Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

NN 130/2013 (28.10.2013.), Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2834

Na temelju članka 1021. stavka 3. alineje 8. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013) i članka 56. stavak 1. alineja 1. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine« br. 124/2009, 59/2012), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O ZVANJIMA I SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA

DIO PRVI – UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju zvanja, stručna sprema, ispitni programi, programi izobrazbe, uvjeti i načini stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti zapovjednika broda, upravitelja stroja, časnika i drugih članova posade pomorskih brodova (u nastavku teksta »pomorci«),uvjeti i načini stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti za sigurnosnu zaštitu luke, broda i brodarske kompanije, uvjeti i način priznavanja, obnove, zamjene i oduzimanja svjedodžbi, uvjete koje moraju zadovoljavati visokoškolske i srednjoškolske ustanove koje obrazuju pristupnike za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti, uvjete koje moraju zadovoljavati pravne osobe koje obavljaju izobrazbu pomoraca, uvjete koje moraju zadovoljavati ispitivači i članovi ispitnih povjerenstava, postupak i način izdavanja suglasnosti za ustanove koje obrazuju pristupnike za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti, postupak i način izdavanja dopusnica za održavanje izobrazbe pomoraca, te način utvrđivanja naknade koju plaćaju pravne osobe ovlaštene za održavanje izobrazbe pomoraca.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom usklađuju se odredbe Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini izobrazbe pomoraca te odredbe Direktive 2012/35/EZ o izmjenama Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini izobrazbe pomoraca.

Članak 3.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

»brod koji vije zastavu države članice« znači brod upisan u upisnik države članice Europske unije i koji ima pravo vijati njenu zastavu u skladu sa zakonodavstvom odnosne države,

»brodske djelatnosti« znače grupu poslova, dužnosti i odgovornosti kako su one navedene u STCW Pravilniku nužne za rad broda, sigurnost ljudskih života na moru i zaštitu morskog okoliša,

»brodski električar« je član posade osposobljen u skladu s odredbama ovog Pravilnika,

»brzo plovilo« označava plovilo kako je definirano Pravilom 1, poglavlja X., Konvencije SOLAS 1974., s izmjenama i dopunama,

»časnik« označuje člana posade broda odgovornog za plovidbenu, strojarsku ili radio stražu, koji je za takvu dužnost osposobljen sukladno s odredbama ovoga Pravilnika,

»časnik elektrotehnike« je časnik osposobljen u skladu s odredbama ovog Pravilnika,

»časnik palube« je časnik osposobljen sukladno odredbama ovog Pravilnika i Dijela A-II STCW Pravilnika,

»časnik stroja« je časnik osposobljen sukladno odredbama ovog Pravilnika i Dijela A-III STCW Pravilnika,

»časnik za sigurnosnu zaštitu broda« je osoba na brodu, odgovorna zapovjedniku, imenovana od strane kompanije kao osoba odgovorna za sigurnost broda, uključujući provođenje i održavanje plana sigurnosne zaštite broda i veze s osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu u tvrtki te s časnicima zaduženima za sigurnost luke,

»drugi časnik stroja« označuje časnika stroja, prvog do upravitelja stroja, koji preuzima dužnost upravitelja u slučaju da tu dužnost upravitelj stroja ne može obavljati,

»EGP« označava Europski gospodarski prostor,

»GMDSS« označava Svjetski pomorski sustav pogibelji i sigurnosti,

»GMDSS radiooperator« je osoba koja ima valjanu svjedodžbu izdanu ili priznatu od Ministarstva sukladno odredbama ovog Pravilnika i Radio Pravilnika,

»IMO« označava Međunarodnu pomorsku organizaciju,

– »ISPS Pravilnik« je Međunarodni pravilnik o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora, 2002., kako je izmijenjen i dopunjen,

»izobrazba« označuje stjecanje znanja i vještina putem uvježbavanja i svladavanja stručnih programa posebne namjene, propisanih ovim Pravilnikom,

»međunarodna oznaka« ili »STCW oznaka« je skup arapskih i rimskih brojeva za raspoznavanje pojedinih ovlasti u brodskim službama, sukladno s Međunarodnom konvencijom o standardima za izobrazbu, izdavanjem svjedodžaba i držanjem straže pomoraca, 1978., kako je izmijenjena i dopunjena i Pravilnikom STCW,

»Ministarstvo« označava ministarstvo ovlašteno za poslove pomorstva,

»mjesec dana« znači kalendarski mjesec ili vremensko razdoblje od 30 dana,

»obrazovanje« označuje stjecanje znanja i vještina u sklopu redovnog školovanja,

»odobren« znači odobren od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama ovog Pravilnika,

»ograničenje« znači smanjenje ovlasti pomorca za obavljanje određenih poslova, odnosno za službu na brodu, određene veličine, snage porivnog stroja, posebne namjene ili svojstava, koje se iskazuje u njegovoj svjedodžbi o osposobljenosti,

»pisani dokaz« označava potvrdu, potvrdnicu ili drugi dokument osim svjedodžbe o osposobljenosti ili svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti, kojim se dokazuje da su ispunjeni odgovarajući zahtjevi propisani ovim Pravilnikom,

»plovidbena služba« znači službu na brodu koja je uvjet za izdavanje svjedodžbe o osposobljenosti, odnosno dopunske osposobljenosti,

»pomorsko učilište« je pravna osoba koja temeljem suglasnosti ili dopusnice Ministarstva obavlja obrazovanje i/ili izobrazbu za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti,

»porivna snaga« je ukupna najveća trajna snaga izražena u kW svih glavnih porivnih strojeva kako je naznačena u Upisnom listu ili drugoj brodskoj ispravi,

»potvrdnica o završenoj izobrazbi« označava ispravu kojom pomorsko učilište potvrđuje da je na ispravi naznačeni polaznik s uspjehom završio propisanu izobrazbu, u propisanom trajanju, sukladno s propisanim programom,

»prekobrojni časnik« je časnik palube ili stroja koji tijekom plovidbene službe obavlja samo dio djelatnosti svoje službe, kao primjerice časnik izvan službe, časnik odgovoran za teret i dr.

»Prilozi« jesu Prilozi ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio,

»priobalna plovidba« označava plovidbu morem pri čemu se brod u plovidbi ne udaljava više od 15 Nm od najbližeg mjesta zakloništa, odnosno od najbliže obale kojoj osobe u opasnosti na moru mogu sigurno pristupiti ili plovi u području male obalne plovidbe kako je definirana posebnim propisom,

»prvi časnik palube« označava časnika palube, prvog do zapovjednika, koji preuzima dužnost zapovijedanja brodom, u slučaju da zapovjednik tu dužnost ne može obavljati,

»putnički brod« je brod na mehanički pogon koji je ovlašten prevoziti više od 12 putnika,

»radijski propisi« su Radijski propisi Međunarodne telekomunikacijske unije, kako ih je donijela Svjetska administrativna konferencija za mobilnu radijsku službu, kako su izmijenjena i dopunjena,

»radio služba« uključuje poslove držanja straže, tehničkog održavanja i popravaka u skladu s Radio pravilnikom, Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih života na moru, 1974. (SOLAS 74) sa svim primjenjivim izmjenama i dopunama, te primjenjivim smjernicama Međunarodne pomorske organizacije,

»ro-ro putnički brod« znači putnički brod s prostorima za vozila (ro-ro terete) ili prostorima posebnih vrsta, kako je utvrđeno Međunarodnom konvencijom o sigurnosti ljudskih života na moru 1974., s izmjenama i dopunama,

»sigurnosne dužnosti« uključuju sve sigurnosne zadatke i dužnosti na brodovima, kako je definirano u poglavlju XI-2 Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS 1974., s izmjenama i dopunama) i Međunarodnom pravilniku o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora (ISPS),

»stariji član posade koji čini dio plovidbene straže« je član posade osposobljen u skladu sa odredbama ovog Pravilnika,

»stariji član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici« je član posade osposobljen u skladu sa odredbama ovog Pravilnika,

»STCW Konvencija« je Međunarodna konvencija o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca 1978, kako je izmijenjena i dopunjena,

»STCW Pravilnik« je Pravilnik o izobrazbi, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca kako je usvojen Rezolucijom 2 Konferencije država stranaka STCW Konvencije iz 1995. godine kako je izmijenjen i dopunjen,

»svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti« je svjedodžba, osim svjedodžbe o osposobljenosti, u kojoj se navodi da su ispunjeni svi zahtjevi koji proizlaze iz odredaba ovog Pravilnika u odnosu na izobrazbu, osposobljenost ili plovidbenu službu,

»svjedodžba o osposobljenosti« je svjedodžba za zapovjednike, časnike i GMDSS radiooperatore, izdana i ovjerena u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, kojom se punopravnom imatelju iste daje pravo na obavljanje plovidbene službe i onih djelatnosti na razini odgovornosti definiranih u svjedodžbi,

»učenik/student na praksi« je učenik odnosno student pomorskog učilišta, koji sudjeluje u izobrazbi na školskom brodu radi stjecanja časničkog zvanja u službi palube odnosno stroja, te kojemu se takva izobrazba evidentira kao plovidbena služba u pomorskoj knjižici,

»tanker« označava tanker za ulja, tanker za kemikalije i brod za ukapljene plinove,

»treća država« označava sve države koje nisu članice Europske unije,

»upravitelj stroja« označava najvišeg časnika odgovornog za poriv broda, kao i za rad i održavanje strojnih i električkih postrojenja na brodu,

»vježbenik palube« je član posade koji sudjeluje u izobrazbi na brodu radi stjecanja časničkog zvanja u službi palube, a čija izobrazba se obavlja pod nadzorom osposobljenog i ovlaštenog časnika palube prema utvrđenom programu sukladno odredbama ovog Pravilnika,

»vježbenik stroja« je član posade koji sudjeluje u izobrazbi na brodu radi stjecanja časničkog zvanja u službi stroja, a čija izobrazba se obavlja pod nadzorom osposobljenog i ovlaštenog časnika stroja prema utvrđenom programu sukladno odredbama ovog Pravilnika,

»vježbenik elektrotehnike« je član posade koji sudjeluje u izobrazbi na brodu radi stjecanja časničkog zvanja u službi stroja, a čija izobrazba se obavlja pod nadzorom osposobljenog i ovlaštenog časnika stroja prema utvrđenom programu sukladno odredbama ovog Pravilnika,

»zapovjednik broda« označava osobu koja zapovijeda brodom.

DIO DRUGI – ZVANJA I SVJEDODŽBE O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA

Članak 4.

(1) Svjedodžbe o osposobljenosti sadrže i ovjeru kojom se pomorac ovlašćuje obavljati brodske djelatnosti na onim dužnostima i razinama odgovornosti, uz moguća ograničenja, međunarodnu ili drugu propisanu oznaku, te rok valjanosti, kako je u toj ispravi naznačeno.

(2) Pomorac je dužan tijekom službe na brodu držati izvornik svjedodžbe na brodu.

(3) Svjedodžba o osposobljenosti pomoraca, uz izvorni tekst na hrvatskom jeziku, mora sadržavati i usporedni prijevod na engleskom jeziku.

Članak 5.

Pomorci se osposobljavaju, te stječu svjedodžbe o osposobljenosti za obavljanje ovih brodskih djelatnosti:

1. plovidba

2. rukovanje i slaganje tereta

3. upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu

4. brodsko strojarstvo

5. elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja

6. održavanje i popravci

7. radioveze.

Članak 6.

(1) Zvanja pomoraca u službi palube su:

– zapovjednik broda,

– prvi časnik palube,

– časnik plovidbene straže,

– stariji član posade koji čini dio plovidbene straže,

– član plovidbene straže.

(2) Zapovjednik broda, prvi časnik palube i časnik plovidbene straže osposobljavaju se za obavljanje sljedećih djelatnosti: plovidba, rukovanje i slaganje tereta, te upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu.

(3) Stariji član posade koji čini dio plovidbene straže osposobljava se za obavljanje sljedećih djelatnosti: plovidba, rukovanje i slaganje tereta, upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu te održavanje i popravci.

(4) Član plovidbene straže osposobljava se za obavljanje djelatnosti plovidbe.

(5) Pomorac u službi palube može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

– zapovjednik broda od 3.000 BT ili većeg (STCW II/2, točke 1-2),

– prvi časnik palube na brodu od 3.000 BT ili većem (STCW II/2, točke1-2),

– zapovjednik broda do 3.000 BT (STCW II/2, točke 3-4),

– prvi časnik palube na brodu do 3.000 BT (STCW II/2, točke 3-4),

– časnik plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem (STCW II/1),

– zapovjednik broda do 500 BT u priobalnoj plovidbi (STCW II/3, točke 5-6),

– časnik plovidbene straže na brodu do 500 BT u priobalnoj plovidbi (STCW II/3, točke 3-4),

– stariji član posade koji čini dio plovidbene straže (STCW II/5),

– član posade koji čini dio plovidbene straže (STCW II/4),

– zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi (HR II/2),

– zapovjednik broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi (HR II/1),

– zapovjednik ribarskog broda u velikoj obalnoj plovidbi (R-HR VI/4),

– časnik odgovornog za plovidbenu stražu na ribarskom brodu u velikoj obalnoj plovidbi (R-HR VI/3),

– zapovjednik ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi (R-HR VI/2),

– zapovjednik ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u (R-HR VI/1).

Članak 7.

(1) Zvanja pomoraca u službi stroja su:

– upravitelj stroja,

– drugi časnik stroja,

– časnik plovidbene straže u strojarnici,

– časnik elektrotehnike,

– stariji član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici

– član plovidbene straže u strojarnici,

– brodski električar.

(2) Upravitelj stroja, drugi časnik stroja, časnik plovidbene straže u strojarnici i stariji član posade koji čini dio plovidbene straže osposobljavaju se za obavljanje sljedećih djelatnosti: brodsko strojarstvo, elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja, upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu i održavanje i popravci.

(3) Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici osposobljava se za djelatnosti brodskog strojarstva.

(4) Časnik elektrotehnike osposobljava se za obavljanje sljedećih djelatnosti: elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja, upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu i održavanje i popravci.

(5) Brodski električar osposobljava se za obavljanje sljedećih djelatnosti: elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja te upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu.

(6) Pomorac u službi stroja može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

– upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2, točke 1-2),

– drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim (STCW III/2, točke 1-2),

– drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3.000 kW (STCW III/3),

– upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCWIII/3),

– časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1),

– časnik elektrotehnike (STCW III/6),

– stariji član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/5),

– član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/4),

– brodski električar (STCW III/7),

– upravitelj stroja sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/6),

– časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/5),

– upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/4),

– brodski mehaničar (HR III/1),

– upravitelj stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/7),

– časnik stroja odgovornog za stražu u strojarnici na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/6),

– upravitelj stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW (R-HR VI/5).

Članak 8.

(1) Zvanje pomoraca u radio-službi je radiooperator.

(2) Radiooperator se osposobljava za obavljanje sljedeće djelatnosti na brodu: radio-veze.

(3) Pomorac s odgovarajućim zvanjem u radio-službi može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

– GMDSS radiooperator (STCW IV/2),

– radiooperator s ograničenom ovlasti (HR IV/1).

Članak 9.

(1) Brodske djelatnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika mogu se obavljati na upravljačkoj, radnoj i pomoćnoj razini odgovornosti.

(2) Upravljačka razina odgovornosti povezuje se uz zvanje zapovjednika broda, prvoga časnika palube, upravitelja stroja i drugoga časnika stroja, odnosno uz upravljanje svim ili pojedinim točno utvrđenim djelatnostima na brodu.

(3) Radna razina odgovornosti povezuje se uz zvanje časnika odgovornog za plovidbenu stražu ili stražu u strojarnici, časnika elektrotehnike i radio-operatora na brodu.

(4) Pomoćna razina odgovornosti povezuje se uz zvanje člana posade broda koji čini dio plovidbene straže ili straže u strojarnici, starijeg člana posade koji čini dio plovidbene straže odnosno starijeg člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici i brodskog električara.

(5) Razina odgovornosti, povezana uz dužnosti na brodu, naznačuje se u odgovarajućoj svjedodžbi o osposobljenosti.

Članak 10.

(1) Na zahtjev pomorca izdat će mu se svjedodžba o osposobljenosti za obavljanje poslova iste službe, ali nižeg zvanja od zvanja koje posjeduje, a sukladno tablicama iz Priloga F.

(2) Svjedodžba o osposobljenosti iz stavka 1. ovog članka izdaje se s valjanosti koja odgovara valjanosti svjedodžbe temeljem koje se izdaje.

DIO TREĆI – OSNOVNE OSPOSOBLJENOSTI

Služba palube

Članak 11.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi (HR II/1) stječe pomorac koji:

– ima najmanje šest mjeseci plovidbene službe u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže, ili ima najmanje 6 mjeseci plovidbene službe na hrvatskim javnim brodovima,

– ima Potvrdu o osposobljenosti – Motrenje i korištenje radarskog uređaja,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 12.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi (HR II/2) stječe pomorac koji:

– ima najmanje 18 godina života,

– je završio osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D3,

– ima Potvrdu o osposobljenosti – Motrenje i korištenje radarskog uređaja,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C3,

– ima najmanje 24 mjeseca plovidbene službe, od čega najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu člana posade ili višeg člana posade koji čini dio plovidbene straže ili u svojstvu zapovjednika broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi ili 24 mjeseca plovidbene službe na hrvatskim javnim brodovima,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Program posebne izobrazbe iz stavka 1. alineje 3. ovog članka nisu dužne savladati osobe sa završenom srednjoškolskim ili visokoškolskim obrazovanje nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 13.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže (STCW II/4), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 16 godina života,

– je završio osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D4,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C4,

– ima najmanje 6 mjeseci plovidbe u službi palube,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 14.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za starijeg člana posade koji čini dio plovidbene straže (STCW II/5), stječe pomorac koji– ima najmanje 18 godina života,

– udovoljava uvjetima za stjecanje svjedodžbe iz članka 13. ovog Pravilnika,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C43,

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže i završenu posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D39 ili 18 mjeseci plovidbene službe u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže.

(2) Pristupnik za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, dužan je prije pristupanja ispita iz stavka 1. alineje 3. savladati program izobrazbe iz Priloga D48 (Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša).

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 15.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u priobalnoj plovidbi (STCW II/3), stječe pomorac koji :

– ima najmanje 18 godina života,

– je završio osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D5,

– ima Potvrdu o osposobljenosti – Motrenje i korištenje radarskog uređaja,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C5,

– ima najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u službi palube,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Pristupnik za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, dužan je prije pristupanja ispitu iz stavka 1. alineje 4. savladati programe izobrazbe iz Priloga D, dio D2 (Temeljna sigurnost na brodu), D11 (GMDSS radiooperator), D12 (Upravljanje gašenjem požara), D17 (Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice), D19 (Medicinska prva pomoć), te D44 (Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)).

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 16.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u priobalnoj plovidbi (STCW II/3), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 20 godina života,

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu ili zapovjednika broda nakon stjecanja svjedodžbe iz članka 15,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Pristupnik za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, dužan je prije pristupanja ispitu iz članka 15. stavka 1. alineje 4. savladati programe izobrazbe iz Priloga D, dio D2 (Temeljna sigurnost na brodu), D11 (GMDSS radiooperator), D12 (Upravljanje gašenjem požara), D17 (Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice), D19 (Medicinska prva pomoć), te D44 (Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)).

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 17.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima (STCW II/1), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 18 godina života,

– je završio srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine, u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A1 ovog Pravilnika ili

– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A1 ovog Pravilnika, ili

– je završio preddiplomski sveučilišni studij nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A1 ovog Pravilnika,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C6 ovoga Pravilnika,

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe kao vježbenik palube, od čega najmanje 6 mjeseci plovidbene službe mora biti ostvareno na brodovima od 500 BT ili većima u međunarodnoj plovidbi,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Pristupnik za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, koji u tijeku obrazovanja nije ovladao programima iz Priloga D, dio D2 (Temeljna sigurnost na brodu), D6B (Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na radnoj razini), D11 (GMDSS radiooperator), D12 (Upravljanje gašenjem požara), D17 (Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice), D19 (Medicinska prva pomoći), D44 (Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)), D45 (Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu), D47A (Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina), D48 (Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša), dužan je prije pristupanja ispitu iz stavka 1. alineje 5. ovog članka savladati odnosne programe.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 18.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3.000 BT (STCW II/2) stječe pomorac koji:

– posjeduje svjedodžbu iz članka 17. ovog Pravilnika,

– je završio srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno prilagođenom programu iz Dijela A-II/2 STCW Pravilnika za prve časnike i zapovjednike na brodovima do 3.000 BT, ili

– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz Dijela A-II/2 STCW Pravilnika za prve časnike i zapovjednike na brodovima do 3.000 BT, ili

– je završio preddiplomski sveučilišni studij nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz Dijela A-II/2 STCW Pravilnika za prve časnike i zapovjednike na brodovima do 3.000 BT,

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe na brodovima od 500 BT ili većima u svojstvu časnika plovidbene straže,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Pristupnik za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, koji u tijeku obrazovanja nije ovladao programima iz Priloga D, dio D6C (Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini), D20 (Medicinska skrb na brodu), D44 (Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)), D45 (Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu), D47B (Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina), D48 (Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša), dužan je prije izdavanja svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka savladati odnosne programe.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 19.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3.000 BT (STCW II/2), stječe pomorac koji:

– udovoljava uvjetima za stjecanje svjedodžbe iz članka 18. ovog Pravilnika u odnosu na obrazovanje i izobrazbu i posjeduje svjedodžbu iz članka 17. ovog Pravilnika,

– ima najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem, ili

– ima najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže od čega najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu prvoga časnika palube na brodovima od 500 BT ili većima,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 20.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3.000 BT ili većem (STCW II/2), stječe pomorac koji:

– posjeduje svjedodžbu iz članka 17. ovog Pravilnika,

– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćani najmanje sadržaji iz dijela A-II/2 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A2 ovoga Pravilnika, ili

– je završio preddiplomski sveučilišni studij nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu A-II/2 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A2 ovoga Pravilnika,

– ima Potvrdu o osposobljenosti – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini,

– ima Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Pružanje medicinske skrbi na brodu,

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS),

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu,

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina,

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C7 ovog Pravilnika,

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžbu iz stavka 1. ovog članka može steći i pomorac koji:

– posjeduje svjedodžbu iz članka 17. ovog Pravilnika,

– je završio srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A1 ovoga Pravilnika i prilagođen programu iz dijela A-II/2 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A2 ovoga Pravilnika

– je završio posebni program obrazovanja iz Priloga B1 ovog Pravilnika, koji se provodi na visokom pomorskom učilištu,

– ima Potvrdu o osposobljenosti – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini,

– ima Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Pružanje medicinske skrbi na brodu,

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS),

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu,

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina,

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C7 ovog Pravilnika

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(3) Prije pristupanja posebnom programu obrazovanja iz stavka 2. alineje druge ovog članka, pristupnik mora imati najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima.

(4) Svjedodžbe iz stavka 1. i 2. ovog članka imaju valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 21.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg (STCW II/2), stječe pomorac koji:

– posjeduje svjedodžbu iz članka 17. ovog Pravilnika,

– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćani najmanje sadržaji iz dijela A-II/2 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A2 ovog Pravilnika, ili

– je završio preddiplomski sveučilišni studij nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu A-II/2 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A2 ovog Pravilnika,

– ima Potvrdu o osposobljenosti – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Pružanje medicinske skrbi na brodu,

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS),

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu,

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina,

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša,

– ima položen ispit iz članka 20. ovog Pravilnika,

– ima najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima, ili

– ima najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene strane na brodovima od 500 BT ili većima od čega najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu prvog časnika palube na brodu od 3.000 BT ili većem

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžbu iz stavka 1. ovog članka može steći i pomorac koji:

– posjeduje svjedodžbu iz članka 17. ovog Pravilnika,

– je završio srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A1 ovog Pravilnika i prilagođen programu iz dijela A-II/2 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A2 ovog Pravilnika,

– je završio posebni program obrazovanja iz Priloga B1 ovog Pravilnika, koji se provodi na visokom pomorskom učilištu

– ima Potvrdu o osposobljenosti – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Pružanje medicinske skrbi na brodu,

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS),

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu,

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina,

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša,

– ima položen ispit iz članka 20. ovog Pravilnika

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(3) Prije pristupanja posebnom programu obrazovanja iz stavka 2. alineje druge ovog članka, pristupnik mora imati najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima, od čega najmanje 12 mjeseci nakon stjecanja svjedodžbe iz članka 23. ovog Pravilnika ili najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu prvog časnika palube na brodu od 3.000 BT ili većem.

(4) Svjedodžbe iz stavka 1. i 2. ovog članka imaju valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 22.

(1) Iznimno od odredbi članka 18. stavak 2., članka 19. stavak 2. članka 20. stavak 2. članka 21. stavak 2. članka 23. stavak 1. i stavak 2., članka 24. stavak 1. i stavka 2. svjedodžbe iz članaka 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 mogu se steći i bez završene posebne izobrazbe za korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS).

(2) U slučaju iznimke iz stavka 1. ovog članka u odgovarajućoj svjedodžbi o osposobljenosti mora se naznačiti odgovarajuće ograničenje.

Služba stroja

Članak 23.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog mehaničara (HR III/1) stječe pomorac koji:

– koji ima najmanje 18 godina života,

– ima završenu srednju stručnu školu strojarsko-mehaničarskog smjera u trajanju od najmanje tri godine,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu,

– ima najmanje 6 mjeseci plovidbene službe na brodu,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 24.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog električara (STCW III/7), stječe pomorac koji :

– ima najmanje 18 godine života,

– je završio srednju stručnu školu elektrotehničkog smjera u trajanju od najmanje tri godine ili visokoškolsko obrazovanje elektrotehničkog smjera,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu,

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C45 ovoga Pravilnika,

– ima najmanje 3 mjeseci plovidbene službe u službi stroja,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 25.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika elektrotehnike (STCW III/6), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 18 godine života

– je završio srednjoškolsko obrazovanje elektrotehničkog smjera u trajanju od najmanje 4 godine, u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/6 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A5 ovog Pravilnika ili

– je završio preddiplomski sveučilišni studij elektrotehničkog smjera, u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/6 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A5 ovog Pravilnika

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C46 ovoga Pravilnika,

– ima najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika elektrotehnike ili brodskog električara,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Pristupnik za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, koji u tijeku obrazovanja nije ovladao programima iz Priloga D, dio D2 (Temeljna sigurnost na brodu), D12 (Upravljanje gašenjem požara), D17 (Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice), D19 (Medicinska prva pomoć), D47A (Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina), D48 (Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša) dužan je prije pristupanja ispitu iz stavka 1. alineje 4. ovog članka savladati odnosne programe.

(3) Ako srednjoškolsko ili visokoškolsko obrazovanje elektrotehničkog smjera iz stavka 1. ovog članka ne obuhvaća sadržaje sukladno programu iz dijela A-III/6 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A5 ovog Pravilnika, pomorac je dužan završiti posebnu izobrazbu sukladno programu iz Priloga E.

(4) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 26.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/4), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 16 godina života,

– ima osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D4,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C4,

– ima najmanje 6 mjeseci plovidbe u službi stroja,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 27.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za starijeg člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/5), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 18 godina života,

– udovoljava uvjetima za stjecanje svjedodžbe iz članka 26. ovog Pravilnika,

– je završio posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D40,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C44,

– ima najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici.

(2) Pristupnik za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, dužan je prije pristupanja ispitu iz stavka 1. alineje 4. savladati programe izobrazbe iz Priloga D, dio D48 (Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša).

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 28.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/4) stječe pomorac koji:

– ima najmanje šest mjeseci plovidbe kao član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 29.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/5) stječe pomorac koji:

– ima najmanje 18 godina života,

– ima završenu srednju stručnu školu u trajanju od najmanje tri godine koja sadrži najmanje program iz Priloga D8 ili osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D8,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C9,

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbe službu u službi stroja,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 30.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/6) stječe pomorac koji:

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi ili časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 31.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 18 godina života,

– je završio srednjoškolsko obrazovanje brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine, u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A3 ovog Pravilnika ili

– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A3 ovog Pravilnika, ili

– je završio preddiplomski sveučilišni studij brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A3 ovog Pravilnika,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C10 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika u strojarnici broda sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim u međunarodnoj plovidbi, ili 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika u strojarnici broda sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim od čega najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika u strojarnici broda sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Pristupnik za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, koji u tijeku obrazovanja nije ovladao programima iz Priloga D, dio D2 (Temeljna sigurnosti na brodu), D12 (Upravljanje gašenjem požara), D17 (Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice), D19 (Medicinska prva pomoć), D46 (Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici), D47A (Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina), D48 (Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša) dužan je prije pristupanja ispitu iz stavka 1. alineje 5. ovog članka savladati odnosne programe.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 32.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3), stječe pomorac koji:

– posjeduje svjedodžbu iz članka 31. ovog Pravilnika,

– je završio srednjoškolsko obrazovanje brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine, u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno prilagođenom programu iz Dijela A-III/2 STCW Pravilnika za druge časnike stroja i upravitelje stroja na brodu između 750 kW i 3000 kW ili

– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz Dijela A-III/2 STCW Pravilnika za druge časnike stroja i upravitelje stroja na brodu između 750 kW i 3000 kW, ili

– je završio preddiplomski sveučilišni studij brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz Dijela A-III/2 STCW Pravilnika za druge časnike stroja i upravitelje stroja na brodu između 750 kW i 3.000 kW,

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim, od čega najmanje 6 mjeseci na brodovima u međunarodnoj plovidbi,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 33.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3), stječe pomorac koji:

– posjeduje svjedodžbu iz članka 31. ovog Pravilnika,

– udovoljava uvjetima za stjecanje svjedodžbe iz članka 32. ovog Pravilnika u odnosu na obrazovanje i izobrazbu,

– ima najmanje 24 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na brodu sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim od čega najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu drugog časnika stroja na brodovima čija je snaga pogonskog stroja veća od 750 kW,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 34.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2), stječe pomorac koji:

– posjeduje svjedodžbu iz članka 31. ovog Pravilnika,

– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćani najmanje sadržaji iz dijela A-III/2 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A4 ovog Pravilnika, ili

– je završio preddiplomski sveučilišni studij brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu A-III/2 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A4 ovog Pravilnika,

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici;

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina;

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C11, koji je sastani dio ovog Pravilnika;

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžbu iz stavka 1. ovog članka može steći i pomorac koji:

– posjeduje svjedodžbu iz članka 31. ovog Pravilnika,

– je završio srednjoškolsko obrazovanje brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A3 ovog Pravilnika ili prilagođenu programu iz dijela A-III/2 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A4 ovog Pravilnika

– je završio posebni program obrazovanja iz Priloga B2 ovog Pravilnika, koji se provodi na visokom pomorskom učilištu

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici;

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina;

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C11, koji je sastani dio ovog Pravilnika;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(3) Prije pristupanja posebnom programu obrazovanja iz stavka 2. alineje druge ovog članka, pristupnik mora imati najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od najmanje 750 kW ili jačim.

(4) Svjedodžbe iz stavka 1. i 2. ovog članka imaju valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 35.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2), stječe pomorac koji:

– posjeduje svjedodžbu iz članka 31. ovog Pravilnika,

– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u kojima su obuhvaćani najmanje sadržaji iz dijela A-III/2 STCW Pravilnika odnosno izPriloga A4 ovog Pravilnika, ili

– je završio preddiplomski sveučilišni studij brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu A-III/2 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A4 ovog Pravilnika,

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici;

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina;

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša;

– udovoljava uvjetima za stjecanje svjedodžbe iz članka 34. ovog Pravilnika,

– ima najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim, ili,

– ima najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim od čega najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžbu iz stavka 1. ovog članka može steći i pomorac koji:

– posjeduje svjedodžbu iz članka 31. ovog Pravilnika,

– je završio srednjoškolsko obrazovanje brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/1 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A3 ovog Pravilnika ili prilagođenom programu iz dijela A-III/2 STCW Pravilnika odnosno iz Priloga A4 ovog Pravilnika

– je završio posebni program obrazovanja iz Priloga B2 ovog Pravilnika, koji se provodi na visokom pomorskom učilištu

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici;

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina;

– ima Potvrdnicu o osposobljenosti – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša;

– udovoljava uvjetima za stjecanje svjedodžbe iz članka 34. ovog Pravilnika,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(3) Prije pristupanja posebnom programu obrazovanja iz stavka 2. alineje druge ovog članka, pristupnik mora imati najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim, od čega najmanje 12 mjeseci nakon stjecanja svjedodžbe iz članka 32. ovog Pravilnika ili najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu drugog časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.

(4) Svjedodžbe iz stavka 1. i 2. ovog članka imaju valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Radioslužba

Članak 36.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatora s ograničenom ovlasti (HR IV/1), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 16 godina života,

– ima osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D9,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C12,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 37.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za GMDSS radiooperatora (STCW IV/2), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 18 godina života,

– ima osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D11,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C13,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Ostale osnovne osposobljenosti

Članak 38.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog kuhara (HR V/1) stječe pomorac koji:

– ima najmanje 18 godina života,

– je završio srednjoškolsko obrazovanje ugostiteljskog smjera za kuhara ili

– je završio osnovnoškolsko obrazovanje i ima najmanje 36 mjeseci plovidbe u svojstvu mladića kuhinje,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Dvonamjenska osposobljenost

Članak 39.

(1) Svjedodžbu o dvonamjenskoj osposobljenosti stječe pomorac koji sukladno s ovim Pravilnikom stekne i drugu osposobljenost.

(2) Razina dvonamjenske osposobljenosti mora biti jednaka svakoj pojedinačno utvrđenoj osposobljenosti iz članaka 12. – 24. i 28. – 37. ovog Pravilnika.

Vježbenici

Članak 40.

(1) Vježbenici palube, vježbenici stroja te vježbenik elektrotehnike dužni su tijekom vježbeničke službe slijediti propisani program izobrazbe na brodu, pod nadzorom i uz praćenje od strane osposobljenog i ovlaštenog časnika na takvom brodu, te voditi vježbenički dnevnik na hrvatskom ili engleskom jeziku u obliku i sa sadržajem kako je odobren od strane Ministarstva.

(2) Vježbenik palube, stroja ili elektrotehnike dužan je prije početka vježbeničke službe ovjeriti vježbenički dnevnik u lučkoj kapetaniji ili ispostavi.

(3) Zapovjednik broda je dužan imenovati časnika odgovornog za nadzor i praćenje rada vježbenika.

(4) Zapovjednik broda je dužan osigurati da vježbenik u tijeku vježbeničke službe provede najmanje pola dnevnog radnog vremena u službi na straži, pod nadzorom časnika osposobljenog i ovlaštenog za praćenje i nadzor rada vježbenika.

(5) Vježbenik palube i stroja mora provesti najmanje 6 mjeseci na dužnostima plovidbene straže odnosno straže u stroju pod nadzorom zapovjednika ili ovlaštenog časnika.

(6) Plovidbena praksa učenika odnosno studenta na praksi, ostvarena na školskom brodu računa se u vježbeničku službu.

Članak 41.

(1) Iznimno, lučka kapetanija može na zahtjev pomorca odobriti skraćenje propisane vježbeničke službe.

(2) Skraćenje iz stavka 1. ovog članka ne može biti dulje od polovice propisanog trajanja vježbeničke službe i ne može se odnositi na vježbeničku službu koja se sukladno odredbama ovog Pravilnika mora ostvariti na brodovima preko 500 BT u međunarodnoj plovidbi, na brodovima sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim u međunarodnoj ili na brodu od 3 000 kW ili jačim.

(3) Skraćenje iz stavka 1. ovog članka može se odobriti pod uvjetom da je pomorac ostvario plovidbenu službu u trajanju od najmanje 24 mjeseca, na brodovima preko 500 BT u međunarodnoj plovidbi, odnosno na brodovima sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim, u službi palube odnosno stroja.

Osnovne osposobljenosti na ribarskim brodovima

Služba palube na ribarskom brodu

Članak 42.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u (R-HR VI/1) stječe pomorac koji:

– ima najmanje 18 godina života,

– ima najmanje šest mjeseci plovidbene službe u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže,

– je završio osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D35,

– ima Potvrdu o osposobljenosti – Motrenje i korištenje radarskog uređaja,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu,

– položi ispite za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programima iz Priloga C38, koji su sastavni dio ovog Pravilnika,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 43.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi (R-HR VI/2) stječe pomorac koji:

– ima najmanje 18 godina života,

– je završio osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D36,

– ima Potvrdu o osposobljenosti – Motrenje i korištenje radarskog uređaja,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Pružanje medicinske prve pomoći,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programima iz Priloga C39,

– ima najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže ili 12 mjeseci u svojstvu zapovjednika broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi ili 12 mjeseci u svojstvu zapovjednika ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u ili 24 mjeseca plovidbene službe na hrvatskim javnim brodovima,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Program posebne izobrazbe iz stavka 1. alineje 2. ovog članka nisu dužne savladati osobe sa završenom srednjoškolskim ili visokoškolskim obrazovanjem nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 44.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na ribarskom brodu u velikoj obalnoj plovidbi (R-HR VI/3), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 18 godina života,

– ima završenu srednju stručnu školu za ribarsko-nautičkog tehničara ili drugu srednju stručnu školu u trajanju od najmanje tri godine koja sadrži najmanje program iz Priloga D37 ili je završio osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D37,

– ima Potvrdu o osposobljenosti – Motrenje i korištenje radarskog uređaja,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Pružanje medicinske prve pomoći,

– ima posebnu izobrazbu za upravljanje gašenjem požara sukladno s programom iz Priloga D,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programima iz Priloga C40,

– ima najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže ili najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu zapovjednika ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi ili najmanje 18 mjeseci plovidbene službe u svojstvu zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u ili najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu zapovjednika ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 45.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u velikoj obalnoj plovidbi (R-HR VI/4), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 20 godina života,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Pružanje medicinske skrbi na brodu,

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika odgovornog za plovidbenu stražu na ribarskom brodu u velikoj obalnoj plovidbi ili najmanje 24 mjeseca u svojstvu časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Služba stroja na ribarskom brodu

Članak 46.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW (R-HR VI/5) stječe pomorac koji:

– ima najmanje šest mjeseci plovidbe kao član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 47.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/6) stječe pomorac koji:

– ima najmanje 18 godina života,

– ima završenu srednju stručnu školu za ribarsko-nautičkog tehničara ili drugu srednju stručnu školu u trajanju od najmanje tri godine koja sadrži najmanje program iz Priloga D38 ili osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D38,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programima iz Priloga C41,

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW ili najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u službi stroja,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 48.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/7) stječe pomorac koji:

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW ili najmanje 12 mjeseca plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi ili najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

DIO ČETVRTI – DOPUNSKE OSPOSOBLJENOSTI

Članak 49.

(1) Prije preuzimanja dužnosti na brodu, sve osobe koje obavljaju poslove na brodu u bilo kojem svojstvu, moraju svladati poseban program izobrazbe o postupcima u slučaju opasnosti na brodu (STCW A-VI/1), sukladno programu iz Priloga D.

(2) Program iz stavka 1. ovog članka dužna je provoditi brodarska kompanija na čiji brod se ukrcava osoba iz stavka 1. ovog članka.

(3) Program iz stavka 1. ovog članka mogu provoditi i pomorska učilišta.

(4) Osobama koje s uspjehom savladaju program iz stavka 1. ovog članka, kompanija ili pomorsko učilište izdaje odgovarajuću potvrdnicu.

(5) Potvrdnica iz stavka 4. ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Temeljna sigurnost

Članak 50.

(1) Članovi posade kojima se na brodu povjeravaju poslovi glede sigurnosti i sprečavanja onečišćenja, moraju prije prvog ukrcaja svladati posebne programe i položiti ispit i steći Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu (STCW A-VI/1), sukladno programu iz Priloga D:

– osobno preživljavanje,

– osnovna prva pomoć,

– protupožarna zaštita,

– osobna sigurnost i društvena odgovornost.

(2) Program izobrazbe i ispit iz stavaka 1. ovoga članka nisu dužne svladati osobe koje su tim programom ovladale i ispit položile u tijeku srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja.

Brodica za spašavanje, spasilačka brodica i brza spasilačka brodica

Članak 51.

(1) Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice (STCW VI/2-1), izdat će se pomorcu koji:

– ima najmanje 18 godina,

– ima najmanje 12 mjeseci priznate plovidbene službe, ili

– najmanje 6 mjeseci priznate plovidbene službe i završenu posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D17,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C21.

(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 52.

(1) Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Rukovanje brzom spasilačkom brodicom (STCW VI/2-2), izdat će se pomorcu koji:

– ima svjedodžbu iz članka 51. ovoga Pravilnika,

– završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D18,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C22.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Protupožarna zaštita

Članak 53.

(1) Pomorci kojima je povjerena dužnost upravljanja gašenjem požara na brodu moraju imati Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3).

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji:

– završi posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D12,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C16.

(3) Zahtjeve iz stavka 2. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Prva medicinska pomoć i medicinska skrb

Članak 54.

(1) Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Pružanje medicinske prve pomoći (STCW VI/4-1), izdat će se pomorcu koji:

– završi posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D19,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C23.

(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 55.

(1) Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Pružanje medicinske skrbi na brodu (STCW VI/4-2), izdat će se pomorcu koji:

– završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D20,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C24.

(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Sigurnosna zaštita

Članak 56.

(1) Prije preuzimanja dužnosti na brodu, sve osobe koje obavljaju poslove na brodu koji mora udovoljavati odredbama ISPS Pravilnika, moraju savladati program upoznavanja sigurnosne zaštite, sukladno programu iz Priloga D41.

(2) Program izobrazbe iz stavaka 1. ovoga članka nisu dužne svladati osobe koje su tim programom ovladale tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja.

(3) Program iz stavka 1. ovog članka dužna je provoditi brodarska kompanija na čiji brod se ukrcava osoba iz stavka 1. ovog članka.

(4) Program iz stavka 1. ovog članka mogu provoditi i pomorska učilišta.

(5) Osobama koje s uspjehom savladaju program iz stavka 1. ovog članka, kompanija ili pomorsko učilište izdaje odgovarajuću potvrdnicu.

(6) Potvrdnica iz stavka 4. ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 57.

(1) Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Osnovni program sigurnosne zaštite (STCW VI/6-1) stječe pomorac koji:

– je završio posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D42,

– je položio odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C48,

(2) Program izobrazbe iz stavaka 1. ovoga članka nisu dužne svladati osobe koje su tim programom ovladale tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja.

(3) Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti iz stavka 1. dužni su steći sve osobe koje obavljaju poslove na brodu koji mora udovoljavati odredbama ISPS Pravilnika, a bez posebnih dužnosti glede sigurnosne zaštite broda i to prije preuzimanja navedenih dužnosti na brodu.

(4) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 58.

(1) Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (STCW VI/6-2) stječe pomorac koji:

– je završio posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D43,

– je položio odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C49.

(2) Program izobrazbe iz stavaka 1. ovoga članka nisu dužne svladati osobe koje su tim programom ovladale tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja.

(3) Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti iz stavka 1. dužni su steći sve osobe koje obavljaju poslove na brodu koji mora udovoljavati odredbama ISPS Pravilnika, koje su imenovane za obavljanje sigurnosti dužnosti, uključujući aktivnosti vezane uz suzbijanje piratstva i oružanih pljački i to prije preuzimanja navedenih dužnosti na brodu.

(4) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 59.

(1) Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda (STCW VI/5) stječe pomorac koji:

– je završio posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D32,

– je položio odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C33,

– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 60.

(1) Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu stječe osoba koja:

– ima najmanje 18 godina,

– je završila posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D33,

– je položila odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C34.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 61.

(1) Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci stječe osoba koja:

– ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje,

– je završila posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D34,

– ima najmanje 1 godinu radnog iskustva,

– položila odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C35.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Tankeri

Članak 62.

(1) Zapovjednik, časnici i članovi posade koji sudjeluju u poslovima rukovanja teretom i teretnim uređajem tankera za prijevoz ulja i kemikalija, te skrbi o teretu, moraju imati Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije (STCW V/1-1-1).

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji:

– je završio posebnu izobrazbu iz Priloga D13A, ili

– ima najmanje tri mjeseca priznate plovidbene službe na tankeru za prijevoz ulja i/ili kemikalija

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu,

– je položio odgovarajući ispit, sukladno programu iz Priloga C17A.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 63.

(1) Zapovjednik, upravitelji stroja, prvi časnici palube, drugi časnici stroja i sve osobe s neposrednom odgovornošću za ukrcaj, iskrcaj, nadzor nad teretom u za vrijeme plovidbe, rukovanje teretom, čišćenje tankova ili druge postupke vezane uz teret na tankerima za prijevoz ulja moraju posjedovati Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na tankerima za ulje (STCW V/1-1-2).

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji:

– ispunjava uvjete za stjecanje svjedodžbe iz članka 62. ovog Pravilnika,

– je završio posebnu izobrazbu iz Priloga D14,

– je položio odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C18,

– ima najmanje tri mjeseca priznate plovidbene službe na tankerima za ulje.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 64.

(1) Zapovjednik, upravitelji stroja, prvi časnici palube, drugi časnici stroja i sve osobe s neposrednom odgovornošću za ukrcaj, iskrcaj, nadzor nad teretom za vrijeme plovidbe, rukovanje teretom, čišćenje tankova ili druge postupke vezane uz teret na tankerima za prijevoz kemikalija moraju posjedovati Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na tankerima za kemikalije (STCW V/1-1-3).

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji:

– ispunjava uvjete za stjecanje svjedodžbe iz članka 62. ovog Pravilnika,

– je završio posebnu izobrazbu iz Priloga D16,

– je položio odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C19,

– ima najmanje tri mjeseca priznate plovidbene službe na tankerima za kemikalije.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 65.

(1) Zapovjednik, časnici i članovi posade koji sudjeluju u poslovima rukovanja teretom i teretnim uređajem tankera za prijevoz ukapljenih plinova, te skrbi o teretu, moraju imati Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove (STCW V/1-2-1).

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji:

– je završio posebnu izobrazbu iz Priloga D13B, ili

– ima najmanje tri mjeseca priznate plovidbene službe na tankerima za ukapljene plinove,

– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu,

– je položio odgovarajući ispit, sukladno programu iz Priloga C17B.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 66.

(1) Zapovjednik, upravitelji stroja, prvi časnici palube, drugi časnici stroja i sve osobe s neposrednom odgovornošću za ukrcaj, iskrcaj, nadzor nad teretom za vrijeme plovidbe, rukovanje teretom, čišćenje tankova ili druge postupke vezane uz teret na tankerima za prijevoz ukapljenih plinova moraju posjedovati Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na tankerima za ukapljene plinove (STCW V/1-2-2).

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji:

– ispunjava uvjete za stjecanje svjedodžbe iz članka 65. ovog Pravilnika

– završi posebnu izobrazbu iz Priloga D15,

– ima najmanje tri mjeseca priznate plovidbene službe na tankerima za ukapljene plinove,

– položi odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C20.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Putnički brodovi

Članak 67.

(1) Zapovjednik, časnici i članovi posade putničkog broda moraju posjedovati Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Mjere sigurnosti na putničkom brodu (STCW V/2).

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članaka izdat će se pomorcu koji:

– završi posebnu izobrazbu iz Priloga D21-D26,

– položi odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C25-C27.

(3) Odgovarajući program iz stavka 1. ovoga članka dužne su svladati osobe kako slijedi:

– upravljanje skupinama ljudi u izvanrednim okolnostima – zapovjednici, časnici i drugo osoblje zaduženo prema rasporedu za uzbunu za pružanje pomoći putnicima,

– pružanje usluge putnicima u putničkim prostorima – osoblje koje pruža izravne usluge putnicima u putničkim prostorijama broda

– upravljanje u izvanrednim okolnostima i ljudskim ponašanjem – zapovjednici, upravitelji stroja, prvi časnici palube, drugi časnici stroja i sve druge osobe kojima je prema rasporedu za uzbunu dodijeljena odgovornost za sigurnost putnika u izvanrednim situacijama na putničkim brodovima

– sigurnost putnika, sigurnost tereta i cjelovitost trupa – zapovjednici, upravitelji stroja, prvi časnici palube, drugi časnici stroja i sve druge osobe kojima je dodijeljena neposredna odgovornost za ukrcaj i iskrcaj putnika, ukrcaj, iskrcaj ili osiguranje tereta ili za zatvaranje otvora na trupu na ro-ro putničkom brodu

(4) Zapovjednik, časnici i članovi posade putničkog broda dužni su svjedodžbu iz stavka 1. ovog članka steći prije preuzimanja dužnosti.

(5) Osobama koje su dužne svladati samo dio programa iz stavka 1. ovoga članka, isti će na odgovarajući način biti naznačeni u svjedodžbi.

(6) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Svjedodžbe iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost na razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Rukovanje opasnim teretima

Članak 68.

(1) Zapovjednik, prvi časnik palube i svi pomorci odgovorni za rukovanje opasnim teretom naznačenim u Međunarodnom pomorskom pravilniku o opasnim teretima (IMDG Code) i Međunarodnom pravilniku o prijevozu suhih rasutih tereta (IMSBC Code) mogu steći Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad s opasnim teretima (STCW B-V/b i STCW B-V/c).

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka izdat će se pomorcu koji završi posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D27.

(3) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka

(4) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Brza plovila

Članak 69.

(1) Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na brzom plovilu stječe pomorac koji:

– završi posebnu izobrazbu i uvježbavanje na brodu za koji se izdaje svjedodžba sukladno programu iz Priloga D30,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C28 ovoga Pravilnika,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Upravljanje brzim plovilom stječe pomorac koji:

– posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika, upravitelja, časnika palube ili stroja,

– posjeduje Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na brzom plovilu,

– završi posebnu izobrazbu i uvježbavanje na brodu za koji se izdaje svjedodžba sukladno programu iz Priloga D31,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C29

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(3) Svjedodžbe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka imaju valjanost za brod i plovni put za koji se izdaju, u razdoblju od dvije godine od dana izdavanja.

(4) Svjedodžbe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu se obnoviti za isto razdoblje ako je pomorac ostvario najmanje 5 mjeseci plovidbene službe na predmetnom brodu u razdoblju valjanosti svjedodžbe.

(5) Svjedodžbe iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka, u nacionalnoj plovidbi, imaju valjanost na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske za određeni brod, kao i za drugi brod istih obilježja te približno iste veličine.

Radarski i ARPA uređaji

Članak 70.

(1) Potvrdu o osposobljenosti – Motrenje i korištenje radarskog uređaja stječe pomorac koji:

– završi propisanu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D, dio D6A,

– položi ispit za stjecanje takve potvrde, sukladan programu iz Priloga C30.

(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovog članka izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku.

(4) Potvrda iz stavka 1. ovog ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 71.

(1) Potvrdu o osposobljenosti – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na radnoj razini stječe pomorac koji:

– završi propisanu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D, dio D6B,

– položi ispit za stjecanje takve potvrde, sukladan programu iz Priloga C31.

(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovog članka izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku.

(4) Potvrda iz stavka 1. ovog članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 72.

(1) Potvrdu o osposobljenosti – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini stječe pomorac koji:

– završi propisanu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D, dio D6C,

– ima potvrdu iz članka 71. ovog Pravilnika,

– položi ispit za stjecanje takve potvrde sukladan programu iz Priloga C32.

(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovog članka izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku.

(4) Potvrda iz stavka 1. ovog članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Elektroničke karte

Članak 73.

(1) Potvrdnicu o osposobljenosti – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS) stječe pomorac koji završi propisanu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D44.

(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovog članka izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku.

(4) Potvrda iz stavka 1. ovog članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Upravljanje ljudskim potencijalima

Članak 74.

(1) Potvrdnicu o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu stječe pomorac koji završi propisanu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D45.

(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Potvrdnica iz stavka 1. ovog članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 75.

(1) Potvrdnicu o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici stječe pomorac koji završi propisanu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D46.

(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Potvrdnica iz stavka 1. ovog članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 76.

(1) Potvrdnicu o osposobljenosti – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina stječe pomorac koji završi propisanu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D47A.

(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Potvrdnica iz stavka 1. ovog članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 77.

(1) Potvrdnicu o osposobljenosti – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina stječe pomorac koji posjeduje Potvrdnicu o osposobljenosti iz članka 76. te završi propisanu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D47B.

(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Potvrdnica iz stavka 1. ovog članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Zaštita morskog okoliša

Članak 78.

(1) Potvrdnicu o osposobljenosti – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša stječe pomorac koji završi propisanu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D48.

(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Potvrdnica iz stavka 1. ovog članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

DIO PETI – OBRAZOVANJE I IZOBRAZBA POMORACA

Članak 79.

(1) Obrazovanje koje je uvjet za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti sukladno odredbama ovog Pravilnika provode pomorska učilišta ovlaštena sukladno posebnim propisima i uz suglasnost Ministarstva.

(2) Izobrazbu koja je uvjet za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti sukladno odredbama ovog Pravilnika provode pomorska učilišta ovlaštena od Ministarstva.

(3) Suglasnost iz stavka 1. ili dopusnicu iz stavka 2. ovog članka Ministarstvo izdaje na temelju pisanog zahtjeva pomorskog učilišta, odnosno brodarske kompanije.

(4) Zahtjev iz stavka 3. ovog članka mora sadržavati dokaze o ispunjavanju uvjeta za održavanje obrazovanja i/ili izobrazbe u pogledu uvedenog i održavanog sustava kvalitete, tehničke opremljenosti, nastavnika i programa, te upravne pristojbe sukladno posebnom propisu.

(5) Minimalni sadržaj zahtjeva propisan je u Prilogu G1.

(6) Nastavnici predmeta uže pomorske struke u procesima obrazovanja i izobrazbe pored uvjeta propisanih posebnim propisima, moraju imati stečeno zvanje u pomorstvu, najmanje ono na koje se obrazovni program odnosno program izobrazbe odnosi.

(7) Uvjeti u pogledu, tehničke opremljenosti i nastavnika propisani su u Prilogu G2.

(8) Usklađenost programa obrazovanja utvrđuje se u odnosu na odgovarajuće dijelove STCW Konvencije i STCW Pravilnika.

(9) Usklađenost programa izobrazbe utvrđuje se u odnosu na programe propisane u Prilogu D, te odgovarajućim dijelovima STCW Pravilnika.

(10) Rješavajući po zahtjevu pomorskog učilišta, Ministarstvo će izdati suglasnost odnosno dopusnicu pomorskom učilištu kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani Pomorskim zakonikom i ovim Pravilnikom.

(11) U postupku rješavanja po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka, Ministarstvo je obvezno pored pregleda dokumentacije provesti i pregled učilišta.

(12) Protiv rješenja Ministarstva nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 80.

(1) Suglasnost za održavanje obrazovanja, odnosno dopusnica za održavanje izobrazbe izdaje se na rok od pet godina od dana izdavanja.

(2) Prilikom odlučivanja o izdavanju dopusnice ili suglasnosti u novom petogodišnjem razdoblju, Ministarstvo će uzeti u obzir rezultat prosudbe iz članka 82. ovog Pravilnika.

(3) Za pomorsko učilište koje u program obrazovanja uvrsti i programe izobrazbe ne izdaje se posebna dopusnica.

(4) Pomorsko učilište dužno je o svakoj promjeni tehničke opremljenosti, bez odlaganja dostaviti Ministarstvu podatke o promjenama.

(5) Pomorsko učilište nije ovlašteno obavljati obrazovanje ili izobrazbu uz promijenjene uvjete bez pismenog odobrenja.

(6) Ako pomorsko učilište postupi protivno odredbi stavka 4. ovog članka potvrdnica pomorskog učilišta neće se priznati u postupku izdavanja svjedodžbi pomorca, a pomorskom učilištu oduzet će se suglasnost odnosno dopusnica na rok ne kraći od tri mjeseca.

Članak 81.

(1) Svako pomorsko učilište, kojemu je povjereno obrazovanje ili izobrazba pomoraca, dužno je u sklopu svog unutarnjeg ustroja uspostaviti sustave kvalitete sukladno međunarodnim ISO standardima upravljanja, a u skladu s odredbama ovog Pravilnika, STCW Konvencije i STCW Pravilnika, koji moraju biti ocijenjeni od nezavisne certifikacijske ustanove.

(2) Svako pomorsko učilište, koje po prvi put predaje zahtjev za izdavanje suglasnosti na održavanje obrazovanja, odnosno izdavanje dopusnice za održavanje izobrazbe pomoraca Ministarstvu, dužno je uvesti/prilagoditi sustav upravljanja kvalitetom najkasnije godinu od dana izdavanja dopusnice, te o uvođenju i ocjenjivanju sustava izvijestiti Ministarstvo.

(3) Pomorsko učilište je dužno izvijestiti Ministarstvo o rezultatima nezavisne prosudbe, neposredno nakon provedene prosudbe, a najkasnije u roku od 15 dana nakon provedene prosudbe.

Članak 82.

(1) Sustavom kvalitete treba biti obuhvaćen postupak izdavanja svjedodžbi o osnovnoj i dopunskoj osposobljenosti, programi obrazovanja i izobrazbe koji se provode u pomorskom učilištu, postupak provođenja ispita za stjecanje svjedodžbi o osnovnoj i dopunskoj osposobljenosti, te uvjeti koje moraju ispunjavati predavači i ispitivači.

(2) Najmanje svake pete godine potrebno je poduzeti nezavisni i podroban pregled i raščlambu gore navedenih postupaka, od strane neovisnih prosuditelja, koji nisu ni na koji način uključeni u navedene postupke.

(3) Neovisna prosudba iz stavka 2. ovog članka ima za cilj utvrditi– jesu li sve važeće odredbe STCW Konvencije i STCW Pravilnika obuhvaćene sustavom kvalitete

– jesu li sve mjere unutarnje kontrole upravljanja i nadzora te daljnja postupanja u skladu s planiranim i dokumentiranim postupcima učinkovite u osiguravanju postignuća utvrđenih ciljeva

– jesu li rezultati svih neovisnih prosudbi dokumentirani i jesu li osobe odgovorne za ocjenjeno područje o istom obaviještene, te

– jesu li pravovremeno poduzete mjere za ispravak nedostataka.

Članak 83.

(1) Pristupniku koji s uspjehom završio program srednjoškolskog obrazovanja nautičkog, brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera pomorsko učilište izdaje svjedodžbu sukladno posebnim propisima.

(2) Uz svjedodžbu iz stavka 1. ovog članka, pomorsko učilište izdaje i potvrdnice pristupniku koji je uspješno savladao program izobrazbe tijekom programa obrazovanja.

(3) Pristupniku koji je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog, brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera pomorsko učilište izdaje uvjerenje kojim se potvrđuje da je pristupnik s uspjehom savladao program obrazovanja kako je propisan ovim Pravilnikom,a koje sadrži i popis programa izobrazbe obuhvaćenih programom obrazovanja koje je pristupnik s uspjehom završio.

(4) Uz uvjerenje iz stavka 3. ovog članka, pomorsko učilište izdaje i potvrdnice pristupniku koji je uspješno savladao program izobrazbe tijekom programa obrazovanja.

(5) Pristupniku koji je uspješno završio preddiplomski studij nautičkog, brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od tri godine pomorsko učilište izdaje svjedodžbu prvostupnika (B.Sc.) sukladno posebnim propisima.

(6) Uz svjedodžbu iz stavka 4. ovog članka, pomorsko učilište izdaje i potvrdnice pristupniku koji je uspješno savladao program izobrazbe tijekom programa obrazovanja.

(7) Uvjerenja i potvrdnice izdaju pomorska učilišta na odgovarajućim obrascima, koje zaprima od Ministarstva.

(8) Pomorsko učilište neće izdati Svjedodžbu, Uvjerenje ili Potvrdnicu pristupniku koji nije bio nazočan na više od 5% ukupnog trajanja programa obrazovanja i izobrazbe, pri čemu se praktični dio obrazovanja ili izobrazbe mora pohađati u cijelosti.

Članak 84.

(1) Pristupnici za stjecanje svjedodžbi iz članka 20., 21., 22., 23., 24., 33., 34., 35., 36., 37. ovog Pravilnika, koji nisu završili srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog ili drugog odgovarajućeg smjera, a upisali su preddiplomski sveučilišni studija nautičkog, brodostrojarskog ili drugoga odgovarajućeg smjera, dužni su tijekom studija, a prije pohađanja odgovarajućih kolegija na upravljačkoj razini završiti uvodni razlikovni program, sukladno programu iz Priloga E ovog Pravilnika.

(2) Uvodni razlikovni program iz stavka 1. ovog članka provode visoka pomorska učilišta.

Članak 85.

(1) Svi programi obrazovanja ili izobrazbe čije je propisano trajanje prema Prilogu A, Prilogu B, Prilogu D i Prilogu E 100 nastavnih sati ili više moraju se izvoditi na način da ukupno tjedno nastavno opterećenje ne pređe 36 sati odnosno najviše 6 sati dnevno.

(2) Svi programi izobrazbe čije je propisano trajanje prema Prilogu D kraće od 100 nastavnih sati moraju se izvoditi na način da ukupno dnevno nastavno opterećenje ne pređe 10 sati.

Članak 86.

(1) Pomorsko učilište ovlašteno za održavanje izobrazbe pomoraca plaća godišnju naknadu za svaku kalendarsku godinu.

(2) Naknada se sastoji od stalnog i promjenjivog dijela. Stalni dio naknade utvrđuje se prema vrsti izobrazbe i broju područnih jedinica. Promjenjivi dio naknade utvrđuje se prema broju kandidata.

(3) Stalni dio naknade za prvu kalendarsku godinu plaća se najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog pregleda iz članka 81. stavak 11. kojim je utvrđeno da pomorsko učilište ispunjava uvjete za izdavanje dopusnice.

(4) Stalni dio naknade za sve naredne godine plaća se najkasnije do 30. lipnja za tekuću kalendarsku godinu.

(5) Promjenjivi dio naknade plaća se prije izdavanja obrazaca potvrdnica pomorskom učilištu.

(6) Ako pomorsko učilište ne plati naknadu u roku propisanom u stavku 3., zahtjev pomorskog učilišta za izdavanje dopusnice će se odbiti, a ako pomorsko učilište ne plati naknadu u roku propisanom u stavku 4. ovog članka, oduzet će mu se dopusnica.

(7) Pomorsko učilište koje je program obrazovanja uvrstilo programe izobrazbe, oslobođeno je plaćanja stalnog i promjenjivog dijela u cijelosti, te stalnog dijela naknade za programe izobrazbe koji nisu obuhvaćeni programom obrazovanja.

(8) Visinu naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca utvrđuje Ministar.

Članak 87.

(1) Pomorsko učilište ovlašteno za održavanje izobrazbe pomoraca može održavati programe izobrazbe na brodovima.

(2) Programi izobrazbe koji se mogu izvoditi na brodu uključuju:

– Poseban program izobrazbe o postupcima u slučaju opasnosti na brodu,

– Program upoznavanja sigurnosne zaštite,

– Osnovni program sigurnosne zaštite,

– Posebni program sigurnosne zaštiteza pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti,

– Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu,

– Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici,

– Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina,

– Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina,

– Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša.

(3) Prijava izobrazbe koja se odvija na brodu mora sadržavati najmanje:

– presliku Svjedodžbe o sigurnosti broda za plovidbu (Ship Safety Certificate),

– presliku Svjedodžbe o sigurnom upravljanju (Safety Management Certificate),

– presliku Međunarodne svjedodžbe o sigurnosnoj zaštiti broda (International Ship Security Certificate),

– presliku ovjerenog Popisa posade,

– popis članova posade koji će prisustvovati programu izobrazbe,

– razdoblje i mjesto održavanja programa izobrazbe.

(4) Po okončanju programa izobrazbe koji se izvodi na brodu pomorsko učilište dužno je dostaviti pisane ili druge primjerene dokaze o provedenoj prosudbi ishoda učenja i stečenog znanja polaznika.

Članak 88.

(1) Ako Ministarstvo ili lučka kapetanija utvrdi da pomorsko učilište ne zadovoljava uvjete na temelju kojih mu je izdano rješenje o povjeravanju izobrazbe odnosno suglasnost za obrazovanje pomoraca ili se utvrdi bilo koja druga nepravilnost u radu pomorskog učilišta, pomorskom učilištu oduzet će se dopusnica o povjeravanju izobrazbe odnosno suglasnost za obrazovanje pomoraca.

(2) U slučaju oduzimanja rješenja iz stavka 1. ovog članka, pomorsko učilište može podnijeti novi zahtjev za isti program izobrazbe odnosno program obrazovanja tek nakon isteka roka od najmanje tri mjeseca od dana oduzimanja dopusnice ili suglasnosti.

(3) U razdoblju iz stavka 2. ovog članka, neće se izdati nova dopusnica odnosno suglasnost pomorskom učilištu koje je na bilo koji način (npr. vlasnička struktura, odgovorna osoba, sjedište i sl.) povezano s pomorskim učilištem iz stavka 1. ovog članka.

Članak 89.

(1) Pomorsko učilište ovlašteno za provođenje izobrazbe dužno je najmanje tri dana prije početka izobrazbe putem središnje baze podataka Ministarstva prijaviti datum početka i završetka programa izobrazbe.

(2) Najkasnije prije početka provođenja programa izobrazbe, pomorsko učilište je dužno prijaviti nastavne teme, predavače i polaznike.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, pomorsko učilište dužno je bez odlaganja izvijestiti o svakoj nastaloj promjeni u nastavnim temama i predavačima nadležnoj lučkoj kapetaniji i Ministarstvu.

DIO ŠESTI – POSTUPAK IZDAVANJA SVJEDODŽBI O OSPOSOBLJENOSTI

Članak 90.

(1) Svjedodžba o osposobljenosti izdaje se na zahtjev pomorca, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani ovim Pravilnikom.

(2) Uz zahtjev za izdavanje svjedodžbe, podnositelj je dužan priložiti dvije fotografije ne starije od 6 mjeseci i dokaze o:

– identitetu i starosnoj dobi,

– udovoljavanju propisanim zdravstvenim uvjetima (ako je uvjet stjecanje odnosne svjedodžbe o osposobljenosti),

– položenom odgovarajućem ispitu (ako je ispit propisan),

– udovoljavanju svim uvjetima obveznog obrazovanja i/ili izobrazbe za stjecanje odnosne svjedodžbe,

– udovoljavanju svim propisanim uvjetima glede trajanja plovidbene službe u odgovarajućem svojstvu i na odgovarajućoj vrsti broda,

– udovoljavanju i drugim standardima osposobljenosti, propisanima ovim Pravilnikom, glede onih osposobljenosti, djelatnosti i razina odgovornosti koje se u odnosnoj svjedodžbi iskazuju.

Članak 91.

(1) Udovoljavanje propisanim zdravstvenim uvjetima dokazuje se valjanim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti, koje je izdala ovlaštena zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj, državi članici EU ili EGP-a, u skladu s odgovarajućim propisima o zdravstvenim pregledima pomoraca.

(2) Udovoljavanje uvjetima u pogledu obveznog obrazovanja dokazuje se svjedodžbom izdanom ili priznatom u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima.

(3) Udovoljavanje uvjetima u pogledu izobrazbe dokazuje se potvrdnicom ili potvrdom izdanom od ovlaštenog učilišta u Republici Hrvatskoj ili učilišta ovlaštenog od druge države članice EU ili EGP.

Članak 92.

(1) Udovoljavanje uvjetima glede trajanja plovidbene službe u odgovarajućem svojstvu i na odgovarajućoj vrsti broda koja je započela prije 1. siječnja 2008. godine, dokazuje se:

– ako je pomorac bio ukrcan na hrvatskom brodu – ovjerenim bilješkama u svojoj pomorskoj knjižici, odnosno odobrenju za ukrcavanje,

– ako je pomorac bio ukrcan na stranom brodu – ovjerenim bilješkama u svojoj pomorskoj knjižici ili sukladno s nacionalnim propisima države čiju zastavu brod vije.

(2) Udovoljavanje uvjetima glede trajanja plovidbene službe za pomorce koji sukladno posebnom propisu moraju imati pomorsku knjižicu ili odobrenje za ukrcavanje izdano od nadležnih tijela Republike Hrvatske, a koja je započela nakon 1. siječnja 2008. godine dokazuje se ovjerenim bilješkama u pomorskoj knjižici, odnosno odobrenju za ukrcavanje izdanim od strane Republike Hrvatske.

(3) U slučajevima iz stavka 1. alineja 2. ovoga članka Ministarstvo, odnosno nadležna lučka kapetanija može tražiti i druge neosporne dokaze plovidbene službe (npr. ugovor o radu, iskrcajne liste, preslike viza, putne karte i dr.).

(4) Udovoljavanje uvjetima glede trajanja plovidbene službe za pomorce na koje se ne primjenjuje odredba stavka 2. ovog članka dokazuje se sukladno nacionalnim propisima države zastave broda, odnosno uvidom u druge dokaze o plovidbenoj službi (npr. ugovor o radu, iskrcajne liste, preslike viza, putnih karata i dr.).

Članak 93.

Kad je uvjetima za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti propisano polaganje ispita, Ministarstvo ili nadležna lučka kapetanija će temeljem zahtjeva podnesenog sukladno članku 90. ovoga Pravilnika, ako se utvrdi da su svi uvjeti ispunjeni, uputiti pristupnika na ispit, o čemu će donijeti zaključak.

Članak 94.

(1) Ako podnositelj zahtjeva udovoljava svim propisanim uvjetima za izdavanje tražene svjedodžbe o osposobljenosti, Ministarstvo ili nadležna lučka kapetanija donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva, prilog kojem je odgovarajuća svjedodžba.

(2) Ako podnositelj zahtjeva ne udovoljava nekom od uvjeta za izdavanje tražene svjedodžbe o osposobljenosti, Ministarstvo ili nadležna lučka kapetanija izdat će rješenje o odbijanju zahtjeva.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka, nezadovoljna stranka može uložiti žalbu Ministarstvu, putem tijela koje je rješenje donijelo, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Ispiti za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti

Članak 95.

(1) Stručne ispite za stjecanje i obnovu svjedodžbi o osposobljenosti iz Dijela trećeg i četvrtog ovoga Pravilnika, pomorci polažu pred ispitnim povjerenstvima.

(2) Članove ispitnih povjerenstava i ispitivače imenuje Ministar.

(3) Prijedlog članova ispitnih povjerenstava koja se osnivaju pri Ministarstvu, i ispitivača daje čelnik ustrojstvene jedinice nadležne za izdavanje svjedodžbi u Ministarstvu, a prijedlog sastava ispitnih povjerenstava koja se osnivaju pri lučkim kapetanijama, i ispitivača, daje lučki kapetan.

(4) Prijedlog za imenovanje člana ispitnoga povjerenstva i ispitivača mora sadržavati pisane dokaze o udovoljavanju uvjetima za člana ispitnoga povjerenstva.

(5) Pri određivanju sastava ispitnoga povjerenstva i ispitivača, Ministar može imenovati i potreban broj pripravnika za dužnosti člana povjerenstva.

(6) Pripravnici za članove ispitnoga povjerenstva moraju zadovoljavati sve potrebne uvjete za člana ispitnoga povjerenstva, osim uvjeta koji se odnose na iskustvo.

(7) Članove ispitnoga povjerenstva i ispitivače, Ministar imenuje na rok od dvije godine.

(8) Tajnika ispitnoga povjerenstva imenuje čelnik ustrojstvene jedinice nadležne za izdavanje svjedodžbi u Ministarstvu, iz redova zaposlenika u sjedištu Ministarstva, odnosno lučki kapetan, iz redova zaposlenika lučke kapetanije.

Članak 96.

(1) Ispitna povjerenstva za stjecanje svih ili pojedinih zvanja osnivaju se u Ministarstvu i lučkim kapetanijama, u kojima se nalaze sjedišta pomorskih učilišta kojima je, temeljem suglasnosti ili dopusnice Ministarstva povjerena izobrazba i/ili obrazovanje pomoraca radi stjecanja tog ili tih zvanja.

(2) Ispitna povjerenstva za obnovu svih ili pojedinih zvanja osnivaju se u Ministarstvu i lučkim kapetanijama.

(3) Ispitna povjerenstva osnovana u lučkim kapetanijama dužna su održavati ispite na području lučke kapetanije u kojima su osnovana.

Članak 97.

(1) Svaki član ispitnoga povjerenstva mora:

– imati odgovarajuće obrazovanje i izobrazbu, najmanje onu koja je potrebna za stjecanje ili obnovu svjedodžbe za koju se ispit održava,

– imati stečeno zvanje u pomorstvu, najmanje ono na koje se odnosni ispit odnosi,

– imati odgovarajuće iskustvo u provjeri znanja i ocjenjivanju stručne osposobljenosti pomoraca.

(2) Pod odgovarajućim obrazovanjem i izobrazbom smatra se najmanje obrazovanje i izobrazba potrebna za stjecanje ovlaštenja za koje se ispit održava.

(3) Pod stečenim zvanjem, smatra se jedno od stečenih zvanja u pomorstvu, sukladno članku 6., 7. ili 8. ovog Pravilnika, neovisno o valjanosti svjedodžbe o osposobljenosti.

(4) Smatra se da odgovarajuće iskustvo ima osoba koja je u svojstvu pripravnika za člana ispitnoga povjerenstva bila nazočna postupku ispitivanja i ocjenjivanja u najmanje tri ispitna roka i najmanje 30 pristupnika ili osoba koja ima valjani izbor u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje.

Članak 98.

(1) Ispitno povjerenstvo za svaki pojedini ispit čine predsjednik i dva člana, osim za stjecanje ili obnovu svjedodžbi iz članaka 17., 20., 21., 25., 31., 34. i 35. ovoga Pravilnika, kad ispitno povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana.

(2) Predsjednika, članove i ispitivače ispitnog povjerenstva za svaki pojedini ispit određuje čelnik ustrojstvene jedinice u Ministarstvu nadležne za izdavanje svjedodžbi iz redova imenovanih članova i ispitivača ispitnog povjerenstva osnovanog pri sjedištu Ministarstva, odnosno lučki kapetan iz redova imenovanih članova i ispitivača ispitnog povjerenstva osnovanog pri lučkoj kapetaniji.

(3) Predsjednik i članovi povjerenstva ujedno su ispitivači iz pojedinih predmeta.

(4) Ako je broj predmeta veći od broja članova povjerenstva, predsjednik povjerenstva uključit će odgovarajući broj ispitivača.

(5) Osoba koja je sudjelovala u obrazovanju i/ili izobrazbi pojedinog pristupnika ne može sudjelovati u postupku ispita istog pristupnika.

Članak 99.

Članovi ispitnoga povjerenstva dužni su redovito ukazivati nazočnim pripravnicima na prednosti i nedostatke uočene u znanjima i vještinama ispitanih pristupnika, te na okolnosti bitne za konačnu ocjenu.

Članak 100.

Ispiti za stjecanje svjedodžaba o osposobljenosti pomoraca, pri kojima program i način provjere osposobljenosti zahtijeva posebnu tehničku opremu ili pomagala, održavaju se u prostorima odgovarajućih pomorskih učilišta.

Članak 101.

(1) Rokovi za polaganje ispita za stjecanje i obnovu svjedodžaba o osposobljenosti pomoraca jesu redoviti i izvanredni.

(2) Redovite rokove za polaganje ispita utvrđuje Ministarstvo, unaprijed za svaku kalendarsku godinu.

(3) Izvanredne rokove za polaganje ispita utvrđuje lučka kapetanija.

Članak 102.

(1) Ispit iz pojedinih dijelova programa (predmeta) može se polagati pisano, usmeno i praktično.

(2) Ispit za obnovu svjedodžbe o osposobljenosti polaže se pisano i obuhvaća jedan ili više predmeta odgovarajućeg programa.

(3) Ispitni program i način polaganja ispita za stjecanje pojedine svjedodžbe, utvrđuje se u Prilogu C ovoga Pravilnika.

(4) Sadržaj pisanog dijela ispita utvrđuje Ministarstvo, te utvrđuje kriterij procjene rezultata pisanog dijela ispita.

(5) Praktični dio ispita se u pravilu održava na suvremeno opremljenom brodu, prema izboru i odluci predsjednika komisije, ili u odgovarajuće opremljenim prostorijama s namjenskim uređajima ili na simulatoru.

Članak 103.

Ocjena uspjeha pristupnika iz svakoga predmeta na ispitu je »zadovoljio« ili »nije zadovoljio«, a ocjena sveukupnog ispita je »položio« ili »nije položio«.

Članak 104.

(1) Za pristupnika koji odustane od započetoga polaganja ispita ili popravnoga dijela ispita, drži se da ispit nije položio.

(2) Pristupniku koji ne pokaže dostatan uspjeh iz pisanog dijela ispita uskraćuje se pravo polagati usmeni ispit iz toga predmeta.

(3) Pristupnik može polagati popravni ispit iz jednog predmeta za ispite koji imaju četiri predmeta ili manje, za ispite koji imaju od 5 do 9 predmeta dozvoljava se polaganje popravnog ispita iz dva predmeta, a za ispite koji imaju 10 predmeta ili više popravni dio ispita može se polagati iz tri predmeta.

(4) Osoba koja ne pristupi polaganju ispita na koji je upućena, a svoj izostanak ne opravda valjanim razlogom na pisani način najkasnije do početka ispita, smatra se da ispit nije položila.

(5) Osobi koja je izostanak opravdala sukladno odredbi stavka 4. ovog članka lučka kapetanija će odrediti novi rok za polaganje ispita.

Članak 105.

(1) Po okončanju ispitivanja, ispitno povjerenstvo utvrđuje ocjenu iz svakoga predmeta i konačnu ocjenu, te izdaje potvrdnicu o uspjehu na ispitu, koju potpisuje predsjednik i tajnik ispitnoga povjerenstva.

(2) Ukoliko se pristupnik upućuje na popravni ispit, potvrdnica sadrži i mjesto i vrijeme polaganja popravnog ispita.

Članak 106.

(1) Tijekom polaganja ispita vodi se zapisnik u kojega se unose svi podaci od važnosti za postupak i ishod na ispitu, a poglavito imena članova ispitnoga povjerenstva, nazivi predmeta, uspjeh iz svakoga predmeta, te konačna ocjena.

(2) Zapisnik vodi tajnik, a potpisuju ga predsjednik i tajnik ispitnog povjerenstva.

Članak 107.

(1) Neposredno po priopćenju ishoda ispita, a najkasnije tijekom narednoga radnog dana po održanom ispitu, pristupnik ima pravo uložiti pisani i obrazloženi prigovor na odluku povjerenstva.

(2) O prigovoru pristupnika, predsjednik povjerenstva odmah izvješćuje Ministarstvo, koje u roku od dva dana mora potvrditi odluku ispitnoga povjerenstva ili uvažiti prigovor pristupnika.

Članak 108.

(1) Popravni ispit za sve svjedodžbe iz Dijela trećeg ovog Pravilnika može se polagati najranije 30 dana od započetoga polaganja ispita, a najkasnije jednu godinu od započetog polaganja ispita.

(2) Popravni ispit za sve svjedodžbe iz Dijela četvrtog ovoga Pravilnika može se polagati iz najviše dvaju predmeta i to najranije 15 dana od započetoga polaganja ispita, a najkasnije šest mjeseci od započetog polaganja ispita.

(3) Popravni ispit za obnovu svjedodžbe o osposobljenosti može se polagati najranije 15 dana od započetoga polaganja ispita, a najkasnije 3 mjeseca od započetog polaganja ispita.

(4) Popravni se ispiti polažu pred istim ispitnim povjerenstvom.

(5) Za pristupnika koji na popravnom ispitu bude iz kojega predmeta ili načina polaganja ocijenjen s »Nije zadovoljio«, drži se da cijeli ispit nije položio.

Članak 109.

(1) Pristupnici koji ne polože ispit za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti iz Dijela trećeg ovog Pravilnika, ne mogu pristupiti ponovnom polaganju u roku kraćem od 3 mjeseca.

(2) Iznimno, pristupnici za stjecanje svjedodžbe iz članaka 36. i 37. ovog Pravilnika, mogu pristupiti ponovnom polaganju ispita u roku od najmanje 30 dana.

(3) Pristupnici koji ne polože ispit za stjecanje svjedodžbe iz Dijela četvrtog ovog Pravilnika ne mogu pristupiti ponovnom polaganju u roku kraćem od 30 dana.

(4) Pristupnici koji ne polože ispit za obnovu svjedodžbe o osposobljenosti ne mogu pristupiti ponovnom polaganju u roku kraćem od 30 dana.

Članak 110.

Ministarstvo ili lučka kapetanija u izuzetnim slučajevima može dopustiti skraćivanje rokova iz članaka 108. i 109. ovog Pravilnika.

Članak 111.

Pristupnici koji su stekli svjedodžbu o osposobljenosti iz članka 21. ovog Pravilnika, stječu naziv »kapetan duge plovidbe«.

Članak 112.

(1) Poslove u svezi organizacije ispita može obavljati pomorsko učilište koje temeljem suglasnosti ili dopusnice Ministarstva obavlja obrazovanje /ili izobrazbu.

(2) Ispit se polaže pred povjerenstvom Ministarstva odnosno lučke kapetanije imenovanim od strane ministra.

(3) Sve administrativne poslove oko izdavanja svjedodžbi o osposobljenosti obavlja Ministarstvo ili lučka kapetanija za što im pripada naknada za obrasce i naknada za unapređenje službe.

(4) Troškove ispita snose kandidati, a visinu naknade za članove ispitnog povjerenstva i naknade iz stavka 3.ovoga članka utvrđuje ministar.

(5) Troškove održavanja ispita izvan sjedišta ispitnog povjerenstva, što uključuje putne troškove i dnevnice članovima i tajniku ispitnog povjerenstva, a prema mjerilima za tijela državne uprave, snosi organizator ispita.

(6) Obračun i naplatu troškova pripreme i organizacije ispita i raspodjelu uprihođenih sredstava može obavljati pomorsko učilište iz stavka 1. ovog članka.

DIO SEDMI – PRIZNAVANJE, OBNOVA I ZAMJENA SVJEDODŽBI O OSPOSOBLJENOSTI

Priznavanje svjedodžbi izdanih od nadležnih tijela strane države

Članak 113.

(1) Svjedodžbe o osposobljenosti izdane od nadležnih tijela država članica Europske unije i trećih država priznatih od strane Europske komisije sukladno odredbama direktive kojom se uređuju minimalni standardi izobrazbe pomoraca, u Republici Hrvatskoj priznaju se ako su priznate od Europske komisije.

(2) Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti za rad na tankerima za zapovjednike broda i časnike palube odnosno stroja izdanih od strane država iz stavka 1. ovog članka u Republici Hrvatskoj priznaju se ako su priznate od Europske komisije.

(3) Na zahtjeve imatelja svjedodžbe iz stavka 1. i 2. ovog članka, Ministarstvo izdaje Ovjeru.

(4) Ovjeru iz stavka 3. ovog članka Ministarstvo će izdati nakon što utvrdi autentičnost odnosne svjedodžbe.

(5) Ovjeru iz stavka 3. ovog članka u pogledu priznavanja svjedodžbi iz stavka 1. ovog članka, Ministarstvo će izdati ukoliko posjednik svjedodžbe o osposobljenosti udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(6) Pored uvjeta propisanih stavcima 4. i 5. ovog članka, Ministarstvo će izdati Ovjeru iz stavka 3. ukoliko posjednik svjedodžbe, koji u prethodnom obrazovanju nije položio poznavanje pomorskog zakonodavstva RH, položi ispit iz poznavanja pomorskog zakonodavstva RH, sukladno programu iz priloga C50.

(7) Ovjera iz stavka 3. ovog članka se izdaje s rokom valjanosti do roka valjanosti svjedodžbe temeljem koje je Ovjera izdana.

(8) Kada država koja je izdala svjedodžbu o osposobljenosti, temeljem koje je izdana ovjera, povuče, ukine, suspendira ili otkaže svjedodžbu, Ministarstvo će ukinuti ovjeru, te o tome izvijestiti imatelja predmetne ovjere.

(8) Postupak priznavanja svjedodžbi izdanih od strane nadležnih tijela treće države može pokrenuti Ministarstvo podnošenjem zahtjeva Europskoj komisiji, navodeći razloge za pokretanje postupka.

(9) Ako Europska komisija ne donese odluku u svezi zahtjeva iz stavka 8. ovog članka u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, Ministarstvo može privremeno odlučiti o priznavanju pojedine svjedodžbe izdane od nadležnih tijela treće države, do okončanja postupka priznavanja propisanog relevantnim propisom Europske unije.

(10) Ako Ministarstvo smatra da treća država čije su svjedodžbe priznate sukladno ovom članku više ne udovoljavanju uvjetima priznanja, bez odlaganja će izvijestiti Europsku komisiju i ostale države članice Europske unije, navodeći relevantne razloge.

(11) Ako Europska komisija donese odluku o ukidanju priznanja svjedodžbi izdanih od treće države, Ministarstvo će odbiti zahtjeve za izdavanje ovjere svjedodžbi izdanih od treće države nakon donošenja odluke o ukidanju priznanja.

Obnova svjedodžbi

Članak 114.

(1) Svjedodžbe o osposobljenosti kojima je valjanost pet godina, obnavljaju se za isto razdoblje ukoliko naslovnik svjedodžbe dokaže svoju stručnu osposobljenost i zdravstvenu sposobnost.

(2) Stručna osposobljenost iz prethodnog stavka postiže se:

a) potvrđenom plovidbenom službom tijekom koje je pomorac obavljao dužnosti što odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje u pogledu veličine broda ili snage porivnih strojeva i to najmanje u razdoblju od ukupno jedne godine tijekom proteklih pet godina, neovisno o kategoriji plovidbe broda, ili

b) obavljanjem onih dužnosti koje se drže jednakima plovidbenoj službi i to: lučkoga kapetana, inspektora sigurnosti plovidbe, djelatnika u sjedištu Ministarstva ili lučke kapetanije koji je rješenjem Ministarstva ovlašten obavljati inspekcijske poslove, djelatnika službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom, djelatnika Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru, inspektora u brodarskoj kompaniji, peljara, člana ispitnoga povjerenstva za stjecanje odnosne svjedodžbe o osposobljenosti ili nastavnika u programima obrazovanja, djelatnika obalne radiopostaje raspoređenog za obavljanje poslova koji uključuju nadzor, upravljanje ili obavljanje radijske službe u odnosu na obnovu svjedodžbe iz članka 37. ovog Pravilnika, i to najmanje u razdoblju od 12 mjeseci tijekom proteklih pet godina, ili

c) ispunjenjem jednog od sljedećih uvjeta– za svjedodžbe o osnovnoj osposobljenosti polaganjem ispita prema programu i na način kako je propisano u Prilogu C37 ovog Pravilnika,

– ako pomorac iz članaka 15. do 21., 28. do 35. i 42. do 48. ovog Pravilnika, ostvari najmanje 3 mjeseca potvrđene plovidbene službe u posljednjih godinu dana obavljajući dužnosti koje odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje ili kao neposredni niži časnik ili kao prekobrojni časnik, a ostali dio do najmanje jedne godine potvrđene plovidbene službe tijekom proteklih pet godina obavljajući bilo koje dužnosti u bilo kojem svojstvu ukrcaja na brodu bez obzira na veličinu ili snagu porivnog stroja.

Članak 115.

(1) Ako pomorac ne ispunjava uvjete za obnovu svjedodžbe u pogledu plovidbene službe na brodu odgovarajuće veličine i snage porivnog stroja, pomorac može obnoviti svjedodžbu uz uvjet da je u posljednjih 5 ostvario najmanje 1 godinu plovidbene službe obavljajući dužnosti koje odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje, na brodovima u nacionalnoj plovidbi.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka izdat će se svjedodžba o osposobljenosti uz ograničenje: vrijedi samo za nacionalnu plovidbu.

(3) Svjedodžbe o osposobljenosti izdane s ograničenjem u pogledu područja plovidbe, snage porivnog uređaja ili veličine broda mogu se zamijeniti svjedodžbama bez ograničenja ako su ispunjeni uvjeti za stjecanje takve svjedodžbe iz ovog Pravilnika.

Članak 116.

(1) Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti kojima je valjanost pet godina, osim svjedodžbi iz članka 50., 51., 52. i 53. ovog Pravilnika, obnavljaju se za isto razdoblje, ukoliko naslovnik svjedodžbe dokaže svoju stručnu osposobljenost.

(2) Stručna osposobljenost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se:

– plovidbenom službom iz točke a) stavka 2. članka 114. ovog Pravilnika, na brodu za kojega se takva svjedodžba o osposobljenosti zahtijeva ili,

– ponovnim polaganjem ispita za stjecanje odnosne svjedodžbe ili,

– obavljanjem onih dužnosti koje se drže jednakima plovidbenoj službi i to: lučkoga kapetana, inspektora sigurnosti plovidbe, djelatnika Ministarstva ili lučke kapetanije koji je rješenjem Ministarstva ovlašten obavljati inspekcijske poslove, djelatnika službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom, djelatnika Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru, inspektora u brodarskoj kompaniji, peljara, člana ispitnoga povjerenstva za stjecanje odnosne svjedodžbe o osposobljenosti ili nastavnika u teoretskom ili praktičnom obrazovanju ili izobrazbi polaznika za stjecanje odnosne svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti i to najmanje u razdoblju od 12 mjeseci tijekom proteklih pet godina.

(3) Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu (STCW A-VI/1), Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice (STCW VI/2), Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Rukovanje brzom spasilačkom brodicom (STCW VI/2), Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3) obnavlja se za isto razdoblje na temelju ponovnog uspješno završenog programa izobrazbe sukladno Prilogu D ili ponovnim polaganjem ispita za stjecanje odnosne svjedodžbe.

(4) Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije (STCW V/1-1), Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Rad na tankerima za ulje (STCW V/1-1), Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Rad na tankerima za kemikalije (STCW V/1-1), Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove (STCW V/1-2), Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Rad na tankerima za ukapljene plinove (STCW V/1-2) obnavlja se za isto razdoblje temeljem potvrđene plovidbene službe tijekom koje je pomorac obavljao dužnosti što odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje u pogledu tipa broda i to najmanje u razdoblju od ukupno tri mjeseca tijekom proteklih pet godina.

(5) Svjedodžbe iz stavka 3. i 4. ovog članka, mogu se obnoviti obavljanjem dužnosti propisanim u stavku 2. alineja 3. ovog članka.

Zamjena svjedodžbe

Članak 117.

(1) Nestanak svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunske osposobljenosti posjednik je dužan prijaviti Ministarstvu ili lučkoj kapetaniji, a u prilogu će dostaviti oglas iz »Narodnih novina« o nestanku odnosne svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunske osposobljenosti.

(2) Nestanak svjedodžbe u inozemstvu, posjednik je dužan prijaviti najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, a nakon povratka u Republiku Hrvatsku –Ministarstvu ili lučkoj kapetaniji.

(3) Ministarstvo ili lučka kapetanija će rješenjem nestalu svjedodžbu proglasiti nevažećom.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba nije moguća.

(5) Ministarstvo ili lučka kapetanija izdat će na zahtjev pomorca novu svjedodžbu.

(6) Rok valjanosti svjedodžbe iz stavka 5. ovog članka ne može biti dulji od datuma isteka valjanosti izgubljene svjedodžbe.

Članak 118.

(1) Znatno oštećenje svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunske osposobljenosti posjednik je dužan prijaviti Ministarstvu ili lučkoj kapetaniji.

(2) Znatno oštećenje svjedodžbe u inozemstvu, posjednik je dužan prijaviti najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, a nakon povratka u Republiku Hrvatsku – Ministarstvu ili lučkoj kapetaniji.

(3) Ministarstvo ili lučka kapetanija izdat će na zahtjev pomorca novu svjedodžbu ukoliko pomorac oštećenu svjedodžbu priloži zahtjevu.

(4) Rok valjanosti svjedodžbe iz stavka 3. ovog članka ne može biti dulji od datuma isteka valjanosti oštećene svjedodžbe.

(5) Pomorsko učilište koje je izdalo potvrdnicu dužno je na zahtjev posjednika potvrdnice izdati novu u slučajevima znatnijeg oštećenja ili gubitka potvrdnice.

DIO OSMI – UPISNICI SVJEDODŽBI O OSPOSOBLJENOSTI

Članak 119.

Svjedodžbe o osposobljenosti, dopunskoj osposobljenosti i ovjere o priznanju svjedodžbi, vode se u središnjem upisniku svjedodžbi.

Članak 120.

Središnji upisnik svih svjedodžaba vodi Ministarstvo, a lučke kapetanije pristupaju središnjem upisniku.

Članak 121.

(1) Središnji upisnik je javna knjiga.

(2) Podaci iz središnjeg upisnika izdaju se na zahtjev brodara, nadležnih vlasti druge države ili drugih fizičkih ili pravnih osoba koje imaju pravni interes.

(3) U svrhu izrade statističkih analiza Europske komisije, Ministarstvo će Komisiji dostavljati informacije o svjedodžbama i ovjerama, sukladno popisu navedenom u Prilogu H ovog Pravilnika.

(4) Ministarstvo će informacije iz stavka 3. ovog članka dostavljati na godišnjoj razini, u elektronskoj formi i uključiti sve informacije registrirane do 31. prosinca prethodne godine.

(5) Radi zaštite osobnih podataka, Ministarstvo će anonimizirati sve osobne podatke pomorca na način kako je navedeno u Prilogu H ovog Pravilnika.

Članak 122.

(1) Središnji upisnik sadržava najmanje:

– podatke o svjedodžbama o osposobljenosti (broj svjedodžbe, STCW ili druga oznaka, dužnost, djelatnost, razina osposobljenosti, ovjera i ograničenja),

– podatke o imatelju svjedodžbe (ime i prezime pomorca, OIB, datum rođenja, državljanstvo, spol, fotografiju, odnosni broj isprave, datum izdavanja, datum valjanosti, datum zadnje obnove, pojedinosti o izuzećima),

– podatke o valjanosti svjedodžbe (valjanost, privremeno ili trajno oduzimanje, prijava gubitka ili uništenja, uključujući zapis o promjeni statusa i datuma promjene),

– podatke o zdravstvenom stanju imatelja svjedodžbe (datum izdavanja zadnjega zdravstvenog uvjerenja koje se odnosi na izdavanje ili obnovu odgovarajuće svjedodžbe o osposobljenosti).

(2) Ministarstvo ili lučka kapetanija dužni su na pisanu molbu dati pisani odgovor sa zatraženim podacima.

DIO DEVETI – ODUZIMANJE SVJEDODŽBI O OSPOSOBLJENOSTI

Članak 123.

(1) Ministarstvo ili lučka kapetanija donijet će rješenje kojim se proglašava ništavim rješenje i svjedodžba o osposobljenosti, te pomorcu oduzima svjedodžba o osposobljenosti ako:

– pomorac ne ispunjava uvjete godina života za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti,

– pomorac stekne svjedodžbu o osposobljenosti na temelju krivotvorenih ili neistinitih isprava potrebnih za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti,

– je pomorac trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje odgovarajućih poslova,

(2) Ako okolnosti iz stavka 1. točke 3. ovog članka nastupe nakon izdavanja svjedodžbe o osposobljenosti, Ministarstvo ili lučka kapetanija će donijeti rješenje o ukidanju rješenja o izdavanju svjedodžbe o osposobljenosti i oduzeti pomorcu svjedodžbu.

Članak 124.

Ako se u prekršajnom ili kaznenom postupku pomorcu izreče mjera oduzimanja svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti, odgovarajuća bilješka unijet će se u središnji upisnik svjedodžbi.

Članak 125.

(1) Inspekcija sigurnosti plovidbe provest će istragu o svakoj prijavi nestručnosti, djela ili propusta osobe kojoj je izdana ili priznata svjedodžba o osposobljenosti sukladno odredbama ovog Pravilnika, a koje djelo ili propust je mogao neposredno ugroziti sigurnost ljudskih života ili imovine na moru ili uzrokovati onečišćenje morskog okoliša.

(2) Temeljem nalaza istrage iz stavka 1. ovog članka, ako postoji osnovana sumnja u počinjenje pomorskog prekršaja, inspektor sigurnosti plovidbe pokrenut će prekršajni postupak.

DIO DESETI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 126.

(1) Pomorci koji su sukladno ranijim propisima stekli zvanja odnosno osposobljenosti u službi palube: kormilar, mornar-motorist, brodovođa ograničene plovidbe, brodovođa, poručnik trgovačke mornarice, kapetan duge plovidbe, odnosno u službi stroja i to: brodski mazač, brodski motorist brodski strojovođa, pomorski strojar i pomorski strojar I. klase mogu podnijeti zahtjev za zamjenu odnosnog ovlaštenja.

(2) O zamjeni ovlaštenja iz stavka 1. ovog članka odlučuje ministarstvo uspoređujući uvjete za stjecanje ovlaštenja čija se zamjena traži s uvjetima za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti sukladno odredbama ovog pravilnika, u pogledu programa obrazovanja i izobrazbe, trajanja plovidbene službe i svojstva ukrcaja te zadovoljavanja drugih uvjeta propisanih ovim pravilnikom.

(3) Pomorac iz stavka 1. ovog članka mora udovoljavati propisanim zdravstvenim uvjetima.

Članak 127.

Pomorci u radioslužbi koji su stekli ovlaštenje:

1. pomorski radiotelefonist s općim ovlaštenjem i

2. pomorski radiotelefonist s ograničenim ovlaštenjem,

zadržavaju ih i mogu obavljati odgovarajuće poslove na brodovima u kategoriji plovidbe 5 (nacionalna plovidba) i kategoriji plovidbe 6 (nacionalna obalna plovidba), koji nemaju ugrađenu GMDSS opremu.

Članak 128.

(1) Pomorci koji su stekli određena zvanja po dosadašnjim propisima, mogu danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

1. Svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog električara (STCW III/7) može steći pomorac koji posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog električara (HR III/2),

2. Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika elektrotehnike (STCW III/6) može steći pomorac koji posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog elektroničara (HR III/3),

(2) Pomorci koji su do 25. svibnja 2007. godine stekli određena zvanja u službi stroja, mogu steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

1. Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/26) može je zamijeniti za Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1.000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/6),

2. Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/25) može je zamijeniti za Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1.000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/5),

3. Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 350 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/24) može je zamijeniti za Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/4).

(3) Pomorci iz stavka 2. ovog članka mogu steći svjedodžbe ako imaju najmanje 12 mjeseci potvrđene plovidbene službe u posljednji 5 godina ili ako polože ispit prema programu i na način kako je propisano u Prilogu C 37 ovog Pravilnika,

(4) Svjedodžbe o osposobljenosti iz stavka 1. i 2. ovog članka izdat će se pomorcu koji udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima i posjeduje svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti, kao i potvrde o osposobljenosti, koje su propisane uvjetima za stjecanje odnosnih svjedodžaba o osnovnoj osposobljenosti.

Članak 129.

Pomorci u radioslužbi koji su stekli određena zvanja po dosadašnjim propisima, mogu danom stupanja na snagu ovog Pravilnika steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

1. Radio operator s ograničenom ovlasti (STCW IV/2) – Svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatora s ograničenom ovlasti (HR IV/1),

2. VHF DSC radiooperator (CEPT 31/04E) – Svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatora s ograničenom ovlasti (HR IV/1),

3. Radio elektroničar I ili II klase (STCW IV/1) – Svjedodžbu o osposobljenosti za GMDSS radiooperatora (STCW IV/2).

Članak 130.

(1) Pomorci koji su do 25. svibnja 2007. godine stekli određena zvanja u službi palube, mogu steći sljedeća zvanja na ribarskim brodovima:

1. Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u (R-HR VI/1) može steći zapovjednik broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi (HR II/1),

2. Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi (R-HR VI/2) može steći zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u (HR III/14),

3. Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na ribarskom brodu u velikoj obalnoj plovidbi (R-HR VI/3) može steći časnik odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u priobalnoj plovidbi (STCW II/3),

4. Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u velikoj obalnoj plovidbi (R-HR VI/4) časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u priobalnoj plovidbi (STCW II/3) s najmanje 24 mjeseci plovidbene službe u tom svojstvu,

(2) Pomorci iz stavka 2. ovog članka mogu steći svjedodžbe ako imaju najmanje 12 mjeseci potvrđene plovidbene službe u posljednji 5 godina ili ako polože ispit prema programu i na način kako je propisano u Prilogu C 37 ovog Pravilnika,

(3) Svjedodžbe o osposobljenosti iz stavka 1. i 2. ovog članka izdat će se pomorcu koji udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima i posjeduje svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti, kao i potvrde o osposobljenosti, koje su propisane uvjetima za stjecanje odnosnih svjedodžaba o osnovnoj osposobljenosti.

Članak 131.

(1) Pomorci koji su do 25. svibnja 2007. godine stekli određena zvanja u službi stroja, mogu steći sljedeća zvanja na ribarskim brodovima:

1. Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW (R-HR VI/5) može steći upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u (HR III/24) ili upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 350 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/24),

2. Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/6) može steći časnik stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u (HR III/26) ili časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/25) s 5 godina plovidbene službe u tom zvanju,

3. Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/7) može steći upravitelj stroja sa strojem porivne snage do 1.000 kW u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u (HR III/26) ili upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/25) s 5 godina plovidbene službe u tom zvanju.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. izdat će se pomorcu koji udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. točke 2. i 3. izdat će se pomorcu koji položi ispit prema programu i na način kako je propisano u Prilogu C 37 ovog Pravilnika.

Članak 132.

(1) Pomorci koji su prema ranijim propisima stekli svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti, danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika mogu steći sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:

1. Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije (STCW V/1-1-1) može steći pomorac koji ima Svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima ili Svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za ulje (STCW V/1) i Svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za kemikalije (STCW V/1),

2. Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove (STCW V/1-2-1) može steći pomorac koji ima Svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima ili Svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na brodovima za ukapljene plinove (STCW V/1),

3. Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Rad na tankerima za ulje (STCW V/1-1-2) može steći pomorac koji ima Svjedodžbu o osposobljenosti za rad na tankerima za ulje,

4. Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Rad na tankerima za kemikalije (STCW V/1-1-3) može steći pomorac koji ima Svjedodžbu o osposobljenosti za rad na tankerima za kemikalije

5. Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Rad na brodovima za prijevoz ukapljenih plinova (STCW V/1-2-1) može steći pomorac koji ima Svjedodžbu o osposobljenosti za rad na brodovima za ukapljene plinove,

6. Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Mjere sigurnosti na putničkom brodu (STCW V/2) može steći pomorac koji ima Svjedodžbu o mjerama sigurnosti na ro-ro putničkom brodu ili Svjedodžbu o mjerama sigurnosti na putničkom brodu,

7. Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Časnik odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda (STCW VI/5) može steći pomorac koji je do 1. siječnja 2008. godine ishodio Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda.

(2) Svjedodžbe iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. izdat će se pomorcu koji ostvari potvrđenu plovidbenu službu tijekom koje je obavljao dužnosti što odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje u pogledu vrste broda i to najmanje u razdoblju od ukupno tri mjeseca tijekom proteklih pet godina, dok svjedodžba iz stavka 1. točke 6. izdat će se pomorcu koji ostvari potvrđenu plovidbenu službu tijekom koje je obavljao dužnosti što odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje u pogledu vrste broda i to najmanje u razdoblju od ukupno dvanaest mjeseci tijekom proteklih pet godina.

(3) Uvjet plovidbene službe može se zamijeniti polaganjem ispita za stjecanje odnosne svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 133.

(1) Pomorac koji je do 31. prosinca 2016. u službi palube na brodu od 500 BT ili većeg ili u službi stroja na brodu od 750 kW ili jačim ostvario najmanje 6 mjeseci plovidbene službe može obnoviti ili steći svjedodžbu o osposobljenosti iz članka 14., 17., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 27., 31., 34. i 35. bez ishođenja Potvrdnice o osposobljenosti – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša.

(2) Pomorac koji je do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika stekao odgovarajuću izobrazbu iz upravljanja ljudskim potencijalima pri učilištu u Republici Hrvatskoj ili državama članica EU ili državama članica EGP može obnoviti ili steći odnosnu svjedodžbu o osposobljenosti iz članka 17., 18., 19., 20., 21., 31., 34. i 35. bez ishođenja Potvrdnice o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu odnosno bez ishođenja Potvrdnice o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici.

(3) Pomorac koji je do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika stekao odgovarajuću izobrazbu iz rukovođenja, upravljanja posadom i unapređenja timskog rada na brodu pri učilištu u Republici Hrvatskoj ili državama članica EU ili državama članica EGP može obnoviti ili steći odnosnu svjedodžbu o osposobljenosti iz članka 17., 25. i 31. bez ishođenja Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina.

(4) Pomorac koji je do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika stekao odgovarajuću izobrazbu iz rukovođenja, upravljanja posadom i unapređenja timskog rada na brodu pri učilištu u u Republici Hrvatskoj ili državama članica EU ili državama članica EGP može obnoviti ili steći odnosnu svjedodžbu o osposobljenosti iz članka 18., 20., 21., 34. i 35. bez ishođenja Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina.

(5) Pomorac koji je do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika stekao odgovarajuću izobrazbu iz korištenja elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS) pri učilištu u Republici Hrvatskoj ili državama članica EU ili državama članica EGP može obnoviti ili steći odnosnu svjedodžbu o osposobljenosti iz članka 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21. bez ishođenja Potvrdnice o osposobljenosti – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS).

(6) Odgovarajuća izobrazba iz stavka 2,. 3., 4. i 5. ovog članka dokazuje se odgovarajućom potvrdnicom i programom izobrazbe sa nastavnim sadržajima koji je sukladan zahtjevima iz Priloga A ovog Pravilnika.

Članak 134.

(1) Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Osnovni program sigurnosne zaštite (STCW VI/6-1) može steći pomorac koji je u protekle tri godine, a najkasnije do 1. siječnja 2012. godine, obavljao poslove na brodu koji mora udovoljavati odredbama ISPS Pravilnika u trajanju od najmanje šest mjeseca, a koje ne uključuju posebne dužnosti glede sigurnosne zaštite.

(2) Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (STCW VI/6-2) može steći pomorac koji je u protekle tri godine, a najkasnije do 1. siječnja 2012. godine, obavljao sigurnosne dužnosti, uključujući aktivnosti vezane uz suzbijanje piratstva i oružanih pljački, na brodu koji mora udovoljavati odredbama ISPS Pravilnika, u trajanju od najmanje šest mjeseca.

Članak 135.

(1) Pomorska učilišta kojima je prema ranijem propisu izdana dopusnica ili suglasnost za izvođenje programa izobrazbe dužna su u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika udovoljiti uvjetima za održavanje programa izobrazbe iz ovog Pravilnika.

(2) Pomorska učilišta koja posjeduju dopusnicu ili suglasnost za provođenje programa izobrazbe Osnovna osposobljenost za rad na tankerima dužna su u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika podnijeti zahtjev za izdavanje nove dopusnice te su ovlaštena održavati izobrazbu do izdavanja nove dopusnice.

(3) Dopusnica iz stavka 2. ovog članka izdaje se na rok od 5 godina.

(4) Ministarstvo će po službenoj dužnosti izdati dopusnice i/ili suglasnosti pomorskim učilištima koja na dan stupanja ovog Pravilnika posjeduju valjanu dopusnicu ili suglasnost za programe izobrazbe Mjere sigurnosti na ro-ro putničkom brodu i Mjere sigurnosti na putničkom brodu.

(5) Dopusnica ili suglasnost iz stavka 5. ovog članka izdaju se do roka valjanosti postojeće dopusnice ili suglasnosti.

(6) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje valjanost dopusnice za program izobrazbe VHF DSC radio-operator.

(7) Ministarstvo će na temelju zahtjeva pomorskog učilišta izdati suglasnost na program obrazovanja najkasnije do 1. rujna 2014. godine.

Članak 136.

(1) Imenovanje članova ispitnih povjerenstava izdano sukladno ranijem propisu ostaje na snazi do isteka roka valjanosti.

(2) Svjedodžbe o osposobljenosti izdane sukladno ranijim propisima ostaju na snazi do isteka roka njihove valjanosti.

Članak 137.

(1) Svjedodžbe o osposobljenosti i Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti koje su izdane prema ranijim propisima i koje su izdane s vremenskim ograničenjem do 31. prosinca 2016. godine mogu se obnoviti ako su ispunjeni uvjeti za njihovo stjecanje u pogledu izobrazbe.

(2) Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovog članka Svjedodžbe o osposobljenosti mogu se obnoviti s vremenskim ograničenjem do 31. prosinca 2016.

Članak 138.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (»Narodne novine« br. 50/2007, 62/2009, 73/2009 – ispravak, 15/2010, 142/2010, 64/2011, 145/2011).

Članak 139.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/18

Urbroj: 530-03-2-1-2-13-5

Zagreb, 22. listopada 2013.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG A

PROGRAM NAOBRAZBE (obvezni sadržaji)

A1 – Osposobljenost za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima (STCW II/1)

1. stupac

2. stupac

3. stupac

4. stupac

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještina

Način dokazivanja osposobljenosti

Mjerila za ocjenjivanje osposobljenosti

Djelatnost: Plovidba na radnoj razini

Planiranje i obavljanje putovanja te određivanje položaja

Astronomska navigacija

Sposobnost korištenja nebeskih tijela pri određivanju položaja broda.

Ispitivanje i prosudba dokaza o sljedećem:

Podaci pribavljeni iz pomorskih karata i publikacija su relevantni, pravilno protumačeni i primijenjeni. Sve potencijalne navigacijske opasnosti točno su utvrđene.


Terestrička i obalna navigacija

Sposobnost određivanja položaja broda korištenjem:

1. smjerokaza,

2. sredstava za navigaciju, uključujući svjetionike, svjetleće oznake i plutače,

3. zbrojene navigacije, uzimajući u obzir vjetrove, plimu i oseku, struje i procijenjenu brzinu.

Temeljito poznavanje i sposobnost korištenja pomorskih karata i publikacija, poput plovidbenih knjiga, tablica morskih mijena, obavijesti za pomorce, radio navigacijskih upozorenja i podataka za usmjeravanje pomorske plovidbe.

Elektronički sustavi izračuna pozicije i navigacije broda

Sposobnost određivanja brodskog položaja korištenjem elektroničkih navigacijskih pomagala.

Dubinomjeri

Sposobnost rukovanja opremom i pravilne primjene podataka.

Kompas – magnetski i žiro

Poznavanje načela magnetskih i žiroskopskih kompasa.

Sposobnost utvrđivanja grešaka magnetskih i žiro kompasa pomoću nebeskih tijela i terestričkih sredstava, te dopustiti mogućnost takvih grešaka.

Sustav za kormilarenje

Poznavanje sustava za kormilarenje, operativnih postupaka i prelaska s ručnog na automatsko upravljanje i obratno.

Prilagođavanje uređaja za optimalnu radnu uspješnost.

Meteorologija

Sposobnost korištenja i tumačenja podataka brodskih meteoroloških instrumenata.

Poznavanje karakteristika raznih vremenskih sustava, postupaka izvješćivanja i bilježenja.

Sposobnost primijene dostupnih meteoroloških informacija.

1. potvrđenoj praksi u službi;

2. potvrđenoj praksi na školskom brodu;

3. potvrđenom radu na simulatoru, ako je prikladno,

4. potvrđenoj izobrazbi za laboratorijsku opremu.

uz korištenje kataloga pomorskih karata, karata, nautičkih publikacija, radio navigacijskih upozorenja, sekstanata, smjernih uređaja, opreme za elektronsku navigaciju, dubinomjera i kompasa.

Prva metoda određivanja brodskog položaja je najprikladnija za prevladavajuće okolnosti i uvjete.

Položaj je određen u granicama prihvatljivih pogrešaka instrumenta/sustava.

Pouzdanost podataka pribavljenih na temelju prve metode određivanja položaja provjerava se u odgovarajućim razmacima.

Izračuni i mjerenja navigacijskih podataka su točni.

Odabrane karte izrađene su u najvećem prikladnom mjerilu za područje plovidbe, a karte i publikacije ispravljaju se u skladu s posljednjim raspoloživim informacijama.

Provjere uspješnosti i ispitivanja navigacijskih sustava u skladu su s preporukama proizvođača i dobrom navigacijskom praksom.

Greške magnetskih i žiro kompasa utvrđuju se i pravilno primjenjuju na kurs i azimut.

Odabir načina upravljanja je najprikladniji za trenutačne vremenske uvjete, uvjete na moru i uvjete plovidbe te planirane manevre.

Mjerenja i opažanja vremenskih uvjeta su točni i prikladni putovanju.

Meteorološke informacije pravilno su protumačene i primijenjene.

Držanje sigurne plovidbene straže

Držanje straže

Temeljito poznavanje sadržaja, primjene i svrhe Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru iz 1972., s izmjenama i dopunama.

Temeljito poznavanje načela kojih se treba pridržavati prilikom držanja plovidbene straže.

Usmjeravanje plovidbe u skladu s Općim odredbama o usmjeravanju pomorske plovidbe (General Provisions on Ships’ Routeing).

Korištenje podataka iz navigacijske opreme za držanje sigurne plovidbene straže.

Poznavanje tehnika tzv. »slijepog« peljarenja.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene izobrazbe;

2. potvrđene prakse u službi;

3. potvrđenog rada na simulatoru.

Držanje, primopredaja i smjena straže u skladu su s prihvaćenim načelima i postupcima

Motrenje se u svakom trenutku obavlja pažljivo i u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima.

Svjetla, oblici i zvučni signali usklađeni su sa zahtjevima sadržanima u Međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru iz 1972., s izmjenama i dopunama, i točno ih se prepoznaje.

Učestalost i opseg praćenja prometa, broda i okoline u skladu su s prihvaćenim načelima i postupcima.

Vode se primjereni zapisi o kretanju i aktivnostima vezanima uz navigaciju broda.


Izvješćivanje u skladu s Općim načelima sustava izvješćivanja s brodova i postupcima u sustavu VTS.

Upravljanje resursima zapovjedničkog mosta

Poznavanje načela upravljanja resursima zapovjedničkog mosta, uključujući:

1. raspodjelu, dodjelu i određivanje prioriteta među resursima,

2. učinkovitu komunikaciju,

3. samopouzdanje i rukovođenje,

4. stvaranje i održavanje svijesti o stvarnom stanju.


Odgovornost za sigurnu plovidbu jasno je definirana u svakom trenutku, uključujući razdoblja kada je zapovjednik na mostu i kada se obavlja peljarenje.

Sredstva su raspoređena i dodijeljena prema potrebi i u skladu s prioritetima za obavljanje potrebnih zadataka.

Komunikacija se odvija jasno i nedvosmisleno

Upitne odluke i/ili radnje rezultiraju odgovarajućim osporavanjem i odgovorom.

Rukovođenje je učinkovito.

Članovi tima točno razumiju trenutačni i predviđeni status broda, navigacijski put i vanjsko okruženje.

Korištenje radara i sustava ARPA kako bi se održavala sigurnost plovidbe

Napomena: Izobrazba i ocjenjivanje u korištenju sustava ARPA nisu potrebni za pomorce koji služe isključivo na brodovima koji nisu opremljeni sustavom ARPA.

Ovo ograničenje navodi se u ovlaštenju izdanom odnosnom pomorcu

Radarska navigacija

Poznavanje osnova radara i radarskih uređaja za ucrtavanje (ARPA).

Sposobnost upravljanja te tumačenja i analize podataka dobivenih putem radara, uključujući:

Radna uspješnost, uključujući:

1. čimbenike koji utječu na radnu uspješnost i točnost,

2. postavljanje i održavanje prikaza,

3. uočavanje pogrešnog prikazanih podatka, netočnih radarskih odraza, smetnji zbog valova, itd., RACON i SART.

Korištenje, uključujući:

1. domet i azimut; kurs i brzina drugih brodova; vrijeme i udaljenost najbližeg križanja kursa, susreta ili pretjecanja drugih brodova,

2. određivanje ključnih odraza; uočavanje promjena kursa i brzinske kod drugih brodova; utjecaj promjena na kurs ili brzinu vlastitog broda nastavi, ili oboje

3. primjena Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru iz 1972., s izmjenama i dopunama,

4. tehnike radarskog ucrtavanja i koncepti relativnog i stvarnog kretanja radarske slike,

5.paralelno indeksiranje.

Glavni vrste sustava ARPA, njihove karakteristike prikazivanja, standardi uspješnosti i opasnosti od pretjeranog oslanjanja na sustav ARPA.

Sposobnost upravljanja te tumačenja i analize podataka dobivenih putem sustava ARPA, uključujući:

1. djelotvornost i točnost sustava, mogućnosti i ograničenja praćenja te kašnjenja u obradi podataka,

2. korištenje operativnih upozorenja i testiranja sustava,

3. metode prihvata cilja i njihova ograničenja,

4. stvarni i relativni vektori, grafičko prikazivanje ciljnih podataka i opasnih područja,

5. dobivanje i analiza podataka, ključni odrazi, izdvojena područja i pokusni manevri.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju potvrđenog radarskog simulatora i ARPA simulatora plus iskustvo tijekom službe.

Podaci dobiveni od radara i sustava ARPA pravilno su protumačeni i analizirani, uzimajući u obzir ograničenja opreme i prevladavajuće okolnosti i uvjete.

Postupak za izbjegavanje bliskih susreta ili sudara s drugim brodovima usklađen je s Međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru iz 1972., s izmjenama i dopunama.

Odluke o promjeni kursa i/ili brzine pravovremene su i u skladu s prihvaćenom plovidbenom praksom.

Prilagodbe izvršene s obzirom na kurs i brzinu broda održavaju sigurnost plovidbe.

Komunikacija je u svakom trenutku jasna, sažeta i potvrđena na način uobičajen u plovidbi.

Manevarski signali daju se u odgovarajuće vrijeme i u skladu su s Međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru iz 1972., s izmjenama i dopunama.

Korištenje ECDIS-a radi održavanja sigurnosti plovidbe

Napomena: Izobrazba i ocjenjivanje u korištenju sustava ECDIS nisu potrebni za pomorce koji služe isključivo na brodovima koji nisu opremljeni sustavom ECDIS

Ovo ograničenje navodi se u ovlaštenju izdanom odnosnom pomorcu

Plovidba uz korištenje sustava ECDIS

Poznavanje mogućnosti i ograničenja sustava ECDIS, uključujući:

1. temeljito razumijevanje podataka elektroničkih navigacijskih karata (ENC), točnost podataka, pravila prikaza, mogućnosti prikaza i drugi oblici podataka na kartama,

2. opasnosti pretjeranog oslanjanja na ECDIS,

3. upoznatost s funkcijama ECDIS-a zahtijevanih na temelju važećih standarda uspješnosti.

Stručna osposobljenost za rukovanje, tumačenje i analiza podatka dobivenih iz ECDIS-a, uključujući:

1. korištenje funkcija koje su integrirane s drugim plovidbenim sustavima u raznim instalacijama, uključujući pravilno funkcioniranje i prilagodbu željenim postavkama,

2. sigurno praćenje i prilagodbu podataka, uključujući vlastiti položaj, prikaz morskog područja, način rada i smjer, prikazane podatke na kartama, praćenje plovidbenih putova, slojeve informacija koje su sastavili korisnici, kontakte (ako su međusobno povezani s AIS-om i/ili radarskim praćenjem) i funkcije radarskog pokrivanja (ako su međusobno povezani),

3. potvrdu položaja broda pomoću alternativnih sredstava,

4. učinkovito korištenje postavki kako bi se osigurala usklađenost s operativnim postupcima, uključujući alarme protiv nasukavanja, blizinu kontakata i posebnih područja, potpunost i ažuriranost podataka na karti, kao i sustavi sigurnosne pohrane podataka,

5. prilagodbu postavki i vrijednosti kako bi odgovarale sadašnjem stanju,

6. svijest o stvarnom stanju tijekom korištenja ECDIS-a, uključujući zdravstveno ispravnu vodu i blizinu opasnosti, smjer i brzinu struje, podatke na kartama i odabir mjerila karte, prikladnost plovidbenog puta, otkrivanje kontakata i upravljanje istima te integritet senzora.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse na školskom brodu;

2. potvrđenog rada na ECDIS simulatoru.

Prati podatke na ECDIS-u na način da pridonesi sigurnoj plovidbi.

Podaci dobiveni od ECDIS-a (uključujući radarsku pokrivenost i/ili funkcije radarskog praćenja, ako postoje) pravilno se tumače i analiziraju, uzimajući u obzir ograničenja opreme, svi povezane senzore (uključujući radar i AIS, ako su međusobno povezani), kao i prevladavajuće okolnosti i uvjete.

Sigurnost plovidbe održava se prilagodbama kursa i brzine broda putem funkcija nadzora tijeka plana plovidbe unutar sustava ECDIS (ako je ugrađen).

Komunikacija je u svakom trenutku jasna, sažeta i potvrđena na način uobičajen u plovidbi.

Odgovor u slučajevima nužde

Postupanje u slučaju nužde

Mjere opreza za zaštitu i sigurnost putnika u opasnosti.

Prvotno postupanje nakon sudara ili nasukavanja; početna procjena oštećenja i nadzora u slučaju oštećenja.

Uvažavanje postupaka za spašavanje osoba iz mora, pomaganje brodu u nevolji, djelovanje u slučaju nužde u luci.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. praktične izobrazbe.

Vrsta i razmjer slučaja nužde odmah se utvrđuju.

Početne aktivnosti i, po potrebi, manevriranje brodom, u skladu su s planovima za nepredviđene okolnosti i primjereni hitnosti situacije i prirodi slučaja nužde.

Odgovor na signal pogibelji na moru

Traganje i spašavanje

Poznavanje sadržaja Priručnika o međunarodnom zrakoplovnom i pomorskom traganju i spašavanju (IAMSAR).

Provjera i ocjenjivanje dokaza temeljenih na praktičnoj poduci ili potvrđenom radu na simulatoru, po potrebi.

Signal pogibelji ili u slučaju nužde odmah se prepoznaje.

Planovi za nepredviđene okolnosti i upute iz stalnih naredbi se provode i osoblje ih se pridržava.

Korištenje standardnih pomorsko-komunikacijskih izraza IMO-a i služenje engleskim jezikom u pismu i govoru

Engleski jezik

Odgovarajuće poznavanje engleskog jezika kako bi časnik mogao koristiti karte i druge nautičke publikacije, razumjeti meteorološke informacije i poruke vezane uz brodsku sigurnost i upravljanje brodom, komunicirati s drugim brodovima, obalnim stanicama i VTS centrima te obavljati časničke dužnosti s višejezičnom posadom, uključujući sposobnost korištenja i razumijevanja standardnih pomorsko-komunikacijskih izraza IMO-a (IMO SMCP).

Ispitivanje i prosudba dokaza temeljenih na praktičnoj poduci.

Navigacijske publikacije na engleskom jeziku i poruke značajne za sigurnost broda pravilno su protumačene ili sastavljene.

Komuniciranje je jasno i razumljivo.

Slanje i primanje podataka putem vizualne signalizacije

Vizualna signalizacija

Sposobnost korištenja Međunarodnog signalnog kodeksa.

Sposobnost slanja i primanja, putem Morseovih znakova, signala pogibelji i hitnih poziva u pomoć, kako je određeno u Dodatku IV. Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru iz 1972., s izmjenama i dopunama, te u Dodatku 1 Međunarodnog signalnog kodeksa, kao i vizualne signalizacije jednoslovnih znakova, kako je određeno u Međunarodnom signalnom kodeksu.

Ocjenjivanje dokaza temeljenih na praktičnoj obuci i/ili simulaciji.

Komunikacija unutar područja odgovornosti radiooperatora je uspješna.

Manevrirati brodom

Manevriranje i rukovanje brodom

Poznavanje:

1. utjecaja nosivosti, gaza, trima, brzine i slobodnog prostora ispod kobilice na krug okreta i zaustavni put broda,

2. utjecaja vjetra i struje na rukovanje brodom,

3. manevri i postupci za spašavanje osoba u moru,

4. zagažaja, male dubine i slično,

5. pravilnih postupaka za sidrenje i privezivanje.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, gdje je primjereno

4. potvrđene izobrazbe na umanjenom modelu broda, gdje je primjereno.

Granice sigurnog rada porivnih, kormilarskih i porivnih sustava nisu prekoračene tijekom uobičajenih manevara.

Prilagodbe kursa i brzine broda održavaju razinu sigurnosti plovidbe.

Djelatnost: Rukovanje i slaganje tereta na radnoj razini

Praćenje ukrcaja, rukovanja i vezivanja tereta, kao i brige o teretu tijekom putovanja i iskrcaja

Rukovanje teretom i osiguranje tereta

Poznavanje utjecaja tereta, uključujući teške terete, na sposobnost za plovidbu i stabilnost broda.

Poznavanje postupaka za sigurno rukovanje, slaganje i vezivanje tereta, uključujući opasan, rizičan i škodljiv teret, te njegov učinak na sigurnost ljudskih života i broda.

Sposobnost uspostavljanja i održavanja učinkovite komunikacije tijekom ukrcaja i iskrcaja.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene plovidbene službe;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, gdje je primjereno.

Rukovanje teretom obavlja se u skladu s planom tereta ili drugim dokumentima i utvrđenim sigurnosnim pravilima/odredbama, uputama za rukovanje teretnim uređajima i ograničenjima slaganja tereta na brodu.

Rukovanje opasnim, rizičnim i škodljivim teretima u skladu je s međunarodnim uredbama i priznatim standardima i kodeksima sigurne prakse.

Komuniciranje je jasno, razumljivo i dosljedno uspješno.

Provjeriti i izvijestiti o nedostacima i oštećenjima prostora za teret, grotlenih poklopaca i balastnih tankova

Znanje i sposobnost za objašnjavanje gdje tražiti oštećenja i nedostatke na koje se najčešće nailazi uslijed:

1. postupaka ukrcaja i iskrcaja,

2. korozije,

3. jako nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Sposobnost utvrđivanja dijelova broda koje valja pregledati u svako doba kako bi se obuhvatili svi dijelovi u određenom vremenskom razdoblju.

Utvrđivanje onih elemenata konstrukcije broda koji su ključni sa sigurnost broda.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno.

Pregledi se obavljaju u skladu sutvrđenim postupcima, a nedostaci i oštećenja se otkrivaju te se o njima primjereno izvještava.

Ako nisu uočeni nikakvi nedostaci ili oštećenja, dokazi testiranja i ispitivanja jasno ukazuju na odgovarajuću sposobnost u pridržavanju postupaka i sposobnost razlikovanja normalnih i neispravnih ili oštećenih dijelova broda.


Navesti uzroke korozije u prostorima za teret i balastnim tankovima te način na koji se korozija može otkriti i spriječiti.

Poznavanje postupaka obavljanja pregleda.

Sposobnost objašnjavanja načina kako osigurati pouzdano otkrivanje nedostataka i oštećenja.

Razumijevanje svrhe »napredni program istraživanja«Djelatnost: Upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu na radnoj razini

Osigurati poštivanje zahtjeva za sprječavanje onečišćenja

Sprečavanje onečišćivanja morskog okoliša i postupci protiv onečišćenja

Poznavanje mjere opreza koje je potrebno poduzeti radi sprječavanja onečišćenja morskog okoliša.

Postupci u slučaju onečišćenja i sva s time povezana oprema.

Važnost proaktivnih mjera zaštite morskog okoliša.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđena izobrazbe.

Postupci za nadziranje brodskih djelatnosti i osiguravanje sukladnosti sa zahtjevima MARPOL-a u potpunosti se poštuju.

Mjere kojima se osigurava da se očuva pozitivan ekološki ugled.

Održavanje sposobnosti broda za plovidbu

Stabilnost broda

Poznavanje i primjena tablica stabilnosti, trima i naprezanja, dijagrama i opreme za proračun naprezanja.

Razumijevanje temeljnih radnji koje se poduzimaju u slučaju djelomičnog gubitka uzgona.

Razumijevanje osnova vodonepropusnosti.

Konstrukcija broda

Opće poznavanje glavnih konstrukcijskih dijelova broda i nazivlja dijelova broda.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno;

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Uvjeti stabilnosti su u skladu s mjerilima IMO-a o stabilnosti u svim uvjetima ukrcaja.

Postupci za osiguravanje i održavanje vodonepropusnosti broda u skladu su s prihvaćenom praksom.

Sprečavanje, kontrola i gašenje požara na brodu

Sprečavanje požara i protupožarna sredstva

Sposobnost organiziranja protupožarnih vježbi.

Poznavanje vrsta požara i kemijskih procesa gorenja.

Poznavanje sustava za protupožarnu zaštitu.

Poznavanje mjera koje se poduzimaju u slučaju požara, uključujući požare koji uključuju uljne sustave

Ocjenjivanje dokaza temeljenih na potvrđenoj protupožarnoj izobrazbi i praksi kako je određeno u odjeljku A-VI/3.

Vrsta i razmjer problema se odmah prepoznaju, a početne radnje odgovaraju postupku u slučaju nužde i planovima za nepredviđene okolnosti za brod.

Evakuacija, hitna obustava rada i postupci isključivanja u nuždi odgovaraju prirodi nužde i provode se pravodobno.

Red prioriteta te razine i vremenski okviri izvještavanja i obavještavanja osoblja na brodu odgovaraju prirodi nužde i odražavaju hitnost problema.

Rad sa sredstvima za spašavanje

Spašavanje ljudskih života

Sposobnost organiziranja vježbi napuštanja broda i poznavanje rada spasilačkih brodica i brodica za traganje i spašavanje, sredstava za njihovo spuštanje i njihove opreme, uključujući poznavanje sredstva za radiokomunikaciju pri spašavanju, satelitski EPIRB uređaja, SART uređaja, odijela za uranjanje i termozaštitna sredstva.

Prosudba dokaza pribavljenih na temelju odobrene izobrazbe i prakse kao što je određeno u odjeljku A-VI/2, odlomci 1. do 4.

Radnje u slučaju napuštanja broda i preživljavanju odgovaraju okolnostima i uvjetima i usklađene su s prihvaćenom sigurnosnom praksom i standardima.

Pružanje medicinske prve pomoći na brodu

Medicinska pomoć

Praktična primjena medicinskih uputa i savjeta primljenih putem radija, uključujući sposobnost učinkovitog postupanja na temelju takvog znanja u slučaju nesreća ili bolesti koje se mogu pojaviti na brodu

Prosudba dokaza temeljenih na odobrenoj izobrazbi kako je određeno u odjeljku A-VI/4, odlomcima 1. do 3.

Utvrđivanje vjerojatnog uzroka, prirode i opsega ozljeda ili stanja je pravovremeno, a reakcija smanjuje izravnu prijetnju ljudskom životu.

Nadzor sukladnosti sa zakonskim zahtjevima

Osnovno radno poznavanje značajnih odgovarajućih konvencija IMO-a o zaštiti ljudskih života na moru i zaštiti morskog okoliša.

Prosudba dokaza pribavljenih na temelju ispitivanja ili odobrene izobrazbe.

Zakonski zahtjevi vezani uz zaštitu ljudskih života na moru i zaštitu morskog okoliša ispravno su uočeni.

Primjena vještina rukovođenja i timskog rada

Radno znanje o upravljanju ljudskim potencijalima i izobrazbi osoblja na brodu

Poznavanje odgovarajućih međunarodnih pomorskih konvencija i preporuka te nacionalnog zakonodavstva.

Sposobnost upravljanja radnim zadaćama i radnim opterećenjem, uključujući:

1. planiranje i koordinaciju,

2. dodjeljivanja dužnosti osoblju,

3. ograničenja vremena i resursa,

4. određivanje prioriteta.

Znanje i sposobnost primjene učinkovitog upravljanja resursima:

1. raspodjela, dodjela i određivanje prioriteta među resursima,

2. učinkovita komunikacija na brodu i na obali,

3. odluke odražavaju uvažavanje iskustva u timskom radu,

4. samopouzdanje i rukovođenje, uključujući motivaciju,

5. stvaranje i održavanje svijesti o aktualnom stanju.

Znanje i sposobnost primjene tehnika donošenja odluka:

1. ocjenjivanje stvarnog stanja i rizika,

2. prepoznavanje i razmatranje nastalih opcija,

3. izbor akcija,

4. ocjenjivanje djelotvornosti rezultata.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene izobrazbe;

2. potvrđene prakse u službi;

3. demonstracije u praksi.

Posadi su dodijeljeni zadaci i priopćeni su im očekivani standardi rada i ponašanja na način primjeren njima osobno.

Ciljevi i aktivnosti obuke temelje se na ocjenjivanju važeće sposobnosti, sposobnosti i operativnih zahtjeva.

Dokazano je da su postupci u skladu s primjenjivim pravilima.

Postupci su planirani i resursi raspoređeni prema potrebi u skladu s točnim redoslijedom prioriteta za obavljanje potrebnih zadataka.

Komunikacija se odvija jasno i nedvosmisleno.

Rukovođenje je djelotvorno.

Određeni član(ovi) tima točno razumije/u trenutačni i predviđeni status broda i operativni status te vanjsko okruženje.

Odluke su najučinkovitije za određenu situaciju.

Pridonošenje sigurnosti osoblja i broda

Poznavanje tehnika osobnog preživljavanja.

Znanje o sprječavanju požara i sposobnost suzbijanja i gašenja požara.

Poznavanje osnova prve pomoći.

Znanje o osobnoj sigurnosti i društvenoj odgovornosti.

Ocjenjivanje dokaza temeljenih na potvrđenoj izobrazbi i iskustvu kao što je određeno u odjeljku A-VI/1, odlomku 2.

Odgovarajuća sigurnosna i zaštitna oprema koristi se pravilno.

Postupci i sigurna radna praksa namijenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikama.

Postupci namijenjeni zaštiti okoliša poštuju se u svim prilikama.

Početno i daljnje postupanje nakon primjećivanja slučaja nužde usklađeno je s utvrđenim postupcima za hitne intervencije.

A2 – Osposobljenost za prvog časnika palube na brodu od 3.000 BT ili većem odnosno zapovjednika broda od 3.000 BT ili većeg (STCW II/2)

1. stupac

2. stupac

3. stupac

4. stupac

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještina

Način dokazivanja osposobljenosti

Mjerila za ocjenjivanje osposobljenosti

Djelatnost: Plovidba na upravljačkoj razini

Plan putovanja i uvođenje navigacije

Planiranje putovanja i navigacije u svim uvjetima prihvatljivim metodama ucrtavanja prekomorskih ruta, uzimajući u obzir, npr.:

1. ograničena područja,

2. meteorološke uvjete,

3. led,

4. slabu vidljivost,

5. sustave odvojenoga prometa,

6. područja sustava nadzora plovidbe (VTS),

7. područja iznimnog djelovanja morskih mijena.

Ispitivanje i prosudba dokaza pribavljenih između sljedećeg:

1. potvrđeno iskustvo u službi;

2. potvrđena obuka na simulatoru, gdje je primjereno;

3. potvrđena obuka na laboratorijskoj opremi.

korištenjem: kataloga karata, karata, nautičkih publikacija i detalja o brodu.

Oprema, karte i nautičke publikacije potrebni za putovanje označene su i prigodne za sigurno vođenje putovanja.

Obrazloženje planirane rute podržano je činjenicama i statističkim podacima pribavljenim korištenjem važnih izvora i publikacija.

Položaji, kursovi, udaljenosti i vremenski proračuni su točni u okviru prihvaćenog mjerila točnosti za navigacijsku opremu.

Sve potencijalne navigacijske opasnosti točno su uočene.


Usmjeravanje u skladu s općim Odredbama o usmjeravanju pomorske plovidbe.

Izvješćivanje u skladu s Općim načelima sustava izvješćivanja s brodova i postupcima u sustavu VTS.Određivanje položaja i točnost dobivenog položaja bilo kojim sredstvom

Određivanje pozicije u svim uvjetima:

1.astronomskim opažanjem;

2. terestričkim opažanjem, uključujući sposobnost korištenja odgovarajućih karata, obavijesti za pomorce i drugih publikacija radi prosudbe točnosti dobivenog položaja;

3. korištenje suvremenih elektroničkih navigacijskih pomagala, s posebnim poznavanjem njihovih načela rada, ograničenja, izvora grešaka, uočavanje pogrešnog prikazanih podatka i metoda korekcije, kako bi se ispravno odredila pozicija.

Ispitivanje i prosudba dokaza pribavljenih između sljedećeg:

1. potvrđeno iskustvo u službi;

2. potvrđena obuka na simulatoru, gdje je primjereno;

3. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu uz korištenje:

1. karata, nautičkih almanaha, radnih karata, kronometra, sekstanta i kalkulatora,

2. karata, navigacijskih publikacija i instrumenata (azimuta, sekstanta, dnevnika, opreme za mjerenje dubine, kompasa) i uputa proizvođača,

3. radara, terestričkih elektroničkih sustava za određivanje pozicije, sustava satelitske navigacije i odgovarajućih nautičkih karata i publikacija.

Osnovni način odabran za određivanje pozicije je najprikladniji prema prevladavajućim okolnostima i uvjetima.

Položaj dobiven astronomskim opažanjima je u okviru prihvaćene razine točnosti.

Pozicija dobivena terestričkim promatranjima unutar je prihvaćenih razina točnosti.

Točnost dobivene pozicije procijenjena je na odgovarajući način.

Pozicija dobivena korištenjem elektroničkih navigacijskih pomagala unutar je standarda točnosti korištenog sustava.

Navedene su potencijalne greške koje utječu na točnost dobivene pozicije, a metode smanjivanja učinaka grešaka sustava na dobivenu poziciju primjenjuju se na odgovarajući način.

Određivanje i uračunavanje greške kompasa

Sposobnost određivanja i uračunavanja grešaka magnetskog i zvrčnog kompasa.

Poznavanje načela magnetskog i zvrčnog kompasa.

Razumijevanje sustava kojima upravlja glavni zvrk i znanje rada i brige osnovnih vrsta zvrčnih kompasa.

Ispitivanje i prosudba dokaza pribavljenih između sljedećeg:

1. potvrđeno iskustvo u službi;

2. potvrđena obuka na simulatoru, gdje je primjereno;

3. potvrđena obuka na laboratorijskoj opremi.

korištenjem:astronomskih opažanja, terestričkih smjeranja i usporedbom između magnetskog i zvrčnog kompasa

Način i učestalost provjera greške magnetskog i zvrčnog kompasa osigurava točnost podataka.

Koordinacija akcije traganja i spašavanja

Temeljito poznavanje i sposobnost primjene postupaka sadržanih u Priručniku o Međunarodnom zrakoplovnom i pomorskom traganju i spašavanju (IAMSAR).

Ispitivanje i prosudba dokaza pribavljenih između sljedećeg:

1. potvrđenoiskustvo u službi;

2. potvrđena obuka na simulatoru, gdje je primjereno;

3. potvrđena obuka na laboratorijskoj opremi.

korištenjem važnih publikacija, karata, meteoroloških podataka, podataka o uključenim brodovima, radiokomunikacijske opreme i druge raspoložive opreme, te jednog ili više od sljedećeg:

1. potvrđenim tečajem traganja i spašavanja (SAR),

2. potvrđenom naobrazbom na simulatoru, gdje je primjereno,

3. potvrđena obuka na laboratorijskoj opremi.

Plan koordinacije operacije traganja i spašavanja je u skladu s Međunarodnim smjernicama i mjerilima.

Uspostavljena je radiokomunikacija, te su primijenjeni ispravni postupci komunikacija tijekom svih stupnjeva operacije traganja i spašavanja.

Uspostava sustava i postupaka držanja straže

Temeljito poznavanje sadržaja, primjene i svrhe Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru iz 1972., s izmjenama i dopunama.

Temeljito poznavanje sadržaja, primjene i svrhe načela kojih se treba pridržavati prilikom držanja plovidbene straže.

Ispitivanje i prosudba dokaza pribavljenih između sljedećeg:

1. potvrđeno iskustvo u službi;

2. potvrđena obuka na simulatoru, gdje je primjereno.

Mjere i postupci držanja straže uspostavljeni su i održavani u skladu s Međunarodnim pravilima i uputama, tako da je osigurana sigurnost plovidbe, zaštita morskog okoliša, te sigurnost broda i osoba na brodu.

Održavanje sigurne plovidbe korištenjem podataka iz opreme i sustava za navigaciju kako bi se pomoglo donošenje zapovjednih odluka

Napomena: Izobrazba i ocjenjivanje u korištenju sustava ARPA nisu potrebni za pomorce koji služe isključivo na brodovima koji nisu opremljeni sustavom ARPA

Ovo ograničenje navodi se u ovlaštenju izdanom odnosnom pomorcu

Prosudba sistemskih grešaka i temeljito razumijevanje operativnih aspekata navigacijskih sustava.

Planiranje »slijepog« peljarenja.

Ocjenjivanje navigacijskih podataka dobivenih iz svih izvora, uključujući radare i sustav ARPA, s ciljem donošenja i provođenja zapovjednih odluka vezanih uz izbjegavanje sudara i vođenje sigurne plovidbe broda.

Međuodnosi i optimalno korištenje svih raspoloživih navigacijskih podataka za vođenja plovidbe.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju potvrđene izobrazbe na ARPA simulatoru te najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđenog rada na simulatoru, gdje je primjereno;

3. potvrđene izobrazbe s laboratorijskom opremom.

Podaci dobiveni od opreme i sustava za navigaciju pravilno su protumačeni i analizirani, uzimajući u obzir ograničenja opreme i prevladavajuće okolnosti i uvjete.

Postupak za izbjegavanje opasnih blizina ili sudara s drugim brodovima usklađen je s Međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru iz 1972., s izmjenama i dopunama.

Održavanje sigurne plovidbe korištenjem ECDIS-a i povezanih plovidbenih sustava kako bi se pomoglo donošenje zapovjednih odluka

Napomena: Izobrazba i ocjenjivanje u korištenju sustava ECDIS nisu potrebni za pomorce koji služe isključivo na brodovima koji nisu opremljeni sustavom ECDIS

Ovo ograničenje navodi se u ovlaštenju izdanom odnosnom pomorcu

Vođenje operativnih postupaka, datoteka sustava i podataka, uključujući:

1. vođenje nabave, licenciranje i ažuriranje podataka na kartama i sistemskog softvera radi usklađivanja s utvrđenim postupcima,

2. ažuriranje sustava i informacija, uključujući mogućnost nadogradnje verzije sustava ECDIS u skladu s razvojem proizvoda,

3. kreiranje i održavanje konfiguracije sustava i pričuvnih datoteka,

4. kreiranje i održavanje dnevničkih datoteka u skladu s utvrđenim postupcima,

5. kreiranje i održavanje datoteka s planom putovanja u skladu s utvrđenim postupcima,

6. korištenje dnevnika ECDIS-a i pretraživanje prošlih zapisa radi pregleda funkcija sustava, postavki alarma i odgovora korisnika.

Korištenje mogućnosti reproduciranja zapisa ECDIS-a radi pregleda i planiranja putovanja te pregleda funkcija sustava.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na ECDIS simulatoru.

Uspostavljeni su operativni postupci za korištenje ECDIS-a te se primjenjuju i prate.

Poduzete su mjere smanjivanja rizika za sigurnost plovidbe.

Prognoziranje vremenskih i oceanografskih prilika

Sposobnost razumijevanja i tumačenja sinoptičke karte i prognoziranja vremena u nekom području, uzimajući u obzir lokalne vremenske uvjete i podatke primljene vremenskim faksimil prijemnikom.

Poznavanje svojstava različitih vremenskih sustava, uključujući tropske oluje i izbjegavanje središta oluja i opasnih kvadranta.

Poznavanje sustava oceanskih struja.

Sposobnost izračunavanja stanja plime i oseke.

Korištenje svih odgovarajućih navigacijskih publikacija o plimi i oseci te o strujama.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Predviđanje izgleda vremena za određeno razdoblje temelje se na svim raspoloživim podacima.

Radnje poduzete za održavanje sigurnosti plovidbe smanjuju sve rizike za sigurnost broda.

Razlozi za poduzimanje namjeravane radnje poduprti su statističkim podacima i promatranjem stvarnih vremenskih uvjeta.

Odgovor u slučajevima nužde tijekom navigacije

Mjere opreza u slučaju namjernog nasukavanja broda.

Mjere koje je potrebno poduzeti ako je nasukavanje neizbježno te mjere nakon nasukavanja.

Odsukivanje nasukanog broda, sa i bez pomoći.

Mjere koje je potrebno poduzeti ako je sudar neizbježan te nakon sudara ili oštećenja vodonepropusnosti trupa, od bilo kojeg uzroka.

Procjena mjera potrebnih na brodu nakon pretrpljene štete.

Rezervni upravljački uređaj.

Sustavi za tegljenje broda u slučaju nužde te postupak tegljenja.

Ispitivanje i prosudba dokaza pribavljenih kroz praktične upute, iskustvo u službi i praktičnim vježbama za postupanje u slučaju nužde.

Vrsta i težina bilo kojeg problema brzo se uočavaju, a odluke i mjere umanjuju posljedice bilo koje neispravnosti brodskih sustava.

Komunikacija je učinkovita i u skladu s utvrđenim postupcima.

Odluke i mjere maksimalno povećaju sigurnost osoba na brodu.

Manevriranje i rukovanje brodom u svim uvjetima

Manevriranje i rukovanje brodom u svim uvjetima, uključujući:

1. manevriranje pri prilazu peljarskim postajama i ukrcaju ili iskrcaju peljara poštujući vrijeme, morske mijene, zanos pri okretu i zaustavni put,

2. rukovanje brodom u rijekama, ušćima i ograničenim područjima, poštujući utjecaje struja, vjetra i malih dubina na reagiranje kormila,

3. stalna primjena tehnike brzine okretanja kormila (Rate of Turn),

4. manevriranje u područjima malih dubina, uključujući i smanjivanje dubine ispod kobilice zbog zagažaja, uzdužnog i poprečnog valjanja,

5. međudjelovanje između brodova koji se mimoilaze te između broda i obale na malim udaljenostima (efekt kanala),

6. privez i odvez broda u različitim uvjetima vjetra, visoke i niske vode i struja, sa i bez tegljača,

7. međudjelovanje broda i tegljača,

8. korištenje poriva i sustava za manevriranje,

9. izbor sidrišta; sidrenje s jednim ili dva sidra u ograničenim sidrištima, te čimbenici koji određuju duljinu sidrenog lanca koji će se koristiti,

10. oranje sidra;oslobađanje zamršenog sidra,

11. dokovanje oštećenog ili neoštećenog broda,

12. manevriranje i rukovanje brodom u nevremenu, uključujući pomaganje drugom brodu ili zrakoplovu u pogibelji; operacije tegljenja; načini održanja broda koji ne može manevrirati izvan područja nesavladivih dolina valova, smanjivanje plutanja i korištenje ulja

13. mjere opreza pri manevriranju radi spuštanja spasilačke brodice ili plovila za preživljavanje pri lošem vremenu,

14. načini ukrcanja na brod preživjelih iz spasilačkih brodica i plovila za preživljavanje,

15. sposobnost određivanja manevarskih i porivnih svojstava uobičajenih vrsta brodova s posebnim naglaskom na zaustavni put i krug okreta pri raznim gazovima i brzinama,

16. važnost plovidbe smanjenom brzinom radi izbjegavanja oštećenja uzrokovanih pramčanim i krmenim valovima vlastitog broda,

Ispitivanje i prosudba dokaza pribavljenih između sljedećeg:

1. potvrđeno iskustvo u službi;

2. potvrđena obuka na simulatoru, gdje je primjereno;

3. potvrđena obuka na umanjenim modelima brodova, gdje je primjereno.

Sve odluke glede priveza i sidrenja zasnovane su na ispravnoj prosudbi manevarskih obilježja broda i obilježja stroja, te sila koje se mogu očekivati tijekom boravka na vezu ili sidrištu.

Tijekom plovidbe, potpuna prosudba je učinjena o utjecajima plitkih područja ili ograničenih dubina, leda, pličina, stanja morskih mijena, brodova u prolazu, te pramčanog i krmenog valovlja tako da se brodom sigurno može manevrirati pri raznim stanjima nakrcanosti i vremena.


17. praktične mjere koje je potrebno poduzeti tijekom plovidbe zaleđenim ili gotovo zaleđenim vodama, ili u uvjetima nagomilavanja leda na brodu,

18. korištenje sustava odijeljene plovidbe te manevriranje unutar sustava odvojene plovidbe i u blizini takvih sustava, kao i plovidba u području službe nadzora i upravljanja pomorskom plovidbom (VTS).Daljinsko upravljanje porivnim strojem i strojnim sustavima i službama

Načela rada brodskih energetskih sustava

Brodski pomoćni strojevi

Opće poznavanje brodostrojarskih pojmova

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

Rad s porivnim strojevima, pomoćnim strojevima i opremom u skladu je s tehničkim specifikacijama i u svakom je trenutku u okviru granica sigurnog upravljanja.

Djelatnost: Rukovanje i slaganje tereta na upravljačkoj razini

Planiranje i osiguranje sigurnog ukrcaja, slaganja, pričvršćivanja, brige tijekom putovanja te iskrcaja tereta

Poznavanje i sposobnost primjene odgovarajućih Međunarodnih pravila, kodeksa i standarda glede sigurnog rukovanja, slaganja, pričvršćivanja i prijevoza tereta.

Poznavanje utjecaja tereta i rada s teretom na trim i stabilnost broda.

Korištenje dijagrama stabilnosti i trima te opreme za proračun naprezanja, uključujući opremu s automatskim prikupljanjem podataka (ADB) te poznavanje načina ukrcaja tereta i balastiranja radi očuvanja naprezanja trupa u prihvatljivim granicama.

Slaganje i pričvršćivanje tereta na brodu, uključujući opremu za ukrcaj za rukovanje teretom te opremu za pričvršćivanje i vezivanje

Ukrcaj i iskrcaj, s posebnim osvrtom na prijevoz tereta navedenih u Pravilniku o sigurnoj praksi slaganja i osiguranja tereta.

Opće poznavanje tankera i rada na tankerima.

Poznavanje radnih i konstrukcijskih ograničenja brodova za rasute terete.

Međunarodne odredbe, mjerila, kodeksi i preporuke o prijevozu opasnih tereta, uključujući Međunarodni pomorski kodeks o opasnim teretima (IMDG Code). Pravilnik o sigurnoj praksi za krute rasute terete (IMSCB Code), MARPOL 73/7, Dodaci II IV, i druge relevantne informacije.

Sposobnost objašnjenja osnovnih načela uspostavljanja učinkovitih komunikacija i unapređivanja radnih odnosa između posade broda i osoblja na terminalu.

Ispitivanje i prosudba dokaza pribavljenih između sljedećeg:

1. potvrđeno iskustvo u službi;

2. potvrđena obuka na simulatoru, gdje je primjereno.

korištenjem: dijagrama stabilnosti, trima i naprezanja te opreme za proračun naprezanja

Učestalost i obim nadzora stanja tereta su primjereni njegovoj prirodi i prevladavajućim uvjetima.

Neprihvatljiva ili nepredviđena odstupanja uvjeta ili stanja tereta su odmah prepoznata, a mjere otklanjanja nedostataka su neposredno poduzete na način da se zaštite sigurnost broda i ljudi na njemu.

Rad s teretom je planiran i proveden u skladu s utvrđenim postupcima i zakonskim zahtjevima

Slaganje i pričvršćivanje tereta osigurava da stanje stabilnosti i naprezanja ostaju unutar sigurnih granica tijekom cijelog putovanja.

Prosudba prijavljenih nedostataka i oštećenja prostora za teret, grotlenih poklopaca i balastnih tankova te poduzimanje odgovarajućih mjera

Poznavanje ograničenja snage vitalnih dijelova konstrukcije standardnog broda za rasuti teret te sposobnost tumačenja zadanih veličina za momente savijanja i posmične sile.

Sposobnost objašnjavanja načina izbjegavanja štetnih djelovanja korozije, zamora i neodgovarajućeg rukovanja teretom na brodovima za rasuti teret.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno.

uz korištenje tablica i dijagrama stabilnosti, trima i naprezanja te opreme za izračun naprezanja

Ocjene se temelje na prihvaćenim načelima, utemeljenim argumentima i pravilnom izvršavanju.

Donesene odluke su prihvatljive, uzimajući u obzir sigurnost broda i prevladavajuće uvjete.

Prijevoz opasnih tvari

Međunarodna pravila, standardi, kodeksi i preporuke o prijevozu opasnih tereta, uključujući Međunarodni pomorski kodeks o opasnom teretu (IMDG) i Međunarodni pomorski kodeks za krute rasute terete (IMSBC).

Prijevoz opasnog, rizičnog i štetnog tereta; mjere opreza tijekom ukrcaja i iskrcaja te briga za teret tijekom putovanja.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno;

3. potvrđene specijalističke izobrazbe.

Planirani raspored tereta temelji se na pouzdanim podacima i u skladu je s utvrđenim smjernicama i zakonodavnim zahtjevima.

Podaci o opasnostima, rizicima i posebnim zahtjevima zabilježeni su u preglednom obliku radi lakšeg uvida u slučaju nezgode.

Djelatnost: Upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu na razini upravljanja

Kontra trima, stabilnosti i naprezanja

Razumijevanje temeljnih načela konstrukcije broda i teorije i čimbenika koji utječu na trim i stabilnost te mjera nužnih za očuvanje trima i stabilnosti.

Znanje o posljedicama na trim i stabilnost broda u slučaju oštećenja i posljedičnog naplavljivanja odjeljka i protumjera koje je potrebno poduzeti.

Poznavanje preporuka IMO-a vezanih uz stabilnosti broda.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno.

Uvjeti stabilnosti i naprezanja u svakom su trenutku u okviru granica sigurnosti.


Praćenje i nadzor usklađenosti sa zakonskim zahtjevima i mjerama za osiguranje zaštite ljudskih života na moru i morskog okoliša

Poznavanje međunarodnog pomorskog prava sadržanog u međunarodnim sporazumima i konvencijama.

Potrebno je posebno se osvrnuti na sljedeće:

1. potvrde i ostale dokumente koje je moraju biti na brodu u skladu s Međunarodnim konvencijama, način njihovog pribavljanja i njihovo razdoblje valjanosti,

2. odgovornosti u okviru relevantnih zahtjeva Međunarodne konvencije o teretnim linijama,

3. odgovornosti u okviru relevantnih zahtjeva Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru,

4. odgovornosti u okviru Međunarodne konvencije o zaštiti mora od onečišćenja s brodova,

5. pomorske zdravstvene izjave i zahtjeve Međunarodnih zdravstvenih propisa,

6. odgovornosti prema međunarodnim pravnim propisima koji utječu na sigurnost brodova, putnika, posade i tereta,

7. metode i pomagala za sprječavanje onečišćenja morskog okoliša s brodova,

8. nacionalna zakonodavstva za provedbu međunarodnih sporazuma i konvencija.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno.

Postupci za praćenje poslova i održavanje u skladu su sa zakonskim zahtjevima.

Mogućnost neusklađenosti utvrđuje se odmah i u cijelosti.

Planirano produljenje svjedodžbi osigurava trajnu valjanost razmatranih stavaka i opreme.

Očuvanje sigurnosti i zaštite posade i putnika na brodu i operativnosti sustava za spašavanje, protupožarnu zaštitu i ostalih sustava sigurnosti

Temeljito poznavanje propisa o sredstvima za spašavanje (Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru).

Organizacija protupožarnih vježbi i vježbi za napuštanje broda.

Održavanje operativnosti sustava za spašavanje, protupožarnu zaštitu i ostalih sustava sigurnosti.

Postupci koje je potrebno poduzeti za zaštitu svih osoba na brodu u slučajevima nužde.

Postupci za ublažavanje štete i spašavanje broda nakon požara, eksplozije, sudara ili nasukavanja.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju praktične obuke i potvrđene izobrazbe na radnome mjestu i prakse.

Postupcima za praćenje sustava za otkrivanje požara i sustava sigurnosti osigurava se trenutačno otkrivanje uzbune i postupanje u skladu s utvrđenim postupcima u slučaju nužde.

Razvijanje planova u slučaju nužde, i protuhavarijskih planova (prodor vode) i postupanje u slučaju nužde

Priprema planova za nepredviđene okolnosti za postupanje u nuždi

Konstrukcija broda, uključujući protuhavarijski nadzor (prodor vode).

Metode i pomagala za sprječavanje, otkrivanje i gašenje požara.

Funkcije i korištenje sredstava za spašavanje.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju potvrđene izobrazbe na radnome mjestu i prakse.

Postupci u slučaju nužde u skladu su s utvrđenim planovima u slučaju nužde.

Korištenje vještina rukovođenja i upravljanja

Znanje o upravljanju osobljem na brodu i njegovoj izobrazbi.

Poznavanje povezanih međunarodnih pomorskih konvencija i preporuka i nacionalnog zakonodavstva.

Sposobnost primjenjivanja upravljanja zadacima i količinom posla, uključujući:

1. planiranje i koordinaciju

2. dodjeljivanje zadataka osoblju

3. ograničenje vremena i resursa

4. određivanje prioriteta

Znanje i sposobnost primjene učinkovitog upravljanja resursima:

1. raspodjela, dodjeljivanje i određivanje prioriteta za resurse,

2. učinkovita komunikacija na brodu i na obali,

3. odluke odražavaju uvažavanje timskog iskustva,

4. pouzdanost i vođenje, uključujući motivaciju,

5. stvaranje i zadržavanje svjesnosti o stvarnom stanju.

Poznavanje i sposobnost primjene tehnika donošenja odluka:

1. ocjenjivanje stvarnog stanja i rizika,

2. prepoznavanje i stvaranje rješenja,

3. odabir djelovanja,

4. ocjenjivanje djelotvornosti rezultata

Razvoj, uvođenje i nadzor standardnih operativnih postupaka

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene izobrazbe;

2. potvrđene prakse u službi;

3. potvrđenog rada na simulatoru.

Posadi su dodijeljeni zadaci i priopćeni su im očekivani standardi rada i ponašanja na način primjeren njima osobno.

Ciljevi i aktivnosti izobrazbe temelje se na ocjenjivanju važeće sposobnosti, sposobnosti i operativnih zahtjeva.

Dokazano je da su postupci u skladu s primjenjivim pravilima.

Postupci su planirani i resursi raspoređeni prema potrebi u skladu s točnim redoslijedom prioriteta za obavljanje potrebnih zadataka.

Komunikacija se odvija jasno i nedvosmisleno.

Rukovođenje je djelotvorno.

Određeni član(ovi) tima točno razumije(u) trenutačno i predviđeno stanje broda i operativno stanje te vanjsko okruženje.

Odluke su u određenoj situaciji najučinkovitije

Dokazano je da su postupci u skladu s primjenjivim pravilima.

Organiziranje i upravljanje pružanjem zdravstvene zaštite na brodu

Temeljito poznavanje korištenja i sadržaja sljedećih publikacija:

1. Međunarodni zdravstveni priručnik za pomorce (eng. International Medical Guide for Ships) ili odgovarajuća nacionalna izdanja,

2. medicinski dio Međunarodnog signalnog kodeksa,

3. Priručnik za prvu pomoć u nesrećama koje uključuju opasni teret (eng: Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods).

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju potvrđene izobrazbe.

Poduzete aktivnosti i postupci ispravno primjenjuju i u potpunosti koriste dostupne smjernice.

A3 – Osposobljenost za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1)

1. stupac

2. stupac

3. stupac

4. stupac

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještina

Način dokazivanja osposobljenosti

Mjerila za ocjenjivanje osposobljenosti

Djelatnost: Brodsko strojarstvo na radnoj razini

Držanje sigurne straže u stroju

Temeljito poznavanje načela kojih se treba pridržavati prilikom držanja straže u stroju, uključujući:

1. dužnosti povezane s preuzimanjem i prihvaćanjem straže,

2. rutinske dužnosti koje se obavljaju tijekom straže,

Prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Držanje, primopredaja i smjena straže u skladu su s prihvaćenim načelima i postupcima.

