Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu

NN 127/2013 (18.10.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu

HRVATSKI SABOR

2757

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. listopada 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/224

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 10. listopada 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09., 84/11. i 54/13.) u članku 1. stavku 5. riječi: »mnogostranog sporazuma o uspostavi europskog zajedničkog zračnog prostora (u daljnjem tekstu: ECAA Sporazum)« brišu se.

Članak 2.

U članku 2. točki 2a) iza riječi: »zrakoplovu,« dodaju se riječi: »koji je ili daljinski upravljan ili programiran i autonoman,«.

U točki 7) iza riječi: »pribor« stavlja se zarez i dodaju riječi: »računalni program«, a iza riječi: »propelera,« dodaju se riječi: »ili opremu koja se koristi za upravljanje zrakoplovom sa zemlje,«.

U točki 20) iza riječi: »putnika« dodaju se riječi: »i leta«.

Točka 21) mijenja se i glasi:

»21) kabotaža (cabotage): pravo da inozemni zračni prijevoznik države stranke Čikaške konvencije obavlja komercijalni zračni prijevoz između aerodroma unutar teritorija Republike Hrvatske,«.

Točka 29) briše se.

Točka 42) mijenja se i glasi:

»42) nesreća: događaj povezan s operacijom zrakoplova koji se u slučaju zrakoplova s posadom događa u vremenu od ukrcaja bilo koje osobe u zrakoplov radi letenja do iskrcaja svih osoba koje su se ukrcale s tom namjerom ili, u slučaju zrakoplova bez posade, u vremenu od trenutka kada je zrakoplov spreman za vožnju radi letenja do trenutka kada se na kraju leta zaustavi, a njegov primarni pogonski sustav isključi, pri čemu:

(a) je osoba smrtno ili teško ozlijeđena:

– jer je bila u zrakoplovu ili

– uslijed neposrednog kontakta s bilo kojim dijelom zrakoplova, uključujući dijelove koji su se odvojili od zrakoplova, ili

– uslijed neposredne izloženost reaktivnom mlazu,

osim ako su ozljede posljedica prirodnih uzroka, samoranjavanja ili su ih nanijele druge osobe, ili ako su ozlijeđeni slijepi putnici koji se skrivaju izvan prostora koji su obično namijenjeni putnicima i posadi; ili

(b) zrakoplov je pretrpio oštećenja ili strukturalni kvar koji nepovoljno utječe na strukturalnu čvrstoću, sposobnosti ili letne osobine zrakoplova te obično zahtijeva značajnije popravke ili zamjenu oštećenih sastavnih dijelova, osim u slučaju kvara ili oštećenja motora, kada je oštećenje ograničeno na jedan motor, (uključujući njegovu oplatu ili dodatnu opremu), propelere, vrhove krila, antene, sonde, lopatice, gume, kočnice, kotače, obloge, ploče, vrata podvozja za slijetanje, vjetrobranska stakla, oplatu zrakoplova (kao što su manja udubljenja ili rupe) ili manja oštećenja glavnih krakova rotora, repnih krakova rotora, podvozja za slijetanje, i oštećenja uzrokovana tučom ili sudarima s pticama (uključujući rupe u radarskom nosu); ili

(c) zrakoplov je nestao ili je potpuno nedostupan;«.

Točka 71) briše se.

U točki 88) riječi: »(security check)« zamjenjuju se riječima: »(security screening)«.

U točki 91) riječi: »iz jednog mjesta u drugo« brišu se.

U točki 92) iza riječi: »dokument« dodaju se riječi: »kojim je ovlašten za obavljanje komercijalnog zračnog prijevoza«.

Točka 96) mijenja se i glasi:

»96) zrakoplovni model (model aircraft): bespilotni zrakoplov namijenjen za potrebe rekreacije i sporta,«.

Članak 3.

U članku 4. točki 3. riječi: »te u organizacijama u okviru ECAA Sporazuma« brišu se.

Iza točke 14. dodaje se nova točka 15. koja glasi:

»15. obavještavanje Europske komisije o odgodi početka primjene EU propisa kada je ta mogućnost predviđena EU propisom,«.

Dosadašnja točka 15. postaje točka 16.

Članak 4.

U članku 5. stavku 3. riječi: »30. travnja« zamjenjuju se riječima: »31. svibnja«.

U stavku 4. riječi: »30. studenoga« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Agencija je osobito nadležna za:

1. praćenje operativne provedbe Nacionalnog programa sigurnosti u područjima iz svoje nadležnosti,

2. certificiranje i izdavanje licencija operatorima zrakoplova,

3. certificiranje zrakoplova uključujući potrebne inspekcijske preglede tehničkog i operativnog stanja zrakoplova,

4. certificiranje organizacija za projektiranje, proizvodnju i održavanje zrakoplova,

5. certificiranje organizacija za osposobljavanje zrakoplovnog osoblja,

6. certificiranje poduzetnika za obavljanje liječničkih pregleda u svrhu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja,

7. vođenje registra civilnih zrakoplova Republike Hrvatske i drugih registara u civilnom zrakoplovstvu,

8. izdavanje i priznavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti civilnom zrakoplovnom osoblju,

9. certificiranje civilnih aerodroma,

10. prikupljanje i distribuiranje podataka o civilnom zrakoplovnom osoblju i zrakoplovima,

11. prikupljanje, analiziranje i distribuiranje statističkih podataka, podataka vezanih uz Plan mjerenja učinkovitosti iz stavka 11. ovoga članka, izvješća, dokumenata i drugih podataka o zrakoplovnoj tehnologiji, operacijama zrakoplova, aerodromima i zrakoplovnom osoblju i zaštiti civilnog zračnog prometa u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje aktivnosti propisanih ovim Zakonom, a za područje zaštite zraka propisanih i posebnim propisima,

12. nadzor nad tehničkim i operativnim stanjem i ekonomskoj sposobnosti subjekata u civilnom zrakoplovstvu Republike Hrvatske i organizacija za osposobljavanje,

13. pitanja zaštite okoliša u svezi sa zračnim prometom,

14. nadzor i inspekciju sigurnosti zračnog prometa kako je propisano ovim Zakonom,

15. nadzor, inspekciju, mirenje te poduzimanje drugih aktivnosti u svezi sa zaštitom prava putnika, osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti te pripremanje podloge za izradu propisanih izvješća nadležnim tijelima Europske unije,

16. predlaganje Ministarstvu odgode početka primjene EU propisa kada je ta mogućnost predviđena EU propisom,

17. druge poslove propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 2. iza riječi: »integrirani preddiplomski i diplomski studij« dodaju se riječi: »te 10 godina radnog iskustva u području zračnog prometa, od čega pet godina na rukovodećim radnim mjestima«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »Republiku Hrvatsku« dodaju se riječi: »ili EU propisom«.

