Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pogodnostima zatvorenika

NN 126/2013 (16.10.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pogodnostima zatvorenika

126 16.10.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pogodnostima zatvorenika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2737

Na temelju čl. 132. st. 5. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine« broj 190/03. – pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11. i 56/13) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POGODNOSTIMA ZATVORENIKA

Članak 1.

U Pravilniku o pogodnostima zatvorenika (»Narodne novine« broj 66/2010) u članku 5. briše se stavak 3.

Članak 2.

U članku 6. brišu se riječi » u zatvorenoj kaznionici odnosno zatvoru«.

Članak 3.

Iza članka 10. dodaje se »Članak 10.a.« koji glasi:

Članak 10.a

»Pogodnosti češćih dodira s vanjskim svijetom opisane u člancima 5., 6., 7., 8., 9. i 10. ovog Pravilnika odobravaju se zatvorenicama na izdržavanju kazne u zatvorenom, poluotvorenom ili otvorenom odjelu za žene Kaznionice u Požegi u opsegu i na način kao zatvorenicima na izdržavanju kazne zatvora u zatvorenoj, poluotvorenoj ili otvorenoj kaznionici.

Pogodnosti češćih dodira s vanjskim svijetom opisane u člancima 5., 6., 7., 8., 9. i 10. ovog Pravilnika odobravaju se zatvorenicima na izdržavanju kazne u poluotvorenom odjelu za muškarce Kaznionice u Požegi u opsegu i na način kao zatvorenicima na izdržavanju kazne zatvora u poluotvorenoj kaznionici.«

Članak 4.

U članku 13. mijenja se stavak 1. koji glasi:

»(1) Uspješnost zatvorenika prvi puta se procjenjuje najkasnije 30 dana nakon dolaska u kaznionicu ili zatvor kod dolaska na izdržavanje kazne sa slobode, iz Centra za dijagnostiku, premještaja i nakon povratka s prekida kazne te se odnosi na ponašanje u prijamnom odjelu i prije donošenja pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora. Pri donošenju prve procjene razine uspješnosti kriteriji su: pridržavanje odredbi kućnog reda, odnos prema službenicima i drugim zatvorenicima, pridržavanje uputa liječnika i poduzimanje mjera u svrhu liječenja i sprječavanja zaraznih bolesti i zaštite zdravlja, kritičnost prema počinjenom kaznenom djelu, održavanje osobne higijene i održavanje čistoće prostorija.«

Članak 5.

U članku 13. iza stavka 1. dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

»(2) Uspješnost zatvorenika u provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora procjenjuje se jednom mjesečno, kao i uspješnost iz stavka (1) ovog članka, na razinama: I »naročito uspješan«; II »uspješan«; III »zadovoljava« i IV »ne zadovoljava«.«

U članku 13. briše se sadašnji stavak (9) i zamjenjuje se sa novim stavkom (10) koji glasi:

»(10) Zatvoreniku protiv kojeg je podnesen prijedlog za pokretanje stegovnog postupka, privremeno se uskraćuje korištenje pogodnosti izlazaka, do donošenja pravomoćne odluke u stegovnom postupku.

Po završenom stegovnom postupku obvezno se preispituje program izvršavanja, donosi nova procjena razine uspješnosti kao i odluka i vrsti i opsegu pogodnosti.«

Dosadašnji stavci (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) i (10) postaju stavci (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) i (11).

Članak 6.

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/19
Urbroj: 514-07-01-02/1-13-2
Zagreb, 30. rujna 2013.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.