Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija

NN 129/2013 (25.10.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija

129 25.10.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2818

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 79/07., 113/08. i 43/09.) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA MJERA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (»Narodne novine«, broj 85/12.) u članku 2. stavku 1. podstavku 3. riječi: »pružaju usluge smještaja u okviru socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »u okviru smještaja pružaju korisnicima uslugu pojačane njege (stacionarnu njegu)«.

Podstavak 14. mijenja se i glasi:

»Povjerenstvo pružatelja usluga socijalne skrbi je tijelo koje donosi program sprečavanja i suzbijanja infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi kod pružatelja usluga socijalne skrbi koji u okviru smještaja pružaju korisnicima uslugu pojačane njege (stacionarnu njegu), prati provođenje tog programa te analizira rezultate programa na godišnjoj razini.«.

Članak 2.

U članku 21. stavku 1. iza riječi: »socijalne skrbi« dodaju se riječi: »koji u okviru smještaja pružaju korisnicima uslugu pojačane njege (stacionarnu njegu)«.

Članak 3.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Bolničkog povjerenstva odnosno Povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi koji u okviru smještaja pružaju korisnicima uslugu pojačane njege (stacionarnu njegu) imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja ustanove, odnosno odgovarajuće tijelo upravljanja na prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje pojedinog pružatelja usluga socijalne skrbi.«.

Članak 4.

U članku 24. stavku 1. iza riječi: »socijalne skrbi« dodaju se riječi: »koji u okviru smještaja pružaju korisnicima uslugu pojačane njege (stacionarnu njegu)«.

U podstavku 1. riječi: »pružatelja usluga socijalne skrbi« brišu se.

U podstavku 3. riječ: »ustanove« briše se.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/140

Urbroj: 534-10-1-1/1-13-1

Zagreb, 15. listopada 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.