U stavku 3. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. za inozemne vojne zrakoplove, ministarstvo nadležno za vanjske poslove, uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrane,«.

U dosadašnjoj točki 1., koja postaje točka 2., iza riječi: »državne zrakoplove,« dodaju se riječi: »osim zrakoplova iz točke 1. ovog stavka,«.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4.

Stavak 7. briše se.

Članak 7.

Iza članka 18. dodaju se naslovi iznad članka i članci 18.a i 18.b koji glase:

»Slijetanje i uzlijetanje zrakoplova

Članak 18.a

Operator zrakoplova smije za slijetanje i uzlijetanje zrakoplova koristiti samo one aerodrome i druge površine za slijetanje i uzlijetanje, odgovarajuće za tip zrakoplova i operacije koje se izvode.

Registrirane površine za slijetanje i uzlijetanje

Članak 18.b

(1) Registrirane površine za slijetanje i uzlijetanje mogu se koristiti za obavljanje nekomercijalnih letačkih operacija po pravilima vizualnog letenja danju za potrebe operatora zrakoplova koji je registrirao površinu, odnosno drugih operatora zrakoplova kojima je taj operator zrakoplova dozvolio korištenje registrirane površine.

(2) Registrirane površine za slijetanje i uzlijetanje ne objavljuju se u službenim zrakoplovnim publikacijama Republike Hrvatske.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, Agencija može pojedinom operatoru zrakoplova izdati posebno odobrenje za korištenje registrirane površine za obavljanje operacija u svrhu:

a) izvođenja komercijalnih letova koji počinju i završavaju na istoj površini te koji se odvijaju u radijusu od najviše 50 nautičkih milja ili

b) za osposobljavanje članova posade zrakoplova, uzimajući u obzir broj operacija na toj površini i sigurnost operacija.

(4) Operator zrakoplova koji koristi registriranu površinu odgovoran je za sigurnost svih aspekata operacija.

(5) Zahtjev za registriranje površine operator zrakoplova podnosi Agenciji.

(6) Uvjeti za registriranje površina iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se naredbom o zrakoplovnoj sigurnosti koju donosi Agencija.

(7) Slijetanje i uzlijetanje na registrirane površine ne smatra se izvanaerodromskim slijetanjem i uzlijetanjem.«.

Članak 8.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje dozvoljeno je samo uz odobrenje Agencije i uz uvjete utvrđene tim odobrenjem, uzimajući u obzir sigurnost operacija.«.

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. brojka: »2« zamjenjuje se brojkom: »1«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. brojka: »3« zamjenjuje se brojkom: »2«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 9.

Naslov iznad članka 22. mijenja se i glasi: »Opći uvjeti za obavljanje operacija«.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Komercijalni zračni prijevoz, druge komercijalne operacije i nekomercijalne operacije, mogu obavljati samo oni poduzetnici koji udovoljavaju uvjetima utvrđenima propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili EU propisima i koji posjeduju licencije, svjedodžbe ili odobrenja kada se one zahtijevaju tim propisima.

(2) Operacije zrakoplovima moraju se obavljati u skladu s odredbama ovog Zakona, propisima donesenima na temelju ovog Zakona ili EU propisima.

(3) Za obavljanje pregleda poradi utvrđivanja udovoljavanja uvjetima za obavljanje operacija iz stavka 1. ovog članka, plaća se propisana naknada.«.

Članak 10.

Naslovi iznad članaka 23., 24 i 25. i članci 23., 24 i 25. brišu se.

Članak 11.

U članku 27. stavku. 1. riječi: »23. i 24.« zamjenjuju se brojkom: »22.«.

Članak 12.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Zračni prijevoznik koji odluči uvesti redovite zračne linije obvezan je za te linije objavljivati redove letenja najkasnije 15 dana prije njihova stupanja na snagu za određeno prometno razdoblje, a izmjene u redu letenja, u načelu najkasnije 10 dana prije stupanja na snagu tih izmjena. Iznimno, rok za objavu izmjena u redovima letenja može biti i kraći, o čemu je zračni prijevoznik obvezan neodgodivo dati obavijest.«.

Članak 13.

U članku 40. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pružanje zemaljskih usluga na zračnim lukama obavlja se u skladu s EU propisima.«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 14.

U članku 42. stavku 1. riječi: »korisnicima zračne luke« zamjenjuju se riječima: »korisnicima usluga«.

Članak 15.

U članku 46. stavku 1. točka b. mijenja se i glasi:

»b) da mu je vlasnik ili operator osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, države članice Europske unije ili stranke ECAA Sporazuma ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici Europske unije ili stranki ECAA Sporazuma.«.

Članak 16.

U članku 53. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Zrakoplovi koji nisu upisani u Registar ne smiju nositi znake državne pripadnosti i registracijske oznake Republike Hrvatske.«.

Članak 17.

U članku 56. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Povjerenstvo za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu prati provedbu Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu. U skladu s obvezama koje proizlaze iz Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu nadležna tijela nadziru provedbu aktivnosti iz područja svoje nadležnosti i, ako je potrebno, daju inicijativu Povjerenstvu za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu radi izmjene Nacionalnog programa.

(3) Subjekti iz članka 55. stavka 2. ovog Zakona dužni su uspostaviti sustav upravljanja sigurnošću, osigurati da se taj sustav primjenjuje te redovito izvješćivati Agenciju o statusu provedbe svog sustava upravljanja sigurnošću. Sustav upravljanja sigurnošću mora biti usklađen s odredbama Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu.«.

U stavku 5. riječi: »iz stavka 1. ovog članka« brišu se.

Članak 18.

U članku 58. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vlada na prijedlog ministra osniva Povjerenstvo za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu. Povjerenstvo se osniva u svrhu:

1. strateškog upravljanja sigurnošću zračnog prometa na teritoriju i u zračnom prostoru Republike Hrvatske prema nacionalnim i međunarodnim zahtjevima i standardima,

2. praćenja i koordiniranja provedbe Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu,

3. predlaganja prihvatljive razine sigurnosti kroz prijedloge izmjena i dopuna Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu,

4. davanja preporuka i smjernica nadležnim tijelima u vezi s provedbom Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu.«.

U stavku 2. iza točke g) dodaje se točka h) koja glasi:

»h) jedan predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje.«.

U stavku 4. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Koordinatorom Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu može biti imenovana osoba koja ima najmanje pet godina radnog iskustva u području zračnog prometa.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Povjerenstvo o svom radu pisanim putem izvješćuje Vladu Republike Hrvatske najmanje jedanput godišnje.«.

Članak 19.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»(1) U zračnom prometu mogu se upotrebljavati zrakoplovi i zrakoplovne komponente koji udovoljavaju uvjetima propisanima ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovog Zakona ili EU propisima.

(2) Zrakoplov koji ima svjedodžbu tipa, može se upotrebljavati samo u skladu sa svjedodžbom tipa i listom podataka sa certifikacije tipa, na način propisan u odobrenom letačkom priručniku.

(3) Uvjeti i način uporabe zrakoplova ovisno o tipu, kategoriji i namjeni, te zrakoplovne komponente koje moraju biti ugrađene u zrakoplov, utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovog Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisima.

(4) Hrvatski vojni zrakoplov koji se upotrebljava za letove što se ne smatraju vojnima, mora udovoljavati tehničkim zahtjevima za plovidbenost predviđenima ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovog Zakona.«.

Članak 20.

U članku 61. stavku 2. iza riječi: »Hrvatsku« dodaju se riječi: »ili EU propisima«.

Članak 21.

U članku 63. stavku 2. riječi: »utvrđenih odgovarajućim EU propisima,« brišu se.

Članak 22.

U članku 64. stavku 3. riječi: »za izdavanje potvrde« brišu se.

Članak 23.

U članku 67. stavku 1. riječi: »Svjedodžbom o plovidbenosti koju izdaje Agencija« zamjenjuju se riječima: »svjedodžbom o plovidbenosti ili drugim jednakovrijednim dokumentom«.

Članak 24.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»Svjedodžba o plovidbenosti inozemnog zrakoplova, izdana u državi registracije zrakoplova, priznaje se u Republici Hrvatskoj:

– ako je izdana u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku i uz uvjet uzajamnosti, ili

– ako je priznavanje predviđeno propisom donesenim na temelju ovog Zakona.«.

Članak 25.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»Zrakoplovi koji slijeću i/ili uzlijeću sa zračnih luka Republike Hrvatske mogu biti podvrgnuti pregledima na stajanci koje obavlja kvalificirano osoblje Agencije u skladu s EU propisima.«.

Članak 26.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»Zrakoplov koji se upotrebljava u zračnom prometu mora imati isprave i knjige kako je predviđeno propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili EU propisima.«.

Članak 27.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»(1) Aerodrom se može upotrebljavati u zračnom prometu ako operator aerodroma ima važeće odobrenje za uporabu aerodroma ili svjedodžbu aerodroma, koje izdaje Agencija.

(2) Osim uvjeta vezanih za odobrenje za uporabu aerodroma, odnosno uvjeta za svjedodžbu aerodroma, operator aerodroma mora udovoljavati i drugim uvjetima utvrđenima propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili EU propisima.

(3) Aerodrom se mora upotrebljavati sukladno uvjetima i specifikacijama iz odobrenja za uporabu aerodroma ili svjedodžbe aerodroma.«.

Članak 28.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»(1) Na aerodromima za koje je izdano odobrenje za uporabu aerodroma, mogu se obavljati sve vrste letačkih operacija osim komercijalnog zračnog prijevoza sa zrakoplovima najveće dopuštene uzletne mase veće od 5700 kg.

(2) Za obavljanje komercijalnog zračnog prijevoza, operator zrakoplova mora osigurati prihvat i otpremu zrakoplova, putnika i prtljage na adekvatnoj razini.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, Agencija može, na zahtjev operatora zrakoplova, izdati posebno odobrenje za obavljanje komercijalnog zračnog prijevoza zrakoplovom najveće dopuštene uzletne mase veće od 5700 kg operatoru zrakoplova na aerodromu za koji je izdano odobrenje za uporabu, uzimajući u obzir sigurnost operacija i zahtjeve Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa.

(4) Odobrenje za uporabu aerodroma izdaje Agencija.

(5) Uvjeti kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja odobrenja za uporabu aerodroma utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovog Zakona.

(6) Za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za izdavanje i održavanje odobrenja za uporabu aerodroma plaća se propisana naknada.«.

Članak 29.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»(1) Na aerodromima za koje je izdana svjedodžba aerodroma mogu se obavljati sve vrste letačkih operacija.

(2) Za obavljanje komercijalnog zračnog prijevoza na aerodromima koji imaju svjedodžbu aerodroma mora se ishoditi i odobrenje za obavljanje usluga prihvata i otpreme u skladu s propisom donesenim na temelju ovog Zakona ili EU propisima.

(3) Svjedodžbu aerodroma izdaje Agencija.

(4) Uvjeti kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovog Zakona.

(5) Za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za izdavanje i održavanje svjedodžbe aerodroma plaća se propisana naknada.«.

Članak 30.

Naslov iznad članka 76. mijenja se i glasi: »Projektiranje, gradnja, rekonstrukcija i označavanje aerodroma«.

U članku 76. stavku 3. iza riječi: »gradnja« stavlja se zarez i dodaje riječ: »rekonstrukcija«, a riječi: »i u skladu s odgovarajućim EU propisima« zamjenjuju se riječima: »ili EU propisima«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovog članka, te za izdavanje posebnih uvjeta građenja, a u svezi projektiranja, gradnje, rekonstrukcije i označavanja aerodroma, kao i operativnih površina, objekata za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika, prtljage, tereta i pošte te drugih objekata koji omogućuju sigurno operiranje zrakoplova na aerodromu, plaća se propisana naknada.«.

Članak 31.

Iza članka 78. dodaju se naslov iznad članka i članak 78.a koji glase:

»Područja letenja u kojima je ograničena uporaba izvora laserskih zračenja

Članak 78. a

(1) U okolici aerodroma moraju se uspostaviti područja letenja u kojima je ograničena uporaba izvora laserskih zračenja zbog mogućih štetnih učinaka na sigurnost zračnog prometa.

(2) U područjima letenja u kojima je ograničena uporaba izvora laserskih zračenja zabranjeno je namjerno usmjeravanje laserskih zraka prema zrakoplovu na način kojim se može ugroziti sigurnost zrakoplova, izazvati oštećenja zrakoplova ili izazvati ozljede posade i putnika u zrakoplovu.

(3) Ograničenja uporabe izvora laserskih zračenja iz stavka 2. ovog članka ne primjenjuju se na izvore laserskih zračenja koja koriste nadležna tijela na način koji je u skladu s pravilima sigurnosti letenja.

(4) Uvjeti za određivanje područja letenja u kojima je ograničena uporaba izvora laserskih zračenja utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovog Zakona ili EU propisima.«.

Članak 32.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»(1) Zrakoplovnim osobljem smatraju se ovlaštene osobe koje obavljaju aktivnosti:

a) člana posade zrakoplova,

b) održavanja i preinaka zrakoplova,

c) kontrole zračnog prometa,

d) pripreme, otpreme i praćenja leta,

e) skakanja padobranom.

(2) Osobama iz stavka 1. točke a) ovog članka smatraju se piloti aviona, helikoptera, zračnih brodova, zrakoplova s pogonjenim uzgonom, jedrilica, slobodnih balona, ovjesnih jedrilica, parajedrilica, navigatori leta, inženjeri leta i članovi kabinske posade.

(3) Osobama iz stavka 1. točke b) ovog članka smatra se tehničko osoblje (tehničari/inženjeri/mehaničari) koji obavljaju poslove održavanja i preinaka zrakoplova i zrakoplovnih komponenti.

(4) Osobama iz stavka 1. točke c) ovog članka smatraju se kontrolori zračnog prometa i kontrolori zračnog prometa – studenti.

(5) Osobama iz stavka 1. točke d) ovog članka smatraju se osobe pripreme, otpreme i praćenja leta.

(6) Osobama iz stavka 1. točke e) ovog članka smatraju se padobranci.

(7) Agencija vodi evidenciju zrakoplovnog osoblja.«.

Članak 33.

Naslov iznad članka 81. mijenja se i glasi: »Dozvole, ovlaštenja i posebne ovlasti.«

Članak 81. mijenja se i glasi:

»(1) Aktivnosti zrakoplovnog osoblja smije obavljati osoba koja posjeduje valjanu dozvolu, ovlaštenje, posebne ovlasti ili drugi jednakovrijedan dokument, stručnu osposobljenost te udovoljava propisanim zdravstvenim i drugim uvjetima.

(2) Zrakoplovno osoblje mora tijekom obavljanja aktivnosti zrakoplovnog osoblja sa sobom imati valjanu dozvolu.

(3) Uvjeti i način stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja valjanosti i priznavanja dozvole, ovlaštenja i posebne ovlasti iz stavka 1. ovog članka, kao i uvjeti kojima moraju udovoljavati osobe koje utvrđuju stručnu sposobnost u postupcima stjecanja, izdavanja, obnavljanja, priznavanja i produžavanja valjanosti dozvole, ovlaštenja i posebne ovlasti utvrđuju se propisima donesenima na temelju ovoga Zakona ili EU propisima.

(4) Za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za izdavanje, obnavljanje, produžavanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti iz stavka 1. ovog članka plaća se propisana naknada.«.

Članak 34.

U članku 82. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja smije obavljati poduzetnik ako udovoljava uvjetima koji se utvrđuju propisima donesenima na temelju ovoga Zakona ili EU propisima.«.

Članak 35.

U članku 83. iza riječi: »ovog Zakona« dodaju se riječi: »ili EU propisima«.

Članak 36.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»(1) Dozvole, ovlaštenja i posebne ovlasti, stečene u inozemstvu, priznaju se uz uvjete propisane ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovog Zakona ili EU propisima.

(2) Osposobljavanja provedena u inozemstvu priznaju se sukladno propisima donesenima na temelju ovoga Zakona ili EU propisima.

(3) Za utvrđivanje uvjeta za priznavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti plaća se propisana naknada.«.

Članak 37.

U članku 85. stavku 1. riječi: »i u skladu s odgovarajućim EU i međunarodnim propisima koji obvezuju Republiku Hrvatsku« zamjenjuju se riječima: »ili EU propisima«.

Članak 38.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»(1) Zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja utvrđuje se liječničkim pregledima koje može obavljati poduzetnik koji obavlja zdravstvenu djelatnost i kojeg za to ovlasti Agencija, uz uvjete i na način utvrđene propisima donesenima na temelju ovog Zakona ili EU propisima.

(2) Osoba koja nije zadovoljna ocjenom zdravstvene sposobnosti iz stavka 1. ovog članka može u roku od 15 dana od dana uručenja obavijesti o neudovoljavanju uvjetima za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti podnijeti Agenciji zahtjev za preispitivanje te ocjene. Povjerenstvo za preispitivanje ocjene imenuje Agencija. Agencija odlučuje o zahtjevu na temelju ocjene povjerenstva.

(3) Za certificiranje poduzetnika iz stavka 1. ovog članka plaća se propisana naknada.

(4) Osobe koje sudjeluju u radu povjerenstva za preispitivanje ocjene imaju pravo na propisanu naknadu ako nisu radnici Agencije.«.

Članak 39.

U članku 87. stavku 1. riječi: »i kabinsko« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Psihofizičko stanje zrakoplovnog osoblja, u slučaju opravdane sumnje, provjerava poslodavac tog zrakoplovnog osoblja, a prije nego što to osoblje počne obavljati stručne poslove, kao i tijekom obavljanja tih poslova.«.

Članak 40.

U članku 88. stavku 1. točki 2) iza riječi: »ako« dodaju se riječi: »se utvrdi da«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako nadležni zrakoplovni inspektor tijekom obavljanja inspekcijskog nadzora opravdano posumnja da postoje uvjeti iz stavka 1. točke 2. i 3. ovog članka, obvezan je odmah privremeno oduzeti dozvolu te naložiti provjeru zdravstvene, odnosno stručne sposobnosti.«.

Članak 41.

Naslov iznad članka 89. mijenja se i glasi: »Obavljanje radiotelefonske komunikacije«.

Članak 89. mijenja se i glasi:

»(1) Osoblje koje upotrebljava radiopostaju na zrakoplovu i koje upotrebljava zemaljsku radiopostaju nadležne kontrole zračnog prometa, u skladu sa propisanim postupcima za obavljanje radiotelefonske komunikacije, mora u dozvoli imati upisanu privilegiju za obavljanje radiotelefonske komunikacije.

(2) Stjecanje privilegije iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se propisom donesenim na temelju ovog Zakona ili EU propisima.«.

Članak 42.

Članak 90. mijenja se i glasi:

»Operator zrakoplova mora osigurati da se u zrakoplovu tijekom letenja i kretanja zrakoplova po operativnim površinama aerodroma nalazi posada zrakoplova u propisanom sastavu i propisane osposobljenosti, kako je utvrđeno propisom donesenim na temelju ovog Zakona ili EU propisima.«.

Članak 43.

Članak 91. mijenja se i glasi:

»(1) Operator zrakoplova mora osigurati da članovi posade zrakoplova ne prekoračuju dozvoljena vremenska ograničenja vezano za vrijeme leta, odmor i broj uzlijetanja i slijetanja.

