Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju

NN 127/2013 (18.10.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju

HRVATSKI SABOR

2758

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. listopada 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/225

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 10. listopada 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU

Članak 1.

U Zakonu o nasljeđivanju (»Narodne novine«, br. 48/03., 163/03. i 35/05.) u članku 139. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Predmet ovrhe radi ostvarenja ili osiguranja tražbina ostaviteljevih vjerovnika prema općini, odnosno gradu na koje je prešla ošasna ostavina mogu biti samo stvari i prava koja su sastavni dio ostavine.

(7) Odredba stavka 6. ovoga članka ne primjenjuje se ako je stvar ili pravo koje je sastavni dio ostavine otuđeno prije podnošenja ovršnog prijedloga, odnosno prijedloga za osiguranje.«.

Članak 2.

U članku 193. stavku 1. točki 1. iza riječi: »mogućnosti« dodaju se riječi: »osobni identifikacijski broj i«.

Članak 3.

U članku 226. stavku 2. točki 1. iza riječi: »ostavitelja,« dodaju se riječi: »njegov osobni identifikacijski broj,«, a riječi: »i, po mogućnosti, ostaviteljev jedinstveni matični broj građanina,« brišu se.

U točki 3. iza riječi: »ime nasljednika,« dodaju se riječi: »njegov osobni identifikacijski broj,«, a riječi: »te po mogućnosti nasljednikov jedinstveni matični broj građanina,« brišu se.

U točki 5. iza riječi: »ime« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osobni identifikacijski broj«, a riječi: »te po mogućnosti njihov jedinstveni matični broj građanina« brišu se.

Članak 4.

U članku 227. stavku 2. riječi: »nadležnoj poreznoj upravi« zamjenjuju se riječima: »nadležnom poreznom tijelu«.

Članak 5.

Članak 1. ovoga Zakona neće se primjenjivati na ovršne postupke i postupke osiguranja pokrenute prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/94

Zagreb, 4. listopada 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.