Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba

NN 127/2013 (18.10.2013.), Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2761

Na temelju članka 55. i članka 59. stavka 5. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. listopada 2013. godine donijela

UREDBU

O MJERILIMA I KRITERIJIMA DODJELE NA KORIŠTENJE NEKRETNINA ZA POTREBE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE ILI DRUGIH TIJELA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA TE DRUGIH OSOBA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom uređuje se način raspolaganja te mjerila i kriteriji, naknada za korištenje, podmirivanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina, podmirivanje troškova stjecanja, zakupa ili najma nekretnina, koje Državni ured za upravljanje državnom imovinom (u daljnjem tekstu: Državni ured) daje na korištenje tijelima državne uprave ili drugim tijelima korisnicima državnog proračuna te drugim osobama na temelju posebnih zakona.

(2) Ovom Uredbom uređuju se mjerila i kriteriji te način dodjele stanova za službene potrebe tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima za potrebe državnih i pravosudnih dužnosnika.

II. NEKRETNINE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TIJELA DRŽAVNE UPRAVE ILI DRUGIH TIJELA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Članak 2.

(1) Državni ured daje na korištenje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske tijelima državne uprave ili drugim tijelima korisnicima državnog proračuna na njihov obrazloženi zahtjev, a koje su im potrebne za obavljanje njihove djelatnosti.

(2) Državni ured daje na korištenje nekretnine tijelima iz stavka 1. ovog članka bez naknade.

(3) Tijela iz stavka 1. ovog članka kojima su nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske dane na korištenje bez naknade, dužna su snositi sve troškove po osnovi korištenja (utrošak električne i toplinske energije, plina, vode, dimnjačarske usluge, čistoće, komunalne i vodne naknade, radiotelevizijske pristojbe, telefona, interneta, pričuve) te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

(4) Tijela iz stavka 1. ovog članka, za podmirivanje troškova opisanih u stavku 3. ovog članka, dužna su osigurati potrebna financijska sredstva na poziciji državnog proračuna.

Članak 3.

(1) Državni ured će, razmatrajući obrazloženi zahtjev tijela iz članka 2. ove Uredbe, odluku o davanju nekretnina na korištenje donositi u skladu s:

– djelatnošću podnositelja zahtjeva,

– traženom lokacijom,

– brojem zaposlenih.

(2) Površina po jednom zaposlenom djelatniku može iznositi do 15 m².

(3) Državni ured će se, u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva korisnika iz članka 2. ove Uredbe, očitovati da li raspolaže traženom nekretninom.

Članak 4.

(1) Državni ured će, po prethodno donesenoj odluci o dodjeli nekretnine na korištenje od strane tijela nadležnog iz članka 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon), sklopiti ugovor o korištenju nekretnine za osiguranje potreba korisnika iz članka 2. ove Uredbe.

(2) Tijela iz članka 2. ove Uredbe dužna su dodijeljene nekretnine privesti svrsi najkasnije u roku od 3 godine od dana stupanja u posjed, u suprotnom ugovor o korištenju se raskida, a tijela su nekretninu dužna predati Državnom uredu radi daljnjeg raspolaganja.

Članak 5.

Korisnici iz članka 2. ove Uredbe mogu, iznimno i uz prethodnu pisanu suglasnost Državnog ureda, na određeno vrijeme dio nekretnine dati u podzakup, odnosno na korištenje, a svi pravni poslovi zaključeni suprotno ovim odredbama smatraju se ništetnim.

Članak 6.

(1) Ukoliko Državni ured nema na upravljanju nekretnine za ostvarivanje potreba korisnika iz članka 2. ove Uredbe, tijelo nadležno iz članka 54. Zakona će, sukladno Strategiji upravljanja i raspolaganja državnom imovinom i Planu upravljanja, donijeti odluku o davanju suglasnosti za kupnju, najam ili zakup nekretnine u skladu s potrebama podnositelja zahtjeva.

(2) Sredstva za kupnju, najam ili zakup nekretnine i ostalih troškova po osnovi korištenja nekretnine dužni su osigurati korisnici na poziciji državnog proračuna.

(3) Korisnici iz članka 2. ove Uredbe kojima se osiguravaju nekretnine za ostvarivanje njihovih potreba na način iz stavka 1. ovog članka, dužni su Državnom uredu dostaviti obrazloženi zahtjev koji obvezno sadrži:

– lokaciju nekretnine,

– karakteristike koje nekretnina mora sadržavati (površina, broj radnih prostorija, oprema, broj parkirališnih mjesta i sl.),

– prijedlog cijene, odnosno visinu najma ili zakupa,

– rok u kojem će se koristiti nekretnina iz zahtjeva,

– broj zaposlenih.

(4) Državni ured će, razmatrajući obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovog članka, posebno voditi računa o svrhovitosti, ekonomičnosti i racionalnosti korištenja sredstava državnog proračuna.

Članak 7.

(1) Korisnici iz članka 2. ove Uredbe kojima se osiguravaju nekretnine za ostvarivanje njihovih potreba na način iz članka 6. ove Uredbe dužni su:

– osigurati sredstva za troškove najma ili zakupa u državnom proračunu na poziciji tijela državne uprave koje će koristiti predmetnu nekretninu za tekuću proračunsku godinu,

– predvidjeti navedena sredstva u projekciji državnog proračuna za naredne dvije proračunske godine, na poziciji tijela državne uprave i drugog državnog tijela koje će koristiti predmetnu nekretninu,

– snositi sve troškove po osnovi korištenja (utrošak električne i toplinske energije, plina, vode, dimnjačarske usluge, čistoće, komunalne i vodne naknade, radiotelevizijske pristojbe, telefona, interneta i troškove tekućeg održavanja).

(2) Odredbama ugovora o najmu ili zakupu nekretnine za potrebe iz članka 2. ove Uredbe obvezno se utvrđuje da je vlasnik nekretnine koja se uzima u najam ili zakup dužan snositi troškove pričuve i investicijskog održavanja nekretnine.

Članak 8.

(1) Ugovore o najmu ili zakupu nekretnina koje koriste tijela iz članka 6. ove Uredbe sklapaju korisnici, a Državni ured u slučajevima kada se radi o nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje su dane na upravljanje trgovačkim društvima čiji su udjeli u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske.

(2) U slučaju otkazivanja ugovora o najmu ili zakupu iz stavka 1. ovog članka od strane druge ugovorne strane, otkazni rok traje 60 dana od dana pismene dostave otkaza.

III. NEKRETNINE KOJE SE DAJU NA KORIŠTENJE DRUGIM OSOBAMA NA TEMELJU PRAVA PROPISANOG POSEBNIM ZAKONOM

Članak 9.

(1) Nekretnine bez provedbe javnog natječaja Državni ured može dati jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkim društvima čiji je Republika Hrvatska jedini osnivač i vlasnik, obrazovnim, kulturnim i socijalnim institucijama kojima je Republika Hrvatska, odnosno Vlada Republike Hrvatske jedan od osnivača ili suosnivača zajedno s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ustanovama, čiji je Republika Hrvatska odnosno Vlada Republike Hrvatske jedan od osnivača ili suosnivača zajedno s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je svrha korištenja od posebnog značaja za kulturni, socijalni i obrazovni razvoj Republike Hrvatske.

(2) Dodjela nekretnina korisnicima iz stavka 1. ovog članka vršit će se na njihov obrazloženi zahtjev odgovarajućom primjenom kriterija donesenih od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se tražena nekretnina nalazi.

(3) Visina naknade za korištenje nekretnina određuje se prema sljedećim osnovnim kriterijima:

– četvornom metru korisne površine nekretnine,

– zoni u kojoj se nekretnina nalazi,

– djelatnosti koja se u nekretnini obavlja.

(4) Ukoliko jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se nekretnina nalazi nema propisanih kriterija za dodjelu na korištenje tijelima iz stavka 1. ovog članka, dodjela će se vršiti prema kriterijima određenim od strane najbliže jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja takav propis ima.

Članak 10.