(2) Operator zrakoplova mora voditi evidenciju o vremenu leta, radnim obvezama i odmorima članova posade zrakoplova.

(3) Radno vrijeme, vrijeme leta, dnevni, tjedni i godišnji odmori, trajanje putovanja i obveze dežurstva, broj uzlijetanja i slijetanja te zdravstvene i mjere zaštite na radu u svezi s obavljanjem dužnosti utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovog Zakona ili EU propisima.«.

Članak 44.

U članku 93.a iza riječi: »ovog Zakona« dodaju se riječi: »ili EU propisima«.

Članak 45.

Iza članka 93.a naslov dijela sedmog mijenja se i glasi: »UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM I USLUGE U ZRAČNOJ PLOVIDBI«.

Članak 46.

U članku 96. stavku 1. riječi: »propisa donesenih na temelju ovog Zakona« brišu se.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Svjedodžba pružatelja usluga u zračnoj plovidbi izdaje se u skladu s EU propisima."

U stavku 9. riječi: »ukoliko je to potrebno, na način utvrđen propisom donesenim na temelju ovog Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisima« zamjenjuju se riječima: »u skladu s EU propisima«.

U stavku 12. riječi: »na način utvrđen propisom donesenim« i riječ: »odgovarajućim« brišu se.

U stavku 13. riječi: »propisom donesenim na temelju ovoga Zakona i odgovarajućim« brišu se.

U stavku 15. riječ: »odgovarajućim« briše se.

Članak 47.

U članku 99. riječi: »propisom donesenim na temelju ovog Zakona i« i riječ: »odgovarajućim« brišu se.

Članak 48.

U članku 101. stavku 1. riječ: »odobreni« zamjenjuje se riječju: »prihvaćeni«.

U stavku 4. riječ: »odobrenje« zamjenjuje se riječju: »prihvaćanje«.

U stavku 5. riječ: »Odobreni« zamjenjuje se riječju: »Prihvaćeni«.

Članak 49.

Članak 105. mijenja se i glasi:

»(1) Pružanje aerodromskih letnih informacija u potrebnom opsegu može se osigurati na nekontroliranim aerodromima i na kontroliranim aerodromima izvan radnog vremena nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa.

(2) Poduzetniku koji udovolji propisanim zahtjevima za pružanje usluga aerodromskih letnih informacija, Agencija izdaje svjedodžbu pružatelja usluga aerodromskih letnih informacija.

(3) Uvjeti i način pružanja usluga aerodromskih letnih informacija, određivanje aerodroma i pridruženog zračnog prostora u kojem se pružaju usluge aerodromskih letnih informacija, izdavanje svjedodžbe pružatelja usluga aerodromskih letnih informacija, osposobljavanje i uvjeti kojima mora udovoljavati osoblje koje pruža usluge aerodromskih letnih informacija, naknade za pružanje usluga aerodromskih letnih informacija, kao i druga pitanja vezana uz pružanje usluga aerodromskih letnih informacija utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona ili EU propisima.

(4) Za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za izdavanje i održavanje svjedodžbe pružatelja usluga aerodromskih letnih informacija plaća se propisana naknada.«.

Članak 50.

Iza članka 105. dodaje se glava 5. i naslov ispod te naslov i novi članak 105.a koji glase:

»Glava 5.

Upravljanje protokom zračnog prometa

Upravljanje protokom zračnog prometa

Članak 105.a

(1) Upravljanje protokom zračnog prometa u području letnih informacija uspostavlja se u svrhu podrške odvijanja sigurnog, redovitog i ubrzanog protoka zračnog prometa uz maksimalno korištenje kapaciteta kontrole zračnog prometa i uz opseg prometa sukladan kapacitetima koje su objavili imenovani pružatelji usluga kontrole zračnog prometa.

(2) Obveze operatora zrakoplova, imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, upravnih tijela zračnih luka, koordinatora slotova koordiniranih zračnih luka, u Republici Hrvatskoj su poduzimanje potrebnih postupaka kako bi se osiguralo da Središnja jedinica za upravljanje protokom zračnog prometa optimizira sveukupne učinke mjera upravljanje protokom na Europsku mrežu za upravljanje zračnim prometom (EATMN).

(3) Način upravljanja protokom zračnog prometa provodi se u skladu s EU propisima.«.

Dosadašnji članak 105.a postaje članak 105.b.

Članak 51.

U članku 106. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako je u nesreći ili ozbiljnoj nezgodi sudjelovao civilni i vojni zrakoplov, istraživanje nesreće ili ozbiljne nezgode provodi Agencija za istraživanje uz sudjelovanje predstavnika ministarstva nadležnog za poslove obrane koje imenuje ministar nadležan za poslove obrane.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Suradnja i način sudjelovanja predstavnika ministarstva nadležnog za poslove obrane iz stavka 2. ovog članka uređuje se sporazumom Agencije za istraživanje i ministarstva nadležnog za poslove obrane.«.

Članak 52.

U članku 107. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se na događaje povezane sa sigurnošću koji ugrožavaju ili koji bi, ako se ne poduzmu korektivne mjere, mogli ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu, a koji su se:

a) dogodili na teritoriju i u zračnom prostoru Republike Hrvatske,

b) na događaje povezane sa sigurnošću u kojima su sudjelovali hrvatski zrakoplovi izvan teritorija i zračnog prostora Republike Hrvatske te

c) na događaje povezane sa sigurnošću izvan teritorija i zračnog prostora Republike Hrvatske u kojima su sudjelovali inozemni zrakoplovi kojima su u trenutku događaja operirali hrvatski operatori.«.

Članak 53.

U članku 108. stavku 1. riječi: »za civilno zrakoplovstvo« brišu se.

Članak 54.

U članku 110. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi obvezan je o nestalom zrakoplovu bez odgađanja izvijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje i Agenciju za istraživanje. Agencija za istraživanje o tome izvješćuje operatora ili vlasnika zrakoplova i nadležno tijelo države registracije zrakoplova.«.

Članak 55.

U članku 117. stavku 3. riječi: »na odobravanje« brišu se, a iza riječi: »zračnog prometa« dodaju se riječi: »radi ocjene usklađenosti s Nacionalnim programom«.

Članak 56.

U članku 119.a stavku 1. iza riječi: »području« dodaju se riječi: »i druge kategorije osoba određenih Nacionalnim programom«.

Članak 57.

Članak 125. mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju rezultata mjerenja buke iz članka 124. ovog Zakona utvrđuju se dva posebna područja zaštite od buke koja se unose u dokumentaciju prostora:

a) područje 1, u kojem je ekvivalentna razina buke zrakoplova od 67 dB(A) do 75 dB(A), i

b) područje 2, u kojem ekvivalentna razina buke prelazi 75 dB(A).

