Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela

NN 129/2013 (25.10.2013.), Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela

129 25.10.2013 Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2814

Na temelju članka 44. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. listopada 2013. godine donijela

UREDBU

O NAČINU PRODAJE DIONICA I POSLOVNIH UDJELA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom pobliže se uređuje način prodaje dionica i poslovnih udjela, način određivanja početne cijene dionica i poslovnih udjela prilikom prodaje te postupak prodaje i uvjeti odabira ponuda u postupcima prodaje dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava čiji su imatelj pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska.

Članak 2.

(1) Načini prodaje dionica su:

– javna ponuda,

– javno nadmetanje,

– javno prikupljanje ponuda,

– ponuda dionica na uređenom tržištu kapitala,

– prihvat ponude u postupku preuzimanja dioničkih društava,

– istiskivanje manjinskih dioničara,

– neposredna prodaja.

(2) Prodaja dionica može se provesti i kombinacijom više načina prodaje iz stavka 1. ovog članka.

(3) Načini prodaje poslovnih udjela su:

– javno nadmetanje (javna dražba),

– javno prikupljanje ponuda,

– javni poziv za dokapitalizaciju,

– neposredna prodaja.

(4) Prodaja poslovnih udjela može se provesti i kombinacijom više načina prodaje iz stavka 3. ovog članka.

Članak 3.

Centar za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: Centar) prodaje dionice i poslovne udjele u trgovačkim društvima u skladu sa Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Uredbom.

Članak 4.

(1) Prije raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima, Centar je dužan izvršiti procjenu vrijednosti trgovačkog društva.

(2) Procjenu vrijednosti trgovačkog društva iz stavka 1. ovog članka, ovisno o udjelu u temeljnom kapitalu društva, izvršit će:

– osoba koja ima odobrenje za obavljanje poslova savjetovanja o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanja i usluga vezanih uz spajanja i stjecanja udjela u društvima sukladno propisima koji uređuju tržište kapitala, kada dionice ili poslovni udjeli u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio veći od 25%,

– osoba koja ima odobrenje za obavljanje poslova savjetovanja o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanja i usluga vezanih uz spajanja i stjecanja udjela u društvima sukladno propisima koji uređuju tržište kapitala, kada dionice ili poslovni udjeli u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio veći od 50%, pri čemu mora, osim procjene iz podstavka 1. ovog stavka, napraviti i analizu financijskog, pravnog i organizacijskog položaja društva te izraditi opis društva (info-memorandum) odnosno Prospekt sukladno Zakonu o tržištu kapitala, a kojeg odobrava Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: HANFA),

– Centar kada dionice ili poslovni udjeli u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio do 25%,

– Centar ako su troškovi procjene u nerazmjeru s vrijednošću raspoložive imovine društva ili ako troškovi procjene premašuju polovinu knjigovodstvene vrijednosti društva.

(3) Iznimno od odredbe iz stavaka 1. i 2. ovog članka, ako se dionicama trgovačkog društva trgovalo na uređenom tržištu u posljednjih 12 mjeseci koji prethode donošenju odluke o prodaji, Centar nema obvezu izrade procjene vrijednosti trgovačkog društva.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka, Centar nema obvezu izrade procjene vrijednosti trgovačkog društva kada volumen trgovanja na uređenom tržištu u posljednjih 12 mjeseci koji prethode donošenju odluke o prodaje iznosi minimalno 5% ukupno izdanih dionica trgovačkog društva.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovog članka, početna cijena dionica je prosječna cijena ponderirana volumenom trgovanja, ostvarena na uređenom tržištu u zadnjih šest mjeseci koji prethode donošenju odluke o prodaji, osim u slučaju prodaje dionica na uređenom tržištu kapitala kada se početna cijena utvrđuje sukladno odredbama članaka 44. i 45. ove Uredbe.

(6) Ako ukupan volumen trgovanja na uređenom tržištu u posljednjih 12 mjeseci koji prethode donošenju odluke o prodaji, iznosi manje od 5% ukupno izdanih dionica trgovačkog društva, Centar će izvršit procjenu vrijednosti trgovačkog društva sukladno odredbama stavka 2. ovog članka.

Članak 5.

(1) Centar će na temelju Zakona o javnoj nabavi za poslove procjene vrijednosti jednog ili više trgovačkih društava odabrati osobu koja ima odobrenje za obavljanje poslova savjetovanja iz članka 4. ove Uredbe, a koja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– da ima najmanje dva stalno zaposlena investicijska savjetnika koji na temelju odobrenja HANFE obavljaju poslove iz članka 4. ove Uredbe,

– da investicijski savjetnici iz podstavka 1. ovog stavka imaju najmanje 2 godine iskustva na poslovima investicijskog savjetnika nakon stjecanja ovlaštenja HANFE,

– da ima reference u obavljanju istih i/ili srodnih poslova.

(2) Centar može, u slučaju kada je potrebno, napraviti analizu financijskog, pravnog i organizacijskog položaja društva, angažirati i pravnog savjetnika i revizorsko društvo i to putem zasebnih natječaja, ili u sklopu natječaja za osobu definiranu stavkom 1. ovog članka kojim traži da ista nastupa zajedno u konzorciju s pravnim savjetnikom i po potrebi revizorskim društvom.

Članak 6.

(1) Centar procjenjuje vrijednost trgovačkog društva radi određivanja početne cijene za prodaju dionica ili poslovnih udjela primjenom pojedinih ili kombinacijom sljedećih metoda procjene:

– temeljem knjigovodstvene vrijednosti,

– temeljem vrijednosti nekretnina,

– temeljem poslovanja društva (EBITDA),

– temeljem tržišne vrijednosti dionica uvrštenih na uređenom tržištu kapitala.

(2) Izabrana osoba iz članaka 4. i 5. ove Uredbe procjenjuje vrijednost trgovačkog društva primjenom metoda procjene vrijednosti društva, uz obvezno pisano obrazloženje konačnog prijedloga početne cijene dionica i poslovnih udjela.

(3) Kada Centar nije u mogućnosti procijeniti vrijednost trgovačkog društva sukladno stavku 1. ovog članka (npr. nedostatak relevantne dokumentacije) početna cijena za prodaju dionica i poslovnih udjela bit će jednaka nominalnoj vrijednosti dionica ili poslovnih udjela.

Članak 7.

(1) Odluku o prodaji, načinu prodaje, uvjetima prodaje i početnoj cijeni, ovisno o vrijednosti dionica ili poslovnih udjela kojima upravlja Centar donosi:

– ravnatelj Centra za dionice i poslovne udjele čija je nominalna vrijednost do uključivo 1.000.000,00 kuna,

– Upravno vijeće Centra, na prijedlog ravnatelja Centra, za dionice i poslovne udjele čija je nominalna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna.

(2) Odluku o prodaji, načinu prodaje, uvjetima prodaje i početnoj cijeni dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava koja su kao društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku utvrđena Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 120/2013), donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

(3) Postupak prodaje dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava iz stavka 2. ovog članka provodi se sukladno odredbama ove Uredbe.

II. PRODAJA DIONICA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

JAVNA PONUDA

Članak 8.

Javna ponuda dionica se provodi kao javni poziv na kupnju upućen neodređenom ili određenom krugu osoba, prema unaprijed objavljenim uvjetima u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala, a koje se odnose na ponudu vrijednosnih papira javnosti.

Članak 9.

(1) Centar će za provedbu javne ponude dionica trgovačkog društva, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, angažirati ovlaštenu osobu koja mora imati ovlaštenje HANFE za obavljanje investicijskih usluga provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu ili bez obveze otkupa.

(2) Centar može u izboru ovlaštene osobe iz stavka 1. ovog članka, za provođenje javne ponude dati prednost ovlaštenoj osobi koja je radila procjenu vrijednosti odnosno analizu financijskog, pravnog i organizacijskog položaja trgovačkog društva, ukoliko osoba zadovoljava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Ovlaštena osoba iz članka 9. ove Uredbe dužna je izraditi Plan provedbe javne ponude koji mora sadržavati:

– prijedlog da se kroz javnu ponudu ponude sve ili dio dionica trgovačkog društva,

– količinu ponuđenih dionica,

– ponudbenu cijenu dionica (cjenovni raspon ili jedinstvena cijena),

– vremenski period trajanja javne ponude,

– troškovnik svih aktivnosti (poput promidžbenih, pravnih, revizorskih i sl.) koje je potrebno poduzeti radi provođenja javne ponude sukladno ovoj Uredbi,

– kriterij uspješnosti javne ponude,

– ostale uvjete provođenja javne ponude dionica.

(2) Ovlaštena osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je, osim Plana provedbe javne ponude, izraditi i Prospekt trgovačkog društva čije dionice se prodaju javnom ponudom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala, a kojeg odobrava HANFA.

Članak 11.

Centar će temeljem Plana provedbe javne ponude dionica iz članka 10. ove Uredbe, donijeti odluku o javnoj ponudi kojom će biti određeni svi parametri javne ponude.

Članak 12.

Ovlaštena osoba iz članka 9. ove Uredbe će, nakon provedbe javne ponude dionica u roku od 30 dana od završetka, izraditi izvještaj o provedenoj javnoj ponudi koji će sadržavati opis provedenog postupka, troškovnik, analizu potražnje dionica i alokaciju dionica.

Članak 13.

U slučaju neuspjele javne ponude, donijet će se odluka o novoj javnoj ponudi odnosno promjeni načina raspolaganja.

JAVNO NADMETANJE

Članak 14.

(1) Javnim nadmetanjem prodaju se dionice trgovačkih društava koje u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio manji od 50% i kojima se nije trgovalo na uređenom tržištu kapitala u posljednja 24 mjeseca prije donošenja odluke o prodaji.

(2) Javnim nadmetanjem mogu se prodavati i dionice trgovačkih društava koje u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio iznad 50% ukoliko imaju temeljni kapital manji od 750.000,00 kuna, a čijim dionicama se nije trgovalo na uređenom tržištu kapitala u posljednja 24 mjeseca prije donošenja odluke o prodaji.

(3) Javno nadmetanje organizira i provodi Centar sukladno odluci o prodaji dionica javnim nadmetanjem.

Članak 15.

Centar će, radi određivanja početne cijene za prodaju dionica, sukladno člancima 4. i 5. ove Uredbe angažirati ovlaštenu osobu, te po potrebi pravnog savjetnika i revizorsko društvo.

Članak 16.

(1) Javno nadmetanje organizirano je u dva kruga.

(2) U prvom krugu utvrđuje se interes za kupnju dionica.

(3) U drugom krugu pozivaju se na kupnju i nadmetanje samo osobe koje su Centru u prvom krugu iskazale interes za kupnju dionica i dostavile pismo namjere za kupnju.

(4) Ugovor o prodaji i prijenosu dionica sklapa se s ponuditeljem koji u nadmetanju prihvati najvišu iskličnu cijenu.

Članak 17.

(1) Prvi krug javnog nadmetanja započinje objavom javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica. Centar objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa u najmanje jednom od visokotiražnih domaćih dnevnih listova, te na web stranici Centra.

(2) Javni poziv za iskazivanje interesa sadrži:

– namjeru Centra da izvrši javno nadmetanje za prodaju dionica trgovačkog društva,

– naziv i sjedište trgovačkog društva čije se dionice prodaju,

– količinu i postotak udjela ponuđenog paketa dionica u temeljnom kapitalu društva,

– rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interes za kupnju dionica,

– odredbu da se danom predaje pisma namjere smatra dan zaprimanja pisma u Centru,

– odredbu da pisma namjere podnesena izvan roka nisu valjana,

– odredbu da će se nakon prikupljanja pisma namjere za kupnju dionica svi zainteresirani, koji su u roku dostavili pismo namjere, pozvati na postupak javnog nadmetanja.

Članak 18.

(1) Nakon što se utvrdi lista svih pristiglih pisama namjere, temeljem izvršene procjene donosi se odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za potencijalne ponuditelje koji su dostavili pismo namjere za kupnju dionica trgovačkog društva.

(2) Odluku o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja iz stavka 1. ovog članka donosi nadležno tijelo sukladno odredbama članka 7. ove Uredbe.

(3) Osobe koje namjeravaju sudjelovati u javnom nadmetanju dužne su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene na račun Centra, koja mora biti evidentirana na računu Centra najkasnije 3 dana prije održavanja javnog nadmetanja. U protivnom će se smatrati da je ponuditelj odustao.

Članak 19.

U odluci o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja utvrđuje se:

– naziv i sjedište trgovačkog društva čije se dionice prodaju,

– količina i početna cijena dionica koje su predmet javnog nadmetanja te postotak udjela ponuđenog paketa dionica u temeljnom kapitalu društva,

– cjenovni korak nadmetanja,

– rok za podnošenje prijave za sudjelovanje u javnom nadmetanju,

– visinu jamčevine,

– odredba da najbolji ponuditelj koji odustane od kupnje gubi pravo na povrat jamčevine,

– odredba o pravu prodavatelja da odustane od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 24 sata prije održavanja javnog nadmetanja.

Članak 20.

(1) Cjenovni korak nadmetanja određuje se zaokruživanjem na više, za nadmetanje prema »gore« (podizanjem cijene na više), kako slijedi:

– korak povećanja cijene u visini od 1% utvrđuje se za početnu cijenu paketa do 100.000,00 kuna, ali korak ne može biti niži od 100,00 kuna;

– korak povećanja cijene u visini od 0,5% utvrđuje se za početnu cijenu paketa od 100.001,00 kuna do 1.000.000,00 kuna, ali korak ne može biti niži od 1.000,00 kuna;

– korak povećanja cijene u visini od 0,1% utvrđuje se za početnu cijenu paketa od 1.000.001,00 kuna i više, ali korak ne može biti niži od 5.000,00 kuna.

(2) Cjenovni korak nadmetanja iz stavka 1. ovog članka zaokružuje se na višekratnik broja 100 (sto).

Članak 21.

(1) Potencijalni investitori pozvat će se na postupak javnog nadmetanja za kupnju dionica trgovačkog društva za koje su iskazali interes pisanim putem, najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke o prodaji dionica društva javnim nadmetanjem.

(2) Pisani poziv za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja sadrži:

– podatke iz odluke o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije javnog nadmetanja kako je to navedeno u članku 19. ove Uredbe,

– cjenovni korak nadmetanja kako je to navedeno u člancima 19. i 20. ove Uredbe,

– visinu jamčevine i broj računa na koji se uplaćuje,

– mjesto, datum i sat održavanja javnog nadmetanja,

– popis obvezne dokumentacije koja se prilaže uz prijavu za sudjelovanje u javnom nadmetanju,

– odredbu da se danom uplate jamčevine smatra dan kada je uplata evidentirana na računu Centra,

– odredbu da će se u slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrati ponuditelj koji je ponudio sljedeću najvišu početnu cijenu,

– odredbu da Centar ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da ponuditelj odustanak od sudjelovanja u javnom nadmetanju ne prijavi Centru pisanim putem najkasnije 24 sata prije održavanja javnog nadmetanja,

– odredbu o roku vraćanja uplaćene jamčevine neuspješnim ponuditeljima,

– odredbu da se kao dan uplate kupovne cijene smatra dan kada je uplata evidentirana na računu Centra.

Članak 22.

(1) Svi potencijalni investitori koji su pozvani na postupak javnog nadmetanja dužni su prijaviti sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja.

(2) Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju podnosi se Centru putem Obrasca najkasnije 3 dana prije održavanja javnog nadmetanja. Obrazac prijave za sudjelovanje u javnom nadmetanju bit će dostavljen svakom potencijalnom investitoru uz poziv na sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja iz članka 21. ove Uredbe.

(3) Odustanak od sudjelovanja u javnom nadmetanju mora se prijaviti Centru pisanim putem najkasnije 24 sata prije održavanja javnog nadmetanja.

Članak 23.

Prijavi za sudjelovanje u javnom nadmetanju, ponuditelj mora priložiti:

– dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o identitetu ponuditelja uz dostavu odgovarajućih dokaza: preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice za domaću i stranu fizičku osobu, izvadak iz sudskog registra za domaću pravnu osobu odnosno izvadak iz odgovarajućeg domicilnog registra za stranu pravnu osobnu, osobni identifikacijski broj (OIB), potvrda o nekažnjavanju fizičke osobe odnosno zastupnika pravne osobe ne starija od 6 mjeseci, kontakt podaci, punomoć za zastupanje pravne osobe sa pripadajućim podacima o identitetu opunomoćene osobe (osobna iskaznica ili putovnica i OIB),

– izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o plaćenim porezima i doprinosima koja ne smije biti stariji od 30 dana za domaće pravne osobe,

– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,

– izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete javnog nadmetanja.

Članak 24.

(1) Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu.

(2) Ukoliko najvišu iskličnu cijenu prihvati više ponuditelja istovremeno, od kojih niti jedan ne prihvati povećanje cijene za sljedeći cjenovni korak utvrđen člankom 20. ove Uredbe, javno nadmetanje će se nastaviti uz izmijenjeni korak povećanja cijene na način da se osnovni korak povećanja cijene podijeli sa brojem 10.

(3) Najbolji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o prodaji i prijenosu dionica u roku od 8 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

(4) U slučaju odustanka najboljeg ponuditelja od sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu.

(5) U slučaju odustanka drugog najboljeg ponuditelja od sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, organizirat će se novo javno nadmetanje.

Članak 25.

Centar ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od kupnje, a odustanak od sudjelovanja u javnom nadmetanju ne prijavi Centru pisanim putem najkasnije 24 sata prije održavanja javnog nadmetanja.

Članak 26.

Najbolji ponuditelj dužan je kupovnu cijenu platiti jednokratno u roku od 3 dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica. Danom uplate smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu Centra.

Članak 27.

(1) Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu.

(2) Ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina bit će vraćena u roku od 15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

Članak 28.

(1) Ravnatelj Centra imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja.

(2) Članovi Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka su zaposlenici Centra.

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka provodi javno nadmetanje, sastavlja izvješće o provedenom javnom nadmetanju temeljem kojeg se sklapa ugovor o prodaji i prijenosu dionica te daje nalog za povrat uplaćene jamčevine neuspješnim ponuditeljima.

(4) Izvješće o provedenom javnom nadmetanju dostavlja se nadležnom tijelu. Skraćeno izvješće o provedenom javnom nadmetanju objavljuje se na web stranicama.

(5) Postupak javnog nadmetanja detaljnije će se propisati Uputom za postupak javnog nadmetanja, koju donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja Centra.

Članak 29.

U slučaju da ne bude iskazan interes za dionice ponuđene na javnom nadmetanju, organizirat će se novo javno nadmetanje po diskontiranoj cijeni ili će se donijeti odluka o promijeni načina raspolaganja.

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

Članak 30.

Javnim prikupljanjem ponuda prodaju se dionice trgovačkih društava koje u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio veći od 50%, odnosno manji od 50% ako se radi o društvu od posebnog i strateškog interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 31.

Centar će, radi određivanja početne cijene za prodaju dionica, sukladno člancima 4. i 5. ove Uredbe angažirati ovlaštenu osobu, te po potrebi pravnog savjetnika i revizorsko društvo.

Članak 32.

(1) Javno prikupljanje ponuda provodi se u dva kruga.

(2) U prvom krugu utvrđuje se interes za kupnju dionica.

(3) U drugom krugu pozivaju se na kupnju samo osobe koje su Centru u prvom krugu iskazale interes za kupnju dionica i dostavile pismo namjere za kupnju.

Članak 33.

(1) Prvi krug javnog prikupljanja ponuda započinje objavom poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica. Centar objavljuje poziv za iskazivanje interesa u najmanje jednom od visokotiražnih domaćih dnevnih listova, te na web stranici Centra.

(2) Poziv za iskazivanje interesa sadrži:

– namjeru Centra da izvrši javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva,

– naziv i sjedište trgovačkog društva čije se dionice prodaju,

– količinu i postotak udjela ponuđenog paketa dionica u temeljnom kapitalu društva,

– rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa za kupnju dionica,

– odredbu da se danom predaje pisma namjere smatra dan zaprimanja pisma u Centru,

– odredbu da pisma namjere podnesena izvan roka nisu valjana,

– odredbu da će se nakon prikupljanja pisma namjere za kupnju dionica svi zainteresirani, koji su u roku dostavili pismo namjere, pozvati na podnošenje obvezujućih ponuda.

Članak 34.

(1) Nakon što se utvrdi lista svih pristiglih pisama namjere, temeljem izvršene procjene, donosi se odluka o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za potencijalne ponuditelje koji su dostavili pismo namjere za kupnju dionica trgovačkog društva.

(2) Odluku o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda iz stavka 1. ovog članka donosi nadležno tijelo sukladno odredbama članka 7. ove Uredbe.

Članak 35.

U odluci o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda utvrđuje se:

– naziv i sjedište trgovačkog društva čije se dionice prodaju,

– količina i početna cijena dionica koje su predmet javnog prikupljanja ponuda te postotak udjela ponuđenog paketa dionica u temeljnom kapitalu društva,

– obvezni uvjeti javnog prikupljanja ponuda,

– dodatni uvjeti javnog poziva za prikupljanje ponuda,

– odredba o obveznom otkupu ponudbene dokumentacije,

– rok za podnošenje ponuda za kupnju dionica,

– visina ponudbenog jamstva (bankarska garancija poznate domaće ili strane banke odnosno uplata jamčevine na račun Centra)

– odredba o pravu prodavatelja da ne mora prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za kupnju.

Članak 36.

(1) Potencijalni investitori pozvat će se na dostavu obvezujuće ponude za kupnju dionica trgovačkog društva za koje su iskazali interes pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prodaji dionica društva javnim prikupljanjem ponuda.

(2) Pisani poziv za dostavu obvezujuće ponude sadrži:

– podatke iz odluke o početnoj cijeni kako je to navedeno u članku 35. ove Uredbe,

– kratki opis društva s osnovnim podacima o društvu (»teaser«),

– cijenu, način i rok za otkup ponudbene dokumentacije,

– odredbu o obvezi potpisivanja Izjave o povjerljivosti podataka u slučaju otkupa ponudbene dokumentacije,

– način preuzimanja ponudbene dokumentacije,

– pravo ponuditelja da izvrši dubinsko snimanje društva čije dionice se prodaju (»due dilligence«) nakon otkupa ponudbene dokumentacije,

– popis dokumentacije koju ponuditelj mora priložiti svojoj ponudi,

– visinu i način uplate ponudbenog jamstva,

– odredbu da se danom predaje ponude smatra dan zaprimanja ponude u Centru,

– odredbu da se nepotpune ponude i ponude podnesene izvan roka neće razmatrati,

– odredbu da se nakon donošenja odluke o odabiru ponuditelja, svim ostalim ponuditeljima vraća ponudbeno jamstvo u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru ponuditelja u postupku,

– odredbu o pravu prodavatelja da ne mora prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za kupnju.

Članak 37.

(1) Ponuditelj je dužan svojoj obvezujućoj ponudi priložiti ponudbeno jamstvo, koje može biti u obliku ponudbene bankarske garancije poznate domaće ili strane banke na iznos određen odlukom o početnoj cijeni ili uplatiti iznos u novcu na račun Centra kako je to navedeno u člancima 35. i 36. ove Uredbe.

(2) Ponudbeno jamstvo iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u visini od 2% početne cijene dionica, ali ne manje od 500.000,00 kuna.

Članak 38.

(1) Ravnatelj Centra imenuje Povjerenstvo za javno otvaranje ponuda koje otvara sve pristigle ponude, odbacuje nepotpune ponude i sastavlja zapisnik o javnom otvaranju.

(2) Članovi Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka su zaposlenici Centra.

(3) Izvješće o provedenom javnom prikupljanju ponuda i analizu valjanih ponuda izrađuju stručne službe Centra.

Članak 39.

(1) Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.

(2) Najboljem ponuditelju koji je odustao od svoje ponude ili nije uplatio kupovnu cijenu u ugovorenom roku naplatit će se ponudbeno jamstvo.

Članak 40.

Ugovor o prodaji i prijenosu dionica s najboljim ponuditeljem sklopit će se najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o odabiru najboljeg ponuditelja.

Članak 41.

Najbolji ponuditelj dužan je kupovnu cijenu platiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

Članak 42.

U slučaju da ne bude iskazan interes za kupnju dionica ponuđenih javnim pozivom donijet će se odluka o raspisivanju novog javnog poziva ili promjeni načina raspolaganja.

PONUDA DIONICA NA UREĐENOM TRŽIŠTU KAPITALA

Članak 43.

(1) Na uređenom tržištu kapitala prodaju se dionice trgovačkih društava koje u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio manji od 50%, a kojim dionicama se trgovalo na uređenom tržištu u posljednja 24 mjeseca prije donošenja odluke o prodaji.

(2) Na uređenom tržištu kapitala mogu se prodavati i dionice trgovačkih društava koje u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio iznad 50%, a kojim dionicama se trgovalo na uređenom tržištu u posljednja 3 mjeseca prije donošenja odluke o prodaji, uz uvjet da se tom prodajom udio Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva ne smanji ispod praga od 50% odnosno 75%.

(3) Centar putem ovlaštenog investicijskog društva izlaže dionice društva na trgovinski sustav uređenog tržišta.

(4) Centar će na temelju javno objavljenog natječaja izabrati ovlašteno investicijsko društvo. Javni natječaj za izbor ovlaštenog investicijskog društva objavljuje se najmanje u jednom od visokotiražnih domaćih dnevnih listova i na web stranici Centra.

(5) Ovlašteno investicijsko društvo iz stavka 4. ovog članka dužno je nakon realizacije prodaje dionica na uređenom tržištu do kraja trgovinskog dana dostaviti Centru izvješće o prodaji.

(6) Ovlašteno investicijsko društvo iz stavka 4. ovog članka prodaje dionice na uređenom tržištu sukladno uvjetima i nalozima Centra.

Članak 44.

(1) Početna cijena dionica koje se prodaju na uređenom tržištu, a kojima se trgovalo u posljednja 3 mjeseca koji prethode donošenju odluke o prodaji, je zadnja prosječna dnevna cijena na uređenom tržištu objavljena na web stranicama Zagrebačke burze prije davanja naloga ovlaštenom investicijskom društvu.

(2) U slučaju da se u roku od 5 trgovinskih dana ne realizira prodaja dionica po utvrđenoj početnoj cijeni iz stavka 1. ovog članka, svakih 5 trgovinskih dana može se vršiti korekcija cijene na niže sukladno ponudi i potražnji na tržištu, ali ne više od po 3% do konačne prodaje ili promjene načina raspolaganja.

(3) Odluku o početnoj cijeni dionica koje se prodaju na uređenom tržištu iz stavaka 1. i 2. ovog članka donosi nadležno tijelo iz članka 7. ove Uredbe.

Članak 45.

(1) Početna cijena dionica koje se prodaju na uređenom tržištu, ali se njihovim dionicama nije trgovalo u posljednja 3 mjeseca koji prethode donošenju odluke o prodaji, je zadnja poznata prosječna dnevna cijena na uređenom tržištu objavljena na web stranicama Zagrebačke burze prije davanja naloga ovlaštenom investicijskom društvu.

(2) U slučaju da se u roku od 5 trgovinskih dana ne realizira prodaja dionica po utvrđenoj početnoj cijeni iz stavka 1. ovog članka, svakih 5 trgovinskih dana može se vršiti korekcija cijene na niže sukladno ponudi i potražnji na tržištu, ali ne više od po 6% do konačne prodaje ili promjene načina raspolaganja.

(3) Odluku o početnoj cijeni dionica koje se prodaju na uređenom tržištu iz stavaka 1. i 2. ovog članka donosi nadležno tijelo iz članka 7. ove Uredbe.

PRIHVAT PONUDE U POSTUPKU PREUZIMANJA DIONIČKIH DRUŠTAVA

Članak 46.

(1) Prihvat ponude u postupku preuzimanja dioničkih društava koristi se kao način prodaje dionica u slučajevima predviđenim Zakonom o preuzimanju dioničkih društava.

(2) Odluku o prihvatu ponude iz stavka 1. ovog članka donose nadležna tijela sukladno odredbama članka 7. ove Uredbe.

ISTISKIVANJE MANJINSKIH DIONIČARA

Članak 47.

(1) Prijenos dionica manjinskih dioničara koristi se u slučajevima predviđenim Zakonom o trgovačkim društvima.

(2) Centar može, radi ocjene primjerenosti iznosa otpremnine koju je odredio glavni dioničar, u slučaju iz stavka 1. ovog članka, angažirati ovlaštenu osobu primjenjujući na odgovarajući način odredbe članaka 4. i 5. ove Uredbe.

(3) Kada Centar angažira ovlaštenu osobu iz stavka 2. ovog članka, ista je dužna izraditi procjenu vrijednosti društva, te dati mišljenje o primjerenosti iznosa otpremnine koju je odredio glavni dioničar u slučaju iz stavka 2. ovog članka.

NEPOSREDNA PRODAJA

Članak 48.

(1) Neposredna prodaja može se organizirati samo u slučaju kada, u postupku javnog nadmetanja i postupku javnog prikupljanja ponuda, Centar nije zaprimio niti jedno pismo interesa na tri uzastopno objavljena javna poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkog društva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka Centar može kontaktirati predstavnike trgovačkog društva čije su dionice predmet prodaje, druge dioničare te zaposlenike društva čije su dionice predmet prodaje, potencijalne investitore koji su ranije iskazali interes za društva u srodnoj djelatnosti i po potrebi druge potencijalno zainteresirane radi pokretanja postupka neposredne prodaje.

(3) Nakon što potencijalni kupci iz stavka 2. ovog članka pisanim putem iskažu interes za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje, Centar će izvršiti procjenu vrijednosti trgovačkog društva sukladno odredbama članaka 4. i 5. ove Uredbe radi određivanja početne cijene za prodaju.

(4) Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka neposredne prodaje donijet će se temeljem procjene iz stavka 3. ovog članka, a kojom odlukom se utvrđuje:

– naziv i sjedište trgovačkog društva čije se dionice prodaju,

– količina i početna cijena dionica koje su predmet neposredne prodaje te postotak udjela ponuđenog paketa dionica u temeljnom kapitalu društva,

– cjenovni korak nadmetanja,

– rok za podnošenje prijave za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje,

– visina jamčevine,

– mjesto, datum i sat održavanja postupka neposredne prodaje,

– odredba da najbolji kupac koji odustane od kupnje gubi pravo na povrat jamčevine,

– odredba o pravu prodavatelja da odustane od prodaje u svako doba prije održavanja postupka neposredne prodaje, ali najkasnije 24 sata prije održavanja postupka neposredne prodaje.

(5) Odluku o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka neposredne prodaje iz stavka 4. ovog članka donosi nadležno tijelo sukladno odredbama članka 7. ove Uredbe.

(6) Svi potencijalni kupci iz stavka 3. ovog članka pozivaju se pisanim putem da pristupe postupku neposredne prodaje, a koji poziv sadrži podatke iz odluke iz stavka 4. ovog članka.

Članak 49.

(1) Postupak neposredne prodaje je postupak u kojem se potencijalni kupci nadmeću za kupnju ponuđenih dionica na način da se provodi postupak diskontiranja utvrđene početne cijene iz članka 48. stavka 3. ove Uredbe, tkz. nadmetanje prema »dolje« sniženjem početne cijene za cjenovni korak nadmetanja.

(2) Cjenovni korak nadmetanja određuje se zaokruživanjem na više, kao višekratnik broja 100, za nadmetanje prema »dolje« (sniženje cijene), kako slijedi:

– korak sniženja cijene u visini od 1% utvrđuje se za početnu cijenu paketa do 100.000,00 kuna, ali korak ne može biti niži od 100,00 kuna;

– korak sniženja cijene u visini od 0,5% utvrđuje se za početnu cijenu paketa od 100.001,00 kuna do 1.000.000,00 kuna, ali korak ne može biti niži od 1.000,00 kuna;

– korak sniženja cijene u visini od 0,1% utvrđuje se za početnu cijenu paketa od 1.000.001,00 kuna i više, ali korak ne može biti niži od 5.000,00 kuna.

Članak 50.

(1) Postupku neposredne prodaje mogu pristupiti samo potencijalni kupci koji prijave sudjelovanje u postupku i izvrše uplatu jamčevine. Jamčevina iznosi 10% početne cijene dionica i mora biti evidentirana na računu Centra najkasnije 3 dana prije održavanja postupka neposredne prodaje.

(2) Prijava za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje podnosi se Centru putem Obrasca najkasnije 3 dana prije održavanja postupka neposredne prodaje. Obrazac prijave za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje bit će dostavljen svakom potencijalnom kupcu uz poziv za sudjelovanje u postupku.

(3) Centar ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da potencijalni kupac, koji je uplatio jamčevinu, odustane od kupnje, a odustanak od sudjelovanja u postupku neposredne prodaje ne prijavi Centru pisanim putem najkasnije 24 sata prije održavanja postupka neposredne prodaje.

Članak 51.

(1) Najboljim kupcem smatra se kupac koji prihvati najvišu iskličnu cijenu.

(2) Ugovor o prijenosu i prodaji sklapa se s kupcem iz stavka 1. ovog članka.

(3) Ukoliko najvišu iskličnu cijenu prihvati više kupaca istovremeno, postupak neposredne prodaje nastavit će se na način da se sa navedenim kupcima započinje postupak povećanja prihvaćene isklične cijene.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka, cjenovni korak nadmetanja za postupak povećanja prihvaćene isklične cijene iznosi 10% utvrđenog cjenovnog koraka iz članka 49. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 52.

(1) Kupac koji prihvati najvišu iskličnu cijenu dužan je sklopiti ugovor o prodaji i prijenosu dionica u roku od 8 dana od dana održavanja postupka neposredne prodaje.

