Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 127/2013 (18.10.2013.), Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2762

Na temelju članka 56. stavka 5. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. listopada 2013. godine donijela

UREDBU

O DAROVANJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom uređuje se poseban način raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske darovanjem nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske kojima, na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon), upravlja Državni ured za upravljanje državnom imovinom (u daljnjem tekstu: Državni ured).

(2) Ovom Uredbom određuju se obdarenici, razlozi i uvjeti darovanja te postupak i ograničenja darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Državni ured.

Članak 2.

(1) Nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Državni ured u skladu sa Zakonom mogu se darovati:

– jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

– trgovačkim društvima čiji je Republika Hrvatska jedini osnivač i vlasnik i

– ustanovama čiji je jedan od osnivača Republika Hrvatska.

(2) Nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Državni ured u skladu sa Zakonom mogu se darovati i drugim fizičkim ili pravnim osobama ako Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), posebnom odlukom utvrdi da je to u interesu Republike Hrvatske, a osobito ako se predmetnim darovanjem potiče gospodarski napredak, socijalno blagostanje građana i briga za gospodarski razvitak svih krajeva Republike Hrvatske.

Članak 3.

Nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe mogu se u skladu sa Zakonom darovati u svrhu:

– ostvarenja projekata koji su od osobitog značenja za gospodarski razvoj, poput izgradnje poduzetničkih zona te realizacije strateških investicijskih projekata od šireg značaja za Republiku Hrvatsku i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji su kao takvi utvrđeni od strane nadležnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– ostvarenja projekata koji su od općeg javnog ili socijalnog interesa, poput izgradnje škola, dječjih vrtića, bolnica, domova zdravlja, društvenih domova, izgradnje spomen obilježja i memorijalnih centara, groblja, ustanova socijalne skrbi, provođenje programa deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom, izgradnje sportskih i drugih sličnih objekata i provedbe programa prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji, ukoliko se ne osniva pravo građenja,

– izvršenja obveza Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1) Opravdanost darovanja iz članka 3. ove Uredbe dokazuje se suglasnošću za darovanje nadležnog ministarstva u odnosu na namjenu darovanja nekretnine i ministarstva nadležnog za financije.

(2) Po primljenom potpunom zahtjevu za darovanjem nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske i izvršenoj procjeni tržišne vrijednosti nekretnine, Državni ured će zatražiti suglasnosti za darovanje od nadležnih ministarstava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

(1) U slučaju darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske osobama iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe, prijedlogu Povjerenstva radi donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju interesa za darovanjem nekretnina, prethodi suglasnost nadležnih ministarstava iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Po donošenju odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju interesa za darovanjem nekretnina osobama iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe, odluku o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske donosi tijelo nadležno sukladno Zakonu.

Članak 6.

(1) Na darovanje nekretnina pravnim i fizičkim osobama, bez obzira na vlasništvo, trgovačkim društvima čiji je Republika Hrvatska jedini osnivač i vlasnik te ustanovama čiji je jedan od osnivača Republika Hrvatska, a ukoliko obavljaju gospodarsku djelatnost i sudjeluju u prometu roba i usluga, primjenjuju se propisi o državnim potporama.

(2) Propisi o državnim potporama primjenjuju se i u slučaju kad jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave darovanu nekretninu dalje daruje, proda ili dade u najam ispod tržišne cijene, u korist poduzetnika koji se u smislu Zakona o državnim potporama mogu smatrati korisnicima državnih potpora.

Članak 7.

(1) Postupak darovanja pokreće se zahtjevom osobe iz članka 2. ove Uredbe koji se dostavlja Državnom uredu. Podnositelj zahtjeva mora detaljno obrazložiti u koju svrhu namjerava koristiti predmetnu nekretninu i koju važnost ima traženo darovanje za ostvarenje te svrhe.

(2) Uz zahtjev za darovanje nekretnine, moraju se priložiti:

– zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,

– posjedovni list, uvjerenje o identifikaciji i kopija katastarskog plana, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,

– uvjerenje o statusu i namjeni nekretnine sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,

– potvrda o tome je li podnijet zahtjev za povrat bivših vlasnika, sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,

– izjava osobe iz članka 2. ove Uredbe da se odriče svih potraživanja prema Republici Hrvatskoj,

– potvrda Porezne uprave o dugu,

– idejni projekt za predviđeni zahvat u prostoru,

– mišljenje o usklađenosti projekta s dokumentima prostornog uređenja, lokacijska dozvola ili drugi akt prostornog uređenja za namjeravani zahvat u prostoru,

– dokaz o osiguranim financijskim sredstvima za realizaciju projekta,

– po potrebi i druga relevantna dokumentacija po zahtjevu Državnog ureda.

(3) Ukoliko podnositelj zahtjeva, koji nije dostavio potpunu dokumentaciju, ne izvrši dopunu dokumentacije u roku od 30 dana od poziva za dostavu iste, smatrat će se da je odustao od zahtjeva te da isti nije podnesen.

Članak 8.

(1) Prije donošenja odluke o darovanju, izvršit će se procjena tržišne vrijednosti nekretnine koja se daruje.

(2) Državni ured izvršit će procjenu tržišne vrijednosti nekretnine koja se daruje na način propisan posebnom uredbom.

Članak 9.

Nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske ne može se darovati ukoliko osoba iz članaka 2. i 5. ove Uredbe ima dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, sve dok dospjeli nepodmireni dug ne plati.

Članak 10.

Odluku o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske kojom upravlja Državni ured, donosi tijelo nadležno sukladno Zakonu.

Članak 11.

Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske kojom upravlja Državni ured, osim obveznog sadržaja ugovora određenog propisom kojim se uređuju obvezni odnosi, sadrži i:

– procjenu tržišne vrijednosti nekretnine,

– namjenu za koju se nekretnina daruje,

– rok u kojem se namjena za koju se nekretnina daruje mora ostvariti,

– raskidnu klauzulu za slučaj da se svrha za koju je nekretnina darovana ne ostvari u ugovorenom roku,

– raskidnu klauzulu za slučaj promjene namjene darovane nekretnine,

– raskidnu klauzulu za slučaj oštećivanja darovane nekretnine do koje je došlo namjerom ili krajnjom nepažnjom osobe iz članka 2. ove Uredbe (primjerice: oštećivanje kulturnog dobra, znatna oštećenja na zgradi, uništavanje zaštićenog dijela prirode i sl.),

– raskidnu klauzulu u slučaju otuđenja i opterećenja darovane nekretnine bez suglasnosti Državnog ureda, osim za darovanje nekretnina za izgradnju poduzetničke zone, koja zabilježba otuđenja i opterećenja se mora upisati u zemljišnu knjigu,

– točan iznos i pravna osnova potraživanja osobe iz članka 2. ove Uredbe prema Republici Hrvatskoj, na dan potpisivanja ugovora o darovanju, te klauzulu kojom se osoba iz članka 2. ove Uredbe odriče navedenih potraživanja prema Republici Hrvatskoj, kao i eventualno kasnije pronađenih potraživanja prema Republici Hrvatskoj koja su nastala do dana potpisivanja ugovora o darovanju,

– tabularnu izjavu obdarenika kojom dopušta da se istodobno s uknjižbom prava vlasništva darovane nekretnine uknjiži zabrana otuđenja i opterećenja bez suglasnosti darovatelja.

Članak 12.

Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske potpisuje predstojnik Državnog ureda, osim ako je odlukom o darovanju određeno drukčije.

Članak 13.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/2011 i 129/2011).

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/115

Urbroj: 50301-09/06-13-4

Zagreb, 17. listopada 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.