Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obračunu i naplati naknade za uređenje voda

NN 126/2013 (16.10.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obračunu i naplati naknade za uređenje voda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2739

Na temelju članka 76. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/2009 i 56/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA UREĐENJE VODA

Članak 1.

U Pravilniku o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (»Narodne novine«, broj 83/2010) u članku 1. iza riječi: »preplaćenih iznosa« zarez i riječi: »postupak za ostvarenje oslobođenja i izuzeća« brišu se.

Članak 2.

U članku 2. riječi »Uredbe o visini naknade za uređenje voda (»Narodne novine«, broj 82/10)« zamjenjuju se riječima: »Uredbe o visini naknade za uređenje voda (»Narodne novine«, br. 82/2010 i 108/2013)«.

Članak 3.

Naziv glave iznad članka 9. i članak 9. brišu se.

Članak 4.

U članku 11. riječi: »Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/09)« zamjenjuju se riječima: »Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/2009. i 56/2013.)«

Članak 5.

Svi upravni postupci započeti po odredbama Pravilnika o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (»Narodne novine«, broj 83/2010) dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/13-01/96

Urbroj: 525-12/0920-12-3

Zagreb, 7. listopada 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.