Učestalost i opseg praćenja strojarske opreme i sustava usklađeni su s proizvođačevim preporukama i prihvaćenim načelima i postupcima, uključujući načela kojih se treba pridržavati prilikom držanja straže u strojarnici.

Vode se primjereni zapisi o kretanju i aktivnostima vezanima uz brodske strojarske sustave.


3. vođenje dnevnika stroja i značenje očitanih podataka,

4. dužnosti povezane s primopredajom straže.

Sigurnosni postupci i postupci u slučaju nužde; prelazak s kontrole na daljinu/automatske kontrole na lokalnu kontrolu svih sustava.

Sigurnosne mjere tijekom straže i trenutačno djelovanje u slučaju požara ili nesreće, uz osobit osvrt na uljne sustave

Upravljanje ljudskim resursima strojarnice

Poznavanje načela upravljanja ljudskim resursima strojarnice, uključujući:

1. raspodjelu, dodjeljivanje i određivanje prioriteta za ljudske resurse,

2. učinkovitu komunikaciju,

3. samopouzdanje i rukovođenje

4. stjecanje i održavanje svjesnosti o stvarnom stanju,

5. uvažavanje timskog iskustva.

Prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene izobrazbe;

2. potvrđene prakse u službi;

3. potvrđenog rada na simulatoru.

Resursi su raspoređen i dodijeljeni prema potrebi prema prioritetima za obavljanje potrebnih zadataka

Komunikacija se odvija jasno i nedvosmisleno.

Upitne odluke i/ili radnje rezultiraju odgovarajućim osporavanjem i reakcijom.

Utvrđeni su učinkoviti načini vođenja.

Članovi tima točno razumiju trenutačno i planirano stanje strojarnice, povezanih sustava i vanjsko okruženje.

Služenje engleskim jezikom u pisanom i govornom obliku

Dovoljno poznavanje engleskog jezika kako bi časnik mogao koristiti strojarske publikacije i obavljati strojarske dužnosti.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih praktičnom obukom.

Pravilno tumačenje publikacija na engleskom jeziku relevantnih za strojarske dužnosti.

Jasno izražavanje i razumijevanje u komunikaciji.

Korištenje internih komunikacijskih sustava

Rad sa svim internim komunikacijskim sustavima na brodu.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno;

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Slanje i primanje poruka dosljedno uspijeva.

Dokumentacija o komunikaciji je potpuna, točna i u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Upravljanje glavnim porivnim i pomoćnim strojevima i s njima povezanim sustavima upravljanja

Temeljna konstrukcijska i upravljačka načela sustava strojeva, uključujući:

1. brodski dizelski motor,

2. brodsku parnu turbinu,

3. brodsku plinsku turbinu,

4. brodski kotao,

5. osovinske vodove, uključujući vijak,

6. druge pomoćne uređaje, uključujući razne crpke, zračni kompresor, purifikator, generator slatke vode, izmjenjivač topline, sustave hlađenja, klimatizacije i sustave ventilacije,

7. kormilarski uređaj,

8. sustave automatskog upravljanja,

9. protok tekućina i karakteristike ulja za podmazivanje, pogonskog ulja i rashladnih sustava,

10. palubne strojeve.

Sigurnosni postupci i postupci u slučaju nužde za upravljanje porivnim strojevima, uključujući sustave upravljanja.

Priprema, upravljanje, otkrivanje grešaka i potrebne mjere za sprječavanje oštećenja u odnosu na sljedeće stavke brodskih strojeva i sustave upravljanja:

1. glavni stroj i povezani pomoćni strojevi,

2. parni kotao i povezani pomoćni uređaji i parni sustavi,

3. glavni pokretači pomoćnih uređaja i povezani sustavi,

4. drugi pomoćni uređaji, uključujući sustave hlađenja, klimatizacije i ventilacije,

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno;

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Pristupnik je sposoban crtežima/uputama pokazati razumijevanje konstrukcije i upravljačkih mehanizama i objasniti ih.

Postupci se planiraju i vrše u skladu s operativnim priručnicima, utvrđenim pravilima i postupcima za osiguranje sigurnosti postupaka i izbjegavanje onečišćenja morskog okoliša.

Odstupanja od standarda utvrđuju se odmah.

Rezultati sustava postrojenja i strojeva dosljedno zadovoljavaju uvjete, uključujući naredbe sa zapovjedničkog mosta vezane uz promjene brzine i smjera.

Uzroci kvarova strojeva se odmah utvrđuju i osmišljavaju se postupci kojima se osigurava sveukupna sigurnost broda i postrojenja, uzimajući u obzir okolnosti i uvjete.

Upravljanje sustavima goriva, podmazivanja, balasta i ostalim crpnim sustavima i povezanim sustavima upravljanja

Funkcionalne karakteristike crpki i sustava cijevi, uključujući sustave upravljanja

Rad crpnih sustava:

1. rutinski rad crpki,

2. rad kaljužnih i balastnih sustava i teretnih pumpi.

Zahtjevi i rad odvajača ulje-voda (ili slične opreme).

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno;

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Postupci se planiraju i vrše u skladu s operativnim priručnicima, utvrđenim pravilima i postupcima za osiguranje sigurnosti postupaka i izbjegavanje onečišćenja morskog okoliša.

Odstupanja od standarda se odmah utvrđuju i poduzimaju se odgovarajuće radnje.

Djelatnost: Elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja na radnoj razini

Upravljanje elektrotehničkim i elektroničkim sustavima te sustavima upravljanja

Temeljna konfiguracija i načela rada sljedeće električne i elektroničke opreme te opreme za upravljanje:

1. električna oprema:

a. generatorski i razvodni sustavi,

b. pripremanje, pokretanje, stavljanje u paralelni rad i izmjena generatora,

c. električni motori uključujući metodologiju pokretanja,

d. visokonaponske instalacije ,

e. sekvencijalni upravljački krugovi i uređaji povezanih sustava

2. elektronička oprema:

a. obilježja temeljnih elemenata sustava strujnih krugova,

b. dijagram toka za automatske sustave i sustave upravljanja,

c. funkcije, karakteristike i svojstva sustava upravljanja za elemente strojeva, uključujući upravljanje radom glavnog porivnog stroja i automatsko upravljanje parnim kotlom

3. sustavi upravljanja:

a. različite metodologije i obilježja automatskog upravljanja,

b. obilježja proporcionalno-integralno-derivativne (PID) regulacije i povezani uređaji sustava za procesnu kontrolu

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno;

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Postupci se planiraju i vrše u skladu s operativnim priručnicima, utvrđenim pravilima i postupcima za osiguranje sigurnosti postupaka.

Crtežima/uputama moguće je pokazati razumijevanje elektrotehničkih i elektroničkih sustava te sustava upravljanja i objasniti ih.

Održavanje i popravci električne i elektroničke opreme

Sigurnosni zahtjevi za rad na brodskim električnim sustavima, uključujući sigurno izoliranje električne opreme koje je potrebno obaviti prije nego što se osoblju dopusti rad na takvoj opremi

Održavanje i popravci opreme električnog sustava, rasklopnih ormara, elektromotora, generatora i istosmjernih električnih sustava i opreme.

Otkrivanje električnog kvara, pronalaženje mjesta kvara i mjere za sprječavanje štete.

Izrada i rad električne opreme za ispitivanje i mjerenje.

Funkcionalna ispitivanja i ispitivanja radne uspješnosti sljedeće opreme i njihovih konfiguracija:

1. sustava praćenja,

2. uređaja za automatsko upravljanje,

3. zaštitnih uređaja

Tumačenje električnih i jednostavnih elektroničkih shema.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene izobrazbe na području radioničkih vještina;

2. potvrđene prakse i ispitivanja;

3. potvrđene prakse u službi;

4. potvrđene prakse na školskom brodu

Sigurnosne mjere za rad su prikladne.

Odabir i korištenje ručnih alata, mjernih uređaja i opreme za ispitivanje su prikladni a tumačenje rezultata je točno.

Rastavljanje, pregled, popravljanje i ponovno sastavljanje opreme u skladu je s priručnicima i dobrom praksom.

Ponovno sastavljanje i ispitivanje rada u skladu je s priručnicima i dobrom praksom.

Djelatnost: Održavanje i popravci na radnoj razini

Prikladno korištenje ručnih alata, alatnih strojeva i mjernih uređaja za proizvodnju i popravak na brodu

Obilježja i ograničenja materijala korištenih u izgradnji i popravku brodova i opreme.

Obilježja i ograničenja postupaka korištenih u proizvodnji i popravku.

Obilježja i čimbenici razmatrani u proizvodnji i popravku sustava i komponenata.

Metode za obavljanje sigurnih hitnih/privremenih popravaka.

Sigurnosne mjere za osiguravanje sigurnog radnog okruženja i korištenje ručnih alata, alatnih strojeva i mjernih uređaja.

Korištenje ručnih alata, alatnih strojeva i mjernih uređaja.

Korištenje raznih vrsta brtvila i brtvećih elemenata.

Prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene izobrazbe na području radioničkih vještina;

2. potvrđene prakse i ispitivanja;

3. potvrđene prakse u službi;

4. potvrđene prakse na školskom brodu

Odgovarajuće prepoznavanje važnih čimbenika za proizvodnju tipičnih komponenata vezanih uz brodove.

Odabir materijala je odgovarajući.

Proizvodnja se obavlja do određenih odstupanja.

Korištenje opreme i ručnih alata, alatnih strojeva i mjernih uređaja je prikladno i sigurno.

Održavanje i popravak brodskih strojnih uređaja i opreme

Sigurnosne mjere koje je potrebno poduzeti za popravak i održavanje, uključujući sigurno izoliranje brodskih strojeva i opreme koje je potrebno obaviti prije nego što se osoblju dopusti rad na takvim strojevima ili opremi.

Odgovarajuća osnovna znanja i vještine u području mehanike.

Održavanje i popravci poput rastavljanja, podešavanja i ponovnog sastavljanja strojeva i opreme.

Korištenje odgovarajućih specijaliziranih alata i mjernih uređaja.

Obilježja dizajna i odabir materijala za izgradnju opreme.

Tumačenje crteža strojeva i priručnika o strojevima.

Tumačenje shema cijevi, hidrauličnih i pneumatskih shema.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene izobrazbe na području radioničkih vještina;

2. potvrđene prakse i ispitivanja;

3. potvrđene prakse u službi;

4. potvrđene prakse na školskom brodu.

Sigurnosni postupci su prikladni.

Odabir alata i rezervne opreme je odgovarajući.

Rastavljanje, pregled, popravljanje i ponovno sastavljanje opreme u skladu je s priručnicima i dobrom praksom.

Primopredaja i ispitivanje učinkovitosti u skladu su s priručnicima i dobrom praksom.

Odabir materijala i dijelova je odgovarajući.

Djelatnost: Upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu na radnoj razini

Osiguravanje pridržavanja zahtjeva za sprječavanje onečišćenja

Sprečavanje zagađenja morskog okoliša

Poznavanje mjera opreza koje treba poduzeti radi sprječavanja onečišćenja morskog okoliša.

Postupci u slučaju onečišćenja i sva povezana oprema.

Važnost proaktivnih mjera zaštite morskog okoliša.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđene izobrazbe.

Postupci za nadziranje brodskih djelatnosti i osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima Konvencije MARPOL u potpunosti se uvažavaju.

Mjere kojima se osigurava očuvanje pozitivne ekološke reputacije.

Održavanje sposobnosti broda za plovidbu

Stabilnost broda

Poznavanje i primjena tablica stabilnosti, trima i naprezanja, dijagrama i opreme za proračun naprezanja.

Razumijevanje osnova vodonepropusnosti.

Razumijevanje temeljnih radnji koje se poduzimaju u slučaju djelomičnog gubitka uzgona.

Konstrukcija broda

Opće poznavanje glavnih konstrukcijskih dijelova broda i nazivlja dijelova broda.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Uvjeti stabilnosti su u skladu s mjerilima IMO-a o stabilnosti u svim uvjetima ukrcaja.

Postupci za osiguravanje i održavanje vodonepropusnosti broda u skladu su s prihvaćenom praksom.

Sprečavanje, kontrola i gašenje požara na brodu

Sprečavanje požara i protupožarna sredstva

Sposobnost organiziranja protupožarnih vježbi.

Poznavanje kategorija i kemije požara.

Poznavanje sustava za protupožarnu zaštitu.

Mjere koje se poduzimaju u slučaju požara, uključujući požare koji uključuju uljne sustave.

Ispitivanje i prosudba dobivenih na temelju potvrđene protupožarne izobrazbe i prakse kako je određeno u odjeljku A-VI/3, odlomcima 1 do 3.

Vrsta i razmjer problema se odmah utvrđuju, a početno djelovanje odgovara postupku u slučaju nužde i planovima za nepredviđene okolnosti za brod.

Evakuacija, hitna obustava rada i postupci izolacije odgovaraju prirodi nužde i provode se odmah.

Redoslijed prioriteta te razine i vremenski okviri izvještavanja i obavještavanja osoblja na brodu odgovaraju prirodi nužde i odražavaju hitnost problema

Upravljanje sredstvima za spašavanje

Spašavanje

Sposobnost organiziranja vježbi napuštanja broda i poznavanje rada spasilačkih brodica i brodica za traganje i spašavanje, njihovih sredstava za spuštanje i sustava, te njihove opreme, uključujući radio sredstva za spašavanje, satelitski radiofar EPIRB, SART, odijela za zaštitu u vodi i termo zaštitna sredstva.

Ispitivanje i prosudba dobivenih na temelju potvrđene izobrazbe i prakse kako je određeno u odjeljku A-VI/2, odlomci 1 do 4.

Reakcije na stanja napuštanja broda i preživljavanja odgovaraju okolnostima i uvjetima i usklađene su s prihvaćenom sigurnosnom praksom i standardima.

Pružanje medicinske prve pomoći na brodu

Medicinska pomoć

Praktična primjena medicinskih priručnika i savjeta primljenih putem radija, uključujući sposobnost učinkovitog postupanja na temelju takvog znanja u slučaju nesreća ili bolesti koje se mogu pojaviti na brodu.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju potvrđene izobrazbe i prakse kako je određeno u odjeljku A-VI/4, odlomci 1 do 3.

Utvrđivanje vjerojatnog uzroka, prirode i opsega ozljeda ili stanja je pravovremeno, a reakcija smanjuje izravnu prijetnju ljudskom životu.

Praćenje usklađenosti sa zakonodavnim zahtjevima

Osnovno znanje u primjeni o relevantnim konvencijama IMO-a o zaštiti ljudskih života na moru i zaštiti morskog okoliša.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju ispitivanja ili potvrđene izobrazbe.

Zakonodavni zahtjevi vezani uz zaštitu ljudskih života na moru i zaštitu morskog okoliša točno su utvrđeni.

Primjena vještina vođenja i timskog rada

Znanje u primjeni o upravljanju ljudskim potencijalima i izobrazbi osoblja na brodu.

Poznavanje povezanih međunarodnih pomorskih konvencija i preporuka te nacionalnog zakonodavstva.

Sposobnost primjenjivanja upravljanja zadacima i količinom posla, uključujući:

1. planiranje i koordiniranje,

2. dodjeljivanje zadataka osoblju,

3. ograničenja vremena i resursa,

4. određivanje prioriteta.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene izobrazbe;

2. potvrđene prakse u službi;

3. praktične demonstracije.

Posadi su dodijeljeni zadaci i priopćeni su im očekivani standardi rada i ponašanja na način primjeren njima osobno.

Ciljevi i aktivnosti obuke temelje se na ocjenjivanju važeće sposobnosti, sposobnosti i operativnih zahtjeva.

Dokazano je da su postupci u skladu s primjenjivim pravilima.

Pridonošenje sigurnosti osoblja i broda

Poznavanje tehnika osobnog preživljavanja.

Znanje o sprječavanju požara i sposobnost suzbijanja i gašenja požara.

Poznavanje osnova prve pomoći.

Znanje o osobnoj sigurnosti i društvenoj odgovornosti.

Znanje i sposobnost primjene učinkovitog upravljanja resursima:

1. raspodjela, dodjeljivanje i određivanje prioriteta za resurse,

2. učinkovita komunikacija na brodu i na obali,

3. odluke odražavaju uvažavanje timskog iskustva,

4. samopouzdanje i rukovođenje, uključujući motivaciju,

5. stjecanje i zadržavanje svjesnosti o stvarnom stanju

Znanje i sposobnost primjene tehnika donošenja odluka:

1. ocjenjivanje stvarnog stanja i rizika,

2. prepoznavanje i razmatranje stvorenih mogućnosti,

3. odabir djelovanja,

4. ocjenjivanje djelotvornosti rezultata.

Ocjenjivanje dokaza temeljenih na potvrđenoj izobrazbi i iskustvu kao što je određeno u odjeljku A-VI/1, odlomku 2.

Odgovarajuća sigurnosna i zaštitna oprema koristi se pravilno.

Postupci i sigurna radna praksa namijenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikama.

Postupci namijenjeni zaštiti okoliša poštuju se u svim prilikama.

Početno i daljnje postupanje nakon primjećivanja slučaja nužde usklađeno je s utvrđenim postupcima za hitne intervencije.

Postupci su planirani i resursi raspoređeni prema potrebi u skladu s točnim redoslijedom prioriteta za obavljanje potrebnih zadataka.

Komunikacija se odvija jasno i nedvosmisleno.

Vodstvo je djelotvorno.

Određeni član(ovi) tima točno razumije(u) trenutačni i predviđeni status broda, operativni status te vanjsko okruženje

Odluke su u određenoj situaciji najučinkovitije.

Pridonošenje sigurnosti osoblja i broda

Poznavanje tehnika osobnog preživljavanja.

Znanje o sprječavanju požara i sposobnost suzbijanja i gašenja požara.

Poznavanje osnova prve pomoći.

Znanje o osobnoj sigurnosti i društvenoj odgovornosti.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju potvrđene izobrazbe i prakse kako je određeno u odjeljku A-VI/1, odlomku 2.

Odgovarajuća sigurnosna i zaštitna oprema se pravilno koristi.

Postupci i sigurna radna praksa namijenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikama.

Postupci namijenjeni zaštiti okoliša poštuju se u svim prilikama.

Početno i daljnje postupanje nakon primjećivanja slučaja nužde usklađeno je s utvrđenim postupcima za hitne intervencije.

A4 – Osposobljenost za drugog časnika na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim odnosno upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim (STCW III/2)

1. stupac

2. stupac

3. stupac

4. stupac

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještina

Način dokazivanja osposobljenosti

Mjerila za ocjenjivanje osposobljenosti

Djelatnost: Brodsko strojarstvo na upravljačkoj razini

Upravljanje radom porivnog strojeva

Obilježja dizajna i operativni mehanizam sljedećih strojeva i pripadajućih pomoćnih uređaja:

1. brodskog dizelskog motora,

2. brodske parne turbine,

3. brodske plinske turbine,

4. brodskog parnog kotla.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu;

4. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno.

Odgovarajuće objašnjenje i razumijevanje obilježja dizajna i operativnih mehanizama.

Planiranje i raspoređivanje postupaka

Rad, nadzor, ocjenjivanje uspješnosti i održavanje sigurnosti porivnog stroja i pomoćnih strojeva

Teorijsko znanje

Termodinamika i prijenos topline.

Mehanika i hidromehanika.

Porivne karakteristike dizelskih motora, parnih i plinskih turbina, uključujući brzinu, rezultat i potrošnju goriva.

Kružni proces, toplinski stupanj djelovanja i toplinska bilanca sljedećeg:

1. brodskog dizelskog motora,

2. brodske parne turbine,

3. brodske plinske turbine ,

4. brodskog parnog kotla.

Hladnjaci i rashladni krug.

Fizička i kemijska svojstva goriva i maziva.

Tehnologija materijala.

Brodogradnja i konstrukcija broda, uključujući nadzor u slučaju oštećenja.

Praktično znanje

Uključivanje i isključivanje glavnih porivnih i pomoćnih strojeva, uključujući povezane sustave.

Radna ograničenja porivnog stroja.

Učinkoviti rad, nadzor, ocjenjivanje uspješnosti i održavanje sigurnosti porivnog i pomoćnih strojeva.

Djelovanje i mehanizam automatskog upravljanja za glavni stroj.

Djelovanje i mehanizam automatskog upravljanja za pomoćne strojeve uključujući ali ne ograničavajući se na:

1. generatorske razvodne sustave,

2. parne kotlove,

3. filtar za ulje,

4. sustav hlađenja,

5. crpni sustav i sustav cijevi,

6. sustav upravljanja,

7. opremu za rukovanje teretom i palubnim strojevima.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Planiranje i priprema postupaka odgovaraju obilježjima dizajna energetskog sustava i zahtjevima putovanja.

Metode pripremanja za pokretanje i osiguravanja goriva, maziva, rashladne vode i zraka su najprikladnije.

Provjere pritiska, temperature i okretaja tijekom razdoblja pokretanja i zagrijavanja u skladu su s tehničkim specifikacijama i dogovorenim planovima rada.

Nadzor glavnog porivnog stroja i pomoćnih sustava dovoljan je za očuvanje sigurnih uvjeta rada.

Koriste se najprikladnije metode pripremanja obustave rada i nadziranja hlađenja motora.

Metode mjerenja kapaciteta opterećenja strojeva u skladu su s tehničkim specifikacijama.

Radna uspješnost se provjerava s obzirom na naredbe sa zapovjedničkog mosta.

Razine rezultata u skladu su s tehničkim specifikacijama.

Upravljanje postupcima vezanima uz gorivo, podmazivanje i balast

Upravljanje strojevima i njihovo održavanje, uključujući crpne sustave i sustave cijevi.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno.

Postupci vezani uz gorivo i balast ispunjavaju operativne zahtjeve i obavljaju se u cilju sprječavanja onečišćenja morskog okoliša.

Djelatnost: Elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja na upravljačkoj razini

Upravljanje radom električne i elektroničke opreme te upravljačke opreme

Teorijsko znanje

Brodska elektrotehnika, elektronika, energetska elektronika, tehnika automatskog upravljanja i sigurnosne naprave.

Obilježja dizajna i konfiguracije sustava opreme za automatsko upravljanje i sigurnosnih naprava za sljedeće:

1. glavni stroj,

2. generatorski i razvodni sustav,

3. parni kotao.

Obilježja dizajna i konfiguracije sustava opreme za operativni nadzor električnih motora.

Obilježja dizajna visokonaponskih instalacija.

Obilježja hidrauličke i pneumatske opreme za upravljanje.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Rukovanje opremom i sustavom u skladu je s radnim priručnicima.

Razine rezultata u skladu su s tehničkim specifikacijama.

Upravljanje uklanjanjem kvarova u cilju vraćanja električne i elektroničke opreme za upravljanje u operativno stanje

Praktično znanje

Uklanjanje kvarova na električnoj i elektroničkoj opremi za upravljanje.

Funkcionalno ispitivanje električne i elektroničke opreme za upravljanje te sigurnosnih naprava.

Uklanjanje kvarova na sustavima praćenja.

Ažuriranje inačica softvera.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Aktivnosti održavanja obavljaju se u skladu s tehničkim, zakonskim, sigurnosnim i proceduralnim specifikacijama.

Pregled, testiranje i uklanjanje kvarova na opremi su prikladni.

Djelatnost: Održavanje i popravci na upravljačkoj razini

Upravljanje sigurnim i učinkovitim postupcima održavanja i popravaka

Teorijsko znanje

Praksa brodske elektrotehnike.

Praktično znanje

Upravljanje sigurnim i učinkovitim postupcima održavanja i popravaka.

Planiranje održavanja, uključujući zakonske i ovjere klase.

Planiranje popravaka.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđene izobrazbe na području radioničkih vještina.

Aktivnosti održavanja obavljaju se točno i u skladu s tehničkim, zakonskim, sigurnosnim i proceduralnim specifikacijama.

Za održavanje i popravke dostupni su odgovarajući planovi, specifikacije, materijali i oprema.

Poduzeta aktivnost dovodi do obnove postrojenja najprikladnijom metodom.

Otkrivanje i utvrđivanje uzroka kvarova strojeva i popravljanje oštećenja

Praktično znanje

Otkrivanje kvara stroja, mjesta oštećenja i aktivnosti u cilju sprječavanja oštećenja.

Pregled i podešavanje opreme.

Ispitivanje bez uništavanja.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Metode uspoređivanja stvarnih operativnih stanja u skladu su s preporučenom praksom i postupcima.

Aktivnosti i odluke u skladu su s preporučenim operativnim specifikacijama i ograničenjima.

Osiguravanje sigurne radne prakse

Praktično znanje

Sigurna radna praksa.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Radna praksa u skladu je sa zakonskim zahtjevima, kodeksima prakse, potvrđenima za rad i ekološkim pitanjima.

Djelatnost: Upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu na upravljačkoj razini

Kontrola trima, stabilnosti i naprezanja

Razumijevanje temeljnih načela konstrukcije broda, teorije i čimbenika koji utječu na trim i stabilnost te mjera nužnih za očuvanje trima i stabilnosti.

Znanje o posljedicama na trim i stabilnost broda u slučaju oštećenja i posljedičnog naplavljivanja odjeljka i protumjera koje je potrebno poduzeti.

Poznavanje preporuka IMO-a vezanih uz stabilnosti broda.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno.

Uvjeti stabilnosti i naprezanja su u svim prilikama unutar granica sigurnosti.

Praćenje i nadzor usklađenosti sa zakonskim zahtjevima i mjerama za osiguranje zaštite ljudskih života na moru i morskog okoliša

Poznavanje međunarodnog pomorskog prava utjelovljenog u međunarodnim sporazumima i konvencijama.

Potrebno je osvrnuti se posebno na sljedeće:

1. potvrde i ostale dokumente koje je potrebno ponijeti na brod u skladu s međunarodnim konvencijama, način njihovog pribavljanja i njihovo razdoblje valjanosti,

2. odgovornosti u okviru relevantnih zahtjeva Međunarodne konvencije o vodenim linijama,

3. odgovornosti u okviru relevantnih zahtjeva Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru,

4. odgovornosti u okviru Međunarodne konvencije o zaštiti mora od onečišćenja s brodova,

5. pomorske zdravstvene izjave i zahtjeve Međunarodnih zdravstvenih propisa,

6. odgovornosti prema međunarodnim propisima koji utječu na sigurnost brodova, putnika, posade i tereta,

7. metode i pomagala za sprječavanje onečišćenja morskog okoliša s brodova,

8. poznavanje nacionalnog zakonodavstva za provedbu međunarodnih sporazuma i konvencija.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno.

Postupci za praćenje poslova i održavanje u skladu su sa zakonskim zahtjevima.

Mogućnost neusklađenosti se utvrđuje odmah i u cijelosti.

Zahtjevi za produljenje svjedodžbi osiguravaju trajnu valjanost razmatranih stavaka i opreme.

Očuvanje sigurnosti i zaštite broda, posade i putnika i operativnosti sustava za spašavanje, protupožarnu zaštitu i ostalih sustava sigurnosti

Temeljito poznavanje propisa o sredstvima za spašavanje (Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru).

Organizacija protupožarnih vježbi i vježbi napuštanja broda.

Održavanje operativnosti sustava za spašavanje, protupožarnu zaštitu i ostalih sustava sigurnosti.

Postupci koje je potrebno poduzeti za zaštitu svih osoba na brodu u slučajevima nužde.

Postupci za ublažavanje štete i spašavanje broda nakon požara, eksplozije, sudara ili nasukavanja.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju praktične obuke i potvrđene izobrazbe na radnome mjestu i prakse.

Postupcima za praćenje sustava za otkrivanje požara i sustava sigurnosti osigurava se trenutačno otkrivanje uzbune i postupanje u skladu s utvrđenim postupcima u slučajevima nužde.

Razvijanje planova u slučaju nužde i planova nadzora u slučaju oštećenja i postupanje u slučaju nužde

Konstrukcija broda, uključujući nadzor u slučaju oštećenja.

Metode i pomagala za sprječavanje, otkrivanje i gašenje požara.

Funkcije i korištenje sredstava za spašavanje.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju potvrđene izobrazbe na radnome mjestu i prakse.

Postupci u slučaju nužde u skladu su s utvrđenim planovima u slučaju nužde.

Korištenje vještine vođenja i upravljanja

Znanje o upravljanju osobljem na brodu i njegovoj izobrazbi.

Poznavanje povezanih međunarodnih pomorskih konvencija i preporuka i nacionalnog zakonodavstva.

Sposobnost primjenjivanja upravljanja zadacima i količinom posla, uključujući:

1. planiranje i koordinaciju,

2. dodjeljivanje zadataka osoblju,

3. ograničenje vremena i resursa,

4. određivanje prioriteta.

Znanje i sposobnost primjene učinkovitog upravljanja resursima:

1. raspodjela, dodjeljivanje i određivanje prioriteta za resurse,

2. učinkovita komunikacija na brodu i na obali,

3. odluke odražavaju uvažavanje timskog iskustva,

4. samopouzdanje i rukovođenje, uključujući motivaciju,

5. stvaranje i zadržavanje svjesnosti o stvarnom stanju.

Znanje i sposobnost primjene tehnika donošenja odluka:

1. ocjenjivanje stvarnog stanja i rizika,

2. prepoznavanje i stvaranje mogućnosti,

3. odabir djelovanja,

4. ocjenjivanje djelotvornosti rezultata.

Razvoj, uvođenje i nadzor standardnih radnih postupaka.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju jednog od sljedećeg:

1. potvrđene izobrazbe;

2. potvrđene prakse u službi;

3. potvrđenog rada na simulatoru.

Posadi su dodijeljeni zadaci i priopćeni su im očekivani standardi rada i ponašanja na način primjeren njima osobno.

Ciljevi i aktivnosti obuke temelje se na ocjenjivanju važeće sposobnosti, sposobnosti i operativnih zahtjeva.

Dokazano je da su postupci u skladu s primjenjivim pravilima.

Postupci su planirani i resursi raspoređeni prema potrebi u skladu s točnim redoslijedom prioriteta za obavljanje potrebnih zadataka.

Komunikacija se odvija jasno i nedvosmisleno.

Vodstvo je djelotvorno.

Određeni član(ovi) tima točno razumije (u) trenutačni i predviđeni status broda i operativni status te vanjsko okruženje.

Odluke su u određenoj situaciji najučinkovitije.

Dokazano je da su postupci učinkoviti u skladu s primjenjivim pravilima.

A5 – Osposobljenost za časnika elektrotehnike (STCW III/6)

1. stupac

2. stupac

3. stupac

4. stupac

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještina

Način dokazivanja osposobljenosti

Mjerila za ocjenjivanje osposobljenosti

Djelatnost: Elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja na radnoj razini

Praćenje rada s električnim, elektroničkim i sustavima upravljanja

Temeljno razumijevanje rada strojarskih sustavima, uključujući:

1. glavne pogonske strojeve, uključujući glavni porivni stroj,

2. pomoćne strojeve u strojarnici,

3. kormilarske sustave,

4. sustave rukovanja teretom,

5. palubni strojevi i uređaji,

6. hotelske sustave.

Osnovno poznavanje prijenosa topline, mehanike i hidromehanike.

Poznavanje sljedećih područja:

Elektrotehnika i teorija električnih strojeva.

Osnove elektronike i energetske elektronike

Električne razvodne ploče i električna oprema.

Osnove automatizacije, sustavi i tehnike automatskog upravljanja.

Instrumentacijski sustavi, sustavi alarma i sustavi praćenja.

Elektromotorni pogoni.

Tehnologija elektrotehničkog materijala.

Elektrohidraulički i elektropneumatski sustavi upravljanja.

Uvažavanje opasnosti i mjera opreza potrebnih za vođenje energetskih sustava napona preko 1.000 volti.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Rad s opremom i sustavima u skladu je s operativnim priručnicima.

Razine rezultata u skladu su s tehničkim specifikacijama.

Praćenje rada sustava automatskog upravljanja porivnih i pomoćnih strojeva

Priprema sustava upravljanja porivnih i pomoćnih strojeva za rad.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Nadzor glavnog porivnog stroja i pomoćnih sustava dovoljan je za održavanje uvjeta sigurnog rada.

Upravljanje generatorskim i razvodnim sustavima

Priključivanje, raspodjela opterećenja i prebacivanje generatora

Uspostavljanje i prekidanje veza između rasklopnih ormara i razvodnih ploča

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Operacije se planiraju i obavljaju u skladu s operativnim priručnicima, utvrđenim pravilima i postupcima kako bi se osigurala sigurnost operacija

Kandidat je sposoban crtežima/uputama pokazati razumijevanje električnih razvodnih sustava i objasniti ih

Upravljanje energetskim sustavima napona preko 1.000 volti i održavanje tih sustava

Teorijsko znanje

Visokonaponska tehnologija.

Sigurnosne mjere i postupci.

Električni poriv brodova, električni motori i sustavi upravljanja.

Praktično znanje

Sigurno vođenje i održavanje visokonaponskih sustava, uključujući poznavanje posebnog tehničkog tipa visokonaponskih sustava i opasnosti koja proizlazi iz radnog napona višeg od 1.000 volti.

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Operacije se planiraju i obavljaju u skladu s operativnim priručnicima, utvrđenim pravilima i postupcima kako bi se osigurala sigurnost operacija.

Rad s računalima i računalnim mrežama na brodovima

Razumijevanje:

1. glavnih obilježja obrade podataka,

2. izgradnje i uporabe računalnih mreža na brodovima,

3. uporabe računala za potrebe mosta, za potrebe strojarnice i za komercijalne potrebe

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Računalne mreže i računala ispravno se provjeravaju te se njima ispravno rukuje.

Služenje engleskim jezikom u pismu i govoru

Dovoljno poznavanje engleskog jezika kako bi časnik mogao koristiti strojarske publikacije i obavljati časničke dužnosti.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju praktične poduke.

Pravilno tumačenje publikacija na engleskom jeziku relevantnih za časničke dužnosti.

Jasno izražavanje i razumijevanje u komunikaciji.

Korištenje internih komunikacijskih sustava

Rad sa svim internim komunikacijskim sustavima na brodu.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Slanje i primanje poruka dosljedno uspijeva

Dokumentacija o komunikaciji je potpuna, točna i u skladu sa zakonskim zahtjevima

Djelatnost: Održavanje i popravci na radnoj razini

Održavanje i popravci električne i elektroničke opreme

Sigurnosni zahtjevi za rad na brodskim električnim sustavima, uključujući sigurnosnu izolaciju električne opreme potrebnu prije nego što se osoblju dopusti rad na takvoj opremi.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

Sigurnosne mjere za rad su prikladne.

Odabir i korištenje ručnih alata, mjernih uređaja i opreme za ispitivanje su prikladni a tumačenje rezultata je točno.


Održavanje i popravci opreme električnog sustava, rasklopnih ormara, elektromotora, generatora i istosmjernih električnih sustava i opreme.

Otkrivanje električnog kvara, pronalaženje mjesta kvara i mjere za sprječavanje štete.

Izrada i rad električne opreme za testiranje i mjerenje.

Funkcionalna ispitivanja i ispitivanja radne uspješnosti sljedeće opreme i njezinih konfiguracija:

1. sustava praćenja,

2. uređaja za automatsko upravljanje,

3. zaštitnih uređaja.

Tumačenje električnih i elektroničkih shema.

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Rastavljanje, pregled, popravljanje i ponovno sastavljanje opreme u skladu je s priručnicima i dobrom praksom.

Ponovno sastavljanje i ispitivanje rada u skladu je s priručnicima i dobrom praksom.

Održavanje i popravci sustava automatizacije i upravljanja glavnog porivnog i pomoćnih strojeva

Odgovarajuća elektrotehnička i mehanička znanja i vještine.

Sigurnosni postupci i postupci u slučaju nužde

Sigurnosna izolacija opreme i povezanih sustava koja je potrebna prije nego što se osoblju dopusti rad na takvom postrojenju ili opremi.

Praktično znanje za potrebe ispitivanja, održavanja, pronalaženja kvarova i popravaka.

Ispitivanje, otkrivanje kvarova i održavanje te vraćanje električne i elektroničke opreme za upravljanje u operativno stanje.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Učinak kvarova na povezana postrojenja i sustav točno se prepoznaje, brodski tehnički crteži pravilno se tumače, instrumenti za mjerenje i kalibriranje pravilno se koriste i poduzete mjere su opravdane.

Izoliranje, rastavljanje i ponovno sastavljanje postrojenja i opreme u skladu je s proizvođačevim sigurnosnim smjernicama i brodskim uputama te zakonskim i sigurnosnim specifikacijama.

Poduzeta mjera dovodi do ponovnog uspostavljanja sustava automatizacije i upravljanja metodom koja je najprikladnija i najprimjerenija dominantnim okolnostima i uvjetima.

Održavanja i popravci opreme za navigaciju na zapovjedničkom mostu i brodskih komunikacijskih sustava

Poznavanje načela i postupaka održavanja opreme za navigaciju te internih i vanjskih komunikacijskih sustava.

Teorijsko znanje:

Električni i elektronički sustavi u zapaljivoj okolini.

Praktično znanje:

Obavljanje sigurnih postupaka održavanja i popravaka.

Otkrivanje kvarova strojeva, pronalaženje mjesta kvarova i mjere za sprječavanje štete.


Učinak kvarova na povezana postrojenja i sustav točno se prepoznaje, brodski tehnički crteži pravilno se tumače, instrumenti za mjerenje i kalibriranje pravilno se koriste i poduzete mjere su opravdane.

Izoliranje, rastavljanje i ponovno sastavljanje postrojenja i opreme u skladu je s proizvođačevim sigurnosnim smjernicama i brodskim uputama te zakonskim i sigurnosnim specifikacijama.

Poduzeta mjera dovodi do ponovnog uspostavljanja

rada opreme za navigaciju na zapovjedničkom mostu i brodskih komunikacijskih sustava metodom koja je najprikladnija i najprimjerenija dominantnim okolnostima i uvjetima.

Održavanje i popravci električnih, elektroničkih i sustava upravljanja palubnih strojeva i opreme za rukovanje teretom

Odgovarajuća elektrotehnička i mehanička znanja i vještine.

Sigurnosni postupci i postupci u slučaju nužde

Sigurnosna izolacija

opreme i povezanih sustava koja je potrebna prije nego što se osoblju dopusti rad na takvom postrojenju ili opremi.

Praktično znanje za potrebe ispitivanja, održavanja, pronalaženja kvarova i popravaka.

Ispitivanje, otkrivanje kvarova i održavanje te vraćanje električne i elektroničke opreme za upravljanje u operativno stanje.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi:

2. potvrđene prakse na školskom brodu:

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu.

Učinak kvarova na povezana postrojenja i sustav točno se prepoznaje, brodski tehnički crteži pravilno se tumače, instrumenti za mjerenje i kalibriranje pravilno se koriste i poduzete mjere su opravdane.

Izoliranje, rastavljanje i ponovno sastavljanje postrojenja i opreme u skladu je s proizvođačevim sigurnosnim smjernicama i brodskim uputama te zakonskim i sigurnosnim specifikacijama.

Poduzeta mjera dovodi do ponovnog uspostavljanja rada palubnih strojeva i opreme za rukovanje teretom

metodom koja je najprikladnija i najprimjerenija dominantnim okolnostima i uvjetima.

Održavanje i popravci sustava upravljanja i sigurnosti hotelske opreme

Teorijsko znanje:

Električni i elektronički sustavi u zapaljivoj okolini.

Praktično znanje:

Obavljanje sigurnih postupaka održavanja i popravaka.

Otkrivanje kvarova strojeva, pronalaženje mjesta kvarova i mjere za sprječavanje štete.


Učinak kvarova na povezana postrojenja i sustav točno se prepoznaje, brodski tehnički crteži pravilno se tumače, instrumenti za mjerenje i kalibriranje pravilno se koriste i poduzete mjere su opravdane.

Izoliranje, rastavljanje i ponovno sastavljanje postrojenja i opreme u skladu je s proizvođačevim sigurnosnim smjernicama i brodskim uputama te zakonskim i sigurnosnim specifikacijama.

Poduzeta mjera dovodi do ponovnog uspostavljanja sustava upravljanja i sigurnosti hotelske opreme metodom koja je najprikladnija i najprimjerenija dominantnim okolnostima i uvjetima.

Djelatnost: Upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu na radnoj razini

Osiguravanje pridržavanja zahtjeva za sprječavanje onečišćenja

Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša

Poznavanje mjera opreza koje treba poduzeti radi sprječavanja onečišćenja morskog okoliša.

Postupci u slučaju onečišćenja i sva povezana oprema.

Važnost proaktivnih mjera zaštite morskog okoliša.

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi;

2. potvrđene prakse na školskom brodu;

3. potvrđene izobrazbe.

Postupci za nadziranje brodskih djelatnosti i osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima za sprječavanje onečišćenja u potpunosti se uvažavaju.

Mjere kojima se osigurava očuvanje pozitivne ekološke reputacije.

Sprečavanje, nadzor i gašenje požara na brodu

Sprečavanje požara i protupožarna sredstva

Sposobnost organiziranja protupožarnih vježbi.

Poznavanje vrsta i procesa gorenja.

Poznavanje sustava za protupožarnu zaštitu.

Mjere koje se poduzimaju u slučaju požara, uključujući požare koji uključuju uljne sustave.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju potvrđene protupožarne izobrazbe i prakse kako je određeno u odjeljku A-VI/3, odlomcima 1 do 3.

Vrsta i razmjer problema se odmah utvrđuju, a početne radnje odgovaraju postupku u slučaju nužde i planovima za nepredviđene okolnosti za brod.

Evakuacija, hitna obustava rada i postupci izolacije odgovaraju prirodi nužde i provode se odmah.

Red prioriteta te razine i vremenski okviri izvještavanja i obavještavanja osoblja na brodu odgovaraju prirodi nužde i odražavaju hitnost problema.

Upravljanje sredstvima za spašavanje

Spašavanje života

Sposobnost organiziranja vježbi napuštanja broda i poznavanje rada spasilačkih brodica i brodica za traganje i spašavanje, njihovih sredstava za spuštanje i sustava, te njihove opreme, uključujući radio sredstva za spašavanje, satelitski radiofar EPIRB, SART, odijela za zaštitu u vodi i termo zaštitna sredstva.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju potvrđene izobrazbe i prakse kako je određeno u odjeljku A-VI/2, odlomcima 1 do 4.

Reakcije na stanja napuštanja broda i preživljavanja odgovaraju okolnostima i uvjetima i usklađene su s prihvaćenom sigurnosnom praksom i standardima.

Pružanje medicinske prve pomoći na brodu

Medicinska pomoć

Praktična primjena medicinskih priručnika i savjeta primljenih putem radija, uključujući sposobnost učinkovitog postupanja na temelju takvog znanja u slučaju nesreća ili bolesti koje se mogu pojaviti na brodu.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju potvrđene izobrazbe kako je određeno u odjeljku A-VI/4, odlomcima 1 do 3.

Utvrđivanje vjerojatnog uzroka, prirode i opsega ozljeda ili stanja je pravovremeno, a reakcija smanjuje izravnu prijetnju ljudskom životu.

Primjena vještina vođenja i timskog rada

Znanje o upravljanju ljudskim potencijalima i izobrazbi osoblja na brodu.

Sposobnost primjenjivanja upravljanja zadacima i količinom posla, uključujući:

1. planiranje i koordiniranje,

2. dodjeljivanje zadataka osoblju,

3. ograničenja vremena i resursa,

4. određivanje prioriteta.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene izobrazbe;

2. potvrđene prakse u službi;

3. demonstracije u praksi.

Posadi su dodijeljeni zadaci i priopćeni su im očekivani standardi rada i ponašanja na način primjeren njima osobno.

Ciljevi i aktivnosti obuke temelje se na ocjenjivanju važeće sposobnosti, sposobnosti i operativnih zahtjeva.

Postupci su planirani i resursi raspoređeni prema potrebi u skladu s ispravnim redoslijedom prioriteta za obavljanje potrebnih zadataka.

Komunikacija se odvija jasno i nedvosmisleno.

Vodstvo je djelotvorno.


Znanje i sposobnost primjene učinkovitog upravljanja resursima:

1. raspodjela, dodjeljivanje i određivanje prioriteta za resurse,

2. učinkovita komunikacija na brodu i na obali,

3. odluke odražavaju uvažavanje timskog iskustva,

4. samopouzdanje i rukovođenje, uključujući motivaciju,

5. stjecanje i zadržavanje svjesnosti o stvarnom stanju.

Znanje i sposobnost primjene tehnika donošenja odluka:

1. ocjenjivanje stvarnog stanja i rizika,

2. prepoznavanje i razmatranje stvorenih mogućnosti,

3. odabir djelovanja,

4. ocjenjivanje djelotvornosti rezultata.


Svi članovi tima od kojih se to očekuje točno razumiju trenutačni i predviđeni status broda i operativni status te vanjsko okruženje.

Odluke su u određenoj situaciji najučinkovitije.

Pridonošenje sigurnosti osoblja i broda

Poznavanje tehnika osobnog preživljavanja.

Znanje o sprječavanju požara i sposobnost suzbijanja i gašenja požara.

Poznavanje osnova prve pomoći.

Znanje o osobnoj sigurnosti i društvenoj odgovornosti.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju potvrđene izobrazbe i prakse kako je određeno u odjeljku A-VI/1, odlomku 2.

Odgovarajuća sigurnosna i zaštitna oprema se pravilno koristi.

Postupci i sigurna radna praksa namijenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikama.

Postupci namijenjeni zaštiti okoline poštuju se u svim prilikama.

Početno i daljnje postupanje nakon primjećivanja slučaja nužde usklađeno je s utvrđenim postupcima za hitne intervencije.

PRILOG B

POSEBNI PROGRAM OBRAZOVANJA

B1 – Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja prvog časnika palube na brodovima od 3.000 BT ili većima

1. Navigacija na upravljačkoj razini

R. br.

Naziv kolegija

Sati

ECTS

1.1.

TERESTRIČKA NAVIGACIJA

50

5

1.2.

ASTRONOMSKA NAVIGACIJA

40

4

1.3.

ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA

40

4

1.4.

POMORSKA METEOROLOGIJA I OCEANOLOGIJA

25

4

1.5.

OSNOVE BRODSKOG STROJARSTVA

65

4

1.6.

TEHNIKA RUKOVANJA BRODOM + PISM

50

5

1.7.

PLANIRANJE PUTOVANJA

30

4

2. Rukovanje teretom i slaganje tereta na upravljačkoj razini

R. br.

Naziv kolegija

Sati

ECTS

2.1.

RUKOVANJE TERETOM

90

13

3. Kontrola postupaka na brodu i briga za osobe na brodu na upravljačkoj razini

R. br.

Naziv kolegija

Sati

ECTS

3.1.

SREDSTVA POMORSKOG PROMETA

90

8

3.2.

SIGURNOST NA MORU

40

5

3.3.

ODRŽAVANJE BRODA

20

3

3.4.

ORGANIZACIJA RADA I UPRAVLJANJE NA BRODU

25

3

3.5.

POMORSKO PRAVO

45

3

4. Opći dio

R. br.

Naziv kolegija

Sati

ECTS

4.1.

EKONOMIKA BRODARSTVA

20

2

4.2.

ENGLESKI JEZIK

60

4

4.3.

PRIMIJENJENA MATEMATIKA

30

2

4.4.

PRIMJENA ELEKTRONIČKIH RAČUNALA

40

3

Ukupno                                                               

760 sati

76 ECTS

1.1

TERESTRIČKA NAVIGACIJA


Tema predavanja

1.

Temeljni pojmovi u pomorskoj površinskoj navigaciji. Definicija i podjela navigacije. Navigacijska sredstva i sustavi. Metodika suvremene navigacije. Aproksimacija oblika Zemlje.

Položaj točaka na Zemlji. Presjeci Zemljine kugle – meridijan, ekvator, parale. Elipsoid i WGS-84. Koordinatni sustavi. Apsolutne koordinate. Geografska/geocentrična širina. Relativne koordinate. Razmak i srednja geografska širina (φSR).

2.

Orijentacija na moru. Osnovni pravci, kutovi, ravnine i točke. Horizont – vrste i podjela. Označavanje kutova u navigaciji. Jedinice mjera u pomorskoj navigaciji (SI sustav).

Osnovni ravninski kutovi u navigaciji. Kurs. Azimut. Jednadžbe za pretvaranje kursova i azimuta. Pramčani kut. Horizontalni kut. Vertikalni kut.

3.

Zemaljski magnetizam. Zemaljsko magnetsko polje. Magnetska varijacija. Magnetska inklinacija. Sila totalnog intenziteta zemaljskog magnetizma. Geomagnetske karte. Permanentni magnetizam.

Brodski magnetizam. Tranzijentni magnetizam. Koeficijenti devijacije. Smjerna sila. Srednja vertikalna sila. Devijacija magnetskog kompasa (uspravan/nagnut brod). Približna formula devijacije. Koeficijent nagiba (J).

4.

Brodski magnetski kompasi. Podjela kompasa po konstrukciji i namjeni. Svojstva magnetskih kompasa. Pogreške magnetskih kompasa.

Korekcije magnetskih kompasa. Metode određivanja devijacije magnetskog kompasa. Grafičko predočivanje krivulje devijacije magnetskog kompasa. Metode kompenzacije magnetskog kompasa.

5.

Kartografske projekcije. Vrste i podjela projekcija. Osnove matematičke kartografije. Uspravna cilindrična projekcija i Mercatorova projekcija. Konformnost Mercatorove projekcije. Loksoroma na Mercatorovoj projekciji. Praktična grafička konstrukcija koordinatne mreže Mercatorove projekcije.

Perspektivne projekcije. Podjela i opće karakteristike. Grafička konstrukcija gnomonske polarne, ekvatorske i horizontske projekcije. Grafička konstrukcija stereografske polarne i ekvatorske projekcije.

6.

Pomorske karte. Osnovne karakteristike pomorskih karata. Vrste pomorskih karata. Mjerilo karte (nominalno/djelomično). Horizontalni i vertikalni geodetski datum. Opis i sadržaj klasične pomorske karte. Ažuriranje pomorskih karata. Radovi na pomorskoj karti.

Navigacijski priručnici. Priručnici za astronomsku i terestričku navigaciju. Peljar i Popis svjetionika. Ostali priručnici. Ažuriranje navigacijskih priručnika. Navigacijske publikacije za mijene i morske struje.

7.

ECDIS sustav. Pravni osnovi i podrška. Osnovni tipovi elektroničkih karata. ECDIS podaci. Očitavanje ECDIS podataka. Senzori ECDIS sustava. Ažuriranje ECDIS sustava.

Funkcionalne karakteristike sustava. Sastavni dijelovi sustava. Kategorije informacija na ECDIS-u. Navigacijske funkcije i postavljanje inicijalnih parametara. Alarmi i upozorenja.

8.

Morske mijene. Statička i Dinamička teorija morskih mijena. Elementi morskih mijena. Jednadžba plimnog vala. Proračun elemenata morskih mijena. Reduciranje izmjerene dubine. Utjecaj vjetra i tlaka zraka na visinu vode.

Označavanje pomorskih plovnih putova. Optičke oznake i uređaji. Pomorske oznake sustava IALA. Pomorska svjetla. Karakteristike pomorskih svjetala. Brodovi svjetionici. Zračni i podvodni zvučni signali. Elektronska sredstva za označavanje plovnih putova.

9.

Geometrijske osnove položaja broda. Stajnica. Vrste stajnica. Opće i zajedničke pogreške raznih vrsta stajnica.

Pozicioniranje u terestričkoj navigaciji. Metode određivanja položaja broda s jednim, dva, tri objekta istovremenim motrenjem /Fix). Metode određivanja položaja broda s jednim i dva objekta motrenjem u razmaku vremena (Running fix).

10.

Vrste i točnost osmotrenih pozicija u terestričkoj navigaciji. Osmotrena, zbrojen i procijenjena pozicija. Pogreške zbrojene pozicije. Kružnica površine položaja zbrojene pozicije. Određivanje vjerojatne zbrojene pozicije.

Preciznost pozicioniranja. Srednje kvadratna greška mjerenja u pomorskoj navigaciji. Srednje kvadratna greška vertikalnog kuta. Srednje kvadratna greška u više serija mjerenja.

11.

Osnovni elementi preciznosti pozicioniranja. Zakon jednake vjerojatnosti i srednje kvadratna greška. Pomak stajnice. Gradijent azimuta. Gradijent udaljenosti. Gradijent razlike udaljenosti.

Parametri preciznosti pozicioniranja. Gradijent horizontalnog kuta. Srednje kvadratna greška položaja broda. Navigacijska greška (XTE). Elipsa grešaka.

12.

Specijalni slučajevi plovljenja u pomorskoj navigaciji. Plovidba po meridijanu, paralelu i ekvatoru.

Ortodromska navigacija. Pojam ortodrome. Izračun elemenata za plovidbu po ortodromi. Aproksimacija plovidbe po ortodromi.

Loksodromska navigacija. Pojam loksodrome. Loksodromski trokuti. Izračun elemenata loksodromske navigacije. Izračun elemenata presjecišta loksodrome s ekvatorom.

13.