(2) Uvjeti i načini utvrđivanja područja zaštite od buke određuju se propisom donesenim na temelju ovog Zakona ili EU propisima.

(3) Uvjeti građenja u područjima zaštite od buke utvrđuju se posebnim propisima.«.

Članak 58.

U članku 126. stavku 1. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

U stavku 2. iza riječi: »ovog Zakona« dodaju se riječi: »u skladu s posebnim propisom«.

Stavak 3. briše se.

Članak 59.

U članku 129. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Poslovi nadzora sigurnosti koji se odnose na zrakoplov, zrakoplovnu komponentu i zračni promet obuhvaćaju i procjenu sigurnosti inozemnih zrakoplova koji slijeću i/ili uzlijeću s aerodroma u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 60.

U članku 136. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"(4) Ako zrakoplovni inspektor pri obavljanju nadzora sigurnosti u izvođenju letačkih operacija utvrdi nepravilnosti koje ugrožavaju sigurnost zračnog prometa, zabranit će ili ograničiti izvođenje operacija dok se utvrđene nepravilnosti ne otklone.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 61.

U članku 141. riječi: »visini, te načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu zbog zabrane ili uvjetovanja gradnje u područjima zaštite od buke (članak 126. stavak 3.),« brišu se.

Članak 62.

Članak 142. mijenja se i glasi:

»Ministar donosi propise kojima se uređuju područja koja nisu uređena EU propisima:

1) o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju (članak 81. stavak 3., članak 83., članak 84. stavak 1. i 2.), o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja (članak 82. stavak 1.), o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati poduzetnik koji obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja (članak 86. stavak 1.), o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije (članak 89. stavak 2.), o uvjetima i načinu izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja pomoćnom zrakoplovnom osoblju (članak 93. stavak 4.),

2) o obavljanju operacija zrakoplovima (članak 22. stavak 2.), o uvjetima i načinima za uzlijetanje i slijetanje zrakoplova u nepovoljnim meteorološkim uvjetima te načinu utvrđivanja aerodromskih operativnih minimuma (članak 102. stavak 3.),

3) o radnom vremenu i vremenu letenja, trajanju putovanja i obveze dežurstva, broju uzlijetanja i slijetanja, dužini dnevnog, tjednog i godišnjeg odmora te zdravstvenim i mjerama zaštite na radu u vezi s obavljanjem dužnosti članova posade zrakoplova (članak 91. stavak 3.),

4) o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (članak 46. stavak 6.), o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova (članak 53. stavak 1.),

5) o uvjetima i načinima uporabe zrakoplova ovisno o tipu, kategoriji i namjeni, te zrakoplovne komponente koje moraju biti ugrađene u zrakoplov (članak 60. stavak 2.), o projektiranju, prihvaćanju, gradnji, održavanju i plovidbenosti zrakoplova i zrakoplovnih komponenti i osoblju uključenom u te poslove (članak 61., stavak 1. i 2., članak 62. stavak 1. i 4., članak 63. stavak 1., 2. i 3, članak 64. stavak 1. i 2., članak 66. stavak 1., članak 67. stavak 1. i 3.), o uvjetima za sigurnu uporabu bespilotnih zrakoplova, sustava bespilotnih zrakoplova i zrakoplovnih modela te uvjeti kojima moraju udovoljavati osobe koje sudjeluju u upravljanju tim zrakoplovima i sustavima (članak 93.a),

6) o projektiranju, postavljanju, puštanju u rad, nadogradnji, održavanju i nadzoru nad radom i ispravnošću tehničkih sustava i objekata zračne plovidbe (članak 97.), o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova (članak 101. stavak 6.), o načinu uspostavljanja i održavanja govorne komunikacije između radiopostaje zrakoplova i zemaljske radiopostaje (članak 104. stavak 1.), o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija (članak 105. stavak 3.),

7) o istraživanju nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova (članak 106. stavak 5. i članak 109.), o izvješćivanju o događajima povezanim sa sigurnošću (članak 108. stavak 3. i članak 109.),

8) o aerodromima (članak 32. stavak 1. i članak 36.), o usuglašavanju redova letenja, dodjeljivanju vremenskih slotova i promjeni statusa zračne luke u reguliranu ili koordiniranu (članak 38.), o vremenu otvorenosti aerodroma (članak 41.), o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma (članak 41.a, članak 74., članak 75.), o održavanju i pregledavanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu (članak 79.), o spasilačko-vatrogasnoj zaštiti na aerodromu (članak 39. stavak 1. i 4.), o uvjetima kojima mora udovoljavati osoblje koje obavlja poslove spasilačko-vatrogasne zaštite, prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i stvari (članak 39. stavak 5.), o aerodromskim naknadama (članak 42.),

9) o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora (članak 138. stavak 2.),

10) propis o utvrđivanju visine naknada predviđenih odredbama članka 10. stavka 8., članka 22. stavka 3., članka 46. stavka 5., članka 61. stavka 3., članka 62. stavka 5., članka 64. stavka 3., članka 66. stavka 2., članka 67. stavka 5., članka 71. stavka 5., članka 74. stavka 6., članka 75. stavka 5., članka 76. stavka 4., članka 78. stavka 4., članka 81. stavka 4., članka 82. stavka 2., članka 84. stavka 3., članka 85. stavka 2., članka 86. stavka 3. i 4., članka 96. stavka 10.«.

Članak 63.

U naslovu iznad članka 143. riječ: »zdravstva« zamjenjuje se riječju: »zdravlja«.

U članku 143. riječ: »zdravstva« zamjenjuje se riječju: »zdravlja«, a iza riječi: »(članak 124. stavak 4.)« dodaju se riječi: »uvjetima i načinu utvrđivanja područja zaštite od buke (članak 125. stavak 2.)«.

Članak 64.

Naslov iznad članka 144. mijenja se i glasi: »Propisi koje donosi ministar uz suglasnost ministra nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja

Članak 144. mijenja se i glasi:

»Ministar, uz suglasnost ministra nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja, donosi propise o: uvjetima za projektiranje, gradnju, rekonstrukciju i označavanje aerodroma (članak 76. stavak 3.), gradnji i postavljanju prepreka na području aerodroma (članak 78. stavak 1.).«.

Članak 65.

Iza članka 144. dodaje se naslov iznad članka i članak 144.a koji glase:

»Propisi koje donosi ministar uz suglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša i prirode

Članak 144.a

Ministar, uz suglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša i prirode, donosi propis o najvećim dopuštenim razinama emisije ispušnih plinova kod uzlijetanja i slijetanja zrakoplova (članak 123.).«.

Članak 66.

U članku 145. riječi: »stavak 5.« zamjenjuju se riječima: »stavak 4.«.

Članak 67.

U članku 149. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Radi ispunjavanja obveza koje proizlaze iz stavka 1. ovog članka ministar je obvezan i ovlašten donositi provedbene propise:

– kojima se osigurava provedba i primjena EU uredbi, kada je to potrebno,

– kojima se preuzimaju EU direktive u nacionalno zakonodavstvo,

– radi ujednačavanja nacionalnih propisa s ICAO standardima,

– radi ujednačavanja nacionalnih propisa s ICAO preporučenom praksom u opsegu u kojem je ta preporučena praksa primjenjiva i relevantna za civilno zrakoplovstvo u Republici Hrvatskoj.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavci 5. i 6. brišu se.

Članak 68.

U članku 150. stavku 1. riječi: »ili prijevoznik« brišu se.

U točki 2. riječi: »i u skladu s odgovarajućim EU propisima (članak 105.a, članak 106. stavak 1. i članak 108. stavak 1.)« zamjenjuju se riječima: »ili EU propisima (članak 105.b i članak 108. stavak 1.)«.

Iza točke 3. dodaju se točke 3a) i 3b) koje glase:

»3a) ako za slijetanje i uzlijetanje zrakoplova ne koristi aerodrome i druge površine za slijetanje i uzlijetanje, odgovarajuće za tip zrakoplova i operacije koje se izvode (članak 18.a),

3b) ako koristi registriranu površinu, a da nije osigurao sigurnost svih aspekata operacija (članak 18.b),«.

U točki 4. iza riječi: »bez odobrenja« dodaju se riječi: »ili protivno uvjetima iz odobrenja«, a riječi: »(članak 19. stavak 2. i 4.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 19. stavak 1. i 3.)«.

Točke 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»7) ako upotrebljava zrakoplov koji nije upisan u Registar u skladu s odredbama ovog Zakona ili ne upiše u Registar inozemni zrakoplov koji je uzet u zakup po isteku roka propisanoga ovim Zakonom (članak 46. i članak 48. stavak 1.).

8) ako svaku promjenu podataka koji se upisuju u Registar ne prijavi u roku od 15 dana od dana nastale promjene (članak 50. stavak 1.)«.

Iza točke 8. dodaje se točka 8a) koja glasi:

»8a) ako zrakoplov koji nije upisan u Registar nosi znake državne pripadnosti i registracijske oznake Republike Hrvatske (članak 53. stavak 4.)«.

Točka 10. mijenja se i glasi:

»10) ako zrakoplov nema svjedodžbu tipa, svjedodžbu o plovidbenosti i svjedodžbu o otpuštanju s radova (članak 59. stavak 1.)«.

Točka 16. mijenja se i glasi:

»16) ako obavlja komercijalni zračni prijevoz, druge komercijalne operacije i nekomercijalne operacije, a ne udovoljava uvjetima utvrđenima propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili EU propisima i koji ne posjeduju licencije, svjedodžbe ili odobrenja kada se one zahtijevaju tim propisima (članak 22. stavak 1.),«.

Točka 19. briše se.

Točka 20. mijenja se i glasi:

»20) ako se u zrakoplovu, tijekom zračne plovidbe, ne nalazi posada u propisanome sastavu i propisane osposobljenosti na način utvrđen propisom donesenim na temelju ovog Zakona i u skladu s EU propisima (članak 90. stavak 1.),«.

Točka 23. mijenja se i glasi:

»23) ako ne obavlja operacije zrakoplovima u skladu s odredbama ovog Zakona, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona i EU propisima (članak 22. stavak 2.),«.

Točka 24. briše se.

U točki 26. riječi: »člankom 23. i 24.« zamjenjuju se riječima: »člankom 22.«.

Točka 31. mijenja se i glasi:

»31) ako u zrakoplovu koji se upotrebljava u zračnom prometu nema propisane isprave i knjige kako je predviđeno propisom donesenim na temelju ovoga Zakona ili EU propisima (članak 72. stavak 1.),«.

U stavku 3. riječ: »druga« briše se.

Članak 69.

U članku 151. stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1) ako inozemni zrakoplov leti u hrvatskom zračnom prostoru bez odobrenja ili suprotno uvjetima iz odobrenja (članak 15. stavak 1.),«.

Dosadašnje točke 1., 2. i 3. postaju točke 2., 3. i 4.

U dosadašnjoj točki 4. koja postaje točka 5. riječ: »odobrenje« zamjenjuje se riječima: »ocjenu usklađenosti«.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 6.

Članak 70.

U članku 152. točki 3. iza riječi: »odobrenja« dodaju se riječi: »ili protivno uvjetima iz odobrenja«, a riječi: »(članak 19. stavak 2. i 4.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 19. stavak 1. i 3.)«.

Članak 71.

Naslov iznad članka 153. mijenja se i glasi: »Prekršaji operatora aerodroma ili drugih pravnih osoba, odgovornih i drugih fizičkih osoba«.

U članku 153. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5) ako projektiranje, izgradnju, rekonstrukciju i označavanje aerodroma, kao i operativnih površina, objekata za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika i prtljage, tereta i pošte te drugih objekata koji omogućuju sigurno operiranje zrakoplova na aerodromu, ne obavlja prema posebnim propisima donesenima na temelju ovog Zakona ili EU propisima (članak 76. stavak 3.),«.

Točka 10. mijenja se i glasi:

»10) ako na aerodromu ne osigura propisanu spasilačko-vatrogasnu zaštitu i pružanje hitne pomoći, a na aerodromima za komercijalne usluge u zračnome prijevozu još i prihvat te otpremu zrakoplova, putnika i prtljage, odnosno ako se ti poslovi u vremenu otvorenosti aerodroma ne obavljaju na propisani način (članak 39. stavak 1. i 4.),«.

Iza točke 11. dodaje se točka 11a) koja glasi:

»11a) ako ne izvijesti u propisanoj formi Agenciju i Agenciju za istraživanje o svakom događaju povezanim sa sigurnošću, a izvješćivanje kojih je propisano kao obvezno propisom donesenim na temelju ovog Zakona ili EU propisima (članak 108. stavak 1),«.

U točki 12. riječi: »ako ne osigura prostor za pregled zrakoplova koji je predmetom nezakonitog ometanja« zamjenjuju se riječima: »ako u skladu s uvjetima propisanima Nacionalnim programom ne osigura prostor za pregled zrakoplova koji je predmetom nezakonitog ometanja«.

U točki 13. riječ: »usvojen« zamjenjuje se riječju: »odobren«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna.«.

Članak 72.

U članku 154. stavku 3. riječ: »druga« briše se.

Članak 73.

U članku 155. stavku 1. riječi: »ili fizička« brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.«.

Članak 74.

U članku 156. točki 4. iza riječi: »odobrenja« dodaju se riječi: »ili protivno uvjetima iz odobrenja«, a riječi: »(članak 19. stavak 2. i 4.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 19. stavak 1. i 3.)«.

Članak 75.

U članku 157. stavku 1. točki 2. riječi: »članak 97. stavak 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »članak 96. stavak 13. i članak 97. stavak 1. i 2.«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4) ako kontrolor zračnog prometa, kontrolor zračnog prometa – student ili pomoćno zrakoplovno osoblje nema pri sebi valjanu propisanu dozvolu, ovlaštenje, privilegiju za obavljanje određenoga stručnog posla (članak 80. stavak 4., članak 81. i članak 93.)«.

Članak 76.

Članak 159. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja prema odredbama ovog Zakona pripada zrakoplovnome osoblju ili pomoćnome zrakoplovnome osoblju, ako nema propisane dozvole, ovlaštenja i posebne ovlasti iz te dozvole, ili drugi jednakovrijedan dokument, stručnu osposobljenost te ako ne udovoljava propisanim zdravstvenim i drugim uvjetima, odnosno ako za vrijeme obavljanja aktivnosti sa sobom nema valjanu dozvolu, odnosno ako je tijekom obavljanja svojih poslova pod utjecajem alkohola ili omamljujućih sredstava ili lijekova koji mogu utjecati na psihičko ili fizičko stanje toga osoblja, odnosno ako zbog psihofizičkoga stanja poslove nije u mogućnosti pravilno obavljati, odnosno ako poslodavcu ne omogući provjeru psihofizičkoga stanja (članak 81. stavak 1. i 2., članak 87. stavak 3. i članak 93. stavak 5.).«.

Članak 77.

U članku 160. iza točke 3. dodaju se točke 4., 5. i 6. koje glase:

»4) ako osoba obavlja aktivnosti zrakoplovnog osoblja, a ne posjeduje valjanu dozvolu, ovlaštenje, posebne ovlasti ili drugi jednakovrijedan dokument, stručnu osposobljenost te ako ne udovoljava propisanim zdravstvenim i drugim uvjetima, odnosno ako za vrijeme obavljanja aktivnosti sa sobom nema valjanu dozvolu (članak 81. stavak 1. i 2.),

5) ako neovlašteno pristupi i kreće se po sigurnosno osjetljivim i štićenim područjima zračne luke (članak 119. stavak 1.),

6) ako u području letenja u kojem je ograničena uporaba izvora laserskih zračenja usmjeri lasersku zraku prema zrakoplovu (članak 78. a stavak 2.).«.

Članak 78.

U članku 160.a stavku 1. riječi: »ili fizička« brišu se.

U stavku 3. riječ: »druga« briše se.

Članak 79.

U članku 163. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prekršajni postupak po prekršajima iz ovog Zakona, u prvom stupnju vodi i rješenje donosi voditelj postupka u Ministarstvu, a u drugom stupnju Visoki prekršajni sud i Prekršajni sud u Zagrebu.«.

Članak 80.

U članku 164. mijenja se i glasi:

»(1) Prekršajni progon za prekršaje propisane ovim Zakonom zastarijeva nakon četiri godine.

(2) Propisi o zastari odnose se i na stegovno kažnjavanje tijekom prekršajnog postupka.

(3) Izrečena prekršajnopravna sankcija ne može se izvršiti kada od pravomoćnosti odluke kojom je izrečena protekne tri godine.

(4) Odredbe o zastari izvršenja prekršajnopravnih sankcija primjenjuju se i na zastaru izvršenja stegovnih kazni izrečenih tijekom prekršajnog postupka.

(5) Izvršenje odluke o oduzimanju imovinske koristi, oduzimanju predmeta i troškovima prekršajnoga postupka zastarijeva po proteku pet godina od pravomoćnosti odluke kojom je isto izrečeno.

(6) Na zastaru prekršajnog progona i zastaru izvršenja prekršajnopravne sankcije primjenjuje se rok zastare propisan u vrijeme počinjenja prekršaja.

(7) Zastara izvršenja prekršajnopravne sankcije počinje teći danom kada je odluka kojom je prekršajnopravna sankcija izrečena postala pravomoćna.«.

Članku 81.

U članku 5. stavku 8., članku 13. stavku 2., članku 38., članku 39. stavku 2. i 5., članku 40. stavku 1., članku 59. stavku 5., članku 60. stavku 2., članku 61. stavku 1., članku 62. stavku 1., 2. i 3., članku 63. stavku 1. i 3., članku 64. stavku 1., članku 66. stavku 1., članku 67. stavku 1., 2. i 3., članku 71. stavku 2., članku 92., članku 95. stavku 1. i 6., članku 96. stavku 1., članku 97. stavku 1. i 2., članku 104. stavku 1., članku 106. stavku 5., članku 108. stavku 3., članku 109., članku 122., članku 123., članku 124. stavku 4., članku 134. stavku 1., članku 150. stavku 1. točki 1., članku 156. točki 8., članku 157. stavku 1. točki 2. i 9. i članku 158. riječi: »i u skladu s odgovarajućim EU propisima« zamjenjuju se riječima: »ili EU propisima«.

U članku 30. stavku 2. i članku 41.a stavku 2. riječi: »i u skladu s odgovarajućim EU propisom« zamjenjuju se riječima: »ili EU propisom«.

U članku 2. točki 39. i članku 63. stavku 3. riječi: »u skladu s odgovarajućim EU propisima« zamjenjuju se riječima: »u skladu s EU propisima«.

U članku 5. stavku 11., članku 28., članku 42. stavku 1., članku 62. stavku 1., članku 63. stavku 2., članku 96. stavku 12., 13. i 15., članku 99., članku 127. stavku 2., članku 150. stavku 1. točki 9., 11., 13., 14., 15. i 21., članku 152. točki 1., članku 153. stavku 1. točki 1., 5. i 14., članku 155. stavku 1. točki 3., članku 156. točki 1., 10. i 13. i članku 157. stavku 1. točki 1. i 10. riječi: »odgovarajućim EU propisima« zamjenjuju se riječima: »EU propisima«.

U članku 15. stavku 6. riječi: »odgovarajućeg EU propisa« zamjenjuju se riječima: »EU propisima«.

U članku 36. riječ: »odgovarajućih« briše se.

Članak 82.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/185

Zagreb, 4. listopada 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.