Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

NN 126/2013 (16.10.2013.), Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2725

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine«, br. 83/2002 i 73/2013), te članka 26. i članka 27. stavaka 2. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. listopada 2013. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA I UREDA KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Komisija za odnose s vjerskim zajednicama (u daljnjem tekstu: Komisija) kao međuresorno tijelo Vlade Republike Hrvatske za provedbu akata koji uređuju odnose države i vjerskih zajednica, kao i za druga pitanja od značenja za položaj i djelovanje vjerskih zajednica, te se određuje način imenovanja i djelokrug Komisije.

Ovom Uredbom osniva se i Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama (u daljnjem tekstu: Ured), kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske, uređuje se njegov djelokrug i unutarnje ustrojstvo, način upravljanja radom Ureda, okvirni broj potrebnih državnih službenika, te druga pitanja od značaja za rad Ureda.

II. IMENOVANJE I DJELOKRUG KOMISIJE

Članak 2.

Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom određuje sastav Komisije i imenuje predsjednika i članove Komisije.

Članak 3.

Komisija osim poslova navedenih u članku 1. stavku 1. ove Uredbe, pomaže vjerskim zajednicama u ostvarivanju prava i sloboda pripisanih Ustavom Republike Hrvatske, međunarodnim ugovorima i konvencijama, zakonima Republike Hrvatske i ugovorima sklopljenim između Vlade Republike Hrvatske i vjerskih zajednica.

Komisija razmatra pitanja odnosa između vjerskih zajednica i države, posebice pojedinih tijela državne vlasti te pitanja vezana uz sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora i ugovora Vlade Republike Hrvatske koji se odnose na uređivanje položaja i prava vjerskih zajednica.

Članak 4.

Komisija, po potrebi, osniva potkomisije za razmatranje pojedinih pitanja iz svoga djelokruga.

III. DJELOKRUG I UPRAVLJANJE UREDOM

Članak 5.

Ured obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz odnose s vjerskim zajednicama, a osobito:

– priprema i u ime predsjednika Komisije saziva sjednice Komisije;

– priprema i saziva sjednice mješovitih povjerenstava i komisija;

– obavlja stručne poslove u vezi s ostvarivanjem utvrđene politike zaštite prava vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj;

– surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, kao i drugim institucijama, u radu na ostvarivanju prava vjerskih zajednica;

– prati međunarodne dokumente, priprema mišljenja i stručne analize u vezi s ostvarivanjem prava vjerskih zajednica, a koje su potrebne za rad Komisije;

– vodi evidenciju o vjerskim blagdanima vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, te u ime Vlade Republike Hrvatske i Komisije upućuje prigodne čestitke;

– priprema nacrte akata i prati izvršavanje financijskih obveza Republike Hrvatske prema vjerskim zajednicama utvrđenih državnim proračunom Republike Hrvatske;

– obavlja i druge poslove koje mu povjere Vlada i Komisija.

Članak 6.

Radom Ureda upravlja ravnatelj Ureda, koji je rukovodeći državni službenik kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade, na temelju provedenog javnog natječaja.

Ravnatelj Ureda je za svoj rad i rad Ureda odgovoran Vladi Republike Hrvatske i Komisiji.

Ravnatelj Ureda ima prava i dužnosti čelnika tijela državne uprave u odnosu na državne službenike zaposlene u Uredu.

IV. POTREBAN BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 7.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda utvrdit će se radna mjesta u Uredu, broj potrebnih državnih službenika, s naznakom njihovih poslova i zadaća te stručnih uvjeta za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, kao i druga pitanja od značenja za rad Ureda.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Ureda, uz prethodno pribavljenu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 8.

Okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda određuje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, imenovati privremenog ravnatelja Ureda do imenovanja ravnatelja temeljem odredbe članka 6. ove Uredbe.

Članak 10.

Privremeni ravnatelj iz članka 9. ove Uredbe, donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, Ured preuzima državne službenike dosadašnje Komisije za odnose s vjerskim zajednicama osnovane Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 154/2011, 121/2012 i 7/2013), koji za to ispunjavaju zakonom propisane uvjete, kao i prostor, arhivu, te materijalna i financijska sredstva navedene Komisije.

Preuzeti državni službenici Komisije, nastavljaju s radom na dosadašnjim poslovima do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe.

Nakon donošenja Pravilnika iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe, preuzeti državni službenici rasporedit će se na odgovarajuća radna mjesta sukladno propisima o državnim službenicima.

Članak 12.

Vlada Republike Hrvatske uskladit će Poslovnik Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 154/2011, 121/2012 i 7/2013) s odredbama ove Uredbe.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/117

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 10. listopada 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U UREDU KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Redni
broj


Broj
izvršitelja

1.

ravnatelj Ureda

1

2.

administrativni tajnik

1

3.

savjetnik u Vladinom Uredu

1

Ukupno


3

126 16.10.2013 Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama 126 16.10.2013 Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama