Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

NN 127/2013 (18.10.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

HRVATSKI SABOR

2759

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. listopada 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/226

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 10. listopada 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Članak 1.

U Zakonu o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (»Narodne novine«, br. 18/13.) u članku 7. stavku 5. iza riječi: »Koeficijent« dodaju se riječi: »i osnovicu«, a iza riječi: »ostalih članova Državne« dodaje se riječ: »komisije«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 4. riječi: »najmanje 60 dana« brišu se.

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. iza riječi: »struci« stavlja se zarez, a riječi: »nakon položenog pravosudnog ispita od čega najmanje tri u području javne nabave« zamjenjuju se riječima: »od čega najmanje tri godine u području javne nabave«.

U stavcima 3. i 4. riječ: »deset« zamjenjuje se riječju: »osam«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/214

Zagreb, 4. listopada 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.