Odluka o uvjetima za izdavanje posebnog dijela potvrde o sigurnosti (Dio B)

NN 127/2013 (18.10.2013.), Odluka o uvjetima za izdavanje posebnog dijela potvrde o sigurnosti (Dio B)

127 18.10.2013 Odluka o uvjetima za izdavanje posebnog dijela potvrde o sigurnosti (Dio B)

AGENCIJA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

2773

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, br. 82/2013) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O UVJETIMA ZA IZDAVANJE POSEBNOG DIJELA POTVRDE O SIGURNOSTI (DIO B)

I.

Ovom odlukom određuju se uvjeti za izdavanje posebnog dijela potvrde o sigurnosti (Dio B) koji se naročito odnose na primjenu TSI-jeva, nacionalnih sigurnosnih i tehničkih pravila nužnih za obavljanje usluge prijevoza na siguran način.

II.

(1) Potvrda o sigurnosti je dokaz da je željeznički prijevoznik uspostavio svoj vlastiti sustav upravljanja sigurnošću te da ispunjava zahtjeve tehničkih specifikacija za interoperabilnost, zahtjeve ostalih izravno primjenjivih propisa Europske unije, kao i da ispunjava posebne zahtjeve Republike Hrvatske neophodne za obavljanje usluge prijevoza na siguran način.

(2) Potvrda o sigurnosti izdaje se u skladu s postupkom propisanim člankom 29. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (u daljnjem tekstu: Zakon), a na temelju podnesenog zahtjeva željezničkog prijevoznika i dostavljene dokumentacije, u skladu sa Zakonom, drugim zakonima Republike Hrvatske, izravno primjenjivim propisima Europske unije i ovom odlukom.

(3) Potvrda o sigurnosti sadrži:

a) opći dio (Dio A) – potvrdu o prihvaćanju sustava upravljanja sigurnošću željezničkog prijevoznika u skladu sa Zakonom, i

b) poseban dio (Dio B) – potvrdu o prihvaćanju pravila željezničkog prijevoznika kojima se udovoljava posebnim zahtjevima Republike Hrvatske neophodnima za obavljanje usluge prijevoza na siguran način na željezničkoj mreži Republike Hrvatske.

III.

(1) Željezničkom prijevozniku, koji ima valjanu potvrdu o sigurnosti (Dio A) izdanu u državi članici Europske unije, a namjerava obavljati usluge željezničkog prijevoza na području Republike Hrvatske, Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: Agencija) izdaje poseban dio (Dio B) potvrde o sigurnosti.

(2) Željezničkom prijevozniku koji u Republici Hrvatskoj po prvi put započinje obavljati djelatnost željezničkog prijevoza Agencija uz opći (Dio A) izdaje i posebni dio (Dio B) potvrde o sigurnosti.

IV.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje posebnog dijela (Dio B) potvrde o sigurnosti je:

a) željeznički prijevoznik koji ima valjanu potvrdu o sigurnosti (Dio A) izdanu u državi članici Europske unije

b) željeznički prijevoznik koji po prvi put započinje obavljati djelatnost željezničkog prijevoza te zahtijeva izdavanje općeg (Dio A) i posebnog dijela (Dio B) potvrde o sigurnosti.

V.

Uz zahtjev za izdavanje posebnog dijela (Dio B) potvrde o sigurnosti, podnositelj zahtjeva mora priložiti:

1. zahtjev za izdavanje potvrde o sigurnosti ispunjen na standardnom obrascu i u skladu sa smjernicama za popunjavanje zahtjeva (Prilog III. Uredbe Komisije (EZ) br. 653/2007; u daljnjem tekstu: Prilog),

2. opis vrsta usluga za koje se traži poseban dio potvrde o sigurnosti (Dio B), predviđeni opseg djelovanja te način upravljanja rizicima koji proizlaze iz predviđenog djelovanja,

3. dokumente kojima dokazuje usklađenost sa željezničkom mrežom za koju se traži izdavanje posebnog dijela potvrde o sigurnosti (točke A.l. – A.5. Priloga III. Uredbe Komisije (EZ) br. 1158/2010),

4. u slučaju iz članka 2. stavka 1. presliku valjane potvrde o sigurnosti – Dio A (točka 8.1. Priloga) te dijelove sustava upravljanja sigurnošću, uz priloženo:

a) opis strukture sustava upravljanja sigurnošću, uključujući raspodjelu uloga i odgovornosti (opisi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako relevantni dijelovi sustava upravljanja sigurnošću nisu izvorno pisani na hrvatskom jeziku dovoljno je dostaviti prijevod odgovarajućih sažetaka),

b) opis postupaka sustava upravljanja sigurnošću u skladu s člancima 23., 24. i 25. Zakona, prilagođeni svojstvima, opsegu i drugim uvjetima djelatnosti željezničkog prijevoznika (opisi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako relevantni dijelovi sustava upravljanja sigurnošću nisu izvorno pisani na hrvatskom jeziku dovoljno je dostaviti prijevod odgovarajućih sažetaka),

5. presliku valjane dozvole za obavljanje usluga prijevoza u željezničkom prijevozu izdane u skladu s člankom 52. Zakona o željeznici (»Narodne novine« broj 94/2013) (točka 8.2. Priloga),

6. presliku police osiguranja ili dokaz financijskog pokrića odgovornosti za štetu (točka 8.4. Priloga),