Kombinirana navigacija. Pojmovno određenje kombinirane navigacije. Izračun elemenata kombinirane navigacije.

Plovidba u navigacijski otežanim uvjetima. Plovidba međuotočkim područjem. Plovidba kroz kanale i tjesnace. Plovidba u uvjetima ograničene horizontalne vidljivosti. Plovidba kroz područja opasna zbog plićina i grebena. Plovidba u području tropskog ciklona. Plovidba u području leda. Plovidba u ratnoj zoni.

14.

Brzina broda. Vrste brzina. Poligoni za mjerenje brzine. Opći uvjeti za određivanje brzine broda. Utjecaj različitih faktora na brzinu broda. Linijska mjera osjetljivosti pokrivenog smjera.

Udaljenost i pređeni put broda. Određivanje udaljenosti morskog horizonta. Indirektno određivanje udaljenosti pomoću vertikalnog kuta objekta unutar i izvan granica morskog horizonta. Određivanje udaljenosti pomoću pramčanih kutova. Približno određivanje udaljenosti pomoću zvučnih signala.

15.

Osnove maritimne kinematike. Osnove taktičke navigacije. Modificirani polarni koordinatni sustav. Pravo i relativno plotiranje. Plotiranje kod nestabiliziranog radara. Grafičko određivanje CPA, TCPA, kursova izbjegavanja i I/II brzine izbjegavanja.

Zanošenje broda. Podjela morskih struja. Određivanje elemenata morskih struja. Zanošenje broda uslijed djelovanja vanjskih faktora (vjetar, struja). Definiranje kuta zanošenja. Trokut vektora kod zanošenja broda. Određivanje kursa i brzine kroz vodu/preko dna kod zanošenja.


Tema vježbi

1.

Geografske koordinate: apsolutne i relativne. Pretvaranje geografskih dužina u vremenske jedinice i obratno. Određivanje koordinata pozicije P2 na temelju koordinata pozicije P1 i relativnih koordinata. Određivanje φSR. Izračun razmaka na temelju Δλ.

2.

Podjela horizonta i označavanje kutova u navigaciji. Upotreba smjerne ploče i dioptera. Pretvaranje kursova. Mjerenje horizontalnih kutova. Pretvaranje azimuta. Mjerenje vertikalnih kutova.

3.

Magnetska varijacija i inklinacija. Svođenje varijacije na godinu korištenja. Približna formula devijacije s 5 koeficijenata. Određivanje koeficijenata A i E, B i C. Permanentni brodski magnetizam (P,Q,R). Tranzientni magnetizam (a,b,c,d,e,f,g,h,k).

4.

Određivanje koeficijenta nagiba J. Određivanje koeficijenata λ i μ. Određivanje devijacije kompasa pomoću recipročnih snimaka, pokrivenog smjera, Sunca, Sjevernjače, dalekog objekta nepoznatog azimuta. Ortogonalni dijagram. Istostrani i istokračni Napierov dijagram.

5.

Rad na papirnatoj navigacijskoj karti – čitanje karte, oznake na kartama, orijentacija karte, mjerenje dužina i kutova, ucrtavanje kursova, azimuta, ucrtavanje horizontalnih i vertikalnih kutova, očitavanje koordinata točke, ucrtavanje točaka, …

6.

Rad na kartama gnomonske projekcije. Rad na kartama stereografske projekcije. Katalozi pomorskih karata. Znaci i skraćenice na pomorskim kartama. Ažuriranje karata. Navigacijski priručnici. Ažuriranje navigacijskih priručnika. Korištenje navigacijskih publikacija za morske mijene i struje.

7.

Upoznavanje s ECDIS sustavom. Praktičan rad s ECDIS sustavom.

8.

Izračunavanje vremena tx pomoću jednadžbe plimnog vala. Izračunavanje UKC pomoću jednadžbe plimnog vala. Reduciranje izmjerene dubine na razinu karte. Praktični primjeri balisaže – IALA sustav.

9.

Grafička konstrukcija mreže meridijana i paralela Mercatorove projekcije. Crtanje raznih vrsta stajnica na pomorskoj karti. Položaj broda određen istovremenim motrenjem azimuta i udaljenosti, dva azimuta, dvije udaljenosti na jedan objekt. Položaj broda određen istovremenim motrenjem azimuta i horizontalnog kuta, udaljenosti i horizontalnog kuta, dubine i azimuta ili udaljenosti na dva objekta.

10.

Položaj broda određen istovremenim motrenjem tri objekta. Položaj broda određen pomoću dva horizontalna kuta (Pothenotov problem). Položaj broda određen motrenjem u razmaku vremena pomoću dva azimuta, dvije udaljenosti, dva pramčana kuta na jedan objekt. Položaj broda određen motrenjem u razmaku vremena pomoću dva azimuta, dvije udaljenosti, azimuta i udaljenosti na dva objekta.

11.

Određivanje radijusa kružnice površine položaja zbrojene pozicije. Izračun srednje kvadratne greške mjerenja u navigaciji. Izračun srednje kvadratne greške u više serija motrenja (vertikalni kut). Određivanje gradijenta azimuta i udaljenosti. Određivanje pomaka stajnica.

12.

Određivanje gradijenta horizontalnog kuta. Crtanje elipse grešaka. Numeričko rješavanje zadataka plovidbe po meridijanu, paralelu i ekvatoru. Numeričko rješavanje zadataka ortodromske navigacije.

13.

Numeričko rješavanje zadataka loksodromske navigacije (I i II loksodromski problem) – zemlja kao kugla i elipsoid. Izračun elemenata presjecišta loksodrome s ekvatorom – zemlja kao kugla i elipsoid.

14.

Numeričko rješavanje zadataka kombinirane navigacije. Određivanje udaljenosti prolaza od objekta subočice pomoću Traubovog reda. Izračun udaljenosti pomoću vertikalnog kuta.

15.

Pravo i relativno plotiranje. Grafičko određivanje CPA, TCPA, kursova izbjegavanja, brzina izbjegavanja (Vizbj.I, Vizbj.II).

1.2

ASTRONOMSKA NAVIGACIJA


Tema predavanja

1.

Uvod u navigacijsku astronomiju i astronomsku navigaciju. Osnovni pojmovi u astronomiji i astronomskoj navigaciji. Jedinice za mjerenje kutova i sfernih dužina. Primjena sferne trigonometrije u navigacijskoj astronomiji.

2.

Nebeska sfera. Koordinatni sustavi. Određenje nebeske sfere. Koordinatni sustavi: horizontski, mjesno ekvatorski, nebesko ekvatorski, ekliptički. Prividne dnevne vrtnje nebeskih tijela.

3.

Nebesko nautički sferni trokuti i veze među njima. Prvi astronomski sferni trokut. Drugi astronomski sferni trokut. Specijalni slučajevi astronomsko nautičkog sfernog trokuta. Određivanje položaja nebeskog tijela primjenom sferne trigonometrije

4.

Gibanja nebeskih tijela. Tijela Sunčeva sustava. Geocentrični i heliocentrični sustav. Međusobni odnos zemaljskih i nebeskih koordinata. Prava gibanja zvijezda. Keplerovi zakoni. Izlazak i zalazak nebeskih tijela. Sumraci.

5.

Pojave koje prividno mijenjaju položaj nebeskih tijela na nebeskoj sferi. Astronomska refrakcija. Paralaksa. Aberacija. Precesija i nutacija.

6.

Instrumenti za mjerenje visina. Povijesni pregled (kvadrant, astrolab, leđni štap,…).

Brodski sekstant. Optički princip sekstanta. Greške sekstanta i njihovo ispravljanje. Sekstant s umjetnim horizontom. Efemeride i nautički godišnjaci.

7.

Ispravljanje izmjerenih visina. Korekcije, vrste, način i redoslijed primjene. Ispravci za nestandardne uvjete atmosfere (razliku temperature more-zrak, augment, iradijacija, faza, otklon od vertikale, Corrioslisova korektura, greške akceleracije). Mjerenje kutova sekstantom.

8.

Vrijeme. Prividno godišnje gibanje Sunca. Vrste vremena. Pretvorba vremena. Jednadžba vremena. Relacije između vremena, geografske dužine, satnog kuta i rektascenzije.

9.

Mjerenje vremena. Kronometar. Vrste kronometra. Održavanje kronometra. Stanje i dnevni hod. Dnevnik kronometra. Služba vremena. Kalendar.

10.

Geometrijsko mjesto položaja broda. Kružnica položaja I, II i III vrste. Krivulja položaja I, II i III vrste. Luk i pravac položaja.

11.

Određivanje položaja broda metodama astronomske navigacije. Neizravna metoda – visinska – Marcq de Saint Hilaire metoda. Direktna metoda. Opažanje nebeskih tijela u razmaku vremena.

12.

Određivanje koordinata položaja broda u posebnim slučajevima. Račun geografske širine meridijanskom/cirkummeridijanskom visinom. Račun geografske širine pomoću Sjevernjače. Pozicija pomoću nebeskog tijela kod prolaska meridijanom motrilišta, I vertikalom.

13.

Identifikacija nebeskih tijela. Globusi i zvjezdane karte. Numerička identifikacija. Identifikacija pomoću tablica i identifikatora. Astronomska pozicija broda bez sekstanta.

14.

Kontrola devijacije kompasa. Numeričko određivanje visine i azimuta. Uporaba tablica i računala.

Navigacijske greške u astronomskoj navigaciji. Opći pojmovi i definicije. Opća klasifikacija grešaka.

15.

Navigacijske greške u astronomskoj navigaciji. Greške pravca položaja. Greške položaja broda.


Tema vježbi

1.

Pretvaranje jedinica (kutne, lučne, satne). Određivanje elemenata sfernog trokuta. Napierova pravila za pravokutni i kvadrantni sferni trokut.

2.

Grafičko određivanje položaja nebeskog tijela na nebeskoj sferi. Pretvorba koordinata raznih koordinatnih sustava.

3.

Primjena rješavanja sfernih trokuta.

4.

Primjena rješavanja sfernih trokuta.

5.

Primjena rješavanja sfernih trokuta.

6.

Korištenje nautičkih godišnjaka.

7.

Rad sa sekstantom.

8.

Rad sa sekstantom.

9.

Pretvorba vremena. Uporaba jednadžbe vremena.

10

Rad s kronometrom (time-signal). Crtanje pravca položaja.

11

Određivanje položaja broda – visinska metoda.

12

Određivanje položaja broda – direktna metoda.

13

Određivanje položaja broda – opažanje u razmaku vremena.

14

Određivanje položaja broda – posebni slučajevi.

15

Kontrola devijacije kompasa. Navigacijske greške.

1.3

ELEKTRONIČKA NAVIGACIJA


Tema predavanja

1.

Uvod u navigaciju. Pojam elektrotehnike i elektronike. Podjela. Sredstva elektroničke navigacije.

Žiroskop. Svojstva. Žirokompas. Ispravljanje grešaka.

2.

Elektromagnetski valovi. Nastanak. Propagiranje. Skretanje u atmosferi. Refrakcija. Radiofarovi. Radiogoniometriranje. Sistematske i slučajne pogreške stajnica i pozicija.

3.

Radar. Princip rada. Određivanje kuta i udaljenosti radarom. Orijentacija radarske slike.

4.

Osobine radarskih valova. Valne duljine radara. Odabir pojedine duljine radarskih valova. Rasprostiranje valova

5.

Refleksija elektromagnetskih valova. Ovisnost o kutu upada, materijalu podloge, aerometeoroloških smetnji. Razdvajanje objekata po smjeru i udaljenosti.

6.

Primjena radara u izbjegavanju sudara na moru. Radarsko plotiranje. Pravo i relativno prikazivanje. ARPA.

7.

Hiperbolička navigacija. Hiperbola kao stajnica. Princip rada. Impulsni i fazni sustavi. Omega. Hiperbolički sustavi visoke točnosti.

8.

Satelitska navigacija. Umjetni Zemljini sateliti. Početni pokušaji primjene umjetnih satelita u navigaciji. TRANSIT.

9.

GPS. Cilj uspostavljanja. Razvoj. Određivanje pozicije na Zemlji kao kugli, pojedinim rotacionim elipsoidima. WGS’84. Pozicija na geoidu.

10.

Točnost pozicije dobivene GPS. Ispravci s obzirom na elipsoid projekcije karte. Ispravci zbog geoidnog oblika Zemlje, neravnomjernog rasprostiranja elektromagnetskih impulsa. DGPS.

11.

Inercijalna navigacija. Povijesni razvoj. Whiteheadov torpedo. Inercijalni sustav koordinata. Odnos inercijalnih i geografskih koordinata. Princip rada inercijalne navigacije.

12.

Pouzdanost sustava inercijalne navigacije. Akcelerometri. Žiroskopi. Točnost. Zbirni stol.

13.

Elektronički dubinomjeri. Princip rada. Piezoelektricitet. Magnetostrikcija. Registriranje dubine, profil dna.

14.

Elektronički brzinomjeri. Na principu vrtložnih struja, elektromagnetske indukcije, Černikief, hidrodinamički, elektromagnetski. Dopplerov brzinomjer.

15.

Suvremeni brzinomjeri na principu rotacije magnetskog rotora, fotoćelije, ultrazvuka.

VDR. Principi rada i implementacija.

AIS sustav.

TV u navigaciji. Optička jakost kamere. Primjena.


Tema vježbi

1.

Upoznavanje sa uređajima na mostu.

2.

Amagnetski kompasi. Žirokompas.

3.

Korištenje radara.

4.

Radar u izbjegavanju sudara na moru.

5.

ARPA.

6.

ARPA, AIS.

7.

Hiperbolni sustavi. Goniometarski sustavi.

8.

Satelitski sustavi pozicioniranja. GPS

9.

GPS.

10

DGPS.

11

Inercijalni sustavi navigacije.

12

Sustavi visoke preciznosti.

13

Elektronske karte. ECDIS.

14

Brzinomjeri. Dubinomjeri.

15

Integrirani navigacijski sustavi.


POMORSKA METEOROLOGIJA I OCEANOLOGIJA


Tema predavanja

1.

UVOD

Povijesni razvitak meteorologije.

Položaj Zemlje u svemiru. Energijski izvori za Zemljinu površinu i atmosferu, Određivanje vremena i sumrak.

Sastav, ustroj i toplinska energija atmosfere – Osnovno o atmosferi, Sastav zraka, Podjele atmosfere, Međunarodna standardna atmosfera, Zračenje tijela, Sunčevo zračenje i atmosfera, Upijanje i raspršenje Sunčeva zračenja u atmosferi, Zračenje Zemljine površine i atmosfere, Toplinski obračun.

2.

METEOROLOŠKI ELEMENTI

Temperatura zraka – Toplina i temperatura, Plinska jednadžba, Grijanje i hlađenje Zemljine površine i zraka, Dnevni i godišnji hod temperature zraka, Razdioba temperatura zraka na Zemljinoj površini, Promjena temperature zraka s visinom.

3.

METEOROLOŠKI ELEMENTI

Tlak zraka – Hidrostatička jednadžba, Polje tlaka, Geopotencijal i izobarne plohe, Dnevni i godišnji hod atmosferskog tlaka, Razdioba atmosferskog tlaka na Zemljinoj površini.

4.

METEOROLOŠKI ELEMENTI

Vlažnost zraka – Hidrološki ciklus, isparavanje, veličine koje određuju vlažnost zraka, dnevni i godišnji hod vlažnosti zraka, Razdioba vlažnosti zraka na Zemljinoj površini, Promjena vlažnosti zraka s visinom. Adijabatski procesi, Suhoadijabatski i mokroadijabatski proces, Stabilnost zraka u atmosferi.

5.

METEOROLOŠKI ELEMENTI

Zračna strujanja – Osnovne sile koje djeluju na čest zraka, Geostrofički vjetar, Gradijentni vjetar, Utjecaj trenja i orografije na vjetar, promjena vjetra s visinom.

6.

METEOROLOŠKI ELEMENTI

Oblaci – Ukapljivanje i depozicija u atmosferi, Nastajanje i podjela oblaka, Naoblaka i podnica oblaka, Dnevni i godišnji hod naoblake i podnice oblaka, Razdioba naoblake na Zemljinoj površini. Oborine – Postanak i vrste oborina, Količina oborina i njezin dnevni i godišnji hod, Razdioba oborina na Zemljinoj površini.

7.

METEOROLOŠKI ELEMENTI

Magla i vidljivost – Postanak i vrste magle, Utjecaj snijega na maglu, Čestine i razdioba magle, te njezin dnevni i godišnji hod. Vidljivost.

Meteori. Umjetno djelovanje na vrijeme.

8.

VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA

Temeljne postavke sinoptičke metode.Opće atmosfersko kruženje – Osnovna razdioba tlaka i vjetra na Zemljinoj površini. Zračne mase – Definicija, nastajanje i podjela zračnih masa, Vrijeme u pojedinim zračnim masama, Premještanje te razvoj vremena u zračnim masama.

9.

VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA

Atmosferske fronte – Definicija i nastajanje fronte i podjela fronti, Topla fronta, Hladna fronta, Okludirana fronta, Stacionarna fronta, Olujna pruga, Visinska fronta, Utjecaj orografije na fronte.

10.

VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA

Ciklone – Postanak i razvitak ciklone, Doba ciklona, Vrijeme u ciklonama, Putanje ciklona umjerenih širina, Postanak i razvitak nefrontalne ciklone, Zemljopisna razdioba ciklogenetičkih područja. Anticiklone – Osnovna svojstva anticiklone, Podjela anticiklona i zemljopisna razdioba, Vrijeme u anticiklonama, Odvajanje ciklona i anticiklona.

11.

VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA

Gibanje zraka u atmosferi – Dnevni i godišnji hod zračnih strujanja, Tipovi strujanja uz Zemljinu površinu, Mjesni vjetrovi, Vjetrovi između kopna i mora, Vjetrovi brda i doline, Fen, Mjesni vjetrovi u Hrvatskoj (bura, jugo, maestral, burin), Valna gibanja, Težinski valovi, Rossbyevi valovi (dugi valovi).

12.

VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA

Mlazna struja. Oluje – Atmosferska stabilnost i uspravna gibanja zraka, Ustrojstvo olujnog oblaka, Jednoćelijski, višećelijski i superćelijski olujni oblak, Električna pražnjenja, Raspodjela i podjela oluja, Vrtložna gibanja zraka, Pijavica, Tornado.

13.

VRIJEME U TROPSKIM PODRUČJIMA

Pojasevi konvergencije – Dnevni i orografski učinci u tropima, Pasati, Unutartropski pojas konvergencije (tropska fronta), Monsunsko kruženje i područja (sezonski vjetrovi), Tropski istočni valovi, El Niño. Tropske oluje – Podjela, učestalost i područje djelovanja tropskih ciklona, Ustrojstvo, postanak i razvoj ciklona, Slabljenje i raspad ciklona, Gibanje i staze ciklona, Životni ciklus ciklona, Popratne oceanske pojave.

VRIJEME U POLARNIM PODRUČJIMA

Svojstva i značajke meteoroloških elemenata, pojava i fronta.

14.

VREMENSKA ANALIZA I PROGNOZA

Metode i uređaji za ispitivanje atmosfere. Prizemna, visinska i daljinska motrenja – Meteorološki radari, Sodari i lidari, sferici, Meteorološki sateliti.

Prikupljanje i razmjena meteoroloških podataka, Osnove vremenske prognoze, Sustav jednadžbi i principi rješavanja, Osnovne postavke modela, Tumačenje vremenskih analiza i prognoza, Vremenske karte i dijagrami u meteorološkoj službi.

15.

METEOROLOŠKO OSIGURANJE POMORSTVA

Ustrojstvo meteorološke i pomorske meteorološke službe u svijetu i u Hrvatskoj, Meteorološko osiguranje plovidbe, Meteorološki bilteni, faksimil, NAVTEX informacije i informacije na Internetu. Meteorološka dokumentacija. Meteorološka navigacija.

16.

UVOD – OCEANI I MORA

Povijesni razvitak oceanografije (oceanologije), Posebnosti oceanoloških istraživanja i podjela oceanologije. Morski bazen, Morsko dno i dubine, Nastanak morskih bazena, Talozi (sedimenti).

17.

SVOJSTVA MORSKE VODE

Svojstva slatke i morske vode. Slanost i prostorne promjene slanosti. Toplinska energija mora, Temperatura morske vode i njezina razdioba.

18.

SVOJSTVA MORSKE VODE

Tlak morske vode, Gustoća morske vode, Jednadžba stanja. Vodene mase, Ostala svojstva mora.

19.

OPĆA STANJA U MORU

Morska razina, Osnovno o gibanjima vode, Polazne jednadžbe za procese u oceanologiji.

20.

MORSKE STRUJE

Kinematički odnosi, Geostrofičke struje, Jednadžba termalnog vjetra, Odnos izobarnih i izopiknih ploha, Utjecaj atmosferskog tlaka i vjetra, Vjetrovne struje – Ekman. Struje nagiba, Relativne struje, Termohalino djelovanje, Strujanje u oceanima i okrajnjim morima.

21.

VALOVI

Vrste valova, Oscilacije stabiliteta, Inercijalne oscilacije, Kratki valovi, Vjetrovni valovi, Mrtvo more, Putanje valova, Unutarnji valovi, Dugi valovi, Morske mijene, Seše, Rossbyevi valovi, Tsunami valovi.

22.

MORSKE MIJENE

Sile koje uvjetuju morske mijene, Plimotvorna sila, Teorije morskih mijena, Širenje valova, Harmonička analiza morskih mijena.

23.

LED NA MORU

Vrste leda, Morski led, Kopneni led, Led na Arktiku i Antarktiku. Zaleđivanje na brodu.

24.

OCEANOLOŠKO OSIGURANJE POMORSTVA

Oceanološka služba u svijetu i u Hrvatskoj, Oceanološke informacije, izvješća i upozorenja, Oceanološke karte, Služba praćenja morskog leda.

Oceanološka dokumentacija na brodu. Planiranje plovidbe na temelju meteoroloških i oceanoloških podataka.


Tema vježbi

1.

METEOROLOŠKA MOTRENJA*

Uređaji i metode za ispitivanje atmosfere. Meteorološke postaje – prizemna i visinska motrenja, automatske postaje. Daljinska mjerenja.

2.

TEMPERATURA, TLAK I VLAŽNOST ZRAKA*

Mjerni instrumenti, očitavanja.

3.

POJAVE I OBLACI *

Određivanje vrste pojava i oblaka pomoću atlasa oblaka.

4.

OBORINE, MAGLA I VIDLJIVOST*

Mjerenje oborina. Određivanje vidljivosti.

5.

GIBANJE ZRAKA U ATMOSFERI*

Mjerni instrumenti za brzinu vjetra, očitavanja. Korištenje Beaufortove skale.

6.

METEOROLOŠKA DOKUMENTACIJA*

Brodski meteorološki dnevnik, unos podataka. Primanje pomorskih vremenskih izvještaja. Korištenje NAVTEX uređaja, faksimila i interneta u primanju meteoroloških informacija. Korištenje meteoroloških karata na brodu.

7.

OCEANOLOŠKA MOTRENJA*

Uređaji i metode za ispitivanje oceana. Oceanološke postaje.

8.

TEMPERATURA I SLANOST MORSKE VODE*

Mjerni instrumenti, mjerenja.

9.

MORSKE STRUJE I VALOVI*

Mjerni instrumenti, mjerenja i proračuni.

10

OCEANOLOŠKA DOKUMENTACIJA*

Unos oceanoloških podataka u Brodski dnevnik. Korištenje NAVTEX uređaja, faksimila i Interneta u primanju oceanoloških i meteoroloških informacija, korištenje oceanoloških karata na brodu.

* Tijekom svake vježbe komentirat će se postojeće stanje vremena kao i vremenska prognoza s osvrtom na meteorološke i oceanološke karte.

1.5

OSNOVE BRODSKOG STROJARSTVA


Tema predavanja


Tehnička mehanika


Statika

1.

Statika krutih tijela. Vrste veza i oslonaca. Rezultanta sila. Statički moment sile. Sprega sila.

2.

Momentno pravilo. Opći sustav sila u ravnini. Uvjeti ravnoteže sustava sila u ravnini.

3.

Ravni rešetkasti nosači. Određivanje sila u štapovima rešetke.

4.

Ravni puni nosači (Grede).

5.

Pojam težine i težišta. Statička stabilnost tijela.

6.

Trenje klizanja na horizontalnoj i kosoj podlozi. Trenje užeta. Kočnice s trakom i oblogom. Trenje kotrljanja.


Kinematika i Dinamika

7.

Vrste gibanja. Određivanje brzine i ubrzanja. Opći zakoni gibanja tijela.

8.

Količina gibanja, impuls sile i kinetička energija. Rad i snaga. Moment inercije. Prisilno gibanje tijela.

9.

Čvrstoća

10.

Vrste naprezanja i deformacija. Hookeov zakon. Aksijalno opterećenje. Ovisnost naprezanja i deformacije. Dopušteno naprezanje, koeficijent sigurnosti. Dimenzioniranje. Utjecaj vlastite težine. Toplinska naprezanja i statički neodređen sustav.

11.

Smicanje. Ovisnost naprezanja i deformacije. Dimenzioniranje vijčanih i zavarenih spojeva. Geometrijske karakteristike ravnih presjeka (težište, moment tromosti i moment otpora). Uvijanje. Ovisnost naprezanja i deformacije. Dimenzioniranje štapova kružnog i prstenastog poprečnog presjeka opterećenih na uvijanje. Kriterij čvrstoće i krutosti. Savijanje. Savijanje nosača različitih poprečnih presjeka. Dimenzioniranje nosača.


Hidromehanika

12.

Gustoća, naprezanje i viskozitet fluida. Statika fluida. Pascalov zakon. Promjena tlaka u tekućini.

13.

Sila tlaka na ravnoj i zakrivljenoj površini.

14.

Hidrostatski uzgon. Stabilitet plovila.

15.

Kinematika fluida. Vrste strujanja. Laminarno i turbulentno strujanje. Jednadžba kontinuiteta.

16.

Dinamika fluida. Bernoullijeva jednadžba strujanja za idealni i realni fluid. Optjecanje. Otpor trenja i otpor oblika pri gibanju tijela kroz fluid. Dinamički uzgon. Kavitacija.


Osnove brodskog strojarstva

1.

Uvod, općenito o brodskim pogonskim sustavima

različite izvedbe, prednosti i nedostaci, osnovne značajke te primjenjivost na različitim tipovima trgovačkih brodova;

2.

Brodski dizelski motori

– opis dvotaktnog dizelskog motora, princip rada, opis ciklusa (p-v dijagram).

– opis četverotaktnog dizelskog motora, princip rada, opis ciklusa (p-v dijagram).

– opis sporohodnih dizelskih motora

– opis načina ispiranja dvotaktnih motora

3.

– izvedbe prednabijanja

– sustav goriva

– sustav podmazivanja

– sustav hlađenja

– opis srednjehodnih dizelskih motora

– izvedbe spojki i reduktora

4.

– sustav za upućivanje motora pomoću zraka

– priprema motora za upućivanje

– prekret propulzijskog motora

– postupak pokretanja i zaustavljanja malih dizelskih motora

– održavanje-ISM.

5.

Parno turbinski sustav

– opis parno turbinskog sustava

– izvedbe generatora pare

– opis, prednosti vodocijevnih generatora pare

– opis procedure podizanja pare (parospremnost)

6.

– princip rada impulsne turbine

– princip rada reakcijske turbine

– opis parne turbine s reduktorom

– procedura pripreme turbine za manevar

– procedura manevriranja kod sustava s parnom turbinom

– održavanje-ISM.

7.

Pomoćni kotlovi

Opis pomoćnih kotlova; razlike između vodocijevnih i vatrocijevnih kotlova; loženi, kotlovi na ispušne plinove i kotlovi pogonjeni parom. Sustav dobave goriva kotlu; utjecaj soli u napojnoj vodi i tretman vode; upućivanje kotla; regulacija pregrijane pare, te mogućnost oštećenja lopatica turbine uslijed kapljica vode. Održavanje-ISM.

8.

Vijčani propulzor i osovinski vod

Opis sustava (odrivna osovina, međuosovina, osovina vijka), prijenos propulzijske sile na trup, opis i izvedbe ležaja i brtvenica statvene cijevi, načini osiguranja vijka na osovini. Prikaz vijka i osnovnih dimenzija; definicije uspona, skliza i učinkovitosti vijka; računanje prividnog skliza na osnovi brzine broda, brzine vrtnje i uspona. Izvedba i princip rada vijka sa zakretnim krilima; radnje i mjere opreza prije starta, prelazaka na upravljanje u nuždi. Održavanje-ISM.

Upravljanje s mosta

Sustav upravljanja porivnim strojevima s mosta; upravljanje s mosta vijkom promjenjivog uspona. Uređaji za nadzor, upozorenje i alarmi na mostu; izvedbe, upravljanje i nadzor lateralnih propulzora s mosta.

9.

Generatori, alternatori i razdioba električne energije

– princip rada generatora istosmjerne i izmjenične struje.

– princip rada motora istosmjerne struje (shunt i compound); princip rada indukcijskih motora.

– opis razvodnog sustava izmjenične i istosmjerne struje; prednosti i nedostaci jednog i drugog.

– izvedba i uporaba sklopki, osigurača; opis i primjena ispravljača; opis sheme napajanja navigacijskih svjetala i rezervnog napajanja.

– uporaba ispravljača; opis i značajke olovnih i alkalnih baterija; održavanje baterija; sigurnosne mjere za prostor baterija.

– izvedba sustava za upućivanje generatora za slučaj nužde; uređaji koje snabdijeva generator za slučaj nužde; opis dodatne rasvjete za slučaj nužde na ro-ro putničkim brodovima,

– održavanje-ISM.

10.

Pumpe i sustavi cjevovoda

– općenito o brodskim pumpama, njihova podjela, primjena i princip rada; klipne i stapne pumpe, rotacijske pumpe: centrifugalne, zupčaste i vijčane.

– prikaz gubitaka na tlačnoj strani cjevovoda; visina crpljenja i značaj na rad pumpe

– opis sustava kaljuže i balasta na brodovima za prijevoz suhih tereta

– općenito o sustavu za destilaciju; princip rada evaporatora; tretman slatke vode namijenjene za piće.

– Opis sustava vode za domaćinske potrebe, održavanje-ISM.

11.

Uređaj za kormilarenje

– općenito o uređaju za kormilarenje; hidraulički kormilarski stroj s dva i četiri cilindra; kormilarski stroj s rotacijskim krilima.

– princip rada pumpe promjenjive dobave; IMO zahtjevi za pomoćni kormilarski uređaj (kod hidrauličkog uređaja i kod uređaja s rotacijskim krilima)

– sustav upravljanja kormilarskim strojem (hidraulički – telemotorno, i električno); način prebacivanja s daljinskog upravljanja na lokalno u prostoru kormilarskog stroja.

– pogon električnog i elektro-hidrauličnog kormilarskog stroja; zahtjevi za sustav upravljanja u nuždi; IMO zahtjevi za provjerom kormilarskog stroja i postupak provjere-ISM.

12.

Rashladni uređaji, kondicioniranje i ventilacija

Parno kompresijsko rashladno postrojenje. Rashladni fluidi (primarni i sekundarni), njihova svojstva. Postrojenje za kondicioniranje zraka. Ventilacijski sustav nastambi; mehanički ventilacijski sustav skladišta tereta. Održavanje-ISM.

13.

Stabilizatori

– konstrukcijske značajke i princip rada krilnih stabilizatora i stabilizatora pomoću tankova.

Uređaj za sanitarne otpadne vode

– princip rada kemijskog uređaja za sanitarne otpadne vode.

– princip rada biokemijskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda; pravila vezana za izbacivanje otpadnih voda.

Uređaji za odjeljivanje ulja iz zauljene vode

– izvedba i princip rada centrifugalnih odjeljivača ulje-voda i filtarskog sustava.

– princip rada uređaja za mjerenje sadržaja ulja; opis sustava za kontrolu i nadzor izlaznih voda.

Spalionica smeća, otpadaka i ostataka

– opis i princip rada spalionice

Održavanje-ISM.

14.

Palubni strojevi

– izvedba i princip rada različitih izvedbi teretnog vitla

– izvedba i princip rada izvedbi priteznog vitla

– propisi i opravila za sidreno vitlo, izvedbe i princip rada, održavanje-ISM.

Hidraulički sustavi

– izvedba i princip rada pojedinih elemenata hidrauličkih sustava; spremnici, pumpe, cijevi, upravljački ventili, hidraulički motori i cjevovodi.

– otvoreni i zatvoreni hidraulički sustav, održavanje-ISM.

– skokovita regulacija brzine hidrauličkih sustava za pogon vitla.

15.

Pomorski inženjerski izrazi

Definicija i jedinice mjere za masu, silu, rad, snagu, energiju, tlak, opterećenje, toplinu, volumen, temperaturu, protok. Indicirani dijagram motora, indicirana snaga, efektivna snaga, stupanj djelovanja.

Potrošnja goriva

Proračun potrošnje goriva, utjecaj obrastanja trupa, vijka, vanjski utjecaj vjetra na potrošnju goriva.


Tema vježbi

1.

Analiza brodskih propulzijskih sustava (parno turbinski, plinsko turbinski, dizel motorni).

2.

Analiza dizel motornog propulzijskog sustava na simulatoru strojarnice

3.

Analiza i rukovanje sustavima (upućivanja, morske i slatke rashladne vode, goriva, ulja za podmazivanje.

4.

Priprema i upućivanje glavnog i pomoćnih strojeva.

5.

Analiza sustava goriva, zraka, kondenzata i napojne vode, priprema i upućivanje generatora pare.

6.

Priprema za rad i upućivanje parne turbine

7.

Upućivanje u rad agregata – paralelni rad sinkronih generatora

8.

Upravljanje pogonskim sustavom (lokalno, iz kontrolne kabine i sa zapovjednog mosta), sustav za nadzor i zaštitu.

9.

Analiza pumpi (zupčaste, centrifugalne, stapne) i elemenata cjevovoda

10.

Analiza i funkcionalnost sustava kaljuže, balasta

11.

Priprema i rad generatora slatke vode

12.

Sustav upravljanja kormilarskim strojem, načini upravljanja i kormilarenje u nuždi

13.

Parno kompresijsko rashladno postrojenje, analiza i rad sustava

14.

Automatski rad brodskog strojnog sustava, funkcioniranje u slučaju otkaza i ekscesnim okolnostima

15.

Auditorne vježbe: Proračun potrošnje goriva.

1.6

TEHNIKA RUKOVANJA BRODOM I PRAVILA O IZBJEGAVANJU SUDARA NA MORU


Tema predavanja

1.

Uvod, pojam i podjela tehnike rukovanja brodom

Manevriranje brodom, uvod, pojam i podjela, navigacijski ARPA simulator i simulator manevriranja brodom, primjena u edukaciji.

2.

Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru

Tumačenje i analiza Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru.

3.

Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru

Tumačenje i analiza Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru

4.

Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru

Tumačenje i analiza Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru

5.

Utjecaj geometrijskih i konstrukcijskih obilježja na manevarska svojstva broda

Utjecaj geometrijskih i konstrukcijskih obilježja broda, točka okretanja broda, utjecaj vrste pogona, vrste propulzije i upravljačkih uređaja, analiza utjecaja, brodski vijak, djelovanje vijka i utjecaj na manevarska obilježja broda.

6.

Kormilo i djelovanje kormila, djelovanje porivnika

Kormilo i djelovanje kormila, djelovanje porivnika, utjecaj na manevriranje brodom, oprema za manevriranje brodom, utjecaj na manevarska obilježja broda, manevarska obilježja broda, analiza zahtjeva IMO-a.

7.

Vanjski čimbenici – utjecaj na manevriranje brodom

Analiza vanjskih čimbenika, vrste prilaznih plovnih putova, luka i pristana, meteorološki i oceanografski čimbenici, način određivanja njihova utjecaja na brod, utjecaj na manevriranje brodom.

8.

Interakcija

Interakcija, s drugim brodovima, dodatni zagažaj, utjecaj plitke vode, interakcija s obalom analiza njihova utjecaja na manevriranje brodom.

9.

Vrste manevara i sigurnost tijekom manevriranja brodom

Analiza vrsta manevara, sigurnost tijekom manevriranja brodom, kinetička energija broda pri plovidbi i pri pristajanju, analiza utjecaja na brod, sidrenje i djelovanje sidra, utjecajni čimbenici.

10.

Vrste i tehničko-tehnološka obilježja tegljača – utjecaj na manevriranje brodom

Vrste i tehničko-tehnološka obilježja tegljača, načina djelovanja, interkacija s brodom tijekom manevriranja.

11.

Manevriranje brodom sa i bez tegljača u svim uvjetima

Manevriranje brodom u ograničenim plovnim područjima, manevriranje pri pristajanju ili isplovljenju, razne vrste manevara sa i bez tegljača, manevriranje velikim brodovima i brodovima neuobičajenih svojstava, manevriranje u svim uvjetima.

12.

Sigurnost tijekom boravka broda na pristanu

Načela sigurnosti tijekom boravka broda na pristanu, djelovanje priveznih konopa, djelovanja vanjskih sila, načela postave sustava priveza, gibanje broda na vezu, posebni zahtjevi na specijaliziranim terminalima, opće mjere sigurnosti tijekom boravka broda na mjestu priveza.

13.

Posebni slučajevi manevriranja

Manevriranje na prilazu peljarskoj stanici, u zonama odvojene plovidbe i područjima VTS sustava, privez na jednu plutaču, privez na više plutača, privez broda na brod u plovidbi, manevriranje pri dokovanju broda, ulasku i izlasku iz lokova, prolaz ispod mostova, u lošim vremenskim uvjetima, plovidba u područjima leda.

14.

Manevriranje u izvanrednim okolnostima

Manevar »Čovjek u moru«, manevriranje pri spašavanju, kad je sudar neminovan, kad je nasukanje neminovno, namjerno nasukanje, odsukanje broda, požar na brodu, kormilarenje u nuždi, tegljenje u nuždi, analiza načina manevriranja.

15.

Manevriranje brodom – završna razmatranja

Sustavi za podršku sustavu manevriranja, ljudski faktor i njegov utjecaj na manevriranje brodom, razvoj sustava manevriranja brodom, zahtjevi STCW Konvencije.


Tema vježbi

1.

Navigacijski simulatori

Upoznavanje s navigacijskim simulatorima.

2.

Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara, praktična primjena i korištenje ARPA uređaja

Analiza međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara i praktična primjena, korištenje ARPA uređaja

3.

Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara, praktična primjena i korištenje ARPA uređaja

Analiza međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara i praktična primjena, korištenje ARPA uređaja

4.

Manevarska obilježja brodova

Manevriranje raznim vrstama brodova, upoznavanje s manevarskim karakteristikama brodova, korištenje brodskih podataka o manevriranju brodom.

5.

Manevarska obilježja brodova

Manevriranje raznim vrstama brodova, upoznavanje s manevarskim karakteristikama brodova, korištenje brodskih podataka o manevriranju brodom.

6.

Manevarska obilježja brodova

Manevriranje raznim vrstama brodova, upoznavanje s manevarskim karakteristikama brodova, korištenje brodskih podataka o manevriranju brodom.

7.

Plovidba raznim vrstama prilaznih plovnih putova

Manevriranje raznim vrstama brodova pri plovidbi raznim vrstama prilaznih plovnih putova.

8.

Manevriranje brodom u svim uvjetima

Manevriranje raznim vrstama brodova u svim uvjetima, utjecaj vanjskih meteoroloških i oceanografskih čimbenika, interakcija s drugim brodovima, dodatni zagažaj, utjecaj plitke vode, interakcija s obalom, ...

9.

Manevar sidrenja broda u svim uvjetima

Manevriranje raznim vrstama brodova, manevar sidrenja u svim uvjetima.

10.

Manevriranje raznim vrstama brodova bez uporabe tegljača

Manevriranje raznim vrstama brodova, manevriranje u lukama i terminalima, manevriranje pri pristajanju ili isplovljenju, razne vrste manevara bez uporabe tegljača.

11.

Manevriranje raznim vrstama brodova uz uporabu tegljača

Manevriranje raznim vrstama brodova, manevriranje u lukama i terminalima, manevriranje pri pristajanju ili isplovljenju, razne vrste manevara uz uporabu tegljača

12.

Manevriranje raznim vrstama brodova uz uporabu tegljača

Manevriranje raznim vrstama brodova, manevriranje u lukama i terminalima, manevriranje pri pristajanju ili isplovljenju, razne vrste manevara uz uporabu tegljača.

13.

Manevriranje velikim brodovima i brodovima neuobičajenih manevarskih svojstava

Manevriranje raznim vrstama brodova, manevriranje velikim brodovima i brodovima neuobičajenih manevarskih svojstava u svim uvjetima.

14.

Manevriranje brodom – praktično

Praktično manevriranje brodom, analiza odziva broda, određivanje manevarskih parametara broda.

15.

Manevriranje brodom – praktično

Praktično manevriranje brodom, manevri pristajanja i isplovljenja, sidrenja, manevriranje u svim uvjetima.

1.7

PLANIRANJE PUTOVANJA


Tema predavanja

1.

Standardi glede držanje straže

Načela, sadržaj, primjena i ciljevi, Međunarodni i nacionalni propisi o držanju straže.

2.

Držanje straže na moru

Načela, ustroj, smjena straže.

3.

Držanje straže na sidrištu, u luci i u izvanrednim okolnostima

Načela, ustroj, smjena straže.

4.

Organizacija i postupci zajedničkog tima na zapovjedničkom mostu

Svrha, zahtjevi i odgovornosti zajedničkog tima na zapovjedničkom mostu, korištenje listi provjere i sustav straže ovisno o području plovidbe.

5.

Upravljanje zajedničkim timom na zapovjedničkom mostu i timski rad

Tok komuniciranja zajedničkog tima na zapovjedničkom mostu, spremnost na reakcije u svim okolnostima, upravljanje i stvaranje timskog ozračja i rada na zapovjedničkom mostu, peljar kao dio zajedničkog tima na zapovjedničkom mostu.

6.

Povijest planiranja pomorske plovidbe, pojam pomorskog putovanja

Povijest, načela i cilj planiranja pomorske plovidbe, Međunarodni i nacionalni propisi o planiranju pomorske plovidbe.

7.

Elementi plana putovanja

Prikupljanje podataka o putovanju, razrada plana putovanja, izvođenje plana putovanja, načini praćenja kretanja broda po planiranom putu.

8.

Načini predočenja plana plovidbe

Knjiga planiranja plovidbe, tablice planiranja plovidbe, navigacijske karte, elektronske karte, zadužena osoba za planiranje pomorske plovidbe.

9.

Analiza utjecajnih čimbenika na brod u plovidbi

Analiza kontroliranih, polukontroliranih i nekontroliranih čimbenika na brod u plovidbi.

10.

Podjela pomorske plovidbe i Međunarodni standardi točnosti za sigurnu navigaciju

Plovidba u lučkim područjima i prilaznim plovnim putovima, plovidba u obalnim područjima, plovidba u oceanskim područjima, zahtjevi koje navigacijski sustav mora zadovoljiti u pojedinim područjima plovidbe, Međunarodni standardi točnosti koji se zahtijevaju za sigurnu navigaciju.

11.

Utjecaj performansi navigacijskih uređaja na planiranje pomorske plovidbe

Globalni navigacijski satelitski sustavi, radar, elektronske karte, datum karte i satelitski navigacijski sustavi.

12.

Planiranje plovidbe u obalnim područjima, prilaznim plovnim putovima i lučkim područjima.

Važnost planiranja plovidbe u lučkim područjima i pristupnim plovnim putovima, upotreba tehnike paralelnih indeksa, određivanje točke otklona kormila.

13.

Planiranje plovidbe u obalnim područjima, prilaznim plovnim putovima i lučkim područjima

Sustavi nadzora plovidbe, prihvat i iskrcaj peljara

14.

Planiranje oceanske plovidbe

Planiranje oceanske plovidbe s obzirom na vrstu izabranog puta, meteorološke uvjete, ekonomske uvjete, političke uvjete, pravne uvjete, informacije za planiranje plovidbe oceanskim područjem, sudjelovanje u sustavu javljanja brodova.

15.

Planiranje plovidbe u polarnim predjelima i područjima leda

Približavanje području leda, prolaz kroz područje leda, privez broda u području leda, priprema broda za plovidbu u područjima leda, informacije o kretanju leda, planiranje plovidbe u konvojima.


Tema vježbi

1.

Praktično držanje straže u plovidbi na otvorenom moru u svim uvjetima

2.

Praktično držanje straže u obalnoj plovidbi u svim uvjetima

3.

Držanje straže u peljarskim vodama

4.

Držanje straže u peljarskim vodama

5.

Upravljanje zajedničkim timom na zapovjedničkom mostu i timski rad

6.

Upravljanje zajedničkim timom na zapovjedničkom mostu i timski rad

7.

Prikupljanje podataka o putovanju, nautičke publikacije

8.

Planiranje plovidbe u lučkim područjima

9.

Planiranje plovidbe u lučkim područjima

10.

Praktično provođenje i praćenje plovidbe u lučkim područjima

11.

Planiranje obalne plovidbe

12.

Praktično provođenje i praćenje obalne plovidbe

13.

Planiranje oceanske plovidbe i plovidbe u područjima leda

14.

Analiza primjera pomorskih nezgoda s gledišta planiranje plovidbe

15.

Seminarski rad – podjela teme i dodatna objašnjenja

2.1

RUKOVANJE TERETOM


Tema predavanja


Tereti

1.

Vrste tereta u pomorskom prometu. Općenito o brodskom teretu. Podjela i svojstva tereta. Svojstva i podjela suhog tereta. Opći (generalni) tereti Rasuti tereti. Teški tereti. Rashladni tereti. Tekući tereti. Opasni tereti.

2.

Svojstva i podjela opasnog tereta. Definicija opasne tvari. Opasni tereti koji se prevoze brodovima i relacije na kojima se prevoze. Razvrstavanje opasnih tvari. Opis i svojstva pojedinih klasa opasnih tereta. Klasa 1. Eksplozivi.

3.

Klasa 2. Plinovi: stlačeni ukapljeni ili rastvoreni pod pritiskom. Klasa 3. Zapaljive tekućine. Klasa 4. Zapaljive krute tvari. Klasa 5. Oksidirajuće tvari. Klasa 6. Otrovne (toksične) i zarazne tvari. Klasa 7. Radioaktivne tvari. Klasa 8. Korozivne tvari. Klasa 9. Razne opasne tvari.

4.

Ambalaža. Općenito o transportnoj ambalaži. Ekonomski čimbenici koji utječu na izbor transportne ambalaže. Najčešće vrste ambalaže u pomorskom prijevozu. Opis ambalaže i oštećenja. Osnovne opasnosti od oštećenja robe prilikom prijevoza, lučko-transportnih usluga i skladišnih manipulacija.

Svojstva tereta i uvjeti prijevoza drva. Mjere za drvo.

Manipulacija drvom. Razne vrste drva i drvnih prerađevina. Papir. Goriva. Prirodna i kruta goriva. Ugljen. Svojstva ugljena u transportu. Umjetna kruta goriva: koks i briketi.

5.

Svojstva tereta i uvjeti prijevoza drva. Mjere za drvo

6.

Manipulacija drvom. Razne vrste drva i drvenih prerađevina: papir, ...

7.

Goriva. Prirodna i kruta goriva. Svojstva ugljena u transportu. Umjetna kruta goriva: koks i briketi.

8.

Tekuća goriva. Prirodna tekuća goriva. Zemno ulje (nafta). Umjetna tekuća goriva. Prerada zemnog ulja. Benzin. Petrolej. Plinsko ulje. Maziva ulja. Loživa ulja. Parafin. Vazelin. Petrol koks.

9.

Benzol. alkohol. Etilni alkohol. Metilni alkohol. Opasnost za zdravlje. Zaštita dišnih organa, dišni aparati i upotreba

10.

Plinovita goriva. Ukapljeni plinovi. Posebna kemijska svojstva.

Reaktivnost ukapljenih plinova. Učinci niskih temperatura. Pritisak

11.

Neki važniji tereti. Propan butan. I-Butan. Etilen-diklorid. Propilen. Vinil klorid. Klor. Solna kiselina (vodena otopina 35%). Natrijeva lužina 50%. Ugljični tetraklorid. Utjecaj ukapljenh plinova na psihofizičke osobine ljudi.

12.

Tereti koji se prevoze u rashlađenom i smrznutom stanju. Voće. Agrumi. Grejpfrut. Limun. Limes. Mandarine i tangerine. Naranče. Jezgričavo voće. Jabuke. Marelice. Grožđe. Nektarinke. Breskve. Kruške. Dinje. Lubenice. Tropsko voće. Banane. Avokado. Kivi. Mango. Ananas i papaja. Povrće. Krumpir. Mrkva. Salata. Luk. Rajčica. Mliječni proizvodi i jaja. Maslac. Sirevi. Tereti u smrznutom stanju. Meso. Riba.

13.

Žitarice i sjemenje. Riža. Kava. Brašno. Vino. Ostaci sjemenja nakon ekstrakcije. Ulja (Oil Cake). Kože. Vuna. Šećer. Pamuk. Mjere opreza od požara.

14.

Teret u kontejnerima: koeficijent iskorištenja nosivosti kontejnera, slaganje robe u kontejnere prema vrsti ambalaže, slaganje generaliziranih tereta u kontejner (vreće, bale, kutije, sanduci i letvičarke, kemikalije, cilindri, lomljiv teret, teški tereti, prazni cilindri, bačve, boce i slično).

15.

Rasuti teret u kontejneru, određivanje težine robe prema unutarnjoj visini tereta u kontejneru, određivanje visine slaganja, da nam teret bude uskladišten tik do vrata kontejnera. Teret na paletama.


Rukovanje teretom

1.

Uvodna razmatranja, Međunarodni propisi, pravilnici preporuke i standardi koji se odnose na sigurno rukovanje, slaganje, pričvršćivanje i prijevoz tereta

2.

Prijevozni kapacitet broda

Prostor skladišta, međupalublja, specijalnih skladišta. Analiza plana kapaciteta broda.

3.

Prijevozni kapacitet broda

Faktor slaganja i izgubljeni prostor. Prostor po toni nosivosti i njegov odnos prema faktoru slaganja. Gaz broda. Deplasman broda.

4.

Nosivost broda

Ukupna nosivost broda. Određivanje posredne i korisne nosivosti broda pri planiranju ukrcaja tereta. Analiza težina. Laki i teški tereti.

5.

Upotreba brodskih tablica

Dijagrami stabilnosti i trima. Tablica nosivosti. Dijagramni list broda. Tablica s hidrostatskim podacima. Tablica promjene gaza. Dijagram promjene gaza.

6.

Krcanje broda u slanim, slankastim i slatkim vodama

Krcanje broda u slanim, slankastim i slatkim vodama. Promjena gaza i deplasmana.

7.

Naprezanje brodske konstrukcije u eksploataciji

Naprezanje brodske konstrukcije u eksploataciji. Poprečne sile i momenti savijanja. Opterećenje broda teretom/balastom. Deformacije brodskog trupa (pregib i progib). Analiza metoda i načina proračuna naprezanja brodske konstrukcije. Opreme za proračun naprezanja.

8.

Utjecaja vrste tereta i operacijama s teretom na poprečnu i uzdužnu stabilnost broda

Analiza utjecaja vrste tereta i operacijama s teretom na poprečnu i uzdužnu stabilnost broda. Planiranje ukrcaja tereta s obzirom na poprečnu i uzdužnu stabilnost broda. Željena metacentarska visina. Kut nagiba broda. Planiranje vertikalnog i poprečnog rasporeda tereta. Trimovanje broda. Dovođenje broda na željeni gaz. Kriteriji dovoljne stabilnosti za razne vrste brodova.

9.

Obilježja opreme za ukrcaj i iskrcaj tereta, opterećenja i način rada

Analiza obilježja opreme za ukrcaj i iskrcaj tereta. Opterećenja na opremi za rukovanje teretom. Proračun opterećenja na podizačima tereta i ostalim elementima prekrcajne opreme, dozvoljena opterećenja. Načini rada s prekrcajnim sredstvima na brodu.

10.

Obilježja opreme za podlaganje, pričvršćivanje i osiguravanje tereta i proračun sustava učvršćenja

Analiza obilježja opreme za podlaganje, pričvršćivanje i osiguravanje tereta, slaganje, podlaganje i učvršćivanje tereta. Odredbe pravilnika o sigurnom slaganju i pričvršćivanju tereta. Brodski priručnik o pričvršćivanju tereta. Proračun sustava učvršćenja.

11.

Štete na teretu u pomorskom prijevozu

Najčešće štete na teretu u pomorskom transportu. Štete od vlage: proces kondenzacije u brodskim skladištima, ventilacija brodskih skladišta, uređaji za ventilaciju tereta. Štete od trenja: materijal za podlaganje i separiranje tereta. Štete od topline, od pritiska, od prašine, škodljivih plinova i štetnog djelovanja drugog tereta, štete od miješanja robe, štete od krađe, štete od glodavaca, insekata, itd.

12.

Priprema brodskih skladišta za ukrcaj tereta

Osnovna načela pripreme brodskih skladišta za ukrcaj tereta. Priprema brodskih skladišta kod brodova za prijevoz generalnog tereta. Priprema dubokih tankova za ukrcaj pojedinih tekućih tereta.

Krcanje, slaganje, pričvršćivanje i prijevoz tereta obzirom na vrstu koleta i ambalaže

Krcanje, slaganje, pričvršćivanje i prijevoz tereta obzirom na vrstu koleta i ambalaže. Krcanje teških koleta, slaganje vreća, bačava, bala, kutija i sanduka, cijevi, slaganje tereta na palubu broda.

13.

Prijevoz opasnog i štetnog tereta

Opasni i štetni teret. Primjena odredbi IMDG pravilnika o rukovanju pakiranim opasnim teretom. Mjere sigurnosti pri rukovanju i prijevozu opasnih tereta.

14.

Prijevoz opasnog i štetnog tereta

Planiranje ukrcaja pakiranog opasnog tereta. Krcanje, slaganje i pričvršćivanje opasnog tereta. Nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj opasnog tereta.

15.

Određivanje količine ukrcanog/iskrcanog tereta uz pomoć gaza

Određivanje količine ukrcanog/iskrcanog tereta uz pomoć gaza. Postupci i analiza metode. Točnost metode i ograničenja.


Rukovanje teretom

1.

Načela planiranja rasporeda tereta

Načela planiranja rasporeda tereta i analiza utjecajnih čimbenika. Plan rasporeda tereta. Plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta. Utjecaj prijevozne tehnologije na planiranje rasporeda tereta.

2.

Prijevoz generalnog tereta morem

Planiranje ukrcaja tereta kod brodova za prijevoz generalnog tereta. Plan rasporeda tereta (preliminarni, radni i završni plan tereta). Krcanje, slaganje, pričvršćivanje, nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta.

3.

Prijevoz kontejnera morem

Planiranje ukrcaja kontejnera na raznim vrstama brodova. Plan rasporeda tereta na kontejnerskim brodovima.

4.

Prijevoz kontejnera morem

Kontrola i pregled kontejnera. Krcanje i učvršćivanje kontejnera na brodu i sustav učvršćenja. Nadzor nad teretom tijekom putovanja. Iskrcaj kontejnera.

5.

Prijevoz rasutog tereta morem

Analiza i primjena BC Kodeksa. Prijevoz tereta koji mogu postati žitki, prijevoz kemijski opasnih krutih rasutih tereta, prijevoz krutih rasutih tereta velikih gustoća, nekohezivnih tereta, itd. Izrada plana rasporeda tereta kod brodova za prijevoz rasutog tereta. Plan rasporeda tereta. Plan ukrcaja i plan iskrcaja. Krcanje, nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta.

6.

Prijevoz žitarica morem

Analiza i primjena Međunarodnog kodeksa o prijevozu žita. Analiza proračuna uvjeta stabilnosti pri prijevozu žita. Izrada plana tereta pri prijevozu žita. Plan rasporeda tereta. Krcanje, nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. Mjere sigurnosti pri fumigaciji skladišta.

7.

Prijevoz tekućih tereta morem

Osnove prijevoza tekućeg tereta morem. Poznavanje i sposobnost primjene odgovarajućih međunarodnih kodeksa i standarda glede sigurnog rukovanja i prijevoza tekućih tereta. Mjere sigurnosti pri prijevozu tekućih tereta morem. Izmjena informacija između broda i obale. Priprema broda za ukrcaj tereta. Popis provjere brod/obala.

8.

Prijevoz sirove nafte i produkata morem

Planiranje ukrcaja sirove nafte i produkata na brodove za prijevoz tekućeg tereta. Plan rasporeda tereta. Plan ukrcaja i plan iskrcaja. Operacije s teretom: priprema tankova, ukrcaj, nadzor nad teretom tijekom putovanja, iskrcaj, inertiranje, pranje tankova, itd. Određivanje količine tereta na brodu. Analiza metoda.

9.

Prijevoz kemikalija morem

Analiza i primjena odredbi IBC i BCH pravilnika o rukovanju teretom. Planiranje ukrcaja kemikalija na brodove za prijevoz kemikalija. Plan rasporeda tereta. Plan ukrcaja i plan iskrcaja. Operacije s teretom: priprema tankova, ukrcaj, nadzor nad teretom tijekom putovanja, iskrcaj, inertiranje, pranje tankova, itd. Određivanje količine tereta na brodu. Analiza metoda.

10.

Prijevoz ukapljenih plinova morem

Analiza i primjena odredbi IGC i GC pravilnika o rukovanju teretom. Planiranje ukrcaja ukapljenih plinova na brodove za prijevoz ukapljenih plinova. Plan rasporeda tereta. Plan ukrcaja i plan iskrcaja. Operacije s teretom: priprema tankova, ukrcaj, nadzor nad teretom tijekom putovanja, iskrcaj, inertiranje, pranje tankova, itd. Određivanje količine tereta na brodu. Analiza metoda.

11.

Prijevoz drva morem

Analiza i primjena odredbi pravilnika o prijevozu drva na palubi. Planiranje ukrcaja drva. Plan rasporeda tereta. Krcanje, slaganje i pričvršćivanje drva, nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta.

12.

Prijevoz hlađenih tereta morem

Planiranje ukrcaja hlađenih tereta i plan tereta. Krcanje i slaganje hlađenog tereta, nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta.

13.

Prijevoz tereta RO/RO brodovima, specijaliziranim brodovima za prijevoz paleta i brodovima za prijevoz teglenica

Prijevoz tereta RO/RO brodovima. Prijevoz paleta morem na specijaliziranim brodovima. Prijevoz tereta u teglenicama. Planiranje ukrcaja tereta i plan rasporeda tereta. Krcanje, slaganje, pričvršćivanje, nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta.

14.

Prijevoz teških tereta morem

Načela i način prijevoza teških tereta morem. Planiranje ukrcaja tereta i plan rasporeda tereta za različite brodove za prijevoz teških tereta. Proračun stabilnosti za sve faze prijevoza. Specijalizirana oprema pri prijevozu teških tereta. Krcanje, slaganje, pričvršćivanje, nadzor nad teretom tijekom putovanja i iskrcaj tereta. Prijevoz tereta na ostalim vrstama brodova.

15.

Prijevoz raznih vrsta tereta morem – završna razmatranja

Završna razmatranja o prijevozu raznih vrsta tereta morem i planiranju ukrcaja tereta kod brodova različitih tehnologija te krcanju, slaganju, pričvršćivanju, nadzoru nad teretom tijekom putovanja i iskrcaju tereta. Analiza utjecaja ljudskog faktora na rukovanje teretom (štete i sigurnost). Zahtjevi STCW Konvencije u području rukovanja teretom, naobrazba i izobrazba.


Tema vježbi

1.

Prijevozni kapacitet broda

Plan kapaciteta broda, praktičan rad s tablicama i računski primjeri.

2.

Nosivost broda

Određivanje posredne i korisne nosivosti pri planiranju ukrcaja tereta.

3.

Praktična upotreba brodskih tablica

Praktična upotreba tablica nosivosti računski primjeri.

4.

Praktična upotreba brodskih tablica

Praktična upotreba brodskih tablica i računski primjeri (dijagramni listovi, tablice s hidrostatskim podacima, tablice i dijagrami promjene gaza...)

5.

Krcanje broda u slanim, slankastim i slatkim vodama

Rješavanje problemskih zadataka pri krcanju broda u vodama različite gustoće, promjena gaza (uron ili izron), proračun deplasmana (računski i tablično).

6.

Opterećenja prekrcajne opreme

Proračun opterećenja na podizačima tereta i ostalim elementima prekrcajne opreme, dozvoljena opterećenja.

7.

Slaganje i učvršćivanje tereta

Slaganje, podlaganje i učvršćivanje tereta, računski primjeri, proračun sustava učvršćenja.

8.

Oprema za krcanje/iskrcaj, slaganje i pričvršćivanje tereta –teretni prostori

Prikaz i rad s opremom za krcanje/iskrcaj, slaganje i pričvršćivanje tereta, priprema skladišta, štete na teretu, ...

9.

Naprezanje brodske konstrukcije u eksploataciji

Naprezanje brodske konstrukcije u eksploatacijskim uvjetima (opterećenje teretom, balastom), poprečne sile i momenti savijanja, deformacija brodskog trupa (pregib i progib).

10.

Planiranje ukrcaja tereta

Rješavanja problemskih zadataka iz poprečne stabilnosti, postizanje željene metacentarske visine, određivanje kuta nagiba broda, planiranje vertikalnog i poprečnog rasporeda tereta

11.

Planiranje ukrcaja tereta

Rješavanja problemskih zadataka iz poprečne stabilnosti, kriteriji dovoljne stabilnosti za razne vrste brodova.

12.

Planiranje ukrcaja tereta

Rješavanja problemskih zadataka iz uzdužne stabilnosti, planiranje uzdužnog rasporeda tereta.

13.

Planiranje ukrcaja tereta

Rješavanja problemskih zadataka iz uzdužne stabilnosti, trimovanje broda, dovođenje broda na željeni gaz.

14.

Određivanje količine tereta na brodu uz pomoć gaza

Primjena metode određivanje količine tereta na brodu uz pomoć gaza (Deadweight Survey).

15.

Određivanje količine tereta na brodu uz pomoć gaza

Određivanje količine tereta na brodu odnosno ukrcane ili iskrcane mase tereta uz pomoć gaza (Draft Survey).1.

Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz generalnog tereta

Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz generalnog tereta, načela rasporeda tereta, preliminarni, radni i završni plan tereta.

2.

Planiranje ukrcaja opasnih tereta u pakiranom i rasutom stanju

Planiranje ukrcaja opasnih tereta u pakiranom i rasutom stanju, korištenje IMDG kodeksa i BC kodeksa, načela slaganja i segregacije opasnih tereta na raznim vrstama brodova, analiza postupaka, mjere sigurnosti.

3.

Prijevoz kontejnera morem

Načela prijevoza kontejnera morem, vrste kontejnera i opreme za njihovo učvršćivanje, načela rasporeda tereta, ukrcaj i iskrcaj kontejnera.

4.

Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kontejnera

Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kontejnera, načela rasporeda tereta, »bay« liste, plan rasporeda kontejnera.

5.

Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kontejnera

Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kontejnera, primjeri za različita stanja nakrcanosti.

6.

Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta

Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta: načela rasporeda tereta, plan rasporeda tereta, plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta.

7.

Plan rasporeda tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta pri prijevozu žitarica

Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta pri prijevozu žita: načela rasporeda tereta, plan rasporeda tereta, uvjeti stabilnosti i proračun, tipizirani obrasci.

8.

Plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta na brodovima za prijevoz rasutog tereta

Izrada plana ukrcaja ili iskrcaja tereta, primjeri za različita stanja nakrcanosti i različite vrste tereta.

9.

Priprema brodova za prijevoz tekućih tereta

Priprema brodova za prijevoz tekućih tereta (ulja, kemikalija i ukapljenih plinova) za ukrcaj i iskrcaj tereta, pranje tankova sirovom naftom, pranje tankova na brodovima za prijevoz kemikalija i ukapljenih plinova, inertiranje tankova, mjerenje količine tereta, degazacija tankova, mjere sigurnosti.

10.

Prijevoz ulja u razlivenom stanju morem

Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz ulja u razlivenom stanju: načela rasporeda tereta, određivanje ukrcajne/iskrcajne količine tereta, plan rasporeda tereta, plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta, postupak ukrcaja i iskrcaja tereta te putovanje s teretom i u balastu.

11.

Prijevoz kemikalija u razlivenom stanju morem

Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kemikalija u razlivenom stanju: načela rasporeda tereta, određivanje ukrcajne/iskrcajne količine tereta, plan rasporeda tereta prema zahtjevima IBC kodeksa, plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta, postupak ukrcaja i iskrcaja tereta te putovanje s teretom i u balastu.

12.

Prijevoz ukapljenih plinova morem

Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz ukapljenih plinova: načela rasporeda tereta, određivanje ukrcajne/iskrcajne količine tereta, plan rasporeda tereta, plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta, postupak ukrcaja/iskrcaja tereta, putovanje s teretom i u balastu.

13.

Plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta na brodovima za prijevoz tekućih tereta

Izrada plana rasporeda tereta na brodovima za prijevoz tekućih tereta: plan ukrcaja i plan iskrcaja tereta, primjeri za različita stanja nakrcanosti i različite terete

14.

Planiranje ukrcaja i prijevoz raznih vrsta tereta morem

Planiranje ukrcaja i prijevoz tereta ro-ro brodovima, brodovima za prijevoz automobila, brodovima za prijevoz hlađenog tereta, brodovima za prijevoz teških tereta, brodovima za prijevoz teglenica: načela rasporeda tereta i specifičnosti

15.

Rukovanje teretom

Praktične vježbe na brodu: rješavanje konkretnih problema krcanja i slaganja različitih vrsta tereta, analiza postupaka i mjere sigurnosti.

3.1

SREDSTVA POMORSKOG PROMETA


Tema predavanja

1.

Uvod u predmet, Međunarodni propisi o konstrukciji brodova i povijesni razvoj brodova

Uvodna razmatranja, Međunarodni propisi o konstrukciji brodova, povijesni razvoj brodova

2.

Gradnja brodova

Materijali gradnje, zavarivanje, pregrade i pregrađivanje broda, vodonepropusnost, nepropusna vrata.

3.

Gradnja brodova

Vrste gradnje brodova, elementi uzdužne i poprečne čvrstoće broda, strukturni elementi broda.

4.

Čvrstoća i naprezanje brodske konstrukcije

Podjela, osnovni pojmovi čvrstoće i naprezanja brodske konstrukcije, opterećenje brodske konstrukcije, poprečne sile i momenti savijanja, pregib, progib.

5.

Raspored prostorija na brodu

Smještaj i obilježja prostora za teret, tankova, nastamba posade, zapovjedničkog mosta i strojarnice.

6.

Sustavi tereta

Sustavi tereta brodova različitih tehnologija, brodovi za suhi teret, tekući teret, posebne vrste brodova.

7.

Brodska oprema za rukovanje teretom

Obilježja opreme za rukovanje teretom, jarboli, samarice, dizalice, naprezanja.

8.

Brodski uređaji i oprema

Obilježja brodskih uređaja i opreme, sidrena i pritezna vitla, privezni uređaji i oprema, ostali brodski sustavi.

9.

Vrste kormila i vijaka

Podjela kormila, obilježja pojedinih vrsta kormila, izvedba vijaka, obilježja pojedinih vrsta vijaka, alternativne vrste kormila i vijaka.

10.

Geometrijski prikaz broda, glavne dimenzije i mjere

Glavne dimenzije, duljina, širina, visina, gaz, koeficijent brodske forme, omjeri glavnih brodskih dimenzija, vrijednosti za različite vrste brodova, zagaznice i očitavanje gaza.

11.

Geometrijski prikaz broda, glavne dimenzije i mjere.

Mjere broda, bruto i neto tonaža, nosivost broda, deplasman, nadvođe broda, oznake nadvođa, baždarska oznaka.

12.

Prikaz broda

Nacrti broda i brodskih linija, generalni plan brodova različitih tehnologija, određivanje površine i volumena, težišta površina i volumena, metode vodenih linija, rebara, širnica.

13.

Podjela broda prema različitim kriterijima

Podjela brodova prema namjeni, vrsti tereta, vodama u kojima plove, kategorijama plovidbe, materijalu gradnje, prirodi prijevozne službe, brodovi suvremenih tehnologija.

14.

Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz suhih tereta

Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz generalnog tereta, brodova za prijevoz kontejnera, brodova za prijevoz rasutog tereta. Međunarodni propisi o konstrukcijskim obilježjima brodova i obilježjima brodskih sustava.

15.

Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz tekućih tereta

Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za prijevoz sirove nafte i produkata, kemikalija, ukapljenih plinova. Međunarodni propisi o konstrukcijskim obilježjima brodova i obilježjima brodskih sustava.

1.

Konstrukcijska i tehnološka obilježja različitih vrsta brodova

Konstrukcijska i tehnološka obilježja Ro-Ro brodova, putničkih brodova, tegljača, brodova za prijevoz teglenica, hlađenog tereta, ostali brodovi. Međunarodni propisi o konstrukcijskim obilježjima brodova i obilježjima brodskih sustava.

2.

Uvod u stabilnost broda

Uvod u stabilnost broda, podjela stabilnosti broda prema različitim kriterijima, osnovna obilježja, uvjeti plovnosti.

3.

Početna poprečna stabilnost broda

Obilježja poprečne početne stabilnosti broda, osnovni elementi, pokazatelj početne poprečne stabilnosti, karakteristični slučajevi početne poprečne stabilnosti

4.

Početna poprečna stabilnost broda

Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broda, vertikalni pomak masa, horizontalni bočni pomak masa, kombinirani pomak masa.

5.

Početna poprečna stabilnost broda

Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broda, ukrcaj ili iskrcaj masa ukrcaj ili iskrcaj samaricom za teške terete.

6.

Početna poprečna stabilnost broda

Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broda, utjecaj slobodnih površina, poprečna stabilnost pri većim kutovima nagiba, pokazatelj stabilnosti pri većim kutovima nagiba, konstrukcija krivulje poluga statičke stabilnosti i analiza značajki.

7.

Početna poprečna stabilnost broda

Određivanje početne poprečne stabilnosti broda, račun centracije.

8.

Uzdužna stabilnost broda

Obilježja uzdužne stabilnosti broda, osnovni elementi, pokazatelji uzdužne stabilnosti.

9.

Uzdužna stabilnost broda

Utjecaj na uzdužnu stabilnost broda, utjecaj pomaka masa na uzdužnu stabilnost, utjecaj ukrcaja ili iskrcaja masa na uzdužnu stabilnost.

10.

Uzdužna stabilnost broda

Određivanje uzdužne stabilnosti broda, račun centracije.

11.

Dinamička stabilnost broda, utjecaj dimenzija i tehnologije broda na stabilnost

Dinamička stabilnost broda, utjecaj dimenzija broda na stabilnost, utjecaj tehnologije broda na stabilnost.

12.

Stabilnost broda u oštećenom stanu i posebni slučajevi stabilnost broda

Stabilnost broda u oštećenom stanju, utjecaj naplavljivanja na trim i stabilnost, posebni slučajevi stabilnosti broda.

13.

Knjiga stabilnosti i trima

Obilježja knjige stabilnosti i trima, analiza za različite vrste brodova, plan kapaciteta, dijagramni list, tablice nosivosti, dijagram pantokarena izoklina i tablice

14.

Korištenje računala pri proračunu stabilnost

Mogućnosti korištenja računala za proračun stabilnosti, analiza ograničenja.

15.

Međunarodni propisi o stabilnosti

Analiza i primjena Međunarodnih propisa o stabilnosti.


Tema vježbi

1.

Gradnja brodova

Osnove gradnje, različitih vrsta brodova, materijali gradnje, zavarivanje, posjet brodogradilištu.

2.

Gradnja brodova

Upoznavanje sa gradnjom različitih vrsta brodova, upoznavanje strukturalnih elemenata broda, vrste gradnje brodova, elementi uzdužne i poprečne čvrstoće, pregrađivanje brodova, posjet brodogradilištu.

3.

Gradnja brodova

Upoznavanje sa gradnjom različitih vrsta brodova, upoznavanje strukturalnih elemenata broda, vrste gradnje brodova, elementi uzdužne i poprečne čvrstoće, pregrađivanje brodova, posjet brodogradilištu.

4.

Raspored prostora na brodu

Raspored teretnih prostora, zapovjednički most, nastambe posade, strojarnica, itd., posjet brodovima u luci ili brodogradilištu.

5.

Kormila i porivnici

Vrste kormila, vijaka, razne vrste porivnika, posjet brodogradilištu.

6.

Teretni prostori i sustavi tereta

Obilježja teretnih prostora i sustava tereta, oprema za rukovanje teretom, posjet brodovima u luci ili brodogradilištu.

7.

Teretni prostori i sustavi tereta

Obilježja teretnih prostora i sustava tereta kod brodova za prijevoz tekućih tereta, posjet brodovima u luci ili brodogradilištu.

8.

Palubna oprema broda i uređaji

Palubna oprema, sidra, sidreni lanci, sidrena vitla, privezni uređaji i oprema, posjet brodovima u luci.

9.

Dimenzije i mjere broda

Oznaka nadvođa, zagaznice, ostale dimenzije brod, praktična primjena, posjet brodovima u luci.

10.

Brodovi različitih tehnologija

Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima, posjet brodovima u luci.

11.

Brodovi različitih tehnologija

Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima, posjet brodovima u luci.

12.

Brodovi različitih tehnologija

Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima, posjet brodovima u luci.

13.

Brodovi različitih tehnologija

Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima, posjet brodovima u luci.

14.

Brodovi različitih tehnologija

Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima, posjet brodovima u luci.

15.

Brodovi različitih tehnologija

Upoznavanje s brodovima različitih tehnologija i njihovim sustavima, posjet brodovima u luci.1.

Nacrti brodova i brodskih linija, dijagrami

Upoznavanje s brodskim nacrtima za različita vrste brodova, generalni plan broda, upoznavanje s tablicama i dijagramima.

2.

Brodska dokumentacija o stabilnosti

Upoznavanje s brodskom dokumentacijom o stabilnosti (tablice s hidrostatskim podacima, dijagramni list).

3.

Brodska dokumentacija o stabilnosti

Korištenje tablica s hidrostatskim podacima i dijagramnog lista.

4.

Poprečna stabilnost broda

Proračun osnovnih elemenata početne poprečne stabilnosti broda, vertikalni pomak masa, horizontalni bočni pomak masa, kombinirani pomak masa, iskrcaj samaricom za teške terete, računski primjer.

5.

Poprečna stabilnost broda

Proračun promjene stabilnosti pri ukrcaju ili iskrcaju masa, ukrcaj samaricom za teške terete, računski primjer.

6.

Poprečna stabilnost broda

Proračun promjene stabilnosti pri ukrcaju ili iskrcaju masa, ukrcaj samaricom za teške terete, računski primjer.

7.

Poprečna stabilnost broda

Proračun utjecaja slobodnih površina, računski primjer.

8.

Poprečna stabilnost broda

Stabilnost pri većim kutovima nagiba, proračun poluga i konstrukcija krivulje.

9.

Poprečna stabilnost broda

Stabilnost pri većim kutovima nagiba, proračun poluga i konstrukcija krivulje.

10.

Uzdužna stabilnost broda

Proračun osnovnih elemenata uzdužne stabilnosti broda, utjecaj pomaka masa na uzdužnu stabilnost, računski primjer.

11.

Uzdužna stabilnost broda

Utjecaj ukrcaja ili iskrcaja masa na uzdužnu stabilnost, računski primjeri.

12.

Uzdužna stabilnost broda

Utjecaj ukrcaja ili iskrcaja masa na uzdužnu stabilnost, računski primjeri.

13.

Uzdužna stabilnost broda

Utjecaj ukrcaja ili iskrcaja masa na uzdužnu stabilnost, računski primjeri.

14.

Stabilnost broda u oštećenom stanju i posebni slučajevi stabilnosti

Stabilnost broda u oštećenom stanju i posebni slučajevi stabilnosti, utjecaj naplavljivanja na poprečnu i uzdužnu stabilnost broda, stabilnost pri dokovanju, stabilnost pri nasukanju

15.

Stabilnost broda i naprezanje brodske konstrukcije

Korištenje računala pri proračunu stabilnosti broda i naprezanja brodske konstrukcije, demonstracijski primjeri.

3.2

SIGURNOST NA MORU


Tema predavanja

1.

Međunarodni sustav sigurnosti I

Načela sigurnosti plovidbe. IMO i međunarodne konvencije. SOLAS, MARPOL, LOADLINE, TONNAGE, COLREG, SAR, STCW.

2.

Međunarodni sustav sigurnosti II

Pravila o sigurnosti broda i opremi. Hrvatski registar brodova. Tehnička pravila o gradnji broda. Sustav sigurnosti plovidbe Republike Hrvatske. Nadzor nad mjerama sigurnosti. Lučke kapetanije. Držanje straže. ISM. Poznavanje rukovođenja, organizacija i izobrazba na brodu.

3.

Traganje i spašavanje na moru I

Obveza traganja i spašavanja. SOLAS i SAR konvencija. IAMSAR. Ustroj i sredstva službe SAR. Rukovođenje traganjem i spašavanjem. Sustavi izvještavanja i pomaganja.

4.

Traganje i spašavanje na moru II

Započinjanje SAR operacijama. Komunikacijska povezanost centara i jedinica. Područje i načini traganja. Koordinacija i izvještavanje. Provedba traganja. Prekid traganja.

5.

Pomorske nezgode

Obilježja plovidbe u nevremenu: prodor vode, sudar, udar, nasukanje, požar, eksplozija, druge opasnosti. Postupak broda u nevolji i broda koji pruža pomoć.

6.

Sredstva za spašavanje I

Općenito o sredstvima za spašavanje. Vrste i obveza posjedovanja. Osobna sredstva za spašavanje: količina, kvaliteta i njihov smještaj na brodu. Korištenje.

7.

Sredstva za spašavanje II

Brodice i splavi za spašavanje,brodice za prikupljanje: vrste, konstrukcijske osobine, broj, kapacitet, smještaj. Sredstva za spuštanje brodica ili splavi. Korištenje.

8.

Komunikacije tijekom pružanja pomoći u pogibelji I

Svjetski pomorski sustav uzbunjivanja i sigurnosti – GMDSS. Načela. Organizacija. Obveze država i brodova.

9.

Komunikacije tijekom pružanja pomoći u pogibelji II

Sredstva za komunikaciju i identifikaciju. Brodska oprema za komunikacije u nuždi. Sredstva za radio-pozicioniranje. Sredstva ograničenog dometa. Korištenje.

10.

Napuštanje broda i preživljavanje na moru

Uzroci. Utvrđivanje stupnja oštećenja. Postupci u pojedinim slučajevima. Raspored za uzbunu. Priručnik za napuštanje broda. Obveza uvježbavanja. Brodski alarmni sustav. Spuštanje čamaca i splavi. Slobodni pad. Korištenje.

11.

Ljudi u moru

Hipotermija. Postupci napuštanja broda. Organizacija života. Prva pomoć. Zaštita od hladnoće i vrućine. Hrana i voda. Znakovi pogibelji. Plovidba čamcima. Spašavanje osoba. Komunikacije. Spašavanje helikopterima. Hlače za spašavanje.

12.

Protupožarna zaštita I

Osnove protupožarne zaštite. Gorenje, zapaljivost i eksplozivnost. Klasifikacija zapaljivih tvari. Načela protupožarne zaštite. Sredstva za gašenje. Konstruktivne mjere zaštite (pregrade, zaštitna paluba, otvori, sustav ventilacije, uporaba zapaljivih materijala).

13.

Protupožarna zaštita II

Sustavi detekcije, uzbunjivanja i protupožarne zaštite. Sustavi za gašenje požara vodom. Sustavi za gašenje pjenom i prahom. Sustav za gašenje plinom. Sustavi za inertiranje atmosfere. Prijenosna i priručna sredstva za gašenje.

14.

Protupožarna zaštita III

Uzroci požara. Gašenje požara u teretnim prostorijama, u strojarnici, u nastambama posade. Gašenje požara s obale i s tegljača. Gušenje i trovanje. Brodovi s opasnim teretima i brodovi posebne namjene. Upravljanje gašenjem požara.

15.

Opasni tereti i sigurnost boravka i rada na terminalima

Definicija i podjela opasnih tereta. Međunarodni i domaći propisi. Obveze i nadzor posade i lučkih vlasti. Mjere predostrožnosti. Segregacija opasnih tereta. Mjere sigurnosti pri ukrcaju i iskrcaju u luci, na terminalu i na brodu. Postupci u slučaju nezgode, zagađivanja ili ispuštanja goriva, maziva ili tereta u moru.


Tema vježbi

1.

Primjer pomorskih nezgoda – nevrijeme

2.

Primjer pomorskih nezgoda – sudar i udar

3.

Primjer pomorskih nezgoda – požar

4.

Koordinacija traganja i spašavanja – vježba

5.

Komunikacijski postupci – rad s opremom

6.

Napuštanje broda (rad na poligonu)

7.

Gašenje požara (rad na poligonu)

3.3

ODRŽAVANJE BRODA


Tema predavanja

1.

Uvod. Definicije abrazije, erozije, korozije i kavitacije. Podjela korozije po mehanizmu nastajanja.

2.

Korozija metala. Kemijska korozija. Mogućnost nastanka s obzirom na promjenu slobodne energije, pritiska razlaganja, konstante ravnoteže. Detekcija oksidnih filmova.

3.

Podjela kemijske korozije. Plinska korozija, korozija u ne-elektrolitima i korozija u elektrolitima. Kinetika kemijske korozije.

4.

Posebni oblici kemijske korozije. Dekarbonizacija čelika. Vodikova korozija. Oksidacija čistih metala na visokim temperaturama.

5.

Elektrokemijska korozija metala. Elektrodni potencijal. Mjerne elektrode.

6.

Depolarizacija: vodikova, kisikova. Kontrola korozivnog procesa. Termodinamika korozivnih procesa.

7.

Posebni oblici korozije. Korozija legura. Korozija u moru.

Podjela korozivnog zahvata po obliku korozije: opća, lokalna, točkasta, pitting.

8.

Korozija uz naprezanja. Korozija pod djelovanjem tlaka. Korozija uz vibracije. Mehanički i korozivni zamor.

Rasprostranjenost korozije. Korozija u moru, elektrolitima, u zemlji i u atmosferi.

9.

Korozijska svojstva pojedinih tehničkih metala. Odabir optimalnog materijala. Željezo, čelik, nehrđajući čelici, bakar, mjed, bronca, aluminij, nikal, krom, kositar, cink, magnezij, kadmij, olovo, srebro, zlato, platina, titan.

10.

Destrukcija anorganskih nemetalnih materijala. Oblici destrukcije betona, cigle, obloga peći, grafita, stakla, porculana.

Destrukcija organskih materijala: oksidacijska, termička, fotokemijska i hidrolitička destrukcija. Klimatski utjecaji na destrukciju.

11.

Zaštita od korozije. Ekonomska opravdanost zaštite. Tehnološki i konstrukcijski uvjeti za dobru zaštitu.

Predobrada materijala. Priprema površine. Mehanička predobrada. Kemijska i elektrokemijska obrada površine. Obrada ultrazvukom.

12.

Zaštita prevlačenjem metalima. Metalizacija vrućim uranjanjem, štrcanjem, difuzijom, iz parne faze, u vakuum. Navarivanje. Taloženje ionskom izmjenom.

Galvanizacija. Pobakrivanje, niklanje, kromiranje. Prevlačenje legurama. Galvanoplastika.

Anorganske prevlake na metalima. Oksidne, oksalatne, fosfatne i kromatne prevlake. Emajliranje. Prevlake na bazi vodenog stakla.

13.

Zaštita od korozije organskim premazima. Predobrada površine. Odabir sustava premaza. Viskozitet, temperatura i vlažnost. Debljina premaza. Način nanošenja premaznog sredstva.

14.

Katodna i anodna zaštita. Katodna zaštita protektorima. Zaštita narinutom strujom brodova, objekata morske tehnologije i metala uronjenih u zemlju. Krivulja atenuacije. Anodni materijal.

15.

Privremena zaštita. Konzervacija pomoću zaštitnih ulja i masti. Hidrofobizacija. Zaštita termoplastičnim masama. Hermetizacija. Inhibitori. Odvlaživanje. Inertni plinovi.

Koroziona ispitivanja. Ispitivanja efikasnosti zaštite. Terenska, pogonska i laboratorijska ispitivanja. Komore. Odabir uzoraka.

Ispitivanja kvalitete organskih prevlaka. Ispitivanje efikasnosti katodne zaštite.


Tema vježbi

1.

Plinska korozija bakra

2.

Korozija cinka u elektrolitu

3.

Određivanje potencijala metala u morskoj vodi

4.

Određivanje potencijala u tlu

5.

Evansov dijagram

6.

Galvanizacija

7.

Moć upijanja silikagela

8.

Predobrada materijala prije zaštite

9.

Zaštita organskim premazima

10.

Ispitivanje efikasnosti katodne zaštite

11.

Ispitivanje efikasnosti katodne zaštite u tlu

3.4

ORGANIZACIJA RADA I UPRAVLJANJE NA BRODU


Tema predavanja

1.

Principi subordinacije i međuljudski odnosi.

Principi koordinacije i temelji timskog rada.

2.

Prepoznavanje različitih stavova u odnosu na dužnosti i poslove.

Kulturološke razlike i njihov utjecaj na upravljanje.

3.

Principi suvremene komunikacije.

4.

Upravljanje u složenim okolnostima.

5.

Autoritet i pozitivna inicijativa.

Načini upravljanja.

6.

Radna opterećenja i stanje mosta.

7.

Prosuda, donošenje odluke i pogreške.

Utjecaj stresa na donošenje odluke.

8.

Organizacija poslova posade, analiza rada.

9.

Organizacija posade u skladu sa ISM-kodom.

Organizacija posade u slučaju hitnosti i opasnosti.

10.

Organizacija dužnosti posade.

Organizacija održavanja.

11.

Bilješke i primjedbe glede aktivnosti na brodu.

Način održavanja sastanka.

12.

Metodologija uvježbavanja.

Upotreba priručnika o napuštanju broda i preživljavanju.

13.

Elementi vježbi i postupaka u slučaju hitnosti.

14.

Provjera funkcionalnosti opreme i postupaka.

15.

Organizacija i podjela poslova upravljačkog tima.

3.5

POMORSKO PRAVO

1.

Pojam podjela, značenje i vrela pomorskog prava, Pomorski zakonik RH, Međunarodna pomorska organizacija. Izvori međunarodnog prava mora; Konvencija UN o pravu mora, 1982; Međunarodno pravo mora. Brodske isprave i knjige kao što su Upisni list, Međunarodna svjedodžba o teretnoj liniji (1966), Međunarodna svjedodžba o baždarenju, Svjedodžba o sigurnosti putničkog broda, Svjedodžba o sigurnosti opreme teretnog broda, Svjedodžba o sigurnosti konstrukcije teretnog broda, Svjedodžba o sigurnosti radio-opreme teretnog broda, Svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija, Međunarodna svjedodžba o sprječavanju onečišćenja uljem, Međunarodna svjedodžba o sprječavanju onečišćenja pri prijevozu štetnih razlivenih tekućina; Svjedodžbe o klasi za trup, strojni uređaj i rashladni uređaj, Brodski dnevnik, Dnevnik stroja, Zdravstveni dnevnik, Radio-dnevnik, Knjiga tereta, Popis posade, Popis putnika, Svjedodžba o deratizaciji ili Svjedodžba o oslobođenju od deratizacije.

2.

Odgovornost prema Međunarodnoj konvenciji o teretnim linijama, 1966/88; Utvrđivanje sposobnosti broda za plovidbu. Odgovornost prema SOLAS konvenciji.

3.

Zaštita morskog okoliša, Odgovornost prema MARPOL konvenciji – 73/78 s prilozima: I (ulje), II (štetne tekuće tvari), III (štetne tvari u pakiranom obliku). Odgovornost prema MARPOL konvenciji – 73/78 s prilozima: IV (fekalije), V (otpaci) i VI (sprječavanje onečišćenja zraka s brodova).

4.

Deklaracije koje se odnose na zdravstvenu zaštitu pomoraca i zahtjevi prema međunarodnim propisima o zdravstvenoj zaštiti; Međunarodni sanitarni pravilnik. Prijava dolaska broda u luku i potrebni dokumenti; Postupak prilikom dolaska broda u luku; Međunarodni sanitarni pravilnik; Konvencija o olakšicama u međunarodnom pomorskom prometu, 1965.

5.

Klasifikacijska društva. Pomorsko radno pravo; Posada broda – općenito; Podjela službi na brodu; Prava i obveze članova posade; Konvencija o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima, 1976. (br. 147); Konvencija o ugovoru o zaposlenju pomoraca, 1926. (br. 22); Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje, 1973. (br. 138); Konvencija o nabavi, pripremi i posluživanju hrane, 1946. (br. 68); Konvencija o svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti brodskih kuhara, 1946. (br. 69); Konvencija o obveznom liječničkom pregledu djece i mladića zaposlenih na brodovima, 1921. (br. 16); Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje, 1948. (br. 87); Konvencija o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivnog pregovaranja, 1949. (br. 98). Podjela službi na brodu; Konvencija o svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti kvalificiranih mornara, 1946. (br. 74); Konvencija o plaćama, radnom vremenu na brodu i brojnom stanju posade (revidirana), 1958. (br. 109); Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru pomoraca (revidirana), 1949. (br. 91). Usklađivanje radnog prava s Konvencijama o radu pomoraca (ILO).

6.

Prava i obveze članova posade; Konvencija o repatrijaciji pomoraca, 1926. (br. 23); Konvencija o repatrijaciji pomoraca (revidirana), 1987. (br. 166); Preporuka o repatrijaciji pomoraca, 1987. (br. 174); Konvencija o smještaju posade na brodovima (revidirana), 1949. (br. 92); Preporuka o pružanju medicinskih savjeta brodovima na moru putem radija, 1958. (br. 105); Konvencija o sprječavanju nesreća kod pomoraca, 1970. (br. 134); Preporuka o sprječavanju nesreća pomoraca, 1970. (br. 142); Konvencija o liječničkom pregledu pomoraca, 1946. (br. 73); Konvencija o zdravstvenom osiguranju pomoraca, 1936. (br. 56). Organizacija službe sigurnosti plovidbe u Republici Hrvatskoj; Obalna straža; Lučke kapetanije; Pomorsko dobro; Pravni položaj morskih luka i vrste luka; Inspekcijski nadzor. Pravni pojam broda (i ostalih pomorskih objekata), vrste brodova, individualizacija i upis brodova. Međunarodni pravilnik o sigurnosnoj zaštiti luka i lučkih područja ISPS Code. International Safety Managemenet Code ISM Code.

7.

Pojam i predmet pomorskog imovinskog prava; Brod u imovinskom pravu; Stvarna prava na brodu; Osobe u imovinskom pravu; Ograničenje odgovornosti brodovlasnika (brodara). Ograničenje odgovornost brodara; Konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine, 1976. (LLMC Convention).

8.

Ugovori o iskorištavanju brodova; Pojam i sistematika ugovora, Pravna vrela koja reguliraju ugovore o iskorištavanju brodova. Međunarodni propisi o prijevozu stvari morem; Međunarodna konvencija o ujednačavanju nekih pravila o teretnici, 1924. (Haška pravila) s Protokolom, 1968 (Haško-Visbijska pravila); Hamburška pravila.

9.

Ugovor o prijevozu stvari morem (Charter party); Pojam i elementi ugovora; Stranke ugovora; Oblik ugovora o prijevozu stvari; Isprave o ugovoru; Teretnica; Time charter i voyage charter: Ugovor o zakupu (Bareboat charter).

10.

Ispunjenje ugovora o prijevozu stvari. Odgovornost brodara (prijevoznika) za štete na stvarima i zakašnjenje; Ograničenje odgovornosti; Posebni slučajevi isključenja prijevoznikove odgovornosti.

11.

Prijevoz putnika i prtljage; Ugovor o tegljenju. Prijevozi s više prijevoznika (izravni i multimodalni) Ugovor o zakupu broda.

12.

Pojam pomorskih havarija; Pravna vrela. Zajednička havarija; York-Antwerpenska pravila. Spašavanje na moru: pravna vrela, pojam spašavanja, vrste spašavanja. Navigacijske procedure.

13.

Moderno pravo spašavanja; Međunarodna konvencija o spašavanju, 1989 (London); Ugovor o spašavanju (LOF 1995 i 2000). Onečišćenje morskog okoliša; Konvencija o sprječavanju onečišćenja mora potapanjem otpada i drugih tvari (London konvencija), 1972; Međunarodna konvencija o intervenciji na otvorenom moru u slučaju nezgode koja uzrokuje onečišćenje uljem, 1969, Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, 1992.; Dvojni konvencijski sustav naknade štete zbog izlijevanja ulja. Navigacijske procedure.

14.

Sudar brodova; Pravna vrela; Međunarodna konvencija za izjednačavanje nekih pravila u vezi sudara brodova, 1910. Pojam i vrste sudara; Naknada štete kod sudara; Uloga zapovjednika broda. Navigacijske procedure ISM. Pojam pomorskog osiguranja; Ugovor o pomorskom osiguranju;

15.

Institutske klauzule, Premijsko i uzajamno osiguranje. Osiguranje odgovornosti brodara; P. & I. klubovi.

16.

Familijarizacija s pravnom stečevinom EU u području pomorstva.

4.1

EKONOMIKA BRODARSTVA

1.

Općenito o ekonomici morskog brodarstva

2.

Trgovačka mornarica: svjetska i nacionalna, posebne vrste djelatnosti morskog brodarstva

3.

Putničko brodarstvo: nacionalno i svjetsko, podjela; slobodno, linijsko i tankersko brodarstvo

4.

Pomorski promet: putnički i teretni; pomorsko tržište: općenito, podjela i tržišna struktura

5.

Tržište slobodnog brodskog prostora, tržište linijskog brodskog prostora, tržište tankerskog brodskog prostora

6.

Pokazatelj dinamike pomorskog tržišta, vozarinski indeksi i tipologija tržišta

7.

Vozarine u pomorskom brodarstvu: općenito o vozarinama, načela, vrste i određivanje vozarine

8.

Vozarine u slobodnom brodarstvu; vozarine u linijskom brodarstvu

9.

Tarife: općenito, podjela, izračunavanje

10.

Vozarine u tankerskom brodarstvu; vozarine u putničkom brodarstvu

11.

Troškovi pomorskog prijevoza: općenito o troškovima u morskom brodarstvu i troškovima uopće

12.

Vrste troškova: po mjestima i po nosiocima

13.

Amortizacija u morskom brodarstvu: vrste, obračuni amortizacije i izračunavanje amortizacije

14.

Model ukupnih troškova putovanja broda: fiksni, varijabilni i granični troškovi

15.

Pokazatelji uspješnosti poslovanja u morskom brodarstvu: ekonomičnost, rentabilnost i proizvodnost

4.2

ENGLESKI JEZIK

1.

Ship design and construction, types of ships

2.

Ship Manning System. Merchant ship organisation

3.

Marine meteorology, tides, currents and ocean science

4.

Ports

5.

Cargoes, cargo handling equipment, cargo stowage

6.

Ship Handling: general; unmooring and mooring,

7.

Ship Handling: anchoring

8.

Navigation, Sea charts, navigational equipment

9.

Aids to navigation, buoyage systems, etc.

10.

Maritime VHF Communications & IMO SMCP: general conventions, making contact, exchanges

11.

Maritime VHF Communications & IMO SMCP: distress, urgency, safety, SAR communications

12.

Collision regulations

13.

Safety at sea, environment protection, ISPS

14.

Procedures on arriving in a port / departure from a port

15.

Marine correspondence (ship’s papers and cargo documents)


Tema vježbi/seminari

1.

Ship design and construction, types of ships

2.

Ship Manning System. Merchant ship organisation

3.

Marine meteorology, tides, currents and ocean science

4.

Ports

5.

Cargoes, cargo handling equipment, cargo stowage

6.

Ship Handling: general; unmooring and mooring,

7.

Ship Handling: anchoring

8.

Navigation, Sea charts, navigational equipment

9.

Aids to navigation, buoyage systems, etc.

10.

Maritime VHF Communications & IMO SMCP: general conventions, making contact, exchanges

11.

Maritime VHF Communications & IMO SMCP: distress, urgency, safety, SAR communications

12.

Collision regulations

13.

Safety at sea, environment protection, ISPS

14.

Procedures on arriving in a port / departure from a port

15.

Marine correspondence (ship’s papers and cargo documents)

4.3

PRIMIJENJENA MATEMATIKA

1.

Sferna trigonometrija: definicije trigonometrijskih funkcija i sfernog trokuta

2.

Krivulje drugog reda: kružnica, elipsa, parabola, hiperbola

3.

Matrice: definicije i operacije s matricama

4.

Matrice: elementarne transformacije, rang matrice

5.

Sustavi linearnih jednadžbi: Gaussova metoda eliminacije

6.

Funkcije: definicija, zadavanje funkcija, grafovi funkcija, domena

7.

Funkcije: neodređeni izrazi, granične vrijednosti funkcija

8.

Derivacije: definicija, elementarne derivacije, osnovna pravila za deriviranje

9.

Derivacije: deriviranje složenih funkcija, derivacije višeg reda

10.

Primjene derivacija: jednadžba tangente i normale, L’Hospitalovo pravilo, ekstremi funkcija

11.

Crtanje grafova funkcija

12.

Neodređeni integral: definicija, tablični integrali, osnovna pravila za integriranje, elementarno integriranje

13.

Neodređeni integral: Metoda parcijalne integracije, metoda supstitucije

14.

Primjena integrala: primjena integrala u geometriji, primjena integrala u osnovnim fizikalnim modelima

15.

Numerička integracija: Trapezna i Simpsonova formula

4.4

PRIMJENA ELEKTRONIČKIH RAČUNALA

1.

Sklopovska oprema računala (hardware). Ulazno/izlazne jedinice.

2.

Memorija računala. Radna (RAM, ROM) memorija. Vanjska memorija (HD, FDD diskovi, CD, DVD, BD, optički diskovi, MO diskovi, SSD diskovi).

3.

Procesor. Princip rada računala.

4.

Programska podrška računala (software). Sustavna programska podrška. Operacijski sustav.

5.

Programi za razvoj programske podrške. Pomoćni programi. Aplikacijska programska podrška.

6.

Operacijski sustav: MS Windows;

osnove Windows okruženja. Organizacija podataka na disku.

Rad s datotekama i mapama. Program Windows Explorer. Rad u lokalnoj mreži računala. Prilagođavanje Windowsa. Dodavanje Windows komponenti. Internet Explorer, elektronička pošta.

7.

Program za obradu teksta; MS Word.

Osnove rada s programom. Unos i uređivanje teksta. Rad s više dokumenata. Formatiranje dokumenata. Stilovi, dizajniranje stranice i ispis dokumenata. Svrstavanje teksta u stupce i popise. Tablice, rubovi i sjenčanja.

8.

Program za rad s proračunskim tablicama: MS Excel.

9.

Automatski nadzor računalom, zapis podataka i alarmni sustavi.

B2 - Posebni program obrazovanja radi stjecanja zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim

1. Opći dio

R.br.

Naziv kolegija

Sati

ECTS

1.1.

MATEMATIKA

30

2

1.2.

ENGLESKI JEZIK

50

4

1.3.

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE

30

2

2. Brodsko strojarstvo na upravljačkoj razini

R.br.

Naziv kolegija

Sati

ECTS

2.1.

TERMODINAMIKA I PRIJENOS TOPLINE

60

6

2.2.

TEHNIČKA MEHANIKA

40

5

2.3.

GORIVO, MAZIVO I VODA

30

2

2.4.

TEHNOLOGIJA MATERIJALA I OBRADA

30

4

2.5.

ČVRSTOĆA MATERIJALA

40

4

2.6.

KONSTRUKCIJA BRODA

45

4

2.7.

BRODSKI MOTORI

60

6

2.8.

BRODSKI POMOĆNI STROJEVI I UREĐAJI

40

5

2.9.

BRODSKI GENERATORI PARE I TOPLINSKE TURBINE

30

3

2.10.

AUTOMATIZACIJA BRODSKOG POGONA

35

5

2.11.

BRODSKI STROJNI SUSTAVI

30

5

3. Elektrotehnika i elektronika na upravljačkoj razini

R.br.

Naziv kolegija

Sati

ECTS

3.1.

BRODSKA ELEKTROTEHNIKA

30

5

3.2.

BRODSKI ELEKTRIČNI UREĐAJI

40

3

3.3.

BRODSKI ELEKTRIČNI SUSTAVI

40

4

4. Održavanje i upravljanje brodom na upravljačkoj razini

R.br.

Naziv kolegija

Sati

ECTS

4.1.

ORGANIZACIJA RADA I UPRAVLJANJE POSADOM

30

2

4.2.

UPRAVLJANJE POSTROJENJEM

30

3

4.3.

SREDSTVA POMORSKOG PROMETA

45

3

4.4.

POMORSKO PRAVO I HAVARIJE

30

2

Ukupno

795

79

1.1.

MATEMATIKA

1.

Skupovi brojeva.

2.

Polje realnih brojeva. Polje kompleksnih brojeva.

3.

Nizovi i granične vrijednosti niza. Redovi.

4.

Funkcije. Neprekidnost funkcije. Elementarne funkcije.

5.

Derivacije. Neodređeni oblici. Primjene diferencijalnog računa.

6.

Vektorska algebra.

1.2.

ENGLESKI JEZIK

1.

Osnovno nazivlje vezano uz konstrukciju broda.

2.

Vrste brodova. Brodski prostori i uređaji. Članovi posade i njihove funkcije.

3.

Tehnologija strojarskih materijala, fizička i mehanička svojstva.

Ispitivanje materijala, naprezanja i deformacije.

4.

Osnovni matematički simboli, čitanje matematičkih izraza i formula.

5.

Pogon broda. Glavni i pomoćni pogonski sklopovi.

Motori s unutarnjim izgaranjem (dizelski motori) i vanjskim izgaranjem (turbine).

6.

Brodska strojarnica i pripadajuća oprema

7.

Kotlovi, turbine i generatori – glavni dijelovi i način rada.

8.

Jezične strukture:

Glagolska vremena, modalni glagoli, pasiv. Uporaba određenoga i neodređenoga člana.

Osnovna sintaksa – struktura rečenice i red riječi.

Osnove gramatike.

Sastavljanje izvješća.

1.3.

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE

1.

Sklopovska oprema računala (hardver). Ulazno/izlazne jedinice.

2.

Memorija računala. Radna (RAM, ROM) memorija. Vanjska memorija (HD, FDD diskovi, CD, DVD, BD, optički diskovi, MO diskovi, SSD diskovi).

3.

Procesor. Princip rada računala.

4.

Programska podrška računala (softver). Sustavna programska podrška. Operacijski sustav.

5.

Programi za razvoj programske podrške. Pomoćni programi. Aplikacijska programska podrška.

6.

Operacijski sustav: MS Windows.

Osnove Windows okruženja. Organizacija podataka na disku.

Rad s datotekama i mapama. Program Windows Explorer. Rad u lokalnoj mreži računala. Prilagođavanje Windowsa. Dodavanje Windows komponenti. Internet Explorer, elektronička pošta.

7.

Program za obradu teksta: MS Word.

Osnove rada s programom. Unos i uređivanje teksta. Rad s više dokumenata. Formatiranje dokumenata. Stilovi, dizajniranje stranice i ispis dokumenata. Svrstavanje teksta u stupce i popise. Tablice, rubovi i sjenčanja.

8.

Program za rad s proračunskim tablicama: MS Excel.

9.

Automatski nadzor računalom, zapis podataka i alarmni sustavi.

2.1.

TERMODINAMIKA I PRIJENOS TOPLINE

1.

Osnovne veličine stanja, definicije i mjerene jedinice.

2.

Idealni plin, jednadžba stanja, specifične topline, miješanje plinova i para.

3.

Prvi zakon termodinamike.

4.

Tehnički rad, kompresorski procesi.

5.

Plinski kružni procesi, procesi plinskih turbina, procesi motora s unutarnjim izgaranjem.

6.

Entropija i nepovratljivost, drugi zakon termodinamike.

7.

Vodena para, tablice i dijagrami za vodenu paru.

8.

Parni kružni procesi.

9.

Rashladni kružni procesi.

10.

Osnove procesa izgaranja.

11.

Strujanje plinova i tekućina.

12.

Prijenos topline.

13.

Procesi s vlažnim zrakom.

2.2.

TEHNIČKA MEHANIKA

1.

Statika, aksiomi statike. Opći sustav sila u ravnini. Analitički i grafički uvjeti ravnoteže. Vrste veza i oslonaca. Reakcije oslonaca. Metode određivanja sila u vezama i osloncima.

2.

Analiza opterećenja jednostavne grede i ukliještene grede (konzole).

Opterećenje koncentriranim silama, jednoliko kontinuiranim i trokutnim opterećenjem.

3.

Trenje, vrste trenja. Trenje klizanja. Sila trenja. Kut trenja. Trenje užeta. Trenje kotrljanja.

4.

Kinematika točke i tijela. Vrste gibanja. Pravocrtno i krivocrtno gibanje. Slobodni pad. Kružno gibanje. Translacijsko, kružno i komplanarno (složeno) gibanje tijela. Određivanje brzina i ubrzanja tijela.

5.

Dinamika materijalne čestice. Pojam mase i težine. Zakoni dinamike. Inercijalna sila. Pravocrtno i krivocrtno (kružno) gibanje. Prisilno gibanje, aktivne sile i sile reakcije. Prividno uravnoteženje sila.

6.

Dinamika krutog tijela. Translacijsko, rotacijsko i komplanarno gibanje tijela. Momenti inercije tijela. Izračunavanje momenta inercije raznih homogenih tijela. Moment inercije za paralelnu os (Steinerovo pravilo).

7.

Opći zakoni dinamike. Količina gibanja. Impuls sile. Kinetička energija. Rad i snaga. Promjena količine gibanja. Promjena kinetičke energije. Kinetički moment ili zamah.

8.

Kružno gibanje tijela. Određivanje brzina i ubrzanja. Kutna brzina i kutno ubrzanje. Normalno i tangencijalno ubrzanje. Centrifugalna i centripetalna sila. Rad sila koje djeluju na tijelo koje se rotira. Centrifugalni regulator. Zamašnjak.

9.

