Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 125/2013 (11.10.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2703

Na osnovi članka 24. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 44. sjednici održanoj 25. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03., 32/03., 43/03., 203/03., 30/05., 88/05., 136/06., 16/07., 40/07., 57/07., 80/07., 84/07., 98/07., 111/07. 130/07., 54/08., 85/08., 133/08., 2/09., 10/09., 17/09., 110/10., 49/13., 65/13., 99/13. i 103/13., u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke:

– iza šifre 34499 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

34553

MR angiografija intrakarnijskih
krvnih žila mozga 3D TOF tehnikom
(za MR uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

132,00

69,671

Ing. fizike

54,00

   1

Ing. med. rada

132,00

34554

MR angiografsko praćenje i procjena
nakon embolizacija aneurizmi 3D TOF
tehnikom (za MR uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

132,00

69,671

Ing. fizike

54,00

1

Rad. tehnolog

132,00

34555

MR angiografija vratnih krvnih žila
3D TOF tehnikom (za MR uređaj
snage 3T)

1

Liječnik spec.

132,00

69,671

Ing. fizike

54,00

1

Rad. tehnolog

132,00

34556

MR angiografija i karakterizacija
plakova krvnih žila (za MR uređaj
snage 3T)

1

Liječnik spec.

168,00

82,131

Ing. fizike

36,00

1

Rad. tehnolog

168,00

34557

MR venografija duralnih sinusa 3D TOF
tehnikom sa saturacijom (za MR
uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

96,00

37,56


1

Ing. fizike

60,00

34558

MR prsnog koša: medijastinum sa
saturacijom masti i prikazom limfnih
čvorova (za MR uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

192,00

73,37


1

Rad. tehnolog

108,00

34559

MR jetre sa spektralnom saturacijom
pojedinih tkivnih komponenti (za MR
uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

192,00

73,37


1

Rad. tehnolog

108,00

«.

– iza šifre 34560 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

34561

MR gušterače s dvostrukim eho vremenom i
saturacijom signala intraabdominalne i
retroperitonealne masti (za MR uređaj
snage 3T)

     1

Liječnik spec.

132,00

53,62


1

Rad. tehnolog

96,00

34562

MR slezene s DWI i perfuzijskom
tehnikom (za MR uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

132,00

53,62


1

Rad. tehnolog

96,00

34563

MR bubrega s difuzijom i perfuzijom
(za MR uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

132,00

53,62


1

Rad. tehnolog

96,00

34564

MR nadbubrežne žlijezde višestrukim
eho tehnikama snimanja (za MR uređaj
snage 3T)

1

Liječnik spec.

132,00

53,62


1

Rad. tehnolog

96,00

34565

MR retroperitoneuma s prikazom limfnih
čvorova i dinamikom kontrastne imbibicije
(za MR uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

192,00

73,37


1

Rad. tehnolog

108,00

«.

– iza šifre 34566 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

34567

MR prostate s endorektalnom sondom (za MR uređaj snage 3T)

1

1

Liječnik    spec.
Rad. tehnolog

168,00

144,00

71,42


«.

– šifra 34575 i podaci pod šifrom, brišu se

– iza šifre 34574 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

34576

MR pelvimetrija (za MR uređaj snage 3T)

1   

Liječnik spec.

132,00

69,671

Ing. fizike

54,00

1

Rad. tehnolog

132,00

34578

MR karakterizacija hrskavičnih zglobnih
ploha (za MR uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

168,00

82,131

Ing. fizike

36,00

1

Rad. tehnolog

168,00

34579

MR artroskopija (za MR uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

144,00

71,421

Ing. fizike

36,00

1

Rad. tehnolog

144,00

34581

MR funkcionalno snimanje BOLD osjetljivom
tehnikom – kogntivni, senzorički ili motorički
stimulusi (za MR uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

144,00

89,711

Liječnik spec.

120,00

1

Rad. tehnolog

72,00

«.

– iza šifre 34582 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

34583

MR spektroskopija mozga – SVS ili SCI
tehnika (za MR uređaj snage 3T)

1    

Liječnik spec.

216,00

103,541

Ing. fizike

36,00

1

Rad. tehnolog

216,00

34584

Segmentacijska 3D volumetrija mozga
(za MR uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

252,00

126,791

Ing. fizike

72,00

1

Rad. tehnolog

252,00

34585

Morfometrija orteksa – određivanje kortikalne       
debljine, površine i volumena (za MR uređaj
snage 3T)

1

Liječnik spec.

