Naredba o vođenju nadzorne knjige o kapitalnim poslovima s inozemstvom

NN 127/2013 (18.10.2013.), Naredba o vođenju nadzorne knjige o kapitalnim poslovima s inozemstvom

MINISTARSTVO FINANCIJA

2768

Na temelju članka 50. stavka 3. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03, 140/05, 132/06, 150/08, 92/09, 133/09 – Zakon o platnom prometu, 153/09, 145/10 i 76/13, u daljnjem tekstu: Zakon), ministar financija donosi

NAREDBU

O VOĐENJU NADZORNE KNJIGE O KAPITALNIM POSLOVIMA S INOZEMSTVOM

OPĆE ODREDBE

I.

(1) Ovom Naredbom uređuje se sadržaj nadzorne knjige i način na koji rezidenti vode nadzornu knjigu o kapitalnim poslovima s inozemstvom.

(2) Propisani podaci unose se u nadzornu knjigu neovisno o tome upisuju li se ti podaci u posebne knjige i evidencije temeljem drugih propisa.

(3) U nadzornu knjigu unose se podaci o svakom sklopljenom kapitalnom poslu s nerezidentom te o plaćanjima, naplati i prijenosima po tim poslovima u stranoj valuti i u kunama.

II.

Nadzornu knjigu o kapitalnim poslovima s inozemstvom dužni su voditi sljedeći rezidenti:

1. pravne osobe, osim banaka, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

2. podružnice stranih trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca upisane u registar koji se vodi kod nadležnog tijela državne vlasti ili uprave u Republici Hrvatskoj,

3. trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirane.

III.

Nadzorne knjige u smislu ove Naredbe, poslovne su knjige u kojima se, u svakoj zasebno, razvrstavaju i evidentiraju sklopljeni kapitalni poslovi s nerezidentima nastali s osnove:

1. kreditnih poslova, osim komercijalnih kredita, uključujući zalog nekretnina i drugih oblika jamstava, financijski leasing te ostalih kreditnih poslova koji su po svojoj ekonomskoj suštini i učincima jednaki poslovima temeljem financijskih kredita,

2. izravnih ulaganja, osim ulaganja iz članka 9. stavka 3. točke 2. Zakona,

3. ulaganja u nekretnine (stjecanje/otuđenje objekata i zemljišta i izgradnja objekata radi ostvarenja dobiti), uključujući pravo na uživanje, pravo na korištenje i pravo na izgradnju,

4. poslova s vrijednosnim papirima na tržištu kapitala i tržištu novca te poslova s udjelima u investicijskim fondovima, uključujući ulaganja u dužničke vrijednosne papire iz članka 9. stavka 3. točke 2. Zakona, osim poslova ugovorenih između rezidentnog investicijskog društava/drugog ovlaštenog pružatelja investicijskih usluga i nerezidenta,

5. poslova osiguranja (imovine, osoba, kredita), osim poslova ugovorenih između rezidentnog društva za osiguranje/reosiguranje i nerezidenta,

6. depozitnih poslova rezidenata kod stranih financijskih institucija,

7. ostalog kretanja kapitala: autorske naknade (patenti, dizajni, trgovačke marke, izumi), povrati u slučaju otkaza ugovora i povrati za nepotrebne uplate, obeštećenja i slično.

VOĐENJE I ČUVANJE NADZORNE KNJIGE

IV.

(1) Nadzorna knjiga može se voditi u obliku uvezane knjige, kartica ili elektronskog zapisa, odnosno u onom obliku koji omogućuje uvid i nadzor deviznog poslovanja rezidenta.

(2) Odgovorna osoba mora ovjeriti nadzornu knjigu koja se vodi u obliku uvezane knjige ili kartica, odnosno ovjeriti ispis nadzorne knjige kada se ona vodi u obliku elektronskog zapisa.

(3) Nadzorna knjiga mora biti dostupna nadzornom tijelu odmah, a najkasnije sljedeći radni dan.

(4) Sve isprave iz kojih se podaci unose u nadzornu knjigu i isprave čije se oznake upisuju u nadzornu knjigu kao povezne reference moraju biti dostupne nadzornom tijelu najkasnije sljedeći radni dan.

(5) Nadzorna knjiga čuva se najmanje sedam godina.

UNOS PODATAKA U NADZORNU KNJIGU

V.

(1) Podaci koji se unose u nadzornu knjigu zasnivaju se na ispravama o kapitalnim poslovima i transakcijama s nerezidentima.

(2) Podaci se u nadzornu knjigu unose svaki zasebno redoslijedom kako nastaju i to u roku pet radnih dana od dana primitka/ izdavanja isprave.

(3) Odgovorna osoba dužna je ovjeriti naknadne ispravke unesenih podataka u nadzornu knjigu.

OBVEZNI SADRŽAJ NADZORNE KNJIGE

VI.

Svaka vrsta nadzorne knjige iz točke III. ove Naredbe mora sadržavati sljedeće podatke:

– redni broj i datum unosa podataka,

– oznaku i datum isprave koja je osnovom za izvršenje plaćanja ili naplate, odnosno prijenosa (predugovor, ugovor, faktura, pismo namjere, obračun i sl.),

– naziv/ime i zemlja sjedišta nerezidenta s kojim je sklopljen kapitalni posao,

– datum, iznos, oznaka valute i način izvršenja plaćanja ili naplate, odnosno prijenosa po sklopljenom kapitalnom poslu,

– postotak ugovorene zastupničke ili posredničke provizije.

VII.

Nadzorna knjiga kreditnih poslova, uz podatke iz točke VI. ove Naredbe, treba sadržavati i sljedeće podatke:

– ugovoreni iznos kredita te oznaka valute,

– vrsta kredita (financijski kredit, otkup potraživanja iz poslovnih odnosa među nerezidentima, prodaja potraživanja iz poslovnih odnosa među rezidentima, financijski leasing, zalog nekretnina i drugih oblika jamstava, ostalo),

– vrsta transakcije (korištenje kredita, otplata glavnice, plaćanje kamate, plaćanje naknade, ostalo)

– ugovoreni rok korištenja,

– ugovoreni rok otplate kredita,

– ugovorena kamatna stopa,

– ukupno planirana svota kamata po kreditu,

– troškovi (naknade) po kreditu,

– osiguranje naplate po kreditu (bez osiguranja, garancija, mjenica, hipoteka, ostalo),

– datum i iznos obračuna kamate po kreditu,

– datum dostavljanja propisanih izviješća o kreditnim poslovima s inozemstvom Hrvatskoj narodnoj banci.

VIII.

Nadzorna knjiga izravnih ulaganja, uz podatke iz točke VI. ove Naredbe, treba sadržavati i sljedeće podatke:

– vrsta izravnog ulaganja odnosno stjecanja ili otuđenja dionica ili udjela u kapitalu pravne osobe (inicijalno izravno ulaganje, naknadno ulaganje, reinvestirana dobit, povlačenje ulaganja),

– način izravnog ulaganja (uplata u novcu, stvarima, pravima i licencijama, zamjena dužničkog odnosa vlasničkim, financijska imovina ili potraživanja, spajanja ili pripajanja),

– tržišna vrijednost izravnog ulaganja (uplaćeni iznos, tržišna/ knjigovodstvena vrijednost ulaganja, vrijednost duga kod zamjene dužničkog odnosa vlasničkim),

– datum dostavljanja propisanih izviješća o izravnim ulaganjima Hrvatskoj narodnoj banci,

– datum i iznos prijenosa dobiti/dividende,

– datum i iznos plaćenog poreza na dobit,

– datum i iznos prijenosa likvidacijske/stečajne mase.

IX.

Nadzorna knjiga ulaganja u nekretnine, uz podatke iz točke VI. ove Naredbe, treba sadržavati i sljedeće podatke:

– vrsta nekretnine (šuma, poljoprivredno ili građevinsko zemljište, stanovi i kuće, ostalo),

– osnova stjecanja/otuđenja nekretnine (kupovina, prodaja, darovanje, druga osnova),

– datum dostavljanja propisanih izviješća o ulaganjima u nekretnine Hrvatskoj narodnoj banci.

X.

(1) Nadzorna knjiga poslova s vrijednosnim papirima, uz podatke iz točke VI. ove Naredbe, treba sadržavati i sljedeće podatke:

– vrsta posla (izdavanje, uvrštenje i prodaja vrijednosnih papira, ulaganje u vrijednosne papire),

– vrsta i ISIN oznaka vrijednosnog papira,

– naziv i zemlja sjedišta izdavatelja vrijednosnog papira,

– broker (banka ili ovlašteno društvo) koji je izvršio transakciju,

– skrbnik (banka ili ovlašteno društvo) koji je proveo namiru transakcije,

– datum dostavljanja propisanih izviješća o poslovima s vrijednosnim papirima Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) Za poslove s udjelima u investicijskim fondovima na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ove Naredbe koje se odnose na nadzornu knjigu poslova s vrijednosnim papirima.

XI.

Nadzorna knjiga poslova osiguranja, uz podatke iz točke VI. ove Naredbe, treba sadržavati i sljedeće podatke:

– vrsta osiguranja (osiguranje imovine, osiguranje osoba, osiguranje kredita),

– vrsta transakcije (premija, isplata štete, ostalo).

XII.

Nadzorna knjiga depozitnih poslova rezidenta sa stranim financijskim institucijama, uz podatke iz točke VI. ove Naredbe, treba sadržavati i sljedeće podatke:

– broj i datum otvaranja/ zatvaranja računa,

– vrsta računa (depozit po viđenju, oročeni depozit, transakcijski račun),

– vrsta transakcije (polaganje depozita, povlačenje depozita),

– ugovorena kamatna stopa,

– kod transakcijskih i depozitnih računa po viđenju: oznaka valute, mjesečni dugovni i potražni promet, bez početnog stanja iz prethodnog mjeseca, stanje na kraju mjeseca,

– kod oročenih depozita: oznaka valute, iznos i datum dospijeća,

– datum dostavljanja propisanih izviješća o depozitnim poslovima Hrvatskoj narodnoj banci.

XIII.

Nadzorna knjiga ostalog kretanja kapitala, uz podatke iz točke VI. ove Naredbe, treba sadržavati i sljedeće podatke:

– vrsta ostalog kretanja kapitala (autorske naknade: patenti, dizajni, trgovačke marke i izumi, povrati u slučaju otkaza ugovora i povrati za nepotrebne uplate, obeštećenja i slično).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

XIV.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o vođenju nadzorne knjige o tekućim i kapitalnim poslovima s inozemstvom (»Narodne novine«, broj 145/03).

XV.

Ova Naredba objavit će se u »Narodnim novinama« a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 011-01/13-01/401

Urbroj: 513-06-03/13-6

Zagreb, 2. listopada 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.