Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima

NN 130/2013 (28.10.2013.), Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2829

Na temelju članka 24. stavaka 6. i 7. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. listopada 2013. godine donijela

UREDBU

O VISINI NAKNADE ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVLJANJA DIONICAMA I POSLOVNIM UDJELIMA

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje visina naknade Centru za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: Centar) za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji su imatelji odnosno vlasnici:

– Republika Hrvatska,

– Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za dionice i poslovne udjele sukladno članku 28. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon),

– druge pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Članak 2.

Centar, za obavljanje poslova iz članka 1. ove Uredbe, ostvaruje pravo na naknadu u skladu sa Zakonom i odredbama ove Uredbe.

Članak 3.

Naknada za upravljanje dionicama i poslovnim udjelima iz članka 1. ove Uredbe sastoji se od:

– naknade iznosa troškova za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima,

– naknade za isplaćenu dividendu,

– naknade za realiziranu prodaju dionica i poslovnih udjela,

– naknade u slučaju povlačenja dionica s uvrštenja na uređenom tržištu,

– naknade za postupak restrukturiranja trgovačkih društava,

– naknade za druge poslove koje Centar obavlja u skladu sa Zakonom, Statutom i posebnim propisima te u skladu s aktima Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1) Naknada troškova za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima obuhvaća iznos stvarnih troškova u obavljanju poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima, kao što su: trošak objave javnog natječaja, trošak ovlaštene osobe za procjenu, trošak javnog bilježnika, odvjetnički i sudski troškovi, troškovi prijevoda, trošak brokera, trošak savjetnika, trošak restrukturiranja, putni i svi drugi stvarno nastali troškovi.

(2) Stvarno nastali troškovi iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju se svim imateljima iz članka 1. ove Uredbe razmjerno njihovom udjelu u portfelju pojedinog trgovačkog društva.

(3) Obračun stvarno nastalih troškova iz stavka 1. ovoga članka vrši se kvartalno za prethodno razdoblje sukladno stavku 2. ovoga članka.

(4) Imatelji odnosno vlasnici iz članka 1. ove Uredbe uplatu obračunatog stvarno nastalog troška vrše na račun Centra, temeljem izdanog računa s rokom plaćanja od 15 dana od dana izdavanja.

Članak 5.

(1) Naknada za isplaćenu dividendu utvrđuje se u iznosu od 3% od ostvarene dividende za dionice i poslovne udjele koji se nalaze u vlasništvu imatelja iz članka 1. ove Uredbe.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se na račun Centra u roku od 15 dana od dana isplate dividende.

Članak 6.

(1) Naknada za realiziranu prodaju dionica i poslovnih udjela utvrđuje se u iznosu od 6% od ostvarene kupoprodajne cijene za dionice i poslovne udjele koji se nalaze u vlasništvu imatelja iz članka 1. ove Uredbe.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se od strane svih imatelja dionica ili poslovnih udjela razmjerno njihovom udjelu u prodanom portfelju pojedinog trgovačkog društva na račun Centra u roku od 15 dana od dana isplate kupoprodajne cijene.

(3) U slučaju isplate ostvarene kupoprodajne cijene neposredno na račun Centra, za imatelje iz članka 1. ove Uredbe, Centar će u roku od 15 dana od dana uplate kupoprodajne cijene, istu uplatiti na račun imatelja iz članka 1. ove Uredbe umanjenu za iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na utvrđivanje naknade za postupak prodaje dionica i poslovnih udjela putem radničkog dioničarstva (ESOP program).

Članak 7.

(1) Naknada u slučaju povlačenja dionica s uvrštenja na uređenom tržištu utvrđuje se u iznosu od 3% od isplaćene pravične naknade sukladno odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala, za dionice koje su povučene s uvrštenja, a u vlasništvu su imatelja iz članka 1. ove Uredbe.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se na račun Centra u roku od 15 dana od dana isplate pravične naknade od strane svih imatelja dionica razmjerno njihovom udjelu u portfelju pojedinog trgovačkog društva.

Članak 8.

(1) Naknada za provođenje postupka restrukturiranja utvrdit će se ugovorom o provođenju restrukturiranja ovisno o veličini trgovačkog društva koje se restrukturira, visini temeljnog kapitala trgovačkog društva koje se restrukturira, visini obveza trgovačkog društva koje se restrukturira, broju zaposlenih u trgovačkom društvu koje se restrukturira te drugim bitnim parametrima o kojima će ovisiti složenost postupka restrukturiranja.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se na račun Centra sukladno sklopljenom ugovoru iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na naknade za provođenje postupka restrukturiranja trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a koje poslove Centar obavlja na temelju posebnih propisa i akata u skladu sa Zakonom.

Članak 9.

Ako Vlada Republike Hrvatske odlukom zaduži Centar za provedbu prodaje dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava koja se kao društva od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku utvrđuju posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske, Centar će Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom obračunati naknadu sukladno odredbama ove Uredbe.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o visini naknade za upravljanje državnom imovinom u obliku dionica i poslovnih udjela (»Narodne novine«, broj 91/2011).

Članak 11.

Naknada za postupke prodaje započete prema odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, br. 145/2010 i 70/2012) obračunat će se sukladno odredbama Odluke o visini naknade za upravljanje državnom imovinom u obliku dionica i poslovnih udjela (»Narodne novine«, broj 91/2011).

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/124

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 24. listopada 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.