Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

NN 128/2013 (23.10.2013.), Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2778

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. listopada 2013. godine donijela

UREDBU

O NAKNADI ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom određuje se način korištenja, visina, obračun, prikupljanje, raspodjela i plaćanje naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja (u daljnjem tekstu: naknada za poticanje), sukladno strateškim ciljevima Republike Hrvatske koji se odnose na udio obnovljivih izvora energije i kogeneracije u ukupnoj potrošnji električne energije, vodeći računa o stanju na energetskom tržištu Republike Hrvatske i troškovima proizvodnje električne energije iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja.

(2) Ovom se Uredbom određuje i udio električne energije proizvedene iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja čija se proizvodnja električne energije potiče.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena zakonom kojim se uređuje energetski sektor i zakonom kojim se uređuje tržište električne energije.

(2) Pojedini izrazi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

– Ministarstvo – ministarstvo nadležno za energetiku,

– operator tržišta električne energije – pravna osoba koja je odgovorna za prikupljanje, razdiobu i obračun sredstava naknade za poticanje te sklapanje ugovora s opskrbljivačima kojima uređuje način prikupljanja naknade za poticanje te preuzimanja, obračuna i naplate pripadajućeg udjela električne energije iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja čija se proizvodnja električne energije potiče.

II. KORIŠTENJE NAKNADE ZA POTICANJE

Članak 3.

(1) Sredstva naknade za poticanje koriste se za isplatu poticajne cijene električne energije povlaštenim proizvođačima koji su u sustavu poticanja proizvodnje električne energije za isporučenu električnu energiju sukladno odredbama tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

(2) Udio električne energije iz proizvodnih postrojenja koja proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora energije određen je Nacionalnim akcijskim planom za obnovljive izvore energije do 2020. godine i predstavlja osnovu za određivanje dinamike ulaska u pogon proizvodnog postrojenja povlaštenog proizvođača električne energije čija se proizvodnja potiče kao i za sklapanje ugovora o otkupu električne energije s operatorom tržišta.

(3) Ukupnu električnu energiju koju proizvedu povlašteni proizvođači električne energije iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, a čija se proizvodnja potiče, otkupljuje operator tržišta, odnosno preuzima svaki pojedini opskrbljivač na način i pod uvjetima propisanima ovom Uredbom.

Članak 4.

(1) Sredstva naknade za poticanje koriste se i za financiranje poslova koje operator tržišta obavlja u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja.

(2) Ministarstvo utvrđuje iznos te nadzire obračun, isplatu i trošenje sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Operator tržišta određuje poslovnu banku koja će pratiti poslovanje operatora tržišta u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja.

III. VISINA NAKNADE ZA POTICANJE

Članak 5.

(1) Visina naknade za poticanje iznosi 0,035 kn/kWh za sve kupce električne energije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka visina naknade za poticanje, za kupce električne energije koji su sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita zraka, obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, iznosi 0,005 kn/kWh.

(3) U naknadu za poticanje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 6.

(1) Sredstva naknade za poticanje ne mogu se koristiti za plaćanje troškova uravnoteženja nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije u proizvodnim postrojenjima proizvođača koji su u sustavu poticanja proizvodnje električne energije, osim za proizvodna postrojenja čija se proizvodnja koristi za opću potrošnju objekta na kojemu je integrirano proizvodno postrojenje.

(2) Obračun i naplatu troškova iz stavka 1. ovoga članka obavlja operator tržišta sukladno odredbama pravila organiziranja tržišta električne energije čiji su sastavni dio pravila organiziranja tržišta električne energije uravnoteženja koja uključuju pravila o obračunu energije uravnoteženja.

Članak 7.

(1) Operator tržišta predlaže Ministarstvu promjenu visine naknade za poticanje iz članka 5. ove Uredbe ukoliko sredstva prikupljena iz naknade za poticanje nisu dostatna, odnosno prelaze iznos potreba za:

– izvršavanje ugovornih obveza operatora tržišta prema povlaštenim proizvođačima električne energije koji imaju pravo na poticajnu cijenu električne energije,

– financiranje poslova koje operator tržišta obavlja u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja,

– plaćanje troškova uravnoteženja elektroenergetskog sustava nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz proizvodnih postrojenja povlaštenih proizvođača iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe.

(2) Ministarstvo će visinu naknade za poticanje iz članka 5. ove Uredbe revidirati minimalno jednom godišnje, odnosno na prijedlog operatora tržišta za promjenu visine naknade za poticanje iz stavka 1. ovoga članka.

IV. PRIKUPLJANJE, OBRAČUN I NAPLATA NAKNADE ZA POTICANJE

Članak 8.

(1) Operator tržišta prikuplja naknadu za poticanje od opskrbljivača, a koju opskrbljivač naplaćuje svojim kupcima sukladno ugovoru o opskrbi krajnjega kupca.

(2) Operator tržišta sa svakim pojedinim opskrbljivačem sklapa ugovor kojim će se detaljno urediti sva međusobna prava i obveze u svezi s prikupljanjem naknade za poticanje, uključujući i obvezu opskrbljivača da izda operatoru tržišta jamstva radi osiguranja naplate naknade iz stavka 1. ovoga članka, kao i ugovor kojim će se detaljno urediti sva međusobna prava i obveze u svezi s preuzimanjem, obračunom i naplatom pripadajućeg udjela električne energije proizvedene iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijska postrojenja uključujući i obvezu opskrbljivača da izda operatoru tržišta jamstva radi osiguranja naplate.

(3) Operator tržišta utvrđuje udio električne energije koji je obvezan preuzeti pojedini opskrbljivač, sukladno njegovom, u postotku izraženom, udjelu u ukupnoj opskrbi električnom energijom u Republici Hrvatskoj.

(4) Udio svakog opskrbljivača utvrđuje se na mjesečnoj razini.

(5) Pri utvrđivanju obveze pojedinoga opskrbljivača, operator tržišta razmatra odvojeno odgovarajući udio električne energije proizvedene iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i udio električne energije proizvedene iz kogeneracijskih postrojenja.

(6) Operator tržišta obračunava i razdjeljuje sredstva prikupljena od naknade za poticanje na proizvođače električne energije iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, na temelju sklopljenih ugovora o otkupu električne energije.

(7) Ukupnu cijenu udjela električne energije kao i udio električne energije iz obnovljivih izvora koju je opskrbljivač isporučio krajnjim kupcima temeljem obveze iz stavka 3. ovoga članka, opskrbljivač je dužan prikazati kao zasebnu stavku na računu krajnjega kupca.

(8) Sredstva prikupljena od naknade za poticanje ne smatraju se prihodom operatora tržišta, osim u dijelu financiranja poslova sukladno članku 4. ove Uredbe.

Članak 9.

(1) Pojedinačnu obvezu opskrbljivača iz članka 8. ove Uredbe utvrđuje operator tržišta jednom mjesečno za prethodni mjesec, na temelju relevantnih podataka iz prethodnog obračunskog razdoblja, koje operatoru tržišta dostavljaju operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava, na način uređen ugovorom iz članka 8. stavka 2. ove Uredbe.

(2) Relevantni podaci iz stavka 1. ovoga članka odnose se na ukupno ostvarenu opskrbu električnom energijom, udio pojedinog opskrbljivača u ukupno ostvarenoj opskrbi električnom energijom i ukupni iznos električne energije koju su povlašteni proizvođači u sustavu poticanja isporučili u elektroenergetski sustav.

Članak 10.

(1) Naknadu za poticanje plaća kupac električne energije.

(2) Naknada za poticanje predstavlja dodatak na cijenu električne energije za kupca.

(3) Sredstva prikupljena s naslova naknade za poticanje koja nisu tijekom godine razdijeljena sukladno odredbama ove Uredbe, u istu svrhu će se koristiti tijekom sljedeće kalendarske godine.

(4) Prava i obveze operatora tržišta i opskrbljivača električnom energijom koja se odnose na dostavu podataka o ukupnoj mjesečnoj prodaji električne energije kupcima, ispostavu računa za naplatu naknade za poticanje te rok plaćanja naknade za poticanje, određene su odredbama zakona kojim se uređuje tržište električne energije, i tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Članak 11.

Operator tržišta dužan je:

– najmanje jednom godišnje Ministarstvu podnijeti izvješće o prikupljanju, obračunu i razdiobi sredstava prikupljenih na temelju ove Uredbe i u skladu s tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije te

– najmanje jednom godišnje izvijestiti javnost putem sredstava javnog informiranja o prikupljaju i plaćanju naknada za poticanje.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/2007, 133/2007, 155/2008, 155/2009, 8/2011 i 144/2011).

Članak 13.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2013. godine, osim odredbe članka 8. stavka 7. ove Uredbe koja stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/13-03/120

Urbroj: 50301-05/20-13-2

Zagreb, 17. listopada 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.