Pravilnik o potvrdi prijave ili evidencije kaznenog djela

NN 129/2013 (25.10.2013.), Pravilnik o potvrdi prijave ili evidencije kaznenog djela

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2817

Na temelju odredbe članka 49. stavka 2. Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (»Narodne novine«, broj 80/08, 27/11), ministar pravosuđa u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O POTVRDI PRIJAVE ILI EVIDENCIJE KAZNENOG DJELA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj potvrde prijave ili evidencije kaznenog djela (u daljnjem tekstu: Potvrda) koja se izdaje u svrhu ostvarivanja prava na novčanu naknadu sukladno odredbama Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Potvrdu izdaje policija na zahtjev žrtve kaznenog djela koja prema odredbama Zakona može tražiti novčanu naknadu.

(2) Potvrda se izdaje u policijskoj postaji na čijem području je kazneno djelo prijavljeno ili evidentirano odnosno na čijem području žrtva ima prebivalište ili boravište.

Članak 3.

(1) Potvrda sadrži podatke o kaznenom djelu i podatke o neposrednoj žrtvi iz članka 5. stavka 2. i 4. Zakona.

(2) Podaci o kaznenom djelu u smislu ovog Pravilnika su: datum prijavljivanja odnosno evidentiranja kaznenog djela, naziv ustrojstvene jedinice policije na čijem području je djelo prijavljeno ili evidentirano, vrijeme i mjesto počinjenja kaznenog djela, posljedicu kaznenog djela i kratak opis događaja. Ako je nadležnom državnom odvjetništvu upućena kaznena prijava, ti podaci sadrže i podatak o kaznenom djelu za koje je prijava podnesena i ako je poznat broj državnoodvjetničkog spisa te broj unosa u informatički sustav Ministarstva unutarnjih poslova iz kojeg se pribavljaju prethodni podaci.

(3) Podaci o neposrednoj žrtvi u smislu ovog Pravilnika su: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i adresu prebivališta odnosno boravišta žrtve, te OIB ukoliko je poznat te podaci o smrti žrtve, ako je žrtva preminula.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Obrazac iz članka 1. ovog Pravilnika je bijele boje i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 702-02/13-01/5

Urbroj: 514-08-02-13-09

Zagreb, 17. listopada 2013.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

PRILOG

Obrazac potvrde

NAZIV USTROJSTVENE JEDINICE MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

______________________________________________________________________
           (u kojoj je kazneno djelo prijavljeno/evidentirano)

BROJ_____________________

DATUM___________________

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela

(»Narodne novine« broj 80/08 i 27/11), na zahtjev

________________________________________________________________________
                    (ime i prezime žrtve, spol, adresa, državljanstvo te OIB ako je poznat)

zastupan po_______________________________________________________________
(ime i prezime, OIB, adresa, državljanstvo zakonskog zastupnika, ime, prezime i adresa punomoćnika)

izdaje se

POTVRDA

kojom se potvrđuje da je dana ________________ prijavljeno/evidentirano kazneno djelo u

kojemu je _________________________(ime i prezime žrtve) zadobio/la

zadobio tešku tjelesnu ozljedu / smrtno stradao.

(zaokružiti jednu opciju)

Navesti zadobivenu tjelesnu ozljedu____________________________

Kazneno djelo se dogodilo dana _______________u_______________
                                              (vrijeme događaja)    (mjesto događaja)

Kratki opis događaja;________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Povodom predmetnog događaja upućena je:

a) kaznena prijava

b) posebno izvješće

Vrsta kaznenog djela ________________________________________broj

državnoodvjetničkog spisa __________________________ (ako je poznat)

(Ispuniti samo ako je nadležnom državnom odvjetništvu upućena kaznena prijava)

Prethodni podaci su pribavljeni:

– uvidom u spis broj_________________ ustrojstvene jedinice Ministarstva

unutarnjih poslova______________________

– uvidom u informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova pod brojem

unosa___________________

Potvrda se izdaje radi ostvarivanja prava u skladu sa Zakonom o novčanoj naknadi
žrtvama kaznenih djela i u druge svrhe se ne može koristiti te temeljem članka 29.
stavka 1. Zakona, ne podliježe plaćanju upravne pristojbe.

                         M.P.                       NADLEŽNI RUKOVODITELJ

129 25.10.2013 Pravilnik o potvrdi prijave ili evidencije kaznenog djela 129 25.10.2013 Pravilnik o potvrdi prijave ili evidencije kaznenog djela 129 25.10.2013 Pravilnik o potvrdi prijave ili evidencije kaznenog djela 129 25.10.2013 Pravilnik o potvrdi prijave ili evidencije kaznenog djela