(2) Kupac iz stavka 1. ovog članka dužan je kupovnu cijenu platiti jednokratno u roku od 3 dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica.

(3) Danom uplate smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu Centra. Uplaćena jamčevina uračunava se u kupovnu cijenu.

(4) Ostalim potencijalnim kupcima vraća se uplaćena jamčevina u roku od 8 dana od dana održavanja neposredne prodaje.

(5) U slučaju odustanka kupca iz stavka 1. ovog članka, Centar ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu.

Članak 53.

(1) Ravnatelj Centra imenuje Povjerenstvo za provedbu postupka neposredne prodaje.

(2) Članovi Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka su zaposlenici Centra.

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka provodi postupak neposredne prodaje, sastavlja izvješće o provedenom postupku temeljem kojeg se sklapa ugovor o prodaji i prijenosu dionica te daje nalog za povrat uplaćene jamčevine neuspješnim kupcima.

(4) Izvješće o provedenom postupku neposredne prodaje dostavlja se nadležnom tijelu. Skraćeno izvješće o provedenom postupku neposredne prodaje objavljuje se na web stranicama.

(5) Ravnatelj Centra odnosno Upravno vijeće Centra mogu, kada to ocijene opravdanim, odrediti najnižu cijenu ispod koje se dionice ne mogu prodati u postupku neposredne prodaje. Utvrđena najniža cijena predstavlja poslovnu tajnu, ne objavljuje se javno već se u zatvorenoj omotnici predaje predsjedniku Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka na početku postupka neposredne prodaje.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovog članka, predsjednik Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka prekida postupak neposredne prodaje ukoliko nitko od prisutnih potencijalnih kupaca nije prihvatio najnižu cijenu iz stavka 5. ovog članka.

(7) Postupak neposredne prodaje detaljnije će se propisati Uputom za provedbu neposredne prodaje, koju donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja Centra.

Članak 54.

U slučaju da se neposredna prodaja ne realizira, može se organizirati novi postupak neposredne prodaje, ali tek po proteku najmanje 3 mjeseca od dana održavanja postupka neposredne prodaje ili će se donijeti odluka o promjeni načina raspolaganja dionicama.

POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA TRGOVAČKOG DRUŠTVA (DOKAPITALIZACIJA)

Članak 55.

(1) Centar može donijeti odluku o sudjelovanju u postupku povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva na temelju javno objavljenog poziva za postupak povećanja temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

(2) Centar može, za vrednovanje poziva i analizu svoje pozicije u odnosu na društvo iz stavka 1. ovog članka, angažirati ovlaštenu osobu primjenjujući na odgovarajući način odredbe članaka 4. i 5. ove Uredbe.

(3) Kada Centar angažira ovlaštenu osobu iz stavka 2. ovog članka, ona je dužna izraditi procjenu vrijednosti društva i vlasničke pozicije Centra, te dati mišljenje o opravdanosti sudjelovanja u dokapitalizaciji društva.

III. PRODAJA POSLOVNIH UDJELA

JAVNO NADMETANJE

Članak 56.

(1) Javnim nadmetanjem prodaju se poslovni udjeli trgovačkih društava koji u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio manji od 50% ili veći od 50% ukoliko temeljni kapital društva iznosi do 750.000,00 kuna.

(2) Javno nadmetanje organizira i provodi Centar sukladno odluci o prodaji poslovnih udjela javnim nadmetanjem.

(3) Javno nadmetanje za prodaju poslovnih udjela u trgovačkim društvima provodit će se uz odgovarajuću primjenu članaka 14. do 29. ove Uredbe.

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

Članak 57.

(1) Javnim prikupljanjem ponuda prodaju se poslovni udjeli trgovačkih društava koji u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio veći od 50%, a čiji temeljni kapital prelazi iznos od 750.000,00 kuna odnosno manji od 50% ukoliko se radi o društvima od posebnog i strateškog interesa za Republiku Hrvatsku.

(2) Javno prikupljanje ponuda za prodaju poslovnih udjela u trgovačkim društvima provodit će se uz odgovarajuću primjenu članaka 30. do 42. ove Uredbe.

JAVNI POZIV ZA DOKAPITALIZACIJU

Članak 58.

Javni poziv za dokapitalizaciju društva s ograničenom odgovornošću provodit će se uz odgovarajuću primjenu članka 55. ove Uredbe.

NEPOSREDNA PRODAJA

Članak 59.

Neposredna prodaja društva s ograničenom odgovornošću provodit će se uz odgovarajuću primjenu članaka 48. do 54. ove Uredbe.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

(1) Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o prodaji dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, zavoda i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska (»Narodne novine«, broj 64/2011).

(2) Postupci započeti prema odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, br. 145/2010 i 70/2012) dovršit će se sukladno odredbama Uredbe o prodaji dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, zavoda i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska (»Narodne novine«, broj 64/2011).

Članak 61.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/125
Urbroj: 50301-09/09-13-2
Zagreb, 24. listopada 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.