Zakon o izmjeni Zakona o vanjskim poslovima

NN 127/2013 (18.10.2013.), Zakon o izmjeni Zakona o vanjskim poslovima

HRVATSKI SABOR

2756

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VANJSKIM POSLOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o vanjskim poslovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. listopada 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/223

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 10. listopada 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O VANJSKIM POSLOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, br. 48/96. i 72/13.) u članku 66. stavku 1. riječi: »uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/212

Zagreb, 4. listopada 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v.r.