Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o žigu

NN 125/2013 (11.10.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o žigu

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

2696

Na temelju članka 83. Zakona o žigu (»Narodne novine« broj 173/2003, 76/2007, 30/2009 i 49/2011), ministar nadležan za rad Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, na prijedlog ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ŽIGU

Članak 1.

U Pravilniku o žigu (»Narodne novine« broj 117/2007 i 66/2011) u članku 14. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Ako se prigovor temelji na ranijem žigu iz članka 6. Zakona, čija zaštita je priznata ili je podnesen zahtjev za priznanjem zaštite na teritoriju Republike Hrvatske temeljem međunarodnih sporazuma koji vrijede u Republici Hrvatskoj ili na ranijem žigu iz članka 67.c. Zakona, podnositelj prigovora dužan je dostaviti popis proizvoda i usluga ranijeg žiga na kojem se temelji prigovor na hrvatskom jeziku.

(5) Ako se prigovor odnosi na žig za koji je podnesen zahtjev za priznanjem zaštite na teritoriju Republike Hrvatske temeljem međunarodnih sporazuma koji vrijede u Republici Hrvatskoj, podnositelj prigovora dužan je dostaviti popis proizvoda i usluga žiga u odnosu na koji se podnosi prigovor na hrvatskom jeziku.«

Članak 2.

U članku 24. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako se zahtjev za opoziv žiga odnosi na žig čija zaštita je priznata na teritoriju Republike Hrvatske temeljem međunarodnih sporazuma koji vrijede u Republici Hrvatskoj, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti popis proizvoda i usluga tog žiga na hrvatskom jeziku.«

Članak 3.

U članku 26. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ako se zahtjev za proglašavanje ništavim temelji na ranijem žigu iz članka 6. Zakona čija zaštita je priznata na teritoriju Republike Hrvatske temeljem međunarodnih sporazuma koji vrijede u Republici Hrvatskoj ili na ranijem žigu iz članka 67.c. Zakona, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti popis proizvoda i usluga ranijeg žiga na kojem se temelji zahtjev na hrvatskom jeziku.

(4) Ako se zahtjev za proglašavanje ništavim odnosi na žig čija zaštita je priznata na teritoriju Republike Hrvatske temeljem međunarodnih sporazuma koji vrijede u Republici Hrvatskoj, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti popis proizvoda i usluga žiga u odnosu na koji se podnosi zahtjev na hrvatskom jeziku.«

Članak 4.

Naslov iznad članka 35. i članak 35. mijenjaju se i glase:

»Podnošenje prijave i naknadnih podnesaka podnositelja prijave u elektroničkom obliku

Članak 35.

(1) Prijava za registraciju žiga i naknadni podnesci podnositelja prijave u jednostranačkom postupku registracije i održavanja žiga u vrijednosti mogu se podnijeti u elektroničkom obliku korištenjem usluge podnošenja elektroničke prijave i naknadnih podnesaka dostupne putem internetske stranice Zavoda.

(2) Zavod na svojoj internetskoj stranici objavljuje tehničke preduvjete za ostvarivanje elektroničke komunikacije za podnošenje prijave odnosno naknadnih podnesaka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Podnositelj prijave koji želi podnijeti prijavu odnosno naknadne podneske u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obavezan je osigurati tehničke preduvjete podnošenja elektroničkim putem. Zavod će osigurati potrebnu programsku podršku radi njihovog zaprimanja elektroničkim putem.

(3) Prilikom podnošenja prijave odnosno naknadnih podnesaka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka podnositelj je obavezan koristiti kvalificirane certifikate koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata.

(4) Smatra se da su prijava odnosno naknadni podnesci zaprimljeni u Zavodu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka kada je automatiziranom radnjom verificiran napredni elektronički potpis podnositelja prijave.

(5) Obavijest o uspješno zaprimljenoj prijavi odnosno naknadnim podnescima podnesenim u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Zavod će poslati podnositelju elektroničkom poštom s naznačenim privremenim evidencijskim brojem te datumom i vremenom zaprimanja prijave, odnosno naknadnih podnesaka.

(6) Ako se prijava, odnosno naknadni podnesci podnose u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, na istovjetan način podnose se prilozi koji se prilažu uz prijavu. Prijave odnosno naknadni podnesci dostavljeni elektroničkim putem s naprednim elektroničkim potpisom smatraju se vlastoručno potpisanim.

(7) Prilozi uz prijavu odnosno naknadni podnesci dostavljeni u skladu sa stavkom 1. ovoga članka smatrat će se izvornicima dokumenata, a podnositelj potpisivanjem naprednim elektroničkim potpisom jamči istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/00127

Urbroj: 533-18-13-0003

Zagreb, 30. rujna 2013.

Ministar

dr. sc. Željko Jovanović, v. r.