Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN 127/2013 (18.10.2013.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

127 18.10.2013 Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

2774

Na temelju članaka 29. i 30. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« 143/02 i 33/05) i članka 19. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom v. d. ravnatelja Fonda donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA POTICAJA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« 8/08, 20/09, 96/09, 44/10, 97/13) u članku 26. stavak 1. iza riječi »Osoba« briše se riječ: »samozaposlena« i dodaje riječi »u postupku samozapošljavanja.«

Članak 2.

Iza članka 48.a dodaje se članak 48.b koji glasi:

»(1) Poslodavac, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava nema pravo na isplatu poticaja iz članka 3., 8., 14., 21., 25., 29., 34., 39. i 43. ove Odluke, ako po bilo kojoj osnovi ima nepodmirenih dugovanja prema Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.«

Članak 3.

U Prilogu 1, Obrazac: Z-RP, Zahtjev za redovne poticaje, u odjeljku III. Dokumentacija priložena zahtjevu briše se redni broj 3. »Preslika radne knjižice«.

Pod rednim brojem 16. iza riječi »Obrazac:« mijenja se naziv obrasca »SRU-ORUP-3« u »SRU-ORUZ-3«

Dosadašnji redni brojevi 4 do 20 postaju redni brojevi 3 do 19.

Napomena Priloga 1, mijenja se i glasi:

»– dokumentacija pod brojevima 01-08, te 17-18 obavezno se prilaže prilikom podnošenja prvog zahtjeva

– dokumentacija pod brojevima 09-16 i 19 obavezno se prilaže prilikom podnošenja svakog zahtjeva«

Članak 4.

U Prilogu 2, Obrazac: Z-PP, Zahtjev za posebne poticaje, u odjeljku III. Dokumentacija priložena zahtjevu briše se redni broj 3. »Preslika radne knjižice«.

Pod rednim brojem 14. iza riječi »Obrazac:« mijenja se naziv obrasca »O-I 3« u »O-I 1«.

Pod rednim brojem 15. iza riječi »Obrazac:« mijenja se naziv obrasca »O-ZO 1« u »O-ZO 2«.

Pod rednim brojem 16. iza riječi »Obrazac:« mijenja se naziv obrasca »O-NO-2« u »O-NO-3«.

Dosadašnji redni brojevi 4 do 35 postaju redni brojevi 3 do 34.

Napomena Priloga 2, mijenja se i glasi:

»1. Uz zahtjev za subvencioniranje kamata

– dokumentacija pod brojevima 01-08, te 24-26 obavezno se prilaže prilikom podnošenja prvog zahtjeva

– dokumentacija pod brojevima 27-28 obavezno se prilaže prilikom podnošenja svakog zahtjeva«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 009-00/13-01/0003
Urbroj: 0129-01-00/00-13-0003
Zagreb, 16. rujna 2013.

V. d. ravnatelja
mr. sci. Ante Vučić, v. r.