(1) Dodjela na korištenje korisnicima nekretnina iz članka 59. stavka 2. Zakona vršit će se na njihov obrazloženi zahtjev sukladno članku 3. ove Uredbe prema kriterijima utvrđenim Odlukom o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, klase: 943-01/13-01/201, urbroja: 536-01/01-2013-4, od 3. listopada 2013. godine, a koju je donijelo Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Korisnici iz stavka 1. ovog članka dužni su snositi sve troškove po osnovi korištenja (utrošak električne i toplinske energije, plina, vode, dimnjačarske usluge, čistoće, komunalne i vodne naknade, radiotelevizijske pristojbe, telefona, interneta, pričuve, te troškove tekućeg i investicijskog održavanja).

(3) Korisnici iz stavka 1. ovog članka ne mogu nekretninu ili dio nekretnine koju su dobili na korištenje dati u podzakup odnosno na korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama, a svi pravni poslovi zaključeni suprotno ovim odredbama, smatraju se ništetnim.

IV. KRITERIJI I MJERILA ZA RASPOLAGANJE STANOVIMA ZA SLUŽBENE POTREBE

Članak 11.

(1) Stanovi za službene potrebe u smislu ove Uredbe su stanovi u vlasništvu Republike Hrvatske kojim upravlja Državni ured koji se u pravilu nalaze u objektima za službene potrebe i koji su do dana stupanja na snagu ove Uredbe utvrđeni kao stanovi za službene potrebe, osim stanova za službene potrebe kojima upravlja Ministarstvo obrane.

(2) Osim stanova iz stavka 1. ovog članka, stanovima za službene potrebe smatraju se i stanovi koje odlukom odredi Povjerenstvo.

Članak 12.

U smislu ove Uredbe, državni i pravosudni dužnosnici (u daljnjem tekstu: dužnosnici) koji imaju pravo koristiti se stanovima za službene potrebe su:

– predsjednik Republike Hrvatske,

– predsjednik Hrvatskoga sabora,

– predsjednik Vlade Republike Hrvatske,

– potpredsjednici Hrvatskoga sabora,

– potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske,

– ministri,

– predsjednici odbora Hrvatskoga sabora,

– predsjednici stranačkih klubova u Hrvatskome saboru,

– predsjednik i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik, zamjenik predsjednika i suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske i njegovi zamjenici,

– predsjednik, potpredsjednici i članovi Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,

– ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i njegovi zamjenici,

– predsjednik i suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik i suci Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik i suci Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske,

– zamjenici ministara,

– predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske,

– predstojnici državnih ureda,

– glavni ravnatelj policije,

– ravnatelj Porezne uprave,

– ravnatelj Carinske uprave,

– glavni inspektor Državnog inspektorata,

– glavni državni revizor i njegovi zamjenici,

– pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici,

– pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici,

– pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegovi zamjenici,

– pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegovi zamjenici,

– tajnik Hrvatskoga sabora,

– glavni tajnik Vlade Republike Hrvatske,

– glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske,

– tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske,

– zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske,

– pomoćnici ministara,

– glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske,

– ravnatelji državnih upravnih organizacija,

– glavni državni rizničar,

– dužnosnici u Uredu predsjednika Republike Hrvatske koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske sukladno odredbama posebnih propisa,

– i drugi državni dužnosnici.

Članak 13.

Radi ostvarivanja prava iz ove Uredbe, dužnosnici su svrstani u tri skupine kako slijedi:

– I. skupina

– predsjednik Republike Hrvatske,

– predsjednik Hrvatskoga sabora,

– predsjednik Vlade Republike Hrvatske,

– potpredsjednici Hrvatskoga sabora,

– potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske,

– ministri,

– predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske,

– glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske,

– predsjednik Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske odnosno predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

– II. skupina

– predsjednici odbora Hrvatskoga sabora,

– predsjednici stranačkih klubova u Hrvatskome saboru

– suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,

– suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– zamjenici glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske,

– potpredsjednik Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,

– zamjenici ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta,

– predsjednik i suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik i suci Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik i suci Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske,

– zamjenici ministara,

– predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske,

– predstojnici državnih ureda,

– III. skupina

– glavni ravnatelj policije,

– ravnatelj Porezne uprave,

– ravnatelj Carinske uprave,

– glavni inspektor Državnog inspektorata,

– glavni državni revizor i njegovi zamjenici,

– pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici,

– pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici,

– pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegovi zamjenici,

– pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegovi zamjenici,

– tajnik Hrvatskoga sabora,

– glavni tajnik Vlade Republike Hrvatske,

– glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske,

– tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske,

– zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske,

– pomoćnici ministara,

– glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske,

– ravnatelji državnih upravnih organizacija,

– glavni državni rizničar,

– dužnosnici u Uredu predsjednika Republike Hrvatske koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske sukladno odredbama posebnih propisa,

– i drugi državni dužnosnici.

