Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 126/2013 (16.10.2013.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2726

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi sa člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013 i 38/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. listopada 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013 i 96/2013), u članku 7. podstavku a) Položaji I. vrste, iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. ravnatelj Digitalnog

informacijsko-dokumentacijskog ureda       3,395«.

Dosadašnje točke 4. – 8. postaju točke 5. – 9.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 8. koja postaje točka 9. broj: »8« zamjenjuje se brojem: »9«.

Članak 2.

U članku 9. podstavku a) Položaji I. vrste, iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. ravnatelj sudske uprave                3,007«.

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 4. i 5.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 4. koja postaje točka 5. broj: »3« zamjenjuje se brojem: »5«.

U podstavku b) Položaji II. vrste, u točki 3. podtočki a), iza riječi: »100 sudaca« dodaju se riječi: »i u Vrhovnom sudu RH«.

U podstavku c) Položaji III. vrste, u točki 3. podtočki a), iza riječi: »100 sudaca« dodaju se riječi: »i u Vrhovnom sudu RH«.

U podstavku d) Radna mjesta I. vrste, u dijelu Poslovi posebnih stručnih znanja dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. savjetnik predsjednika Vrhovnog suda RH            2,619«.

Dosadašnje točke 1., 2. i 3. postaju točke 2., 3. i 4.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 3. koja postaje točka 4. broj: »3« zamjenjuje se brojem: »4«.

U podstavku f) Radna mjesta III. vrste, iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. referent za sudsku praksu u Vrhovnom sudu RH         1,018«.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 3. koja postaje točka 4. broj: »3« zamjenjuje se brojem: »4«.

U podstavku f) Radna mjesta III. vrste, u dijelu Opći i administrativni poslovi, točka 1. mijenja se i glasi:

»1. administrativni tajnik predsjednika Vrhovnog suda RH        1,067«.

Iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. administrativni referent – upisničar           0,824«.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 4.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 3. koja postaje točka 4. broj: »3« zamjenjuje se brojem: »4«.

Članak 3.

Članak 22.a briše se.

Članak 4.

Iza članka 22.h dodaje se članak 22.i koji glasi:

»Članak 22.i

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. tajnik Državne komisije za kontrolu postupaka

javne nabave         2,619

2. voditelj službe u Državnoj komisiji za kontrolu

postupaka javne nabave         2,522

Stručni uvjeti za točke 1. i 2.: kao za višega upravnog savjetnika, višega stručnog savjetnika ili višega informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

b) Radna mjesta I. vrste

1. stručni savjetnik-specijalist u Državnoj

komisiji za kontrolu postupaka javne nabave        2,231

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 5.

U članku 25.a podstavak a) Položaji I. vrste, mijenja se i glasi:

»a) Položaji I. vrste

1. zapovjednik državne intervencijske postrojbe

voditelj županijskog centra 112

(Zagreb, Osijek, Rijeka, Split)            1,940

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

U podstavku b) Položaji II. vrste, u Stručnim uvjetima za točku 1. riječ: »VŠS« zamjenjuje se riječima: »završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine.«.

U podstavku c) Radna mjesta I. vrste, iza riječi: »voditelj dežurne smjene« riječi: »Državnog centra zaštite i spašavanja« brišu se.

U Stručnim uvjetima za točku 1. riječ: »VSS« zamjenjuje se riječima: »završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij.«.

Podstavak d) Radna mjesta II. vrste, mijenja se i glasi:

»d) Radna mjesta II. vrste

1. viši operater-analitičar

nadzornik

voditelj smjene

viši tehničar civilne zaštite

viši vatrogasni instruktor        1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Podstavak e) Radna mjesta III. vrste, mijenja se i glasi:

»e) Radna mjesta III. vrste

1. voditelj smjene

operater-analitičar u Državnom centru

zaštite i spašavanja          1,067

2. operater-analitičar

tehničar civilne zaštite

vatrogasni instruktor

vatrogasni instruktor – vozač

ispitivač tehnike

ispitivač tehnike – vozač

vatrogasni tehničar

niži nadzornik         0,970

Stručni uvjeti za točke 1. i 2.: srednja stručna sprema, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/116

Urbroj: 50301-09/06-13-3

Zagreb, 10. listopada 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

126 16.10.2013 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi