Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 128/2013 (23.10.2013.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2793

Na osnovi odredbi članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 44. sjednici održanoj 25. rujna 2013. godine uz suglasnost ministra zdravlja, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 23/13, 38/13., 50/13., 51/13., 99/13 i 103/13.) u članku 9. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Doktori specijalisti bolnički/izvanbolnički osnovom uputnice kojom je osigurana osoba upućena na bolničko liječenje, specijalističku zdravstvenu zaštitu i ambulantno liječenje upućuju, u svezi s uputnom dijagnozom, a u skladu s kriterijima upućivanja utvrđenim općim aktom Zavoda, internom uputnicom osiguranu osobu na daljnju obradu.«

Stavak 5. briše se.

Članak 2.

U članku 51. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U ortodontskoj zdravstvenoj zaštiti standard zdravstvene zaštite utvrđuje se osnovom kategorizacije ortodontskih anomalija utvrđenih Pravilnikom o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja.«

Članak 3.

U članku 63. stavku 2. u Tablici I. razina – postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i/ili dodatna edukacija, podaci pod šifrom OM 161 mijenjaju se i glase:

»

OM161

Prva posjeta osiguranika nakon priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti*

K

2,75

«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Svi postupci vezani uz liječenje priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti ne uračunavaju se u maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka.«

Članak 4.

U članku 77. stavku 2. u Tablici I. razina – postupci za koje je potrebna dodatna oprema, podaci pod šifrom GI113 mijenjaju se i glase:

»

GI113

Prva posjeta osiguranika nakon priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti*

K

2,75

«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Svi postupci vezani uz liječenje priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti ne uračunavaju se u maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka.«

Članak 5.

U članku 84. stavku 2. u Tablici DTP I. razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe, podaci pod šifrom DM459 mijenjaju se i glase:

»

DM459

Prva posjeta osigurane osobe nakon priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti *

2,75

«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Iznimno od stavka 3. ovog članka zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici mogu, u skladu s posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda kojom se utvrđuju dobna skupina i broj osiguranih osoba iste, ispostavljati račune za terapijske postupke protetike i u većem postotku od utvrđenog u stavku 3. ove Odluke.«

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Iza dosadašnjeg stavka 6. koji je postao stavak 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»Svi postupci vezani uz liječenje priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti ne uračunavaju se u maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka.«

Članak 6.

U članku 85. stavku 1. podstavku 1. brišu se riječi: »(izuzev ortodoncije)«.

Članak 7.

U članku 92. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Radi praćenja rada u djelatnosti hitne medicine utvrđuju se dijagnostičko-terapijski postupci kako slijedi:

Šifra postupka

Naziv postupka

HM001

Postupak prijema poziva prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za MPDJ

HM002

Postupak davanja medicinskog savjeta prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za MPDJ (telefonske konzultacije)

HM003

Postupak davanja telefonskih uputa za provođenje osnovnih mjera održavanja života

HM004

Postupak davanja telefonskih uputa za pružanje prve pomoći

HM005

Postupak upravljanja timovima na terenu

HM006

Koordinacija u masovnim nesrećama

HM007

Dolazak na mjesto intervencije tima HMS

HM008

Prvi pregled hitnog pacijenta

HM009

Drugi pregled hitnog pacijenta

HM010

Prvi pregled ozlijeđenog pacijenta

HM011

Drugi pregled/lokalni pregled ozlijeđenog pacijenta

HM012

Drugi pregled/prošireni pregled ozlijeđenog pacijenta

HM013

Pregled palijativnog pacijenta

HM015

Brzo izvlačenje ozljeđenika iz vozila

HM016

Skidanje kacige

HM017

Prenošenje hitnog pacijenta transportnom plahtom

HM018

Prenošenje hitnog pacijenta u transportnoj stolici

HM019

Prenošenje hitnog pacijenta na transportnim kolicima

HM020

Unošenje hitnog pacijenta u prijevozno sredstvo i fiksacija pacijenta

HM021

Prijevoz hitnog pacijenta

HM022

Postupak predaje hitnog pacijenta u bolničku ustanovu

HM023

Postupak pri opstrukciji dišnog puta kod osoba pri svijesti

HM024

Postupak otvaranja dišnog puta zabacivanjem glave i podizanjem brade

HM025

Postupak potiskivanja donje čeljusti naprijed i gore

HM026

Čišćenje dišnog puta

HM027

Sukcija gornjih dišnih puteva mekanim ili Yankauer kateterom

HM028

Aspiracija donjih dišnih puteva

HM029

Postavljanje orofaringealnog tubusa

HM030

Postavljanje nazofaringealnog tubusa

HM031

Postavljanje laringealne maske

HM032

Postavljanje I-gel maske

HM033

Endotrahealna intubacija s pripremom

HM034

Postupak RSI s pripremom

HM035

Konikotomija

HM036

Ventilacija samoširećim balonom s maskom i spremnikom

HM037

Mahanička ventilacija asistirana/kontrolirana

HM038

Neinvanzivna mehanička ventilacija

HM039

Terapija kisikom – aplikacija nosnim kateterom

HM040

Terapija kisikom – aplikacija s maskom za kisik

HM041

Terapija kisikom – aplikacija s maskom sa spremnikom

HM042

Pulsna oksimetrija

HM043

Kapnometrija

HM044

Vanjska masaža srca

HM045

Defibrilacija manuelnim defibrilatorom

HM046

Defibrilacija automatskim/poluautomatskim vanjskim defibrilatorom

HM047

Električna kardioverzija

HM048

Transkutana elektrostimulacija

HM049

Postreanimacijska skrb

HM050

Nadzor vitalno ugroženog pacijenta

HM051

Postupak stavljanja EKG-a monitoringa

HM052

Snimanje i očitavanje 12 kanalnog EKG-a

HM053

Utvrđivanje frenkvencije disanja

HM054

Mjerenje krvnog tlaka

HM055

Mjerenje temperature

HM056

Digitorektalni pregled

HM057

Urin – test traka

HM058

U-Glukoza, test traka

HM059

Određivanje GUK-a glukometrom

HM060

Postavljanje intravenskog puta

HM061

Postavljanje intravenskog puta za infuziju

HM062

Postavljanje intraosealnog puta

HM063

Aplikacija terapije im.

HM064

Aplikacija terapije iv.

HM065

Aplikacija terapije sc.

HM066

Aplikacija terapije rektalno

HM067

Aplikacija terapije inhalatorno

HM068

Aplikacija terapije sublingvalno

HM069

Aplikacija terapije nazalno

HM070

Zbrinjavanje politraume

HM071

Zbrinjavanje amputiranog ekstremiteta

HM072

Postavljanje Schantzovog ovratnika

HM073

Imobilizacija trokutastom maramom

HM074

Imobilizacija na dugoj dasci

HM075

Imobilizacija na vakuum madracu uz upotrebu raskolopnih nosila

HM076

Imobilizacija na rasklopnim nosilima

HM077

Imobilizacija ekstremiteta vakuum udlagama

HM078

Imobilizacija ekstremiteta splint udlagama

HM079

Imobilizacija kralježnice sa prslukom za imobilizaciju i izvlačenje

HM080

Imobilizacija kuka

HM081

Imobilizacija zdjelice

HM082

Zaustavljenje vanjskog krvarenja

HM083

Postavljanje tornque-a

HM084

Zaustavljanje krvarenja iz nosa

HM085

Odstranjivanje stranog tijela iz uha i nosa

HM086

Odstranjivanje površinsko ležećeg stranog tijela iz rožnice i spojnice

HM087

Zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba

HM088

Zbrinjavanje manjih i površinskih ozljeda/rana /opeklina/ozeblina

HM089

Zbrinjavanje većih ozljeda/rana

HM090

Zbrinjavanje opeklina

HM091

Zbrinjavanje ozeblina

HM092

Terapijska tehnika za zagrijavanje ili ohlađivanje tijela omotima i oblozima

HM093

Zbrinjavanje penetrantnih ozljeda prsnog koša

HM094

Postupak dekompresije tenzijskog pneumotoraksa

HM095

Postavljanje nazogastrične sonde

HM096

Postavljanje urinarnog katetera

HM097

Toaleta i čišćenje traheobronhalnog stabla

HM098

Oksigenoterapija u kući

HM099

FAST pregled

HM100

Vođenje poroda

HM101

Opskrba novorođenčeta

HM102

Izdavanje recepata pacijentu prema medicinskoj indikaciji koju je utvrdio liječnik zavoda za hitnu medicinu

HM103

Postupak prisilne hospitalizacije

HM104

Intervencija vezana uz socijalnu problematiku

HM105

Intervencija na zahtjev policije

HM106

Pregled na zahtjev policije

HM107

Vađenje kapilarne krvi na zahtjev policije

HM108

Vađenje venske krvi na zahtjev policije

HM109

Uzimanje mokraće na zahtjev policije

HM110

Ispunjavanje obrasca AUK-2

HM111

Primjena mjera osobne zaštite u situacijama povećanog rizika

HM112

Savjetovanje s pacijentom/obitelji

HM113

Hitni medicinski prijevoz cestovnim vozilom

HM114

Hitni medicinski prijevoz vodom

HM115

Hitni medicinski prijevoz zrakom

HM116

Trijaža kod masovnih nesreća s ispunjavanjem propisanog obrasca

HM117

Intevencija tima HMS po pozivu iznad standarda propisanog mrežom HM

HM118

Intervencija tima HMS po pozivu iznad standarda propisanog mrežom HM vezano uz masovne nesreće i katastrofe

«.

Članak 8.

U članku 98. stavku 2. u Tablici 2.2. iza šifre KLM39 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

PSL01

Psihodijagnostička obrada

           
        

Uključuje: intervju, opažanje ponašanja, testiranje inteligencije, ispitivanje ličnosti, analizu, interpretaciju i integraciju rezultata, pisanje nalaza i mišljenja.

Ne može se zaračunati uz PSL02, PSL03, PSL04

374,22

PSL02

Diferencijalna psihodijagnostička obradaUključuje: intervju, testiranje inteligencije, tehnike za procjenu drugih kognitivnih funkcija, upitnike ličnosti, upitnike za specifične psihopatološke poremećaje, projektivne i poluprojektivne tehnike, opažanje ponašanja, analizu, interpretaciju i integraciju rezultata, pisanje nalaza i mišljenja.

Ne može se zaračunati uz PSL01, PSL03, PSL04

457,38

PSL03

Psihodijagnostička obrada djeteta – dojenačka i predškolska dob Uključuje: intervju s roditeljem, opservaciju ponašanja djeteta, testiranje razvojnim skalama, analizu, interpretaciju i integraciju rezultata, pisanje nalaza i mišljenja.

Ne može se zaračunati uz PSL01, PSL02, PSL04

332,64

PSL04

Psihodijagnostička obrada djeteta – kasna predškolska i školska dobUključuje: intervju s djetetom, intervju s roditeljima, opažanje ponašanja djeteta, testiranje inteligencije, procjenu emocionalnog i socijalnog razvoja upitnicima, analizu, interpretaciju i integraciju rezultata, pisanje nalaza i mišljenja.

Ne može se zaračunati uz PSL01, PSL02, PSL03

498,96

PSL05

Psihološko savjetovanje odrasle osobe ili djeteta
83,16

PSL06

Obiteljsko psihološko savjetovanje/Psihološko savjetovanje para
124,74

PSL07

Psihološka priprema za medicinski postupak
62,37

PSL08

Psihološka priprema djeteta za medicinski postupak 

103,95

PSL09

Psihološki tretman traume
103,95

PSL10

Psihološki tretman suzbijanja boli kod odrasle osobe 

41,58

PSL11

Psihološki tretman suzbijanja boli kod djetetaUključuje psihološku pripremu djeteta i edukaciju roditelja.

83,16

PSL12

Psihološki tretman rehabilitacije kognitivnih i izvršnih funkcija, uvježbavanje životnih vještina 

83,16

PSL13

Psihosocijalna edukacija za prilagodbu na zdravstveno stanje 

62,37

PSL14

Psihoterapija-individualna 

83,16

PSL15

Psihoterapija – grupnaZa grupnu terapiju do 5 osoba. Zaračunava se za svakog sudionika grupne terapije.

25,00

«.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/303

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 25. rujna 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

128 23.10.2013 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja