprimanja elektroničkim putem.

(3) Prilikom podnošenja prijave odnosno naknadnih podnesaka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka podnositelj je obavezan koristiti kvalificirane certifikate koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata.

(4) Smatra se da su prijava odnosno naknadni podnesci zaprimljeni u Zavodu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka kada je automatiziranom radnjom verificiran napredni elektronički potpis podnositelja prijave.

(5) Obavijest o uspješno zaprimljenoj prijavi odnosno naknadnim podnescima podnesenim u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Zavod će poslati podnositelju elektroničkom poštom s naznačenim privremenim evidencijskim brojem te datumom i vremenom zaprimanja prijave, odnosno naknadnih podnesaka.

(6) Ako se prijava odnosno naknadni podnesci podnose u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, na istovjetan način podnose se prilozi koji se prilažu uz prijavu. Prijave odnosno naknadni podnesci dostavljeni elektroničkim putem s naprednim elektroničkim potpisom smatraju se vlastoručno potpisanim.

(7) Prilozi uz prijavu odnosno naknadni podnesci dostavljeni u skladu sa stavkom 1. ovoga članka smatrat će se izvornicima dokumenata, a podnositelj potpisivanjem naprednim elektroničkim potpisom jamči istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/00128

Urbroj: 533-18-13-0003

Zagreb, 30. rujna 2013.

Ministar

dr. sc. Željko Jovanović, v. r.