252,00

126,791

Ing. fizike

72,00

1

Rad. tehnolog

252,00

«.

– iza šifre 34586 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

34587

MR nakon operacije tumora i zračenja s
karakterizacijom recidivnog rasta i radionekroze
(za MR uređaj snage 3T)

1    

Liječnik spec.

108,00

73,561

Liječnik spec.

108,00

1

Rad. tehnolog

60,00

34588


1

Liječnik spec.

108,00

73,561

Liječnik spec.

108,00

1

Rad. tehnolog

60,00

34589

MR mozga nakon radiokirurškog tretmana
tumora (Gamma knife) s karakterizacijom
recidivnog rasta ili radionekrozom (za MR
uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

108,00

73,561

Liječnik spec.

108,00

1

Rad. tehnolog

60,00

34590

MR s karakterizacijom tumorskih procesa
nakon operacija i zračenja(za MR uređaj
snage 3T)

1

Liječnik spec.

108,00

73,561

Liječnik spec.

108,00

1

Rad. tehnolog

60,00

34591

MR mozga s volumetrijom tumorskih
procesa prije i nakon radiokirurškog
liječenja (Gamma knife) (za MR uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

108,00

73,561

Liječnik spec.

108,00

1

Rad. tehnolog

60,00

34592

MR relaksometrija parenhimskih organa
(za MR uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

72,00

38,111

Ing. fizike

30,00

1

Rad. tehnolog

72,00

34593

MR difuzija s ADC mapiranjem
parenhimskih organa (za MR uređaj
snage 3T)

1

Liječnik spec.

108,00

55,371

Ing. fizike

36,00

1

Rad. tehnolog

108,00

34594

MR difuzija s FA mapiranjem mozga
(za MR uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

144,00

75,021

Ing. fizike

54,00

1

Rad. tehnolog

144,00

34595

MR difuzijska traktografija mozga
(za MR uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

192,00

140,11
1

Liječnik spec.

144,00

1

Ing. fizike

144,00

1

Rad. tehnolog

72,00

«.

– iza šifre 34596 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

34597

MR lokalizacija dubokih jezgara za
stereotaksijske funkcionalne neurokirurške procedure (za MR uređaj snage 3T)

1


1

1

Liječnik spec.               

Liječnik spec.

Rad. tehnolog

192,00


144,00

72,00

111,31

«.

– iza šifre 34599 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

34600

MR prematurusa u inkubatoru s monitoringom
vitalnih funkcija i sedacijom (za MR uređaj snage 3T)

1
1
1

Liječnik spec.
Liječnik spec.
Rad. tehnolog

108,00
  96,00
  72,00

71,71


«.

– iza šifre 34602 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

34603

Perfuzijsko snimanje jetre (za MR uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

108,00

60,821      

Ing. fizike

72,00

1

Rad. tehnolog

96,00

34604

MR difuzija jetre – DWI tehnika (za MR uređaj
snage 3T)

1

Liječnik spec.

84,00

47,711

Ing. fizike

60,00

1

Rad. tehnolog

72,00

«.

– iza šifre 34605 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

34606

MR dinamičko snimanje dojke (za MR uređaj snage 3T)

1
1
1

Liječnik spec.
Ing. fizike
Rad. tehnolog

156,00
  36,00
156,00

76,78


«.

– šifra 34607 i podaci pod šifrom, brišu se

– iza šifre 34606 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

34608

MR morfometrija srca (za MR uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

120,00

94,06
1

Liječnik spec.

120,00

1    

Ing. fizike

84,00

1

Rad. tehnolog

36,00

34609

Funkcijski MR srca (za MR uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

192,00

154,51

1

Liječnik spec.

192,00

1

Ing. fizike

144,00

1

Rad. tehnolog

72,00

34610

MR perfuzija srca (za MR uređaj snage 3T)

1

Liječnik spec.

108,00

62,571

Ing. fizike

72,00

1

Rad. tehnolog

108,00

«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/322

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 25. rujna 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

125 11.10.2013 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi 125 11.10.2013 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi 125 11.10.2013 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi 125 11.10.2013 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi 125 11.10.2013 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi