Odluka o izmjeni dopuni Odluke o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 125/2013 (11.10.2013.), Odluka o izmjeni dopuni Odluke o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2704

Na osnovi članka 11. Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 2/09. i 123/09.), članka 27. stavka 1. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) i članka 18. stavka 2. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 91/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 44. sjednici održanoj 25. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZGLEDU, OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU KORIŠTENJA ISKAZNICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 32/09., 59/09., 118/09. i 4/10.) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Iskaznica obvezno sadrži sljedeća obilježja:

1. na prednjoj strani iskaznice (lice iskaznice):

a) otisnuti logotip Zavoda u bijeloj boji, naziv Zavoda na hrvatskom jeziku »Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje« i engleskom jeziku »Croatian Health Insurance Fund« u bijeloj boji, te naziv »Dopunsko zdravstveno osiguranje« u bijeloj boji

b) otisnute podatke:

– broj regionalnog ureda odnosno područne službe Zavoda

– broj iskaznice

– matični broj osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (MBO) i osobni identifikacijski broj (OIB)

– početak valjanosti iskaznice – važenja police

– ime i prezime osiguranika

c) u podlozi je grafički znak »DZO« u tamnijoj narančastoj boji

2. na poleđini iskaznice (naličje iskaznice)

a) magnetsku traku za upis podataka

b) traku za potpis osiguranika

c) tekst naputka o korištenju i odgovornosti u svezi s upotrebom iskaznice, koji glasi:

»Iskaznica vrijedi uz osobnu iskaznicu, iskaznicu zdravstveno osigurane osobe i ako je potpisana. Iskaznica prestaje vrijediti prestankom važenja ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju za kojeg je izdana, prestankom statusa osigurane osobe Zavoda u obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno gubitkom prava na dopunsko zdravstveno osiguranje na teret državnog proračuna. Korištenje iskaznice nakon prestanka njezine valjanosti predstavlja osnovu za kaznenu i materijalnu odgovornost korisnika iskaznice. Iskaznica koja je prestala vrijediti osiguranik/ugovaratelj je obvezan dostaviti regionalnom uredu odnosno područnoj službi Zavoda na poništenje. Gubitak iskaznice korisnik je obvezan prijaviti Zavodu:«

d) otisnuti logotip dopunskog zdravstvenog osiguranja i naziv »Dopunsko zdravstveno osiguranje« u crnoj boji

e) u podlozi je grafički znak »DZO« u tamnijoj narančastoj boji«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 3. riječi: »područnom uredu« zamjenjuju se riječima: »regionalnom uredu odnosno područnoj službi«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. riječi: »najbližem područnom uredu ili ispostavi područnog ureda« zamjenjuju se riječima: « najbližem regionalnom uredu odnosno područnoj službi«.

Članak 4.

Sadržaj i oblik iskaznice iz članka 1. ove Odluke otisnut je uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

Članak 5.

Od dana stupanja na snagu ove Odluke osiguranici koji posjeduju iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja izdanu u skladu s člankom 4. Odluke o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 32/09., 59/09., 118/09. i 4/10.), prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruju osnovom te iskaznice do dana dostave iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja iz članka 1. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/317

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 25. rujna 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.