Kinetička energija. Određivanje kinetičke energije tijela kod translacijskog, rotacijskog i komplanarnog gibanja. Zakon o promjeni kinetičke energije.

10.

Potencijalna energija. Gravitacijsko polje. Rad sile težine. Zakon o održanju mehaničke energije.

11.

Sudar. Centrični sudar tijela. Elastični i neelastični sudar.

Iskoristivost strojeva i postrojenja. Određivanje snage. Definiranje gubitaka i iskoristivosti strojeva i postrojenja.

12.

Hidromehanika. Gustoća, naprezanje i viskozitet fluida. Newtonov zakon viskoziteta.

Statika fluida. Hidrostatski tlak. Pascalov zakon. Promjena tlaka u tekućini.

13.

Sila tlaka na horizontalnoj i kosoj površini. Određivanje centra tlaka. Sila tlaka na vertikalnoj stjenci.

14.

Sila tlaka na zakrivljenoj površini. Naprezanje stijenki cijevi pod tlakom.

15.

Hidrostatski uzgon. Arhimedov zakon. Stabilitet uronjenog tijela. Stabilitet plovnih objekata. Stabilitet broda.

16.

Kinematika fluida.Vrste strujanja. Laminarno strujanje i turbulentno strujanje. Volumenski i maseni protok fluida. Jednadžba kontinuiteta. Protjecanje tekućine kroz cijevi. Ventourijeva cijev.

17.

Dinamika fluida. Bernoullijeva jednadžba za idealni i realni fluid. Istjecanje tekućine kroz male otvore.

18.

Zakon impulsa. Jednadžba impulsa. Primjena jednadžbe impulsa na turbostrojeve, propeler i cjevovod.

19.

Strujanje realnog fluida. Određivanje gubitaka trenja kod laminarnog strujanja.

20.

Gubici trenja kod turbulentnog strujanja tekućine u cijevima

21.

Lokalni gubici. Ukupni gubici u cjevovodu.

2.3.

GORIVO, MAZIVO I VODA

1.

Uvod; Vrste i rezerve pojedinih goriva, podjela goriva

Sirova nafta; sastav i svojstva, gustoća, API gradacija, vrelišta

2.

Osnove prerade sirove nafte; atmosferska destilacija, vakuumska destilacija, ostali procesi prerade sirove nafte

3.

Tekuća goriva; podjela tekućih goriva, sastav i struktura,

Motorni benzini, avionski benzini i goriva za mlazne motore; značajke goriva, antidetonacijska svojstva, isparljivost, API gradacija i gustoća, aditivi

Plinovita goriva; podjela, značajke i svojstva te primjena

4.

Brodska dizelska, teška i ostatna goriva; podjela, svojstva (gustoća, viskozitet, vrelište, temperature stinjavanja i zamućenja, temperatura plamišta, temperatura gorenja temperatura samozapaljenja,..), ostale značajke

5.

Brodska goriva za plinske turbine; podjela, svojstva (gustoća, viskozitet, vrelište, temperature stinjavanja i zamućenja, temperatura plamišta, temperatura gorenja temperatura samozapaljenja,..), ostale značajke

6.

Proces izgaranja goriva; stehiometrijski odnosi, potrebna količina zrak, volumen nastalih plinova izgaranj, kvaliteta izgaranja, određivanje sastava goriva prema poznatom sadržaju plinova izgaranja

7.

Kakvoća brodskog goriva i problemi pri izgaranju teških goriva: velika viskoznost, visok udio aromatskih spojeva i parafina, niska temperatura plamišta, mala vrijednost API gradacije, visoka električna provodljivost, mala viskoznost. Dodavanje aditiva brodskom gorivu; vrsta i svojstva aditiva

8.

Uobičajeni problemi značajki goriva.

Standardi kvalitete brodskih goriva i usporedba sa ostalim gorivima

9.

Sustav goriva na brodu; opće definicije i pravila sustava goriva, osnovni elementi sustava, način skladištenja i prebacivanja goriva, postupak obrade goriva na brodu

10.

Važnost podmazivanja, mjesta podmazivanja na brodu, proizvodnja i sastav maziva, podjela maziva

11.

Svojstva maziva; viskozitet, temperatura zapaljenja i stinjavanja, ukupni bazni broj, sadržaj vode, sadržaj netopivih čestica, sadržaj metala

Klasifikacije maziva i specifikacije; prema viskoznosti i primjeni

12.

Vrsta maziva za brodske potrebe; brodska motorna ulja, zupčanička ulja, hidraulička ulja, kompresorska ulja, mazive masti

Sistemska ulja; ulja za sporohodne motore, ulja za srednjohodne motore, ulja za pomoćne motore, sustavi podmazivanja i njihove specifičnosti

13.

Podmazivanje cilindara brodskih motora; uvjeti, potrošnja ulja, problemi u podmazivanju, uhodavanje košuljice cilindara, podmazivanje cilindara sa i bez križne glave

14.

Podmazivanje toplinskih turbina, kompresora, i ostalih strojeva; uvjeti i zahtjevi. Rukovanje mazivima (uljima i mastima), zbrinjavanje otpadnih maziva.

Kontrola kvalitete ulja, tretman ulja u pogonu, preporuke za zamjenu mazivog ulja

15.

Upotreba vode na brodu, fizikalna i kemijska svojstva vode, tvrdoća vode, pH-vrijednost vode, električna vodljivost vode

2.4.

TEHNOLOGIJA MATERIJALA I OBRADA

1.

Osnove metalografije i metalurgija čelika i lijevanog željeza. Fizičko – kemijske osnove metalne građe.

2.

Osnove metalografije, izgradnja rešetke kod legura, kristalizacija.

3.

Dijagrami slijevanja sistema potpune i djelomične rastvorljivosti. Analiza dijagrama željezo – ugljik.

4.

Proizvodnja sirova željeza i čelika. Vrste čelika prema mikrostrukturi i prema namjeni.

5.

Ljevovi na bazi željeza. Lijev za košuljice cilindara motora.

6.

Toplinska obrada metala i utjecaj legirnih elemenata. Operacije žarenja. Postupci kaljenja.

7.

Utjecaj legirnih elemenata na toplinsku obradivost, termodifuzijske toplinske obrade.

8.

Obojeni metali. Fizikalne osobine teških i lakih obojenih metala, legure na bazi bakra i aluminija.

9.

Legure za lemove, ležajne legure.

10.

Nemetali. Polimerni materijali. Sastav plastičnih materijala, poliplasti (plastomeri, duromeri).

11.

Ispitivanje i osobine materijala. Mehanička, fizikalna, kemijska i tehnološka svojstva materijala.

12.

Čvrstoća na savijanje, statička izdržljivost i puzavost materijala, žilavost, lomljivost i krhkost materijala.

13.

Ispitivanje vlačne čvrstoće, tvrdoće i žilavosti. Ispitivanje dinamičke izdržljivosti materijala.

14.

Tehnološka ispitivanja livljivosti, gnječivosti, deformabilnosti.

15.

Fizikalna ispitivanja X – zrakama i elektromagnetnim silnicama te ultrazvukom, fluorescencijom i penetrantima.

16.

Zavarivanje. Osnovni postupci zavarivanja taljenjem

17.

Izvori energije za zavarivanje, stvaranje i osobine električnog luka.

18.

Transport kapljice metala, sile koje djeluju na električni luk.

19.

Struktura legiranog čelika, postupak kaljenja, funkcije obloge elektrode, procesi kod nastajanja zavarenog spoja

20.

Postupci zavarivanja nisko legiranih čelika, postupci zavarivanja visoko legiranih čelika, postupci zavarivanja sivog lijeva. Postupci zavarivanja aluminija, mjedi i bronce.

21.

Zaostala naprezanja kod zavarenog spoja, postupci zavarivanja u pojedinim položajima, utjecaj jačine struje te dužine luka na zavareni spoj.

22.

Utjecaj uspostavljanja i prekidanja električnog luka na zavareni spoj, postupci zavarivanja polietilena.

2.5.

ČVRSTOĆA MATERIJALA

1.

Čvrstoća materijala. Naprezanje, vektor naprezanja, normalno i posmično naprezanje. Kolinearno opterećenje štapa, naprezanje u kosom presjeku.

2.

Naprezanje u dva pravca. Mohrova kružnica naprezanja. Naprezanje u kosom presjeku. Glavna naprezanja.

3.

Geometrijske karakteristike ravnih presjeka. Težište, statički moment površine, polarni, aksijalni i centrifugalni moment tromosti. Steinerov poučak.

4.

Međusobna ovisnost naprezanja i deformacija. Dijagram naprezanja i deformacija. Hookeov zakon. Modul elastičnosti i modul smika. Poissonov koeficijent. Dopušteno naprezanje, koeficijent sigurnosti.

5.

Aksijalno opterećenje. Naprezanje i deformacija kod aksijalnog opterećenja. Utjecaj vlastite težine štapa. Štap jednake čvrstoće. Toplinska naprezanja i deformacije. Dimenzioniranje štapova opterećenih aksijalnom silom.

6.

Koncentracija naprezanja. Naprezanje na mjestima diskontinuiteta (suženja, otvoti i utori)

Statički neodređeni sustavi. Naprezanje u štapu ukliještenom između krutih zidova opterećenih silama i temperaturnom promjenom.

7.

Smicanje. Ovisnost naprezanja i deformacije. Dopušteno naprezanje.

8.

Uvijanje. Naprezanje i deformacija kod uvijanja. Raspodjela naprezanja po poprečnom presjeku. Dimenzioniranje štapova opterećenih na uvijanje. Kriterij čvrstoće i krutosti.

9.

Geometrijske karakteristike punih i šupljih okruglih poprečnih presjeka. Uvijanje statički neodređenih štapova. Uvijanje štapova neokruglog poprečnog presjeka.

10.

Savijanje momentom (čisto savijanje). Naprezanje i deformacija pri čistom savijanju. Primjena Hookeovog zakona kod savijanja. Raspodjela normalnog naprezanja po poprečnom presjeku.

11.

Savijanje silama. Normalna i posmična naprezanja. Raspodjela naprezanja po poprečnom presjeku. Savijanje štapova pravokutnog i kružnog poprečnog presjeka. Savijanje tankostjenih profila.

12.

Glavna naprezanja i trajektorija naprezanja. Dimenzioniranje konstrukcijskih elemenata (kriterij čvrstoće i kriterij krutosti). Optimalni oblik poprečnog presjeka. Koso savijanje.

13.

Elastična linija. Jednadžba elastične linije. Maksimalni progib nosača. Statički neodređeni sustavi pri savijanju.

14.

Složeno opterećenje. Savijanje i aksijalno opterećenje. Savijanje i uvijanje. Ekvivalentno naprezanje. Teorije čvrstoće.

15.

Izvijanje. Vitki štapovi. Eulerova kritična sila. Empirijski izrazi za kritično naprezanje. Dimenzioniranje vitkih štapova. Dinamičko opterećenje. Dinamička čvrstoća i dimenzioniranje.

2.6.

KONSTRUKCIJA BRODA

1.

Izbor materijala za gradnju brodova. Opis konstrukcijskih dijelova broda.

2.

Naprezanje brodske konstrukcije i jednakomjerno opterećenje pri balastiranju i ukrcaju/iskrcaju tereta.

3.

Naprezanje brodske konstrukcije pri plovidbi broda na valovima, plovnost, čvrstoća i podjela stabilnosti.

4.

Elementi stabilnosti, pojam i ponašanje težišta sustava (G) i težišta istisnine (B).

5.

Poprečna statička stabilnost, elementi poprečne stabilnosti (MoG, MoB, kut nagiba j, poluga stabilnosti, GH). Podjela poprečne stabilnosti.

6.

Poprečna početna stabilnost i izračunavanje metacentarske visine (MoG).

7.

Poprečna stabilnost pri većim kutovima nagiba, izračun poluge stabilnosti (GH) za različite kutove nagiba i krivulja stabilnosti.

8.

Utjecaj efekta slobodnih površina u polupraznim tankovima (moment inercije slobodne površine) na poprečnu stabilnost (F.S.C – Free Surface Correction).

9.

Uzdužna stabilnost broda, elementi uzdužne stabilnosti, položaj ponašanja težišta vodene linije pri različitom gazu (F = Centre of Flotation).

10.

Izračunavanje ukupnog trima broda pri pomaku mase tereta, ukrcaju/iskrcaju jediničnog tereta i ukrcaju cjelokupnog tereta.

11.

Dokovanje broda, nasukanje i stabilnost. Stabilnost broda u oštećenom stanju.

12.

Utjecaj naplavljivanja broda na poprečnu i uzdužnu stabilnost (trim).

13.

Upoznavanje Knjige stabilnosti i trima, dijagramnog lista, »S« dijagrama, tablica numeričkih podataka i planova kapaciteta broda.

14.

Dokumentacija i materijali za gradnju brodova.

15.

Planovi limova oplate trupa broda, oplate paluba, opterećenje paluba nadgrađe broda.

16.

Zavarivanje, izgradnja sekcija, spajanje sekcija. Porinuće i opremanje broda, opremna luka brodogradilišta.

17.

Rad sa planovima kapaciteta, korištenje dijagramnog lista i »S« krivulja.

18.

Primjer izračunavanja metacentarske visine. Primjer izračunavanje poluge stabilnosti pri većim kutovima nagiba.

19.

Crtanje krivulje stabilnosti, analiza ponašanja broda pri različitim kutovima nagiba.

20.

Različite krivulje stabilnosti kod brodova različite namjene i oblika trupa

21.

Određivanje novog gaza na pramcu i krmi prilikom pomaka tereta.

22.

Određivanje novog gaza na pramcu i krmi kod ukrcaja/iskrcaja tereta.

23.

Određivanje novog gaza kod ukrcaja cjelokupnog tereta. Izračun stabilnosti broda u oštećenom stanju.

24.

Izračun stabilnosti broda kod naplavljivanja – naplavljivanje i utjecaj na poprečnu i uzdužnu stabilnost.

2.7.

BRODSKI MOTORI

1.

Uvodna razmatranja

2.

Teoretski procesi u motorima

3.

Pokretni i nepokretni dijelovi motora

4.

Snaga motora i srednji tlak

5.

Kinematika i dinamika stapnog mehanizma

6.

Prednabijanje motora

7.

Ubrizgavanje i izgaranje goriva u motoru

8.

Izmjena radnog medija

9.

Vanjska karakteristika motora i brodskog vijka

10.

Regulatori

11.

Sustavi motora

12.

Fizikalno-kemijska svojstva goriva i maziva

13.

Održavanje motora

14.

Mjerenja i podešavanja

15.

Rad na simulatoru

2.8.

BRODSKI POMOĆNI STROJEVI I UREĐAJI

1.

Osovinski vod. Međuvratila, vratilo brodskog vijka.

2.

Odrivni ležaj, spajanje vratila. Statvena cijev i brtvenice, ležaji.

3.

Prijenosi i spojke, brodski vijak. Brodske pumpe, uvod, podjela

4.

Pogon i regulacija pumpi, primjena pumpi na brodu, posebni zahtjevi.

Pretvorba energije, dobavna visina pumpe, snaga i stupanj djelovanja, usisna visina, kavitacija

5.

Stapne i klipne pumpe, zračne pumpe. Centrifugalne pumpe.

6.

Rotacijske volumetrijske pumpe – vijčane, zupčaste, krilne

Kompresori i ventilatori.

7.

Proces u kompresoru, višestupanjski kompresori, dijelovi kompresora.

Rad kompresora, odvajanje kondenzata i ulja i neispravnosti pri radu.

8.

Ventilatori, izbor ventilatora, konstrukcijske izvedbe. Čistioci i filtri.

9.

Pojam odjeljivanja, podjela centrifugalnih čistioca, način rada centrifugalnog bubnja

Centrifugalni separatori, pročišćavanje ulja.

10.

Pročišćavanje goriva, grijanje goriva. Automatski rad separatora.

11.

Filtri, uređaji za pročišćavanje zauljenih voda.

Posebni uređaji, uređaj za sušene zraka u skladištima – sušilac.

12.

Uređaji za fekalije. Uređaji za kormilarenje, način pokretanja kormila.

13.

Hidraulični kormilarski stroj, upravljanje kormilarskim strojem.

Palubni uređaji.

14.

Vitlo za teret, pogon vitla, brodske dizalice.

Pritezno vitlo, sidreno vitlo, pogon sidrenog vitla.

15.

Izmjenjivači topline, rashladnici, zagrijači, kondenzatori, isparivači i otplinjači.

Rashladni uređaj. Glavni dijelovi rashladnog uređaja.

16.

Održavanje pomoćnih strojeva i uređaja.

2.9.

BRODSKI GENERATORI PARE I TOPLINSKE TURBINE

1.

Namjena, podjela, glavne karakteristike generatora pare.

2.

Karakteristična specifična opterećenja. Cirkulacija zraka i dimnih plinova: prirodna, prisilna.

3.

Cirkulacija vode: prirodna, prisilna. Separacija pare. Sustav goriva. Sustav vode za napajanje.

4.

Materijali za izradu tlačnih dijelova, osnovna svojstva, klasifikacijski propisi. Toplinske dilatacije.

5.

Oprema i armatura, uređaji za zaštitu. Sustav regulacije i zaštite, regulacija napajanja, regulacija opterećenja, regulacija temperature pregrijane pare.

6.

Glavni tipovi brodskih generatora pare. Generatori pare na ispušne plinove (utilizatori). Pogon i održavanje, pregledi, oštećenja tlačnih dijelova, konzerviranje.

7.

Usporedba porivnih strojeva: motori, parne turbine, plinske turbine.

Parne turbine; toplinski proces, utjecaj parametara na stupanj djelovanja, međupregrijavanje i višestupanjska ekspanzija. Vrste parnih turbina, strujanje pare u turbini, optimiranje stupnja djelovanja.

8.

Gubici energije unutar parne turbine; potrošnja pare i raspored utroška toplinske energije, regenerativno zagrijavanje napojne vode.

9.

Izvedbe brodskih parnih turbina; jednostupanjska akcijska, jednostupanjska akcijska sa stupnjevanjem brzine pare, višestupanjska akcijska sa stupnjevanjem pritiska pare, višestupanjska reakcijska, odnos brzina i stupnja djelovanja, kombinirane turbine.

10.

Dijelovi parne turbine; sapnice, lopatice, rotor, brtvenice, ležajevi, kućište, spojke, reduktor, uređaj za prekretanje rotora, kondenzator, sustav zagrijavanja i otplinjavanja vode, sustav ulja za podmazivanje.

Sustav regulacije parne turbine; regulacija snage, regulacija brzine vrtnje, kombinirana regulacija snage, sustav zaštite od prekoračenja brzine vrtnje, sustav mjerenja snage.

11.

Plinske turbine; otvoreni proces plinske turbine, zagrijavanje zraka nakon kompresije, dvostupanjska ekspanzija, dvostupanjska kompresija i ekspanzija.

12.

Glavni dijelovi izvedbe plinsko-turbinskog postrojenja; plinska turbina, komore za izgaranje, zagrijači zraka za izgaranje, sustav goriva, sustav ulja za podmazivanje, kontrola NOx.

Priprema, zagrijavanje i upućivanje u pogon turbine, iz hladnog stanja, iz toplog stanja i iz vrućeg stanja, zahtjevi za kvalitetom goriva za plinske turbine.

13.

Posluživanje postrojenja u pogonu; održavanje vakuuma u kondenzatoru, kontrola kondenzata, kontrola odvodnjavanja, kontrola podmazivanja, kontrola unutarnjeg stanja turbine.

Manevriranje brodskim turbinama, održavanje spremnosti za pogon, obustavljanje pogona, nadzor turbinskog postrojenja izvan pogona, važeći propisi za gradnju turbinskog postrojenja i zaštita okoline pri radu turbinskog postrojenja.

14.

Kvarovi turbine i kondenzatora; vibracije turbina, vodeni udari u turbini, kvarovi lopatica i dijafragmi

Oštećenje kućišta i rotora turbina, kvarovi ležaja turbina, kvarovi reduktora, kvarovi kondenzatora

2.10.

AUTOMATIZACIJA BRODSKOG POGONA

1.

Uvod u automatizaciju

2.

Sustavi nadzora

3.

Upravljanje (realizacija upravljačkih algoritama: pomoću releja i PLC-a)

4.

Regulacija

5.

Pogonske energije u automatizaciji

6.

Vladanje regulacijskih uređaja (P, I, D, PI, PD, PID)

7.

Regulacijski uređaji I – Mjerni članovi

8.

Regulacijski uređaji II – Mjerni pretvornici i daljinski prijenos signala

9.

Regulacijski uređaji III – Izvršni članovi – aktuatori

10.

Regulatori I – Pneumatski i hidraulički (P, I, PI, PD, PID)

11.

Regulatori II – Elektronički regulatori. Komparatori. Regulacijska pojačala

12.

Daljinsko upravljanje propulzijom

13.

Dijagnostika neispravnosti

14.

Primjeri upravljanja i regulacije

15.

Tehnička realizacija logičkih operacija, Primjeri izvedenih uređaja

16.

Korištenje tehničke dokumentacije

17.

Izvedbe elemenata automatizacije: Mjernih osjetila, Mjernih pretvornika

18.

Izvedbe regulacijskih pojačala

19.

Izvedbe postavnih pogona i postavnih članova

20.

Izvedbe regulatora

21.

Primjer podešavanja parametara PID regulatora

2.11.

BRODSKI STROJNI SUSTAVI

1.

Brodski cjevovodi, općeniti uvjeti, podjela

2.

Elementi brodskih sustava, materijali i zaštita, označavanje, zaporni elementi, filtri, kompenzatori dilatacija, regulacijska i kontrolna armatura

3.

Sustavi opće službe: protupožarni sustavi I

4.

Sustavi opće službe: protupožarni sustavi II

5.

Brodski pogonski sustavi: sustav rashladne vode (morske, slatke), bilanca energije i iskorištavanje otpadne topline, vakuumski evaporator

6.

Brodski pogonski sustavi: sustav teškog i lakog dizelskog goriva

7.

Brodski pogonski sustavi: sustav ulja za podmazivanje

8.

Brodski pogonski sustavi: sustav komprimiranog zraka

9.

Brodski pogonski sustavi: sustav pare, kondenzata i napojne vode

10.

Sustavi opće službe: kaljuža i balast

11.

Sustavi opće službe: ventilacija (strojarnice), sanitarna voda, otpadna voda, naljevi, preljevi, odušnici i cijevi za sondiranje, i dr.

12.

Brodska hidraulika i pneumatika

13.

Sustavi na brodovima specijalne namjene: grijanje i hlađenje tereta, sustav inertnog plina

14.

Sustavi na brodovima specijalne namjene: sustav ukrcaja i iskrcaja tereta, sustav pranja tankova sirovom naftom

15.

Daljinski nadzor brodskih strojnih sustava

16.

Održavanje i kvarovi brodskih strojnih sustava

3.1.

BRODSKA ELEKTROTEHNIKA

1.

Električni naboji. Sile između točkastih električnih naboja u mirovanju.

2.

Električno polje. Električno polje točkastih naboja i nabijenih vodiča.

3.

Električni potencijal i električni napon. Potencijal električnog polja točkastih naboja i nabijenih vodiča.

4.

Električni kapacitet. Električni kapacitet usamljenih vodiča. Električni kondenzatori i njihov kapacitet. Ekvivalentni kapacitet spojeva kondenzatora. Električna struja.

5.

Električna vodljivost i električni otpor vodiča. Ovisnost električnog otpora vodiča o temperaturi. Električni otpornici. Ekvivalentni otpor spojeva otpornika.

6.

Izvori istosmjerne struje. Napon realnog opterećenog izvora istosmjerne struje. Jednostavni strujni krugovi istosmjerne struje.

7.

Složeniji strujni krugovi istosmjerne struje. Međusobni spojevi izvora istosmjerne struje. Energija i snaga istosmjerne struje.

8.

Magnetske sile, magnetsko polje i magnetska indukcija. Magnetsko polje vodiča pod strujom. Sila na vodič pod strujom u magnetskom polju.

9.

Elektromagnetska indukcija. Samoindukcija i međuindukcija. Induktivne zavojnice i njihov induktivitet Ekvivalentni induktivitet spojeva zavojnica.

10.

Magnetsko polje u materiji. Magnetske karakteristike željeza. Feromagnetski krug.

11.

Izmjenične struje i njihove karakteristične veličine. Elementarni strujni krugovi izmjenične struje. Induktivni i kapacitivni otpor.

12.

Simboličko izražavanje i predočavanje izmjeničnih veličina. Složeniji strujni krugovi izmjenične struje. Impedancija i admitancija.

13.

Rezonancija u strujnim krugovima izmjenične struje. Snaga i energija izmjenične struje Trofazni sustavi.

14.

Metode mjerenja osnovnih električnih veličina.

15.

Osnovni poluvodički elektronički elementi i sklopovi i njihova primjena u elektrotehnici.

3.2.

BRODSKI ELEKTRIČNI UREĐAJI

1.

Transformatori: Princip rada, osnovne jednadžbe, nadomjesna shema, vektorski dijagram.

2.

Transformatori: Kappov trokut, bilansa snage, gubici, korisnost, trofazni transformatori, otvoreni trokut

3.

Transformatori: Autotransformator, mjerni transformatori, paralelni rad, održavanje, propisi, brodska izvedba

4.

Asinkroni strojevi: Princip rada, karakteristike momenta i struje, gubici i korisnost, asinkroni generator.

5.

Asinkroni strojevi: Uputnici za kavezne asinkrone motore, uputnik za kolutni asinkroni motor

6.

Asinkroni strojevi: Višebrzinski motori, elektrodinamičko kočenje, generatorsko kočenje, jednofazni asinkroni motori

7.

Kolektorski strojevi: Princip rada istosmjernog motora i generatora, osnovne jednadžbe, konstrukcija

8.

Kolektorski strojevi: Reakcija armature, vrste uzbude, momentne karakteristike, uputnici.

9.

Kolektorski strojevi: univerzalni motor, dinamo vaga, tahogenerator,

10.

Sinkroni strojevi: Princip rada sinkronog generatora, konstrukcija, invertirani sinkroni generator, sustavi uzbude

11.

Sinkroni strojevi: Reakcija armature, vektorski dijagram, karakteristika praznog hoda, sinkrona reaktancija, kompaundacija

12.

Sinkroni strojevi: Princip rada sinkronog motora, upućivanje, momentna karakteristika, V-krivulje

13.

Statički pretvarači: Elektronički ventili, chopperi, ispravljači

14.

Statički pretvarači frekvencije: Sinkrokonvertor, ciklokonvertor, širinsko impulsni pretvarač.

15.

Akumulatorske baterije: olovne, čelične, održavanje.

3.3.

BRODSKI ELEKTRIČNI SUSTAVI

1.

Utjecaj uvjeta broda na električni uređaj, propisi

2.

Elektroenergetski sustavi plovnih objekata, bilanca energije, izbor napona i frekvencije

3.

Diesel-generatori i turbo-generatori: specifičnosti, dimenzioniranje, pogonska karta

4.

Osovinski generatori: prednosti i nedostaci, rotacioni, statički i mehanički pretvarači, pomoćna propulzija.

5.

Sinkronizacija i paralelni rad, raspodjela jalovog i djelatnog opterećenja

6.

Generator za napajanje u nuždi, akumulatorske baterije, besprekidno napajanje

7.

Razvod i razdioba električne energije na brodu,sklopne ploče, kabeli

8.

Sklopni uređaji: prekidači, limiteri, sklopke, rastavljači, sklopnici, vremenski releji

9.

Brodski elektromotorni pogoni: mehanička zaštita, karakteristike tereta, intermitencija rada

10.

Brodski elektromotorni pogoni: regulacija brzine

11.

Brodska električna rasvjeta.

12.

Zaštita električnog uređaja broda

13.

Sigurnost, protueksplozivna zaštita, zaštita od požara, zaštita od udara električne struje

14.

Tehnička dokumentacija: vrste dokumentacije, čitanje relejnih shema

15.

Održavanje brodskih električnih sustava

4.1.

ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE POSADOM

1.

Rukovođenje posadom: izobrazba na brodu, organizacija posade, prava i dužnosti posade

2.

Ustroj straže prema: vrsti broda, tipu i stanju postrojenja, vremenskim uvjetima, u zatvorenim morima, ograničenju štete i sprječavanju onečišćenja mora.

3.

Držanje strojarske straže: u luci, na sidrištu, na terminalu, u pogoršanim klimatskim uvjetima, u slučaju strojarnice koja je povremeno bez posade. Dnevnik stroja

4.

Preuzimanje straže: nalozi upravitelja stroja, upoznavanje s radovima u tijeku, stanje pogona, stanje tankova, stanje kaljuža, izvanredne okolnosti, ispravnost vođenje dnevnika stroja,.Lista provjere

5.

Obavljanje straže: sposobnost držanja sigurne straže, nadzor nad strojevima kojima prijeti kvar, spremnost upravljanja porivnim strojevima, učestalost i opseg praćenja postrojenja, preventivni radovi, potpuna spremnost postrojenja u slučaju »Pozor u stroju«, sprječavanje onečišćenja okoliša, poštivanje naredbi sa zapovjedničkog mosta, ispis dnevnika stroja, praćenje radova, izvješćivanje i pozivanje upravitelja stroja, obveze u straži, uzbunjivanje, suradnja, mjere opreza i bilješke. Lista provjere

6.

Predaja straže: pregled i priprema, izvješće o dnevnim nalozima upravitelja stroja i radovima u strojarnici, izvješće o izvanrednim okolnostima i događajima s naglaskom na zaštitu mora, sposobnost časnika za preuzimanje straže. Lista provjere

7.

Međunarodni kodeks sigurnog upravljanja i zaštite morskog okoliša (ISM Code): pravilna procjena sigurnosti u strojarnici, slučaj sigurnosti i elementi, usporedba sa standardima, ljudski faktori.

8.

Međunarodni kodeks sigurnog upravljanja i zaštite morskog okoliša: sustav dopuštenja za rad u strojarnici, elementi sustava sigurnog upravljanja, identifikacija opasnosti, razvoj uputa u sustavu sigurnog upravljanja postrojenjem

9.

Uvod u organizaciju i rukovođenje posadom stroja na brodu

10.

ERS, principi rukovođenja – upravljanja posadom stroja

11.

Stavovi posade stroja i uvjeti uposlenja

12.

Ponašanje posade stroja

13.

Održavanje dobrih odnosa među članovima posade stroja.

14.

Organiziranje posade stroja

15.

Raspored i analiza rada.

16.

Organiziranje posade stroja za slučaj sigurnosti, nužde i njene dužnosti.

17.

Vođenje knjiga i isprava – Svjedodžaba.

18.

Relevantne međunarodne konvencije i nacionalna legislativa

19.

Međunarodni kodeks sigurnog upravljanja i zaštite morskog okoliša (ISM Code).

20.

Međunarodna konvencija o standardima izobrazbe, izdavanju ovlaštenja i držanju straže pomoraca (STCW)

4.2.

UPRAVLJANJE POSTROJENJEM

1.

Razvoj upravljanja postrojenjem: vrste upravljanja, sustavi postrojenja, propisi klasifikacijskih zavoda. Informacija i podatak

2.

Upravljanje postrojenjem: energetskim, porivnim, pomoćnim, pomoćno-parnim, kormilarskim uređajem, sustavom goriva, maziva, vode, morske vode, pare i kaljuže. Algoritam upravljanja. Lista provjere.

3.

Priprema postrojenja za uspostavu pogona: energetski preduvjeti, izvori energije, kontrola parametara i rada. Lista provjere. Pregledi.

4.

Nadzor i kontrola postrojenja: kontrola i upravljanje, načini i uređaji kontrole, odnos posade prema kontroli, vrste kontrole, kriterij primjene kontrole. Lista provjere.

5.

Obustavljanje pogona postrojenja s obzirom na zahtijevane uvjete i izvanredne okolnosti. Manevriranje: pogon u nuždi, graničnici, reduciranje i zaustavljanje.

6.

Upravljanje u situacijama rizika: odlučivanje u sustavu upravljanja, donošenje odluke, poteškoće, pripravnost i odgovornost odlučivanja; Upravljanja i odlučivanje. Lista provjere

7.

Upućivanje postrojenja: neophodne predradnje, zahtijevani uvjeti i kontrola parametara. Lista provjere. Mjesta upravljanja.

8.

Upravljanje sigurnošću

4.3.

SREDSTVA POMORSKOG PROMETA

1.

Uvod u predmet, značaj brodarstva i luka u gospodarstvu obalnih država.

2.

Povijesni razvoj brodova.

Od primjene parnog stroja i valjanja limova do danas.

3.

Struktura broda.

Raspored prostorija na brodu.

Smještaj i obilježja prostora za teret, tankova, nastamba posade, zapovjedničkog mosta i strojarnice.

4.

Sustavi tereta, brodska oprema za rukovanje teretom, brodski uređaji i oprema, vrste kormila i propulzora.

5.

Geometrijski prikaz broda, i glavne dimenzije.

Duljine, širine, visina, dubina prostora, gaz, koeficijenti, zagaznice i očitavanje gaza.

6.

Glavne mjere broda.

Istisnina ili deplasman, bruto i neto tonaža, nosivost i tablica nosivosti.

7.

Nadvođe, oznaka nadvođa, svjedodžba nadvođa. Podjela brodova prema različitim kriterijima.

Prema vodama u kojima plove, po strojnom kompleksu, prema kategorijama plovidbe, prema vrsti propulzora, prema teretima koji prevoze, prema načinu poslovanja itd.

8.

Tehnološka obilježja brodova za prijevoz suhih tereta.

Prijevoz generalnog tereta.

9.

Tehnološka obilježja brodova za prijevoz rasutih tereta.

Brodovi za prijevoz žitarica i brodovi za prijevoz rudače.

10.

Tehnološka obilježja brodova za prijevoz sirove nafte, naftnih derivata, kemikalija te LNG i LPG brodovi.

11.

Brodovi novih tehnologija, integralni i multimodalni sustavi na moru. Sustav »Door to door«

Kontejnerski brodovi, RO-RO brodovi.

12.

Brodovi za prijevoz teglenica.

LASH, SEA BEE, BACAT, CAPRICORN.

13.

Tehnološke karakteristike brodova za specijalne namjene.

Tegljači, ribarski brodovi, jaružala, brodovi za održavanje i postavljanje navigacijskih oznaka, brodovi svjetionici, itd.

14.

Tehnološke karakteristike putničkih brodova.

Obalni, dužobalni, RO-RO putnički, brzi brodovi (HSC) i brodovi za kružna putovanja.

15.

Opći pojmovi stabilnosti broda.

Definicija stabilnosti, podjela stabilnosti na poprečnu, uzdužnu i dinamičku, te na poprečnu i poprečnu pri većim kutovima nagiba.

4.4.

POMORSKO PRAVO I HAVARIJE

1.

Pojam prava općenito. Pojam i vrela pomorskog prava.

2.

Metode međunarodne unifikacije prava.

3.

Obveznost primjene međunarodnih konvencija i pravila.

4.

Odgovornosti koje zahtijeva MARPOL konvencija.

5.

Odgovornosti koje zahtijeva SOLAS konvencija.

6.

Odgovornosti koje zahtijeva Međunarodna konvencija o teretnim linijama.

7.

Nacionalni propisi za implementaciju međunarodnih ugovora i konvencija.

8.

Sigurnost plovidbe.

9.

Pojam i individualizacija broda. Upis brodova.

10.

Brodske isprave i knjige.

11.

Posada broda – podjela, prava i dužnosti.

12.

Pomorske havarije – pojam i podjela.

13.

Oštećenje stroja u sklopu zajedničke havarije.

14.

Obračun zajedničke havarije.

15.

Sudari brodova.

16.

Spašavanje na moru.

17.

Onečišćenje mora s brodova i odgovornost.

PRILOG C

PROGRAM ISPITA

C1 Nema odredbi

C2 Nema odredbi

C3 Zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi

– (usmeno, pisano i praktično)

Predmeti:

– Plovidba

– Sigurnost na moru

– Rukovanje brodom i teretom

– Engleski jezik,

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C4 Član posade koji čini dio plovidbene straže

– (usmeno i praktično)

Predmeti:

– Plovidba

– Sigurnost na moru

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C5 Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u priobalnoj plovidbi

– (usmeno, pisano i praktično)

Predmeti:

– Plovidba

– Sigurnost na moru

– Rukovanje brodom i teretom

– Engleski jezik

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C6 Časnik plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem

Predmeti:

– Astronomska navigacija (usmeno, pisano i praktično)

– Terestrička i elektronska navigacija (usmeno i pisano)

– Sigurnost na moru (usmeno i praktično)

– Manevriranje brodom i izbjegavanje sudara na moru (usmeno i praktično)

– Meteorologija (usmeno)

– Rukovanje brodom i teretom sa stabilnošću broda (usmeno i pisano)

– Pomorsko pravo (usmeno)

– Engleski jezik (usmeno i pisano)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga A

C7 Prvi časnik palube na brodu od 3.000 BT ili većem i zapovjednik broda nabrodu od 3.000 BT ili većem

Predmeti:

– Navigacija i planiranje plovidbe (usmeno i pismeno)

– Rukovanje teretom i stabilnost broda (usmeno, pismeno i praktično)

– Manevriranje brodom i izbjegavanju sudara na moru (usmeno i praktično)

– Sigurnost na moru (usmeno i praktično)

– Održavanje broda (usmeno)

– Meteorologija s oceanografijom (usmeno)

– Pomorsko pravo (usmeno)

– Engleski jezik (usmeno i pismeno)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga A

C8 Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici

– (usmeno i praktično)

Predmeti:

– Brodska postrojenja i osnove elektrotehnike,

– Osnovna načela držanja straže,

– Zaštita mora od onečišćenja

sukladno programu izobrazbe iz Dodatka D

C9 Časnik stroja na brodovima porivne snage do 1.000kW u nacionalnoj plovidbi

– (usmeno i praktično)

Predmeti:

– Brodska pogonska postrojenja

– Pomoćni strojevi i uređaji

– Elektrotehnika i automatika

– Pomorski propisi

sukladno programu izobrazbe iz Dodatka D

C10 Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim

Predmeti:

– Toplinski pogonski strojevi (usmeno i praktično)

– Pomoćna postrojenja (usmeno i praktično)

– Držanje straže (usmeno i praktično)

– Elektrotehnika i automatika (usmeno i praktično)

– Održavanje i popravci (usmeno i praktično)

– Pomorski propisi (usmeno)

– Engleski jezik (usmeno i pisano)

– Stabilnost broda (pisano i usmeno)

sukladno programu izobrazbe iz Dodatka D

C11 Drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kw ili jačim i upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim

Predmeti:

– Engleski jezik (usmeno i pisano)

– Pomoćna postrojenja (usmeno i praktično)

– Elektrotehnika i automatizacija (usmeno i praktično)

– Porivni strojevi (usmeno i praktično)

– Upravljanje postrojenjem i rukovođenje posadom (usmeno i praktično)

– Pomorski propisi (usmeno)

sukladno programu izobrazbe iz Dodatka A

C12 Radiooperater s ograničenom ovlasti

– (usmeno i praktično)

Predmeti:

– Pravila radio službe

– GMDSS sustavi

sukladno programu izobrazbe iz Dodatka D

C13 GMDSS radiooperater

– (usmeno, pisano i praktično)

Predmeti:

– Pravila radioslužbe

– GMDSS sustavi

– Engleski jezik

sukladno programu izobrazbe iz Dodatka D

C14 Nema odredbi

C15 Nema odredbi

C16 Upravljanje gašenjem požara

– (usmeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C17A Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije

– (usmeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C17B Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

– (usmeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C18 Rad na tankerima za ulje

– (usmeno, pismeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C19 Rad na tankerima za kemikalije

– (usmeno, pismeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C20 Rad na tankerima za ukapljene plinove

– (usmeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C21 Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spašavateljske brodice

– (usmeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C22 Rukovanje brzom spasilačkom brodicom

– (usmeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C23 Pružanje medicinske prve pomoći

– (usmeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C24 Pružanje medicinske skrbi na brodu

– (usmeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C25-C27 Mjere sigurnosti na putničkom brodu

– (usmeno, pismeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C28 Rad na brzom plovilu

– (usmeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C29 Upravljanje brzim plovilom

– (usmeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C30 Motrenje i korištenje radarskog uređaja

– (usmeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C31 Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – radna razina

– (usmeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C32 Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – upravljačka razina

– (usmeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C33 Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

– (usmeno)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C34 Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu

– (usmeno)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C35 Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci

– (usmeno)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C36 Rad s opasnim teretima

– (usmeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C37 Obnova ili zamjena svjedodžbe o osposobljenosti

– program ispita sadrži isključivo novine nastale u posljednjih 5 godina u području pomorske tehnologije, nacionalnog i međunarodnog pomorskog prava o sigurnosti plovidbe i zaštiti morskog okoliša a koje odgovaraju sadržaju programa ispita odnosno naobrazbe za stjecanje određene svjedodžbe o osposobljenosti.

– ukoliko za stjecanje određene svjedodžbe o osposobljenosti nije predviđen ispit i/ili program naobrazbe, odgovarajućim ispitom ili naobrazbom smatrat će se onaj ispit i/ili naobrazba koji su uvjet za stjecanje prve niže svjedodžbe o osposobljenosti za koju isti programi ispita i/ili naobrazbe jesu predviđeni.

– ispit se polaže u pisanom obliku.

C38 Zapovjednik ribarskog broda u nacionaloj plovidbi i ZERP-u

– (usmeno, pisano i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C39 Zapovjednik ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi

– (usmeno, pisano i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C40 Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na ribarskom brodu u velikoj obalnoj plovidbi

– (usmeno, pisano i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C41 Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici na ribarskom brodu sa strojemporivne snage do 1500 kW

– (usmeno, pisano i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C42 Temeljna sigurnost na brodu

– (usmeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz priloga D;

C43 Stariji član posade koji čini dio plovidbene straže

– (usmeno i praktično)

Predmeti:

– Plovidba

– Sigurnost na moru

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C44 Stariji član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici

– (usmeno i praktično)

Predmeti:

– Brodska postrojenja i osnove elektrotehnike,

– Osnovna načela držanja straže,

– Zaštita mora od onečišćenja

sukladno programu izobrazbe iz Dodatka D

C45 Brodski električar

– (usmeno i praktično)

Predmeti:

– Brodski električni uređaji

– Sigurnost i zaštita pri radu s električnom opremom

– Popravci i održavanje brodske električne opreme

sukladno programu izobrazbe iz Dodatka D

C46 Časnik elektrotehnike

Predmeti:

– Engleski jezik (usmeno i pisano)

– Brodska elektroenergetika (usmeno i pisano)

– Brodska automatika (usmeno i praktično)

– Brodska elektronika (usmeno i praktično)

– Brodsko strojarstvo (usmeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Dodatka A

C47 Korištenje elektroničkog pokazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)

– (usmeno i praktično)

sukladno programu izobrazbe iz Priloga D

C48 Osnovni program sigurnosne zaštite

– (usmeno)

sukladno programu izobrazbe iz Dodatka D

C49 Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti

– (usmeno)

sukladno programu izobrazbe iz Dodatka D

C50 Pomorsko zakonodavstvo Republike Hrvatske (članak 113.)

sukladno važećem pomorskom zakonodavstvu Republike Hrvatske.

PRILOG D

PROGRAMI IZOBRAZBE

D1 Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu


PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Uvod, sigurnost i preživljavanje

0,5


2.

Komuniciranje u nuždi

1,0


2.1.

Razumijevanje sigurnosnih informacija i uputa

2.2.

Upute i signali opasnosti i pogibli

2.3.

Načini komuniciranja s drugim osobama na brodu

3.

Pad čovjeka u more

1,0


3.1.

Neposredni postupak

3.2.

Korištenje pojasa za spašavanje

3.3.

Sudjelovanje pri podizanju čovjeka iz mora

4.

Požar na brodu

1,0

1,0

4.1.

Otkrivanje požara

4.2.

Znak za požar

4.3.

Neposredni postupci

4.4.

Osnovno korištenje prenosnih aparata za gašenje

4.5.

Zatvaranje vatronepropusnih vrata

5.

Napuštanje broda

1,0

1,0

5.1.

Znak za napuštanje broda

5.2.

Neposredni postupci

5.3.

Poznavanje zbornih mjesta

5.4.

Smještaj i oblačenje prsluka za spašavanje

5.5.

Zatvaranje i otvaranje vodonepropusnih vrata

6.

Prva pomoć

0,5

1,0

6.1.

Postupci neposredno nakon nezgode

6.2.

Neposredno pružanje pomoći ozlijeđenim osobama


PROSUDBA

1,0UKUPNO

6,0

3,0


UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

9,0

D2 Temeljna sigurnost na brodu

Osobno preživljavanje

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Preživljavanje na moru u slučaju napuštanja broda

Vrste kriznih stanja koje se mogu dogoditi, poput sudara, požara, potonuća

Vrste uređaja za spašavanje života koje se obično nose na brodu

Oprema u brodici za spašavanje

Mjesto na kojem se drže sredstva za spašavanje

Načela vezana uz preživljavanje, uključujući:

1. vrijednost obuke i vježbi

2. osobno zaštitna odjeća i oprema

3. potreba za spremnošću za svaki hitni slučaj

4. radnje koje treba poduzeti u slučaju pozivanja do mjesta za brodicu za spašavanje

5. radnje koje treba poduzeti prilikom nužnosti napuštanja broda

6. radnje koje treba poduzeti u vodi

7. radnje koje treba poduzeti na brodici za spašavanje

8. glavne opasnosti za preživjele

Ocjenjivanje dokaza dobivenih temeljem potvrđene poduke ili tijekom pohađanja potvrđenog tečaja ili potvrđene prakse i provjere u službi, uključujući praktične demonstracije sposobnosti za:

1. odijevanje prsluka za spašavanje

2. odijevanje i korištenje hidrotermozaštitnog odijela

3. sigurno skakanje sa visine u vodu

4. ispravljanje preokrenute splavi za spašavanje noseći prsluk za spašavanje

5. plivanje noseći prsluk za spašavanje

6. plutanje bez prsluka za spašavanje

Radnje poduzete u vezi prepoznavanja signala za uzbunu odgovaraju ukazanom hitnom slučaju i u skladu su s utvrđenim postupcima.

Određivanje vremena i slijed pojedinačnih postupaka odgovaraju postojećim okolnostima i uvjetima te minimiziraju potencijalne opasnosti i ugroze preživljavanju.

Metoda ukrcavanja brodice za spašavanje je primjereno i izbjegava opasnosti drugim preživjelima.

Početne radnje nakon napuštanja broda te postupci i radnje u vodi minimiziraju prijetnje preživljavanju.

7. ukrcavanje brodice za spašavanje s broda i iz vode noseći prsluk za spašavanje

8. poduzimanje početnih radnji pri ukrcavanju u brodicu za spašavanje kako bi se povećale šanse za preživljavanje

9. usmjeravanje strujnog sidra ili sidra

10. rukovanje opremom brodice za spašavanje

11. rukovanje uređajima za lociranje, uključujući radijsku opremu
UKUPNO

8,0

6,0

UKUPNO (vježbe + predavanja)

14,0

Protupožarna zaštita

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Smanjivanje rizika od požara i održavanje stanja spremnosti za reakcije na krizna stanja koje uključuju požar

Brodska organizacija protupožarne zaštite

Mjesta na kojima se nalaze protupožarni uređaji i hitni putovi za evakuaciju

Elementi požara i eksplozija

Vrste i izvori paljenja

Zapaljivi materijali, opasnosti od požara i širenje vatre

Potreba za stalnom pažnjom

Radnje koje treba poduzeti na brodu

Sustavi otkrivanja požara i dima i automatski alarmni sustavi

Klasifikacija vrsta požara i odgovarajuća sredstva za gašenje

Prosudba dokaza dobivenih temeljem potvrđene poduke ili tijekom pohađanja potvrđenog tečaja

Početne radnje u primjećivanju hitnih slučajeva su u skladu s utvrđenim praksama i postupcima.

Radnje poduzete u prepoznavanju signala za uzbunu odgovaraju ukazanom hitnom slučaju i u skladu su s utvrđenim postupcima.Suzbijanje i gašenje požara

Protupožarna oprema i njen smještaj na brodu

Poduka iz:

1. fiksnih/ugrađenih instalacija

2. odjeća za gašenje požara

3. osobna oprema

4. protupožarni uređaji i oprema

5. metode gašenja požara

6. sredstva za gašenje požara

7. postupci gašenja požara

8. uporaba aparata za disanje u gašenju požara i spašavanju

Ocjena dokaza dobivenih temeljem potvrđenog programa izobrazbe ili tijekom pohađanja potvrđenog tečaja, uključujući praktične demonstracije, u prostorima koji pružaju uistinu realistične uvjete obuke (npr., simulirani brodski uvjeti) i, kada god je to moguće i praktično, u mraku, sljedećih sposobnosti:

1. uporabe raznih vrsta prijenosnih aparata za gašenje požara

2. uporabe aparata za disanje

3. gašenja manjih požara, npr., električnih požara, požara nastalih zbog ulja, propana

Odjeća i oprema odgovaraju naravi protupožarnih postupaka

Određivanje vremena i slijed pojedinačnih aktivnosti odgovara okolnostima i uvjetima

Postignuto je gašenje požara pomoću odgovarajućih postupaka, tehnika i protupožarnih sredstava

Postupci i tehnike korištenja aparata za disanje su u skladu s utvrđenim praksama i postupcima

4. gašenja većih požara vodom pomoću mlaznica

5. gašenja požara pjenom, prahom ili bilo kojim drugim odgovarajućim kemijskim sredstvom

6. ulaženja i prolaženja kroz odjeljak u koji je ubrizgana visoko-ekspanzijska pjena sa sigurnosnim užetom, ali bez aparata za disanje

7. gašenja požara u zatvorenim prostorima ispunjenim dimom noseći aparat za disanje

8. gašenja požara s vodenom maglom ili bilo kojim drugim odgovarajućim protupožarnim sredstvom u smještajnoj prostoriji ili simuliranoj strojarnici s požarom i gustim dimom

9. gašenja uljnih požara aplikatorom magle i mlaznicama za prskanje, suhim kemijskim praškom ili aplikatorom pjene

10. spašavanja u prostorijama ispunjenim dimom noseći aparat za disanje
UKUPNO

13,0

5,0

UKUPNO (vježbe +predavanja)

18,0

Osnovna prva pomoć

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Poduzimanje trenutačnih mjera prilikom nesreće ili drugog medicinskog hitnog slučaja

Procjena potreba ozlijeđenih i prijetnji vlastitoj sigurnosti

Razumijevanje strukture i funkcija tijela

Razumijevanje prvih mjera koje treba poduzeti u hitnim slučajevima, uključujući sposobnost:

1. postavljanja ozlijeđenih u odgovarajuće položaje

2. primjene tehnika oživljavanja

3. zaustavljanja krvarenja

4. primjene odgovarajućih mjera osnovnog liječenja udaraca

5. primjene odgovarajućih mjera u slučaju opeklina i opeklina, uključujući nesreće uzrokovane električnom strujom

6. spašavanja i prijenosa ozlijeđene osobe

7. improviziranja zavoja i korištenja sredstava iz pribora za hitnu pomoć

Ocjenjivanje dokaza dobivenih temeljem ovlaštenog programa izobrazbe ili tijekom pohađanja potvrđenog tečaja

Način i određivanje vremena pokretanja alarma odgovara okolnostima nesreće ili medicinskog hitnog slučaja

Prepoznavanje vjerojatnog uzroka, naravi i opsega ozljeda je brzo i potpuno, a prioritet i slijed aktivnosti su proporcionalni bilo kojoj potencijalnoj prijetnji životu

Rizik od daljnje štete samome sebi i ozlijeđenoj osobi je minimalizirana u svakom trenutkuUKUPNO

6,5

5,5

UKUPNO (vježbe +predavanja)

12,0

Osobna sigurnost i društvena odgovornost

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Udovoljavanje hitnim postupcima

Vrste hitnih slučajeva koji se mogu dogoditi, poput sudara, požara, potonuća

Poznavanje brodskih planova za nepredviđene okolnosti u hitnim slučajevima

Signali za hitne slučajeve i posebne dužnosti dodijeljene članovima posade u rasporedu za uzbunu; zborna mjesta u slučaju nužde; pravilna upotreba osobne sigurnosne opreme

Radnje koje treba poduzeti u otkrivanju mogućih hitnih slučajeva, uključujući požare, sudare, potonuća i ulazak vode u brod

Radnje koje treba poduzeti kako bi se čuli alarmni znakovi za hitne slučajeve

Vrijednost obuke i vježbi

Poznavanje putova za evakuaciju i sustava unutarnje komunikacije i alarmnih sustava

Ocjenjivanje dokaza dobivenih temeljem potvrđenog programa izobrazbe ili tijekom pohađanja potvrđenog tečaja

Početne radnje u primjećivanju hitnih slučajeva su u skladu s utvrđenim postupcima hitnih intervencija

Informacije koje se pružaju o pokretanju alarma su brze, točne, potpune i jasnePoduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja morskog okoliša

Osnovno poznavanje utjecaja pomorskog prijevoza na morski okoliš i učinaka operativnog ili iznenadnog zagađenja na njega

Postupci osnovne zaštite okoliša

Osnovno poznavanje složenosti i raznolikosti morskog okoliša

Ocjenjivanje potvrda dobivenih temeljem potvrđenog programa izobrazbe ili tijekom pohađanja potvrđenog tečaja

Organizacijski postupci za zaštitu morskog okoliša poštuju se u svakom trenutkuPridržavanje sigurnih radnih praksi

Važnost pridržavanja sigurnih radnih praksi u svakom trenutku

Sigurnosni i zaštitni uređaji raspoloživi za zaštitu od potencijalnih rizika na brodu

Mjere opreza koje treba poduzeti prije ulaska u zatvorene prostore

Osnovna osposobljenost u međunarodnim mjerama vezanim uz sprječavanje nesreća i zaštitu na radu*

Prosudba dokaza dobivenih temeljem potvrđenog programa izobrazbe ili tijekom pohađanja potvrđenog tečaja

Sigurne radne prakse se poštuju i odgovarajuća sigurnosna i zaštitna oprema se pravilno koristi u svakom trenutkuDoprinos učinkovitim komunikacijama na brodu

Razumijevanje načela učinkovite komunikacije između pojedinaca i skupina unutar broda i njenih prepreka

Sposobnost uspostavljanja i održavanja učinkovite komunikacije

Važnost održavanja dobrih međuljudskih i radnih odnosa na brodu

Temeljna načela i prakse timskog rada, uključujući rješavanje sukoba

Društvene odgovornosti; uvjeti zapošljavanja; osobna prava i obveze; opasnosti zlouporabe droga i alkohola

Prosudba dokaza dobivenih temeljem potvrđenog programa izobrazbe ili tijekom pohađanja potvrđenog tečaja

Ocjenjivanje dokaza dobivenih temeljem potvrđenog programa izobrazbe ili tijekom pohađanja potvrđenog tečaja

Komunikacija je jasna i učinkovita u svakom trenutku

Očekivani standardi rada i ophođenja se poštuju u svakom trenutkuUKUPNO

8,5

2,5

UKUPNO (vježbe +predavanja)

11,0

Napomena: Tijekom provođenja program izobrazbe, pomorska učilišta su u mogućnosti koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D3 Zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi


PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Terestrička navigacija

12,0

6,0

1.1.

Osnove terestričke navigacije

1.2.

Kompas – upotreba, održavanje, pogreške i njihovo otklanjanje

1.3.

Osnovne karakteristike pomorskih karata

1.4.

Upotreba pomorskih publikacija i priručnika

1.5.

Osnovne metode određivanja pozicije broda u obalnoj navigaciji

1.6.

Praktičan rad na pomorskoj karti

2.

Meteorologija

4,0

0,0

2.1.

Lokalni vjetrovi na Jadranu

2.2.

Morske struje i morske mijene na Jadranu

2.3.

Magla na Jadranskom moru i njezin utjecaj na navigaciju

2.4.

Instrumenti za mjerenje temperature i tlaka zraka

2.5.

Osnovni elementi za vremensku prognozu

2.6.

Obavijesti o vremenu, meteorološka služba

2.7.

Primanje vremenskih prognoza i njihovo tumačenje

3.

Manevriranje s izbjegavanjem sudara na moru

8,0

0,0

3.1.

Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru (COLREG's)

3.2.

Čimbenici koji utječu na sigurno manevriranje brodom

3.3.

Manevriranje brodom u plovidbi

3.4.

Ispravni postupci sidrenja, priveza i odveza

3.5.

Priprema broda za plovidbu u nevremenu, izbjegavanje nevremena, rukovanje i manevriranje brodom u nevremenu

3.6.

Postupci u nuždi, mjere zaštite i sigurnosti

3.7.

Djelovanje u slučaju nužde u lučkim područjima

3.8.

Postupci s brodom nakon sudara ili nasukanja

3.9.

Početna prosudba i nadzor oštećenja pri sudaru ili nasukanju

3.10.

Postupci pri spašavanju ljudi iz mora

3.11.

Pomaganje brodu u nevolji

4.

Sigurnost na moru

12,0

0,0

4.1.

Siguran rad na brodu

4.2.

Organizacija i rukovođenje posadom, suradnja između članova posade

4.3.

Obveza uvježbavanja članova posade

4.4.

Planovi za slučaj nužde i za nadzor oštećenja

4.5.

Osnovna načela držanja straže – sadržaj, primjena i ciljevi

4.6.

Sredstva za spašavanje – vrste, količina, obilježja, održavanje te način upotrebe

4.7.

Sredstva za komunikaciju u nuždi

4.8.

Rukovođenje preživljavanjem na moru

4.9.

Djelovanje u slučaju poziva pogibelji na moru

4.10.

Protupožarna sredstva i osnovna načela protupožarne zaštite na brodu

4.11.

Sprečavanje onečišćenja mora – mjere opreza, nadzor rada

4.12.

Djelovanje u slučaju onečišćenja mora – obveze, pomagala, oprema za uklanjanje onečišćenja i postupci

5.

Rad porivnih i pomoćnih strojeva na malim brodovima

2,0

0,0

6.

Rukovanje brodom i teretom

8,0

0,0

6.1.

Konstrukcija broda – opće poznavanje osnovnih strukturalnih elemenata broda

6.2.

Poznavanje pomorske terminologije

6.3.

Stabilnost broda – osnovni pojmovi poprečne i uzdužne stabilnosti

6.4.

Utjecaj rasporeda tereta na stabilnost i trim broda

6.5.

Načela sigurnog rukovanja, slaganja i pričvršćenja tereta

6.6.

Vodonepropusnost

6.7.

Radnje u slučaju djelomičnog gubitka uzgona

7.

Engleski jezik

6,0

4.0

7.1.

Poznavanje brodske i opće pomorske terminologije – konstrukcija broda, trupa, pogonski strojevi, brodski sustavi, pojmovi o plovidbi

7.2.

Tereti u pomorskom prijevozu

7.3.

Korištenje pomorskim kartama i drugim pomorskim nautičkim publikacijama

7.4.

Komuniciranje s drugim brodovima i obalnim radiopostajama koristeći Standardni pomorski navigacijski rječnik (SMNV) i Standardne pomorske izraze za komuniciranje (SMCP)

7.5.

Komuniciranje u slučaju pogibelji i izvanrednih okolnosti s drugim brodovima

7.6.

Razumijevanje i odgovor na upute i zapovijedi peljara i drugih ovlaštenih osoba pomorskih vlasti

7.7

Osnove pomorskog upravnog prava


UKUPNO

58

10


UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

68,00

NAPOMENA: Naobrazba uključuje i naobrazbu pod D3A Motrenje i korištenje radarskog uređaja, ako ju pristupnik prethodno nije savladao.

D5 Član posade koji čini dio plovidbene straže

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Upravljanje brodom i izvršavanje naredbi za kormilarenje na engleskom jeziku

Korištenje magnetskih i žiro-kompasa

Naredbe za kormilarenje

Prelazak s automatskog kormila na ručno kormilarenje i obratno

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju:

1. praktičnog ispitivanja, ili

2. potvrđene prakse u službi, ili

3. potvrđene prakse na školskom brodu

Brod se drži u kursu unutar granica tolerancije, uzimajući u obzir područje plovidbe i stanje na moru.

Promjene kursa su ujednačene i kontrolirane

Komunikacija je jasna i sažeta u svim prilikama i naredbe se potvrđuju na način uobičajen u plovidbiPažljivo motrenje vidom i sluhom tijekom straže

Odgovornosti prilikom držanja straže, uključujući izvješćivanje o približnom položaju zvučnog signala, svjetla ili drugog objekta u stupnjevima ili stranama svijeta

Prosudba dokaza dobivenih na temelju:

1. praktičnog ispitivanja, ili

2. potvrđene prakse u službi, ili

3. potvrđene prakse na školskom brodu

Zvučni signali, svjetla i ostali objekti pravovremeno se otkrivaju i o njihovom točnom položaju u stupnjevima ili stranama svijeta obavještava se časnik stražePridonošenje praćenju i nadzoru sigurne straže

Pojmovi i definicije na brodu

Korištenje odgovarajuće unutarnje komunikacije i alarmnih sustava

Sposobnost razumijevanja naredaba i komuniciranja s časnikom straže o pitanjima od važnosti za dužnost držanja straže

Postupci za smjenu, držanje i primopredaju straže

Podaci potrebni za držanje sigurne straže

Temeljni postupci zaštite okoliša

Prosudba dokaza dobivenih na temelju potvrđene prakse u službi ili potvrđene prakse na školskom brodu

Komunikacija je jasna i sažeta a od časnika na straži se traži savjet/pojašnjenje u slučaju nerazumijevanja podataka ili uputa o straži

Držanje, primopredaja i smjena straže u skladu su s prihvaćenom praksom i postupcimaRad s opremom u slučaju nužde i primjena postupaka u slučaju nužde

Poznavanje dužnosti u slučaju nužde i alarmnih signala

Poznavanje pirotehničkih signala pogibelji; satelitski radiofarovi EPIRB i SART

Izbjegavanje lažnih signala pogibelji i radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nenamjerne aktivacije

Prosudba dokaza dobivenih na temelju demonstracije i potvrđene prakse u službi ili potvrđene prakse na školskom brodu

Početno postupanje nakon primjećivanja slučaja opasnosti ili izvanrednog stanja u skladu je s utvrđenom praksom i postupcima

Komunikacija je jasna i sažeta u svim prilikama i naredbe se potvrđuju na način uobičajen u plovidbi

Cjelovitost sustava za uzbunjivanje u nuždi i pogibelji očuvan je u svim prilikamaUKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

14,0

4,0

UKUPNO

18,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D5 Časnik palube odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u priobalnoj plovidbi

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Djelatnost: Plovidba na radnoj razini

Planiranje i izvršavanje obalnog putovanja i određivanje položaja

Napomena: Izobrazba i ocjenjivanje korištenja ECDIS-a ne zahtijeva se od onih koji služe isključivo na brodovima koji nisu opremljeni ECDIS-om.

Ta ograničenja navode se u ovlaštenju izdanom odnosnom pomorcu

Navigacija

Sposobnost utvrđivanja pozicije broda korištenjem:

1. oznaka na kopnu

2. pomagala za navigaciju, uključujući svjetionike, obilježivače/farove i plutače

3. zbrojene navigacije, uzimajući u obzir vjetrove, plimu i oseku, struje i procijenjenu brzinu kretanja

Temeljito poznavanje i sposobnost korištenja pomorskih karata i publikacija, poput plovidbenih knjiga, tablica morskih mijena, obavijesti za pomorce, radionavigacijskih upozorenja i podataka za usmjeravanje pomorske plovidbe

Izvješćivanje u skladu s Općim načelima sustava izvješćivanja s brodova i postupcima VTS-a

Napomena: obvezno samo za izdavanje svjedodžbe zapovjednika

Planiranje putovanja i navigacije u svim uvjetima prihvatljivim metodama ucrtavanja obalnih putova, uzimajući u obzir, npr.:

1. ograničena područja

2. meteorološke uvjete

3. led

4. slabu vidljivost

5. sustav odvojene plovidbe

6. službu nadzora i upravljanja pomorskom plovidbom (VTS)

7. područja značajnog djelovanja morskih mijena

Napomena: obvezno samo za izdavanje svjedodžbe zapovjednika

Temeljito poznavanje i sposobnost korištenja ECDIS-a

Navigacijska pomagala i oprema

Sposobnost sigurnog upravljanja i određivanja pozicije broda korištenjem svih navigacijskih pomagala i opreme kojom su obično opremljeni odnosni brodovi

Kompasi

Poznavanje grešaka i ispravljanja magnetskih kompasa

Sposobnost utvrđivanja grešaka kompasa pomoću terestričkih sredstava i dopuštanja takvih grešaka

Ispitivanje i prosudba dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu

uz korištenje kataloga pomorskih karata, karata, nautičkih publikacija, radio navigacijskih upozorenja, sekstanata, smjernih uređaja, opreme za elektronsku navigaciju, dubinomjera, kompasa

Ispitivanje i prosudba dokaza o sljedećem:

1. potvrđenoj praksi na školskom brodu

2. potvrđenoj izobrazbi na ECDIS simulatoru

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju potvrđenog rada na radarskom simulatoru

Podaci pribavljeni iz pomorskih karata i publikacija su relevantni, pravilno protumačeni i primijenjeni

Primarni način određivanja pozicije broda je najprikladnija za date okolnosti i uvjete

Položaj je određen u granicama prihvatljivih pogrešaka instrumenta/sustava

Pouzdanost podataka pribavljenih na temelju prve metode određivanja pozicije provjerava se u odgovarajućim razmacima

Izračuni i mjerenja navigacijskih podataka su točni

Odabrane su karte i publikacije najvećih mjerila na brodu prikladne za odgovarajuće područje plovidbe, a karte se ispravljaju prema najnovijim dostupnim podacima

Provjere uspješnosti i ispitivanja navigacijskih sustava u skladu su s preporukama proizvođača, dobrom navigacijskom praksom i rezolucijama IMO-a o standardima uspješnosti za navigacijsku opremu

Tumačenje i analiza podataka radara u skladu su s prihvaćenom navigacijskom praksom i uzimaju u obzir ograničenja i razinu točnosti radara

Greške magnetskih kompasa utvrđene su i pravilno primijenjene na kurs i azimut
Automatsko kormilo

Poznavanje sustava i postupaka automatskog kormila; prelazak s ručnog na automatsko kormilarenje i obratno; podešavanje kontrola za optimalnu radnu uspješnost

Meteorologija

Sposobnost korištenja i tumačenja podataka brodskih meteoroloških instrumenata

Poznavanje karakteristika raznih vremenskih sustava, postupaka izvješćivanja i bilježenja

Sposobnost primjene dostupnih meteoroloških informacija

Držanje sigurne plovidbene straže

Držanje straže

Temeljito poznavanje sadržaja, primjene i svrhe Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru iz 1972., s izmjenama i dopunama

Poznavanje načela koja je potrebno uvažavati prilikom plovidbene straže

Usmjeravanje u skladu s Općim odredbama o usmjeravanju pomorske plovidbe (eng: General Provisions on Ships’ Routeing)

Izvješćivanje u skladu s Općim načelima sustava izvješćivanja s brodova i postupcima u sustavu VTS

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu

Obavljanje, primopredaja i smjena straže u skladu su s prihvaćenim načelima i postupcima

U svakoj prilici motri se pažljivo i u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima

Svjetla, oblici i zvučni signali usklađeni su sa zahtjevima sadržanima u Međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru iz 1972., s izmjenama i dopunama, i točno ih se prepoznaje

Učestalost i opseg praćenja prometa, broda i okoline usklađeni su s prihvaćenim načelima i postupcima

Postupak za izbjegavanje bliskih susreta i sudara s drugim brodovima usklađen je s Međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru iz 1972., s izmjenama i dopunama

Odluke o prilagođavanju kursa i/ili brzine su pravovremene i u skladu s prihvaćenim navigacijskim postupcima

Vode se primjereni zapisi o kretanjima i aktivnostima vezanima uz plovidbu broda

Odgovornost za sigurnu plovidbu jasno je definirana u svakoj prilici, uključujući razdoblja kada je zapovjednik na mostu i kada se obavlja peljarenjeReagiranje u nuždi

Postupanje u slučaju nužde, uključujući:

1. mjere opreza za zaštitu i sigurnost putnika u slučaju nužde

2. početnu procjenu oštećenja i nadzora u slučaju oštećenja

3. postupanje nakon sudara

4. postupanje nakon nasukavanja

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. praktične obuke

Odmah se utvrđuje vrsta i razina nužde

Početno postupanje i, po potrebi, manevriranje, u skladu su s planovima za nepredviđene okolnosti i primjereni ozbiljnosti situacije i prirodi nužde
Osim toga, u izdavanje svjedodžbe zapovjednika treba uključiti sljedeće:

1. kormilarenje u nuždi

2. organizaciju tegljenja i uzimanja u tegalj

3. spašavanje osoba iz mora

4. pomoć plovilu u pogibli

5. uvažavanje postupaka koje je potrebno poduzeti u slučaju nužde u luci

Reagiranje u slučaju poziva o pogibli na moru

Traganje i spašavanje

Poznavanje sadržaja Međunarodnog priručnika o zrakoplovnom i pomorskom traganju i spašavanju (IAMSAR)

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju praktične obuke ili potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

Signal pogibelji ili u slučaju nužde odmah se prepoznaje

Planovi za nepredviđene okolnosti i upute iz stalnih naredbi se provode i osoblje ih se pridržavaManevriranje brodom i rukovanje porivnim strojem na malim brodovima

Manevriranje i rukovanje brodom

Poznavanje čimbenika koji utječu na sigurno manevriranje i rukovanje

Upravljanje malim brodskim energetskim sustavima i pomoćnim sustavima

Pravilni postupci za sidrenje i vez

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

Granice sigurnog rada porivnih, kormilarskih i energetskih sustava ne prelaze se u uobičajenim manevrima

Promjene brodskog kursa i brzine održavaju sigurnost plovidbe

Sustavima, pomoćnim strojevima i opremom se u svakoj prilici upravlja u skladu s tehničkim specifikacijama i unutar granica sigurnog radaDjelatnost: Rukovanje teretom na radnoj razini

Praćenje ukrcaja, rukovanja, pričvršćivanja i iskrcaja tereta i skrbi za teret tijekom putovanja

Rukovanje teretom i osiguranje tereta

Znanje o sigurnom rukovanju i osiguranju tereta, uključujući opasan i štetan teret te njegov učinak na sigurnost života ljudi i broda

Korištenje Međunarodnog pravilnika o prijevozu opasnih tereta morem (IMDG)

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

Rukovanje teretom obavlja se u skladu s planom tereta ili drugim dokumentima i utvrđenim sigurnosnim pravilima/odredbama, uputama za rukovanje opremom i ograničenim rukovanjem na brodu

Rukovanje opasnim i štetnim teretom usklađeno je s međunarodnim propisima i priznatim standardima i kodeksima o sigurnom raduDjelatnost: Upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu na radnoj razini

Osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima za sprječavanje onečišćenja

Sprečavanje zagađenja morskog okoliša i postupci protiv onečišćenja

Poznavanje mjera opreza koje se poduzimaju za sprječavanje onečišćenja morskog okoliša

Postupci protiv onečišćenja i sva pripadajuća oprema

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

Postupci za nadziranje poslova na brodu i osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima konvencije MARPOL u potpunosti se uvažavajuOdržavanje sposobnosti broda za plovidbu

Stabilnost broda

Poznavanje i primjena tablica stabilnosti, trima i naprezanja, dijagrama i opreme za proračun naprezanja

Razumijevanje temeljnih radnji koje se poduzimaju u slučaju djelomičnog gubitka uzgona

Razumijevanje osnova vodonepropusnosti

Konstrukcija broda

Opće poznavanje glavnih konstrukcijskih dijelova broda i nazivlja dijelova broda

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu

Uvjeti stabilnosti su u skladu s mjerilima IMO-a o stabilnosti u svim uvjetima ukrcaja

Postupci za osiguravanje i održavanje vodonepropusnosti broda u skladu su s priznatom praksomSprečavanje, nadzor i gašenje požara na brodu

Sprečavanje požara i protupožarna sredstva

Sposobnost organiziranja protupožarnih vježbi

Poznavanje vrsta i procesa gorenja

Poznavanje sustava za protupožarnu zaštitu

Razumijevanje mjera koje se poduzimaju u slučaju požara, uključujući požare koji uključuju uljne sustave

Ispitivanje i prosudba dobivenih na temelju potvrđene protupožarne izobrazbe i prakse kako je određeno u odjeljku A-VI/3

Vrsta i razmjer problema se odmah utvrđuju, a početno postupanje odgovara postupku u slučaju nužde i planovima za nepredviđene okolnosti za brod

Postupci evakuacije, isključivanja u nuždi i izolacije odgovaraju prirodi nužde i provode se odmah

Redoslijed prioriteta te razine i vremenski okviri izvještavanja i obavještavanja osoblja na brodu odgovaraju prirodi nužde i odražavaju hitnost problemaUpravljanje sredstvima za spašavanje

Spašavanje

Sposobnost organiziranja vježbi napuštanja broda i poznavanje rada spasilačkih brodica i brodica za traganje i spašavanje, njihovih sredstava i sustava za spuštanje te njihove opreme, uključujući radio sredstva za spašavanje, satelitski radiofar EPIRB, SART, odijela za zaštitu u vodi i termo zaštitna sredstva

Ispitivanje i prosudba dobivenih na temelju potvrđene izobrazbe i prakse kako je određeno u odjeljku A-VI/2, odlomcima 1 do 4

Reakcije na stanja napuštanja broda i preživljavanja odgovaraju okolnostima i uvjetima i usklađene su s prihvaćenom sigurnosnom praksom i standardimaPružanje medicinske prve pomoći na brodu

Medicinska pomoć

Praktična primjena medicinskih priručnika i savjeta primljenih putem radija, uključujući sposobnost učinkovitog postupanja na temelju takvog znanja u slučaju nesreća ili bolesti koje se mogu pojaviti na brodu

Ispitivanje i prosudba dobivenih na temelju potvrđene izobrazbe kako je određeno u odjeljku A-VI/4, odlomcima 1 do 3

Utvrđivanje vjerojatnog uzroka, prirode i opsega ozljeda ili stanja je pravovremeno, a reakcija smanjuje izravnu prijetnju ljudskom životuPraćenje usklađenosti sa zakonskim zahtjevima

Osnovno znanje o primjeni relevantnih konvencija IMO-a o zaštiti ljudskih života na moru i zaštiti morskog okoliša

Ispitivanje i prosudba dobivenih na temelju ispitivanja ili potvrđene izobrazbe

Zakonodavni zahtjevi vezani uz zaštitu ljudskih života na moru i zaštitu morskog okoliša točno su utvrđeniPridonošenje sigurnosti osoblja i broda

Poznavanje tehnika osobnog preživljavanja

Znanje o sprječavanju požara i sposobnost suzbijanja i gašenja požara

Poznavanje osnova prve pomoći

Znanje o osobnoj sigurnosti i društvenoj odgovornosti

Ispitivanje i prosudba dobivenih na temelju potvrđene izobrazbe i prakse, kako je određeno u odjeljku A-VI/1, odlomak 2

Odgovarajuća sigurnosna i zaštitna oprema pravilno se koristi

Postupci i sigurna radna praksa namijenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikama

Postupci namijenjeni zaštiti okoliša poštuju se u svim prilikama

Početno i naknadno postupanje nakon prepoznavanja slučaja nužde usklađeno je s utvrđenim postupcima za hitne intervencijeUKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

96,0

38,0

UKUPNO

134,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D6A Motrenje i korištenje radarskog uređaja


PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Značenje radara.

4.5


2.

Podaci koji se dobivaju radarom

3.

Izvedbeni standardi radara.

4.

Utjecaj radara na magnetski kompas

5.

Opasnosti od zračenja antene.

6.

Ovisnost jeke o materijalu cilja, atmosferskim prilikama, stanju mora.

7.

Lažni odrazi.

8.

Oprema i uređaji za poboljšanje odraza, Racon, Ramark, SART.

9.

Valna duljina radarskog vala, S i X pojasi, prednosti i nedostaci

10.

Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru.

11.

Uključivanje i podešavanje slike.

1

5

12.

Određivanje udaljenosti radarom.

13.

Točnost određivanja udaljenosti radarom.

14.

Pozicija broda pomoću dvije (ili više) udaljenosti.

15.

Određivanje pramčanog kuta radarom.

1

5.5

16.

Točnost određenog pramčanog kuta.

17

Izračunavanje pravog azimuta.

18.

Pozicija broda pomoću azimuta i udaljenosti.

19.

Izbjegavanje sudara pomoću radara.


3

20.

Vrste radarskog prikaza i orijentacija slike.

0,5

0,5

21.

Odrađivanje pozicije broda i izbjegavanje sudara na moru


UKUPNO

7

14


UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

21

D6B Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – radna razina


PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1

Teorijske osnove i upotreba pomorskih radarskih sustava

6,0

1,0

1.1

Osnovne značajke radara

1.2

Sigurna udaljenost

1.3

Opasnosti od zračenja te mjere predostrožnosti

1.4

Obilježja radarske postave i čimbenici koji utječu na izvedbu uređaja

1.5

Vanjski čimbenici koji djeluju na otkrivanje ciljeva (objekata)

1.6

Čimbenici koji mogu dovesti do pogreške u interpretaciji slike

1.7

Izvedbeni standardi – rezolucija A.477(XII)

2.

Uključivanje i podešavanje radara prema uputama proizvođača

2,0

3,0

2.1

Podešavanje radarske slike

2.2

Mjerenje udaljenosti i smjera

3.

Ručno radarsko ucrtavanje (plotiranje)

3,0

6,5

3.1

Konstrukcija trokuta relativnog kretanja

3.2

Određivanje kursa; brzine i ostalih parametara drugog broda

3.3

Određivanje CPA i TCPA

3.4

Utjecaj promjene kursa i brzine

3.5

Prikaz podataka radarskog plotiranja

4.

Upotreba radara u svrhu sigurnosti plovidbe

1,0

2,0

4.1

Određivanje pozicije broda pomoću radara

4.2

Sredstva za radarsku navigaciju i sigurnost

4.3

Upotreba paralelnog indeksiranja u radarskoj navigaciji

5.

Upotreba radara u izbjegavanju sudara ili položaja opasnih blizina

1,0

3,0

5.1

Primjena pravila o izbjegavanju sudara u izbjegavanju sudara ili položaja opasnih blizina

6.

Opis ARPA sustava

1,0

2,0

6.1

Obilježja slike (ekrana) ARPA uređaja

6.2

IMO izvedbeni standardi ARPA sustava

6.3

Akvizicija (prihvaćanje) objekata (ciljeva)

6.3

Mogućnosti i ograničenja u praćenju ciljeva

6.5

Kašnjenje prikaza i podataka

7.

Rad s ARPA sustavom

3,0

15,5

7.1

Podešavanje slike ARPA uređaja

7.2

Određivanje podataka o ciljevima (objektima)

7.3

Pogreške u tumačenju podataka o cilju (objektu)

7.4

Otkrivanje i objašnjavanje pogreške u prikazanim podacima

7.5

Provjera sustava i određivanje točnosti podataka

7.6

Opasnosti od prekomjernog pouzdavanja u ARPA uređaj

7.7

Određivanje podataka s ekrana ARPA uređaja

7.8

Primjena pravila o izbjegavanju sudara na moru


UKUPNO

17

33


UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

50

D6C Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – upravljačka razina


PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

1. Rad s ARPA uređajem i navigacijskim upravljačkim sustavima

1,0

1,0

1.1.

Poznavanje s osobinama vlastitog broda, upravljačkim sustavima i ARPA uređajem

2.

Radarsko ucrtavanje (plotiranje)

2,0

2,0

2.1

Čimbenici koji utječu na radarsko ucrtavanje (plotiranje)

2.2.

Radarsko ucrtavanje (plotiranje)

3.

Upotreba ARPA uređaja i navigacijskih podataka za uspostavljanje sigurne plovidbe i izbjegavanje sudara

3,0

15,0

3.1

Primjena pravila o izbjegavanju sudara na otvorenom moru u slučaju smanjene vidljivosti

3.2

Planiranje i nadzor plovidbe u ograničenim plovnim područjima

3.3

Nadzor plovidbe u ili u blizini shema odvojene plovidbe

3.4

Upravljanje osobama na zapovjedničkom mostu

4.

Planiranje i koordinacija traganja i spašavanja

2,0

4,0

4.1

Odgovor na poruku pogibelji

4.2

Koordinacija postupaka traganja i spašavanja

4.3

Provedba traganja i spašavanja


UKUPNO

8

22


UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

30

D7 Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Djelatnost: Brodsko strojarstvo na pomoćnoj razini

Vršenje poslova straže prikladnih za dužnosti članova posade koji su dio straže u strojarnici

Pojmovi korišteni u strojarnicama i nazivi strojeva i opreme

Postupci držanja straže u strojarnici

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

Komunikacija je jasna i sažeta, a od časnika straže traži se savjet ili pojašnjenje ako podaci ili upute nisu jasneOsoblje razumije naredbe i njih drugi razumiju u pitanjima od važnosti za dužnosti držanja straže

Sigurna radna praksa vezana uz postupke u strojarnici

Temeljni postupci zaštite okoliša

Korištenje odgovarajućeg internog komunikacijskog sustava

Alarmni sustavi strojarnice i sposobnost razlikovanja raznih alarma, a posebno protupožarnih plinskih alarma

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. praktičnog ispitivanja

Držanje, primopredaja i smjena straže u skladu su s prihvaćenim načelima i postupcimaZa držanje straže kotla:

Održavanje ispravne razine vode i tlaka pare

Sigurni rad kotlova

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. praktičnog ispitivanja; ili

4. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

Procjena stanja kotla je točna i utemeljena na odgovarajućim podacima dobivenima prema lokalnim i daljinskim pokazateljima i na temelju fizičkih pregleda

Slijed i vrijeme podešavanja održavaju sigurnost i optimalnu učinkovitostRad s opremom u slučaju nužde i primjenjivanje postupaka u slučaju nužde

Poznavanje dužnosti u slučaju nužde

Putovi za evakuaciju iz strojarnica

Znanje o smještaju i korištenju protupožarne opreme u strojarnicama

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju demonstracije i potvrđene prakse u službi ili potvrđene prakse na školskom brodu

Početno postupanje nakon primjećivanja slučaja nužde ili izvanrednog stanja usklađeno je s utvrđenim postupcima

Komunikacija je jasna i sažeta u svim prilikama i naredbe se potvrđuju na način uobičajen u plovidbiUKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

14,0

4,0

UKUPNO

18,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D8 Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 1.000 kW u nacionalnoj plovidbi


PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Brodska pogonska postrojenja

25,0

5,0

1.1.

Vrste i princip rada Diesel motora

1.2.

Upućivanje i opsluživanje

1.3.

Eksploatacija brodskih motora

1.4.

Parni kotlovi

1.5.

Vrste i podjela

1.6.

Nadzor u pogonu

1.7.

Priprema vode i održavanje tlaka pare

1.8.

Armatura i sustavi

1.9

Otkrivanje kvarova i neophodne radnje za sprječavanje oštećenja postrojenja

2.

Pomoćni strojevi i uređaj

20,0

5,0

2.1.

Vrste i namjena

2.2.

Prijenosnici snage

2.3.

Palubni strojevi

2.4.

Palubni uređaji

2.5.

Kormilarski uređaj

2.6.

Rashladni uređaji

2.7.

Kompresori, pumpe i ventilatori

2.8.

Separatori

3.

Elektrotehnika i automatika

20,0

5,0

3.1.

Električna energija

3.2.

Izvori električne energije

3.3.

Elektromotori

3.4.

Električne zaštite

3.5.

Automatizacija

3.6.

Upravljanje

3.7.

Regulacija

3.8.

Elementi, zaštita i alarmi

3.9.

Provjera automatskih funkcija

4.

Pomorski propisi

20,0


4.1.

Brodske isprave i knjige

4.2.

Vođenje dnevnika stroja i knjige o u1jima

4.3.

Dužnosti u slučaju opasnosti

4.4.

Klasa strojnog uređaja

4.5.

Protupožarna zaštita u strojarnici

4.6.

Propisi i zaštita od onečišćenja mora

4.7.

Obavljanje straže

4.8.

Zaštita i prva pomoć na radu


UKUPNO

85

15,0


UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

100,0

D9 Radiooperator s ograničenom ovlasti


PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Uvod

1,0


1.1.

Općenito o pomorskim komunikacijama

1,0

2.

Načela pomorskih komunikacija

1,5


2.1.

Načela i temeljne osobine pomorskih pokretnih komunikacija

0,5

2.2.

Svjetski pomorski sustav pogibli i sigurnosti

1,0

3.

GMDSS komunikacijski sustavi

1,0

6,0

3.1.

Načela i korištenje DSC sustava

1,0

3,0

3.2.

Poznavanje i praktično korištenje brodske VHF radijske postaje


3,0

4.

Ostali GMDSS uređaji

1,0

1,0

4.1.

EPIRB i SART

0,5

0,5

4.2.

Pomorska sigurnosna izvješća (MSI) i NAVTEX uređaj

0,5

0,5

5.

Uzbunjivanje

3,0

5,0

5.1.

Traganje i spašavanje na moru i SAR komunikacije

0,5

2,0

5.2.

Komunikacije pogibli, hitnosti i sigurnosti korištenjem VHF radijske postaje

2,0

3,0

5.3.

Zaštita frekvencija pogibli

0,5


6.

Postupci općih komunikacija

1,5

2,0

6.1.

Sporazumijevanje na engleskom jeziku glede sigurnosti ljudskih života na moru

0,5


6.2.

Obvezni postupci i praksa kod obavljanja radijske straže

0,5

0,5

6.3.

Praktično i teoretsko poznavanje općih komunikacijskih postupaka

0,5

1,5

7.

Prosudba i ocjena

1,0UKUPNO

10

14,0


UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

24,0

D10 – Nema odredbi

D11 GMDSS radiooperater

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Djelatnost: Radiokomunikacije na radnoj razini

Predaja i prijam informacija putem podsustava i opreme GMDSS-a i ispunjenje funkcionalnih zahtjeva GMDSS-a

Pored zahtjeva Radiopravlinika, poznavanje:

1. radiokomunikacija pri traganju i spašavanju, uključujući postupke iz Međunarodnog priručnika o zrakoplovnom i pomorskom spašavanju (Priručnika IAMSAR)

2. sredstava za sprječavanje predaje lažnih signala pogibelji i postupaka za ublažavanje učinaka takvih signala

3. sustava izvješćivanja s brodova

4. radijskih zdravstvenih usluga

5. korištenja Međunarodnog signalnog kodeksa i Standardnih pomorsko-komunikacijskih izraza IMO-a

6. engleskog jezika, u pismenom i govornom obliku, za priopćavanje informacija relevantnih za zaštitu ljudskih života na moru

Napomena: Taj se zahtjev može umanjiti u slučaju svjedodžbe radiooperatera s ograničenom ovlasti

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih praktičnom demonstracijom operativnih postupaka, uz pomoć:

1. potvrđene opreme

2. GMDSS-ovog komunikacijskog simulatora, ako je prikladno*

3. radiokomunikacijske laboratorijske opreme

Predaja i prijam komunikacija u skladu su s međunarodnim propisima i postupcima i obavljaju se na djelotvoran i učinkovit način

Poruke na engleskom jeziku bitne sa sigurnost broda i ljudi na brodu te zaštitu morskog okoliša predaju se i primaju pravilnoRadioslužba u slučajevima nužde

Radioslužba u slučajevima nužde kao što su:

1. napuštanje broda

2. požar na brodu

3. djelomični ili potpuni kvar radiouređaja

Preventivne mjere za sigurnost broda i osoblja u vezi s opasnostima povezanima s radijskom opremom, uključujući opasnost od električnog i neionizirajućeg zračenja

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih praktičnom demonstracijom operativnih postupaka, uz pomoć:

1. potvrđene opreme

2. GMDSS-ovog komunikacijskog simulatora, ako je prikladno*

3. radiokomunikacijske laboratorijske opreme

Reakcija je bila djelotvorna i učinkovitaUKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

46,0

49,0

UKUPNO

95,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D12 Upravljanje gašenjem požara

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Smanjivanje rizika od požara i održavanje stanja spremnosti za reakcije na krizna stanja koje uključuju požar

Brodska organizacija protupožarne zaštite

Mjesta na kojima se nalaze protupožarni uređaji i hitni putovi za evakuaciju

Prosudba dokaza dobivenih temeljem potvrđene poduke ili tijekom pohađanja potvrđenog tečaja

Početne radnje u primjećivanju hitnih slučajeva su u skladu s utvrđenim praksama i postupcima.
Elementi požara i eksplozija

Vrste i izvori paljenja

Zapaljivi materijali, opasnosti od požara i širenje vatre

Potreba za stalnom pažnjom

Radnje koje treba poduzeti na brodu

Sustavi otkrivanja požara i dima i automatski alarmni sustavi

Klasifikacija vrsta požara i odgovarajuća sredstva za gašenje


Radnje poduzete u prepoznavanju signala za uzbunu odgovaraju ukazanom hitnom slučaju i u skladu su s utvrđenim postupcima.Suzbijanje i gašenje požara

Protupožarna oprema i njen smještaj na brodu

Poduka iz:

1. fiksnih/ugrađenih instalacija

2. odjeća za gašenje požara

3. osobna oprema

4. protupožarni uređaji i oprema

5. metode gašenja požara

6. sredstva za gašenje požara

7. postupci gašenja požara

8. uporaba aparata za disanje u gašenju požara i spašavanju

Ocjena dokaza dobivenih temeljem potvrđenog programa izobrazbe ili tijekom pohađanja potvrđenog tečaja, uključujući praktične demonstracije, u prostorima koji pružaju uistinu realistične uvjete obuke (npr., simulirani brodski uvjeti) i, kada god je to moguće i praktično, u mraku, sljedećih sposobnosti:

1. uporabe raznih vrsta prijenosnih aparata za gašenje požara

2. uporabe aparata za disanje

3. gašenja manjih požara, npr., električnih požara, požara nastalih zbog ulja, propana

4. gašenja većih požara vodom pomoću mlaznica

5. gašenja požara pjenom, prahom ili bilo kojim drugim odgovarajućim kemijskim sredstvom

6. ulaženja i prolaženja kroz odjeljak u koji je ubrizgana visokoekspanzijska pjena sa sigurnosnim užetom, ali bez aparata za disanje

7. gašenja požara u zatvorenim prostorima ispunjenim dimom noseći aparat za disanje

8. gašenja požara s vodenom maglom ili bilo kojim drugim odgovarajućim protupožarnim sredstvom u smještajnoj prostoriji ili simuliranoj strojarnici s požarom i gustim dimom

9. gašenja uljnih požara aplikatorom magle i mlaznicama za prskanje, suhim kemijskim praškom ili aplikatorom pjene

10. spašavanja u prostorijama ispunjenim dimom noseći aparat za disanje

Odjeća i oprema odgovaraju naravi protupožarnih postupaka

Određivanje vremena i slijed pojedinačnih aktivnosti odgovara okolnostima i uvjetima

Postignuto je gašenje požara pomoću odgovarajućih postupaka, tehnika i protupožarnih sredstava

Postupci i tehnike korištenja aparata za disanje su u skladu s utvrđenim praksama i postupcimaUKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

28,5

7,5

UKUPNO

36,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D13A Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Doprinošenje sigurnom rukovanju teretom tankera za prijevoz nafte i kemikalija

Osnovno poznavanje tankera:

1. vrste tankera za prijevoz nafte i kemikalija

2. opći raspored i konstrukcija

Osnovno poznavanje rukovanja teretom:

1. sustavi cijevi i ventili

2. pumpe tereta

3. ukrcaj i iskrcaj

4. čišćenje i ispiranje tankova, oslobađanje tankova od plina i inertiranje tankova

Osnovno poznavanje fizikalnih svojstava nafte i kemikalija:

1. tlak i temperatura, uključujući odnos tlaka i temperature pri isparavanju

2. tipovi nastanka elektrostatičkog naboja

3. kemijski simboli

Poznavanje i razumijevanje kulture sigurnosti i upravljanja sigurnošću na tankerima

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Komunikacija unutar područja odgovornosti jasna je i učinkovita

Rukovanje teretom obavlja se u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima kako bi se osigurala sigurnost rukovanjaPoduzimanje mjera opreza radi sprječavanja opasnosti

Osnovno poznavanje opasnosti povezanih s poslovima na tankeru, uključujući:

1. opasnosti za zdravlje

2. ekološke opasnosti

3. opasnosti od reaktivnosti

4. opasnosti od korozije

5. opasnosti od eksplozije i zapaljivosti

6. opasnosti od izvora zapaljenja, uključujući elektrostatičke izvore

7. opasnosti od toksičnosti

8. istjecanja i oblaci pare

Osnovno poznavanje nadzora opasnosti:

1. inertiranje, punjenje vodom, sredstva za sušenje i tehnike praćenja

2. antistatičke mjere

3. ventilacija

4. odvajanje

5. inhibiranje tereta

6. važnost kompatibilnosti tereta

7. nadzor atmosferskih uvjeta

8. ispitivanje na plinove

Razumijevanje podataka na listi podataka o sigurnosti materijala (Material Safety Data Sheet, MSDS)

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Pravilno prepoznaje, na MSDS-u, odnosne opasnosti za brod i osoblje povezane s teretom te poduzima odgovarajuće mjere u skladu s utvrđenim postupcima

Prepoznavanje i postupanje nakon primjećivanja opasnog stanja odgovara utvrđenim postupcima u skladu s najboljom praksomPrimjena mjera opreza i mjera za sigurnost i zaštitu na radu

Funkcija i pravilno korištenje uređaja za mjerenje količine plinova i slične opreme

Pravilno korištenje sigurnosne opreme i zaštitnih uređaja, uključujući:

1. aparat za disanje i opremu za evakuaciju spremnika

2. zaštitnu odjeću i opremu

3. uređaje za oživljavanje

4. opremu za spašavanje i evakuaciju

Osnovno poznavanje sigurne radne prakse i postupaka u skladu sa zakonskim i smjernicama struke i osobne plovidbene sigurnosti u vezi s tankerima za prijevoz nafte i kemikalija, uključujući:

1. mjere opreza koje je potrebno poduzeti pri ulasku u zatvorene prostore

2. mjere opreza koje je potrebno poduzeti prije i tijekom popravaka i radova održavanja

3. sigurnosne mjere za rad u hladnoj i vrućoj okolini

4. električnu sigurnost

5. sigurnosnu kontrolnu listu brod/kopno

Osnovno poznavanje prve pomoći uz osvrt na listu podataka o sigurnosti materijala (MSDS)

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Poštuju se postupci za ulazak u zatvorene prostore.

Postupci i sigurna radna praksa namijenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikama

Odgovarajuća sigurnosna i zaštitna oprema se pravilno koristi

Preporuke i zabrane za prvu pomoćProvedba protupožarnih operacija

Organizacija reakcije na požar na tankeru i mjere koje je potrebno poduzeti

Opasnosti od požara povezanih s rukovanjem teretom i prijevozom opasnih i štetnih tekućina u rasutom stanju

Protupožarna sredstva koja se koriste za gašenje požara nafte i kemikalija

Uporaba fiksnih protupožarnih sustava za gašenje pjenom

Uporaba prijenosnih protupožarnih sustava za gašenje pjenom

Uporaba fiksnih protupožarnih sustava za gašenje suhim kemikalijama

Ograničavanje izljeva u vezi s protupožarnim operacijama

Praktične vježbe i poduka koje se provode u potvrđenim i stvarno realističnim uvjetima izobrazbe (npr. u simuliranim brodskim uvjetima) i, kad je god moguće i izvedivo, u tami

Početno i daljnje postupanje nakon primjećivanja požara na brodu u skladu je s utvrđenom praksom i postupcima

Postupanje nakon prepoznavanja signala za uzbunu odgovara odnosnom slučaju nužde i u skladu je s utvrđenim postupcima

Odjeća i oprema primjereni su za protupožarne operacije

Izbor trenutka i slijed pojedinačnih postupaka primjereni su prevladavajućim okolnostima i uvjetima

Požar je ugašen korištenjem odgovarajućih postupaka, tehnika i protupožarnih sredstavaPostupci u slučajevima nužde

Osnovno poznavanje postupaka u slučaju nužde, uključujući obustavu rada u slučaju nužde

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Vrsta i utjecaj slučaja nužde odmah su prepoznati, a reakcija je u skladu s postupcima u slučaju nužde i planovima za nepredviđene okolnostiPoduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja okoliša zbog ispuštanja nafte ili kemikalija

Osnovno poznavanje posljedica onečišćenja naftom i kemikalijama na ljudski i morski život

Osnovno poznavanje brodskih postupaka za sprječavanje onečišćenja

Osnovno poznavanje mjera koje treba poduzeti u slučaju izlijevanja, uključujući potrebu da se:

1. relevantne informacije prijave odgovornim osobama

2. pomogne u provedbi brodskih postupaka za ograničavanje izljeva

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Postupci namijenjeni zaštiti okoliša poštuju se u svim prilikamaUKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

33,0

3,5

UKUPNO

36,5

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D13B Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Pridonošenje sigurnom radu tankera za prijevoz ukapljenog plina

Konstrukcija i radne karakteristike tankera za prijevoz ukapljenog plina

Osnovno poznavanje tankera za prijevoz ukapljenog plina

1. vrste tankera za prijevoz ukapljenog plina

2. opći raspored i konstrukcija

Osnovno poznavanje rukovanja teretom:

1. sustavi cijevi i ventili

2. oprema za rukovanje teretom

3. ukrcaj, iskrcaj i nadzor nad teretom u prolazu

4. sustav za obustavu rada u slučaju nužde (ESD)

5. čišćenje i ispiranje

spremnika, oslobađanje spremnika od plina i inertiranje spremnika

Osnovno poznavanje fizikalnih svojstava ukapljenih plinova, uključujući:

1. svojstva i karakteristike

2. tlak i temperaturu, uključujući odnos tlaka i temperature pri isparavanju

3. tipove nastanka elektrostatičkog naboja

4. kemijske znakove

Poznavanje i razumijevanje kulture sigurnosti i upravljanja sigurnošću na tankerima

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Komunikacija unutar područja odgovornosti jasna je i učinkovita

Teretom se rukuje u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima kojima se osigurava sigurnost rukovanjaPoduzimanje mjera opreza radi sprječavanja opasnosti

Osnovno poznavanje opasnosti povezanih s poslovima na tankeru, uključujući:

1. opasnosti za zdravlje

2. ekološke opasnosti

3. opasnosti od reaktivnosti

4. opasnosti od korozije

5. opasnosti od eksplozije i zapaljivosti

6. izvore zapaljenja

7. elektrostatičke opasnosti

8. opasnosti od toksičnosti

9. istjecanja i oblake pare

10. ekstremno niske temperature

11. opasnosti od tlakova

Osnovno poznavanje nadzora opasnosti:

1. tehnike inertiranja, sušenja i praćenja

2. antistatičke mjere

3. ventilacija

4. odvajanje

5. inhibiranje tereta

6. važnost kompatibilnosti tereta

7. nadzor atmosferskih uvjeta

8. testiranje na plinove

Razumijevanje informacija sadržanih u listi podataka o sigurnosti materijala (MSDS-u)

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Pravilno prepoznaje, na MSDS-u, odnosne opasnosti za brod i osoblje povezane s teretom te poduzima odgovarajuće mjere u skladu s utvrđenim postupcima

Prepoznavanje i postupanje nakon primjećivanja opasne situacije odgovara utvrđenim postupcima u skladu s najboljom praksomPrimjena mjera opreza i mjera za sigurnost i zaštitu na radu

Funkcija i pravilno korištenje uređaja za mjerenje količine plinova i slične opreme

Pravilno korištenje sigurnosne opreme i zaštitnih uređaja, uključujući:

1. aparat za disanje i opremu za evakuaciju spremnika

2. zaštitnu odjeću i opremu

3. uređaje za oživljavanje

4. opremu za spašavanje i evakuaciju

Osnovno poznavanje sigurne radne prakse i postupaka u skladu sa zakonskim i smjernicama struke i osobne plovidbene sigurnosti u vezi s tankerima za prijevoz ukapljenog plina, uključujući:

1. mjere opreza koje je potrebno poduzeti pri ulasku u zatvorene prostore

2. mjere opreza koje je potrebno poduzeti prije i tijekom popravaka i radova održavanja

3. sigurnosne mjere za rad u hladnoj i vrućoj okolini

4. električnu sigurnost

5. sigurnosnu kontrolnu listu brod/kopno

Osnovno poznavanje prve pomoći uz osvrt na listu podataka o sigurnosti materijala (MSDS)

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Poštuju se postupci za ulazak u zatvorene prostore

Postupci i sigurna radna praksa namijenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikama

Odgovarajuća sigurnosna i zaštitna oprema se pravilno koristi

Preporuke i zabrane za prvu pomoćProvedba protupožarnih operacija

Protupožarna organizacija na tankeru i mjere koje je potrebno poduzeti

Posebne opasnosti povezane s rukovanjem teretom i prijevozom ukapljenih plinova u rasutom stanju

Protupožarna sredstva koja se koriste za gašenje požara plina

Uporaba fiksnih protupožarnih sustava za gašenje pjenom

Uporaba prijenosnih protupožarnih sustava za gašenje pjenom

Uporaba fiksnih protupožarnih sustava za gašenje suhim kemikalijama

Osnovno poznavanje ograničavanja izljeva u vezi s protupožarnim operacijama

Praktične vježbe i poduka provedeni u potvrđenim i uistinu realističnim uvjetima obuke (npr. simulirani brodski uvjeti) i, kada god je to moguće i izvedivo, u tami

Početno i daljnje postupanje nakon primjećivanja slučaja nužde usklađeno je s utvrđenim praksama i postupcima

Radnje poduzete u prepoznavanju signala za uzbunu odgovaraju ukazanom hitnom slučaju i u skladu su s utvrđenim postupcima

Odjeća i oprema odgovaraju naravi protupožarnih postupaka

Određivanje vremena i slijed pojedinačnih aktivnosti odgovara okolnostima i uvjetima

Postignuto je gašenje požara pomoću odgovarajućih postupaka, tehnika i protupožarnih sredstavaReakcija u slučajevima nužde

Osnovno poznavanje postupaka u slučaju nužde, uključujući obustavu rada u slučaju nužde

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Vrsta i utjecaj slučaja nužde odmah su prepoznati, a reakcija odgovara postupcima u slučaju nužde i planovima za nepredviđene okolnostiPoduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja okoliša zbog ispuštanja ukapljenih plinova

Osnovno poznavanje posljedica onečišćenja na ljudski i morski život

Osnovno poznavanje brodskih postupaka za sprječavanje onečišćenja

Osnovno poznavanje mjera koje treba poduzeti u slučaju izlijevanja, uključujući potrebu da se:

1. relevantne informacije prijave odgovornim osobama

2. pomogne u provedbi brodskih postupaka za ograničavanje izljeva

3. spriječi krti lom

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Postupci namijenjeni zaštiti okoliša poštuju se u svim prilikamaUKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

21,0

9,0

UKUPNO

30,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D14 Rad na tankerima za ulje

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja
sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Sposobnost sigurnog obavljanja i praćenja svih operacija rukovanja teretom

Dizajn i obilježja tankera za prijevoz nafte

Poznavanje dizajna, sustava i opreme tankera za prijevoz nafte, uključujući:

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

Komunikacija je jasna, razumljiva i uspješna

Rukovanje teretom obavlja se na siguran način, uzimajući u obzir dizajn, sustave i opremu tankera za prijevoz nafte
1. opći raspored i konstrukciju

2. raspored i opremu pumpnih uređaja

3. raspored spremnika, sustav cjevovoda i raspored otvora za prozračivanje spremnika

4. mjerne sustave i alarme

5. sustave grijanja tereta

6. sustave za čišćenje spremnika, oslobađanje spremnika od plinova i inertiranje spremnika

7. balastni sustav

8. prozračivanje teretnih prostora i ventilaciju nastambi

9. raspored spremnika za zauljene mješavine

10. sustave za obradu povratnih para

11. električne i elektroničke sustave upravljanja povezane s teretom

12. opremu za zaštitu okoliša, uključujući opremu za praćenje ispuštanja ulja (Oil Discharge Monitoring Equipment, ODME)

13. površinsku zaštitu spremnika

14. sustav nadzora temperature i tlaka u spremniku

15. protupožarne sustave

Poznavanje teorije i karakteristika rada pumpi, uključujući vrste pumpi tereta i njihov sigurni rad

Vještine iz područja tankerske kulture sigurnosti i primjene sustava upravljanja sigurnošću

Poznavanje i razumijevanje sustava praćenja i sigurnosti, uključujući obustavu rada u slučaju nužde

Ukrcaj i iskrcaj tereta, nadzor nad teretom i rukovanje teretom

Sposobnost obavljanja mjerenja i izračuna u vezi s teretom

Poznavanje učinka tekućeg tereta u rasutom stanju na trim, stabilnost i strukturalni integritet

Poznavanje i razumijevanje postupaka vezanih uz naftni teret, uključujući:

1. planove ukrcaja i iskrcaja

2. balastiranje i debalastiranje

3. postupke čišćenja spremnika

4. inertiranje

5. oslobađanje od plina

6. prenošenje s broda na brod

7. punjenje s vrha

8. pranje sirovom naftom

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Kod rukovanja teretom se planiranje, upravljanje rizikom i provedba odvijaju u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima kojima se osigurava sigurnost rukovanja i izbjegava onečišćenje morskog okoliša

Moguće nepridržavanje postupaka povezanih s rukovanjem teretom odmah se prepoznaje i ispravlja

Ispravan ukrcaj, smještaj i iskrcaj tereta osigurava da stanja stabilnosti i naprezanja ostanu unutar sigurnih granica u svim prilikama

Mjere koje se poduzimaju i postupci koje se slijedi primjenjuju se pravilno a odgovarajuća brodska oprema povezana s teretom koristi se pravilno

Kalibracija i korištenje opreme za praćenje i otkrivanje plina u skladu su s operativnom praksom i postupcima

Postupcima za praćenje i sustavima sigurnosti osigurava se trenutačno otkrivanje uzbune i postupanje u skladu s utvrđenim postupcima za slučajeve nužde

Osoblju se dodjeljuju dužnosti i obavještava ih se o postupcima i standardima rada kojih se trebaju pridržavati na način koji je prikladan za odnosnog pojedinca i u skladu sa sigurnom operativnom praksom
Razvoj i primjena planova aktivnosti, postupaka i kontrolnih popisa vezanih uz teret

Sposobnost kalibriranja i