7. dijelove sustava upravljanja sigurnošću o postupcima i dokumente o primjeni postupaka koji sadrže jasna pravila i upute za rad izvršnih radnika (uključujući strojovođe) te za vozila i prometovanje vozila, a koji se posebno odnose na odvijanje željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj, a uključuju (točka 8.5. Priloga):

a) pravila, upute i ostale dokumente o redovnoj vožnji vlakova za prijevoz putnika i robe

b) pravila, upute i ostale dokumente o manevarskom radu

c) pravila, upute i ostale dokumente o prometnim operacijama u normalnim, otežanim i izvanrednim okolnostima

d) pravila, upute i ostale dokumente koji se odnose na prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav te elektroenergetski podsustav

e) pravila, upute i ostale dokumente o pripremi vlakova

f) pravila, upute i ostale dokumente o sastavljanju vlakova

g) pravila, upute i ostale dokumente o pregledu vozila i provjeri učinkovitosti kočnog sustava prije polaska vozila

h) pravila, upute i ostale dokumente o postupanju u slučaju nesreće, ozbiljne nesreće i incidenta

i) pravila, upute i ostale dokumente o prijevozu opasnih tvari i izvanrednih pošiljaka

j) pravila, upute i ostale dokumente o održavanju vozila,

8. dokumentaciju o primjenjivim TSI-jima ili njihovim dijelovima (dovoljno je dostaviti sažetu dokumentaciju),

9. dokumente o načinu obavljanja željezničkog prijevoza u skladu s izvatkom iz zajedničkih odredaba poslovnih redova kolodvora dostavljen od strane upravitelja infrastrukture (članak 5. Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa, »Narodne novine«, br. 133/2009, 144/2009, 14/2010, 56/2012),

10. popis različitih kategorija radnika koji obavljaju poslove vezane za sigurnost željezničkog sustava (izvršni radnici), bilo zaposlenih ili vanjsko ugovorenih, s naznakom vrste posla kojeg obavljaju (točka 8.6. Priloga),

11. za potrebe željezničke infrastrukture na kojoj će se obavljati prijevoz, potrebno je dostaviti potvrde i dokumente, i to: (točka 8.7. Priloga):

a) o poznavanju jezika (govor i pisanje) za izvršne radnike (uključujući strojovođe) čiji materinji jezik nije hrvatski

b) o zdravstvenoj sposobnosti izvršnih radnika (uključujući strojovođe)

c) o stručnoj osposobljenosti izvršnih radnika (uključujući strojovođe)

d) propisana ovlaštenja izvršnih radnika (uključujući strojovođe),

12. dokumente iz kojih je razvidno na koji način je ustrojen sustav kojim se osigurava trajna stručna osposobljenost izvršnih radnika, i to (točka 8.7. Priloga):

a) programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja

b) podatke o organizaciji koja obavlja osposobljavanje i usavršavanje

c) evidencije o prisutnosti i uspješnosti osposobljavanja i usavršavanja,

13. dokumente o načinu nadzora rada izvršnih radnika (točka 8.7. Priloga),

14. dokumente o načinu evidencije radnog vremena (točka 8.7. Priloga),

15. popis vozila koja se koriste za obavljanje djelatnosti prijevoza prema namjeni (vučna, vučena, za posebne namjene) (točka 8.8. Priloga),

16. dokumente o vozilima u uporabi, i to (točka 8.8. Priloga):

a) odobrenja za puštanje u uporabu vozila s popisom pruga na kojima je dozvoljena uporaba tih vozila

b) popis dokumenata potrebnih za prijelaz državne granice

c) dokumenti o provedenim probama kočenja i pregledima vozila,

17. dokumente o svakom pojedinom vozilu, i to (točka 8.9. Priloga):

a) upute o održavanju, pregledu i kontroli vozila iz kojih je vidljiva odgovornost za svaku pojedinu operaciju održavanja, pregleda i kontrole vozila

b) dokumentaciju o proteklom održavanju vozila

c) podatke o održavatelju vozila i njegovom ovlaštenju

d) dokumentaciju o praćenju prometovanja vozila

e) jedinstvenu brojčanu oznaku željezničkog vozila,

18. kopiju organizacijske sheme prijevoznika ovjerenu od strane uprave prijevoznika iz koje su jasno vidljive dužnosti i odgovornosti osoblja koje je uključeno u osiguravanje sigurnosti željezničkog sustava (točka 8.10. Priloga),

19. opis organiziranja cjelokupnog procesa prijevoza opasnih tvari od primanja na prijevoz do isporuke i način imenovanja sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari (točka 8.10. Priloga),

20. ostale dokumente od značaja za obavljanje prijevoza na siguran način, a naročito (točka 8.10. Priloga):

a) upute o postupku prijave, istraživanja i dokumentiranja ozbiljnih nesreća, nesreća i incidenata

b) priručnik za strojovođe s detaljnim uputama o specifičnostima željezničke infrastrukture

c) postupak obavješćivanja o ispravnosti kočnog sustava

d) postupak uporabe i otpreme vučnih vozila (komunikacija)

e) postupak u slučaju utvrđenih nepravilnosti na vlaku (evidentiranje, obavješćivanja i postupak prije dolaska vlaka u odredišni kolodvor)

f) postupak evidentiranja brzojavki i fonograma.

VI.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-06/13-01/6
Urbroj: 387-02-13-1
Zagreb, 4. rujna 2013.

Ravnatelj
Vladimir Habuš, v. r.