Članak 14.

(1) Početni kriteriji za određivanje površine stana za službene potrebe na koji dužnosnik ima pravo su:

– za dužnosnika iz I. skupine koji u mjestu obavljanja dužnosti živi sam – trosoban stan ili stan površine veće od 60 m2,

– za dužnosnika iz II. skupine koji u mjestu obavljanja dužnosti živi sam – dvosoban stan ili stan površine od 40 m2 do 60 m2,

– za dužnosnika iz III. skupine koji u mjestu obavljanja dužnosti živi sam – jednosoban stan ili stan površine od 20 do 30 m2.

(2) Za bračnog ili izvanbračnog druga odnosno osobu s kojom dužnosnik živi u istospolnoj zajednici koji boravi s dužnosnikom u mjestu gdje dužnosnik obavlja svoju dužnost, kao i za svako dijete, pastorče, posvojenika ili dijete koje je na osnovi rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb povjereno na čuvanje i odgoj dužnosniku i boravi s njim u mjestu gdje dužnosnik obavlja svoju dužnost, na kriterije iz stavka 1. ovog članka u slučaju raspoloživosti stanom, može se dodati 10 m2 površine stana.

(3) Kriteriji iz stavaka 1. i 2. ovog članka ne moraju se primjenjivati ukoliko dužnosnik pristaje na stan manji od polaznih kriterija iz stavka 1. ovog članka.

Članak 15.

(1) Dužnosnik ostvaruje pravo na dodjelu stana za službene potrebe u skladu s odredbama ove Uredbe, ako on, njegov bračni ili izvanbračni drug odnosno osoba s kojom dužnosnik živi u istospolnoj zajednici nemaju u vlasništvu ili u najmu useljiv stan ili kuću u mjestu obavljanja dužnosti odnosno mjestu udaljenom više od 50 km od mjesta obavljanja dužnosti.

(2) Odredbe iz stavka 1. ovog članka ne odnose se na predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Vlade Republike Hrvatske iz razloga što isti ostvaruju pravo na smještaj i rezidencijalne objekte u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 16.

(1) Pravo prvenstva prilikom postupka odabira stana za službene potrebe u vlasništvu Republike Hrvatske dužnosnici ostvaruju prema skupinama iz članka 13. ove Uredbe, a unutar iste skupine prema vremenu podnošenja zahtjeva.

(2) Odredbe iz stavka 1. ovog članka ne odnose se na predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Vlade Republike Hrvatske iz razloga što isti ostvaruju pravo na smještaj i rezidencijalne objekte u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 17.

Iznimno od odredbe iz članka 12. ove Uredbe, stanovi za službene potrebe dodjeljuju se na korištenje i drugim osobama koje rade u tijelima državne uprave, odnosno drugim tijelima korisnicima državnog proračuna, za vrijeme obavljanja poslova na koje su raspoređeni, na temelju prijedloga tih tijela i na njihov obrazloženi zahtjev, po kriterijima iz članka 14. stavka 1. podstavka 3. ove Uredbe.

Članak 18.

Ukoliko Državni ured nema na upravljanju odgovarajuće nekretnine, odnosno stanove za službene potrebe prema kriterijima iz članka 14. ove Uredbe, postupit će sukladno članku 6. ove Uredbe.

Članak 19.

Tijela državne uprave, odnosno druga tijela korisnici državnog proračuna kojima se osiguravaju stanovi za službene potrebe iz članaka 12. i 17. ove Uredbe, dužni su Državnom uredu dostaviti obrazloženi zahtjev sa sljedećim elementima:

– naziv tijela koje podnosi zahtjev,

– ime i prezime dužnosnika i naziv njegove dužnosti,

– naziv mjesta obavljanja dužnosti,

– potrebna veličina stana s obzirom na kriterije iz članka 14. stavka 1. ove Uredbe,

– vrijeme trajanja korištenja stana,

– potvrda o mjestu prebivališta,

– podaci o osobama koje će boraviti u stanu s dužnosnikom,

– potpisana izjava dužnosnika da u mjestu obavljana dužnosti on, niti njegov bračni ili izvanbračni drug odnosno osoba s kojom dužnosnik živi u istospolnoj zajednici nemaju u vlasništvu ili u najmu useljiv stan ili kuću.

Članak 20.

Predstojnik Državnog ureda donijet će odluku o određivanju visine naknade za korištenje stanova za službene potrebe.

Članak 21.

Tijela državne uprave i druga tijela korisnici državnog proračuna kojima se osiguravaju stanovi za službene potrebe u svrhu obavljanja svoje djelatnosti na način propisan člankom 18. ove Uredbe dužni su osigurati sredstva za troškove najma u državnom proračunu na poziciji tijela državne uprave, odnosno drugog tijela korisnika državnog proračuna čiji će korisnik koristiti predmetni stan.

Članak 22.

Državni ured će za osiguranje potreba stanova za službene potrebe, po iskazanom interesu tijela državne uprave, odnosno drugih tijela korisnika državnog proračuna, postupati sukladno odredbama iz članka 3. stavka 3. i članka 8. ove Uredbe.

Članak 23.

Predstojnik Državnog ureda donijet će odluku o određivanju mjerila za opremanje stanova za službene potrebe.

Članak 24.

(1) Dužnosnik koji koristi stan za službene potrebe, bez obzira nalazi li se stan u objektu za službene potrebe ili je unajmljeni stan, sukladno članku 18. ove Uredbe, dužan je sam snositi troškove po osnovi korištenja stana (utrošak električne i toplinske energije, plina, vode, dimnjačarskih usluga, čistoće, komunalne i vodne naknade i drugih troškova stanovanja).

(2) Troškove pričuve te troškove tekućeg i investicijskog održavanja za stanove za službene potrebe u vlasništvu Republike Hrvatske snosi Državni ured.

(3) U slučaju najma stana iz članka 18. ove Uredbe, tijelo državne uprave ili drugo tijelo korisnik državnog proračuna u kojem dužnosnik obavlja svoju dužnost snosi i sve druge troškove vezane uz sklapanje ugovora o najmu stana poput pologa, agencijskih troškova ili slično do maksimalnog iznosa jedne mjesečne najamnine.

(4) Tijelo državne uprave ili drugo tijelo korisnik državnog proračuna u kojem dužnosnik obavlja svoju dužnost dužno je osigurati sredstva za troškove iz stavaka 1. i 3. ovog članka u državnom proračunu na svojoj poziciji.

Članak 25.

(1) Odluku o dodjeli na korištenje, kupnji, najmu ili zakupu nekretnina odnosno davanju suglasnosti, sukladno odredbama ove Uredbe, donosi nadležno tijelo sukladno Zakonu.

(2) Ugovore o korištenju, najmu ili zakupu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno odluci iz stavka 1. ovog članka potpisuje predstojnik Državnog ureda.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Osobe koje koriste stan za službene potrebe do stupanja na snagu ove Uredbe, danom stupanja na snagu ove Uredbe nastavljaju koristiti stan u skladu s ovom Uredbom.

Članak 27.

(1) Do donošenja posebne odluke iz članka 20. ove Uredbe, primjenjuje se Odluka Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje imovinom Republike Hrvatske, klase: 022-03/01-02/08, urbroja: 50420-01, od 12. listopada 2001. godine.

(2) Do donošenja posebne odluke iz članka 23. ove Uredbe, primjenjuje se Odluka Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske, klase: 371-05/07-01/11, urbroja: 50441-08, od 22. rujna 2008. godine.

Članak 28.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o raspolaganju nekretninama koje se daju na korištenje tijelima državne uprave ili drugim tijelima korisnicima državnog proračuna, te drugim osobama (»Narodne novine«, broj 80/2011).

Članak 29.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/114

Urbroj: 50301-09/06-13-4

Zagreb, 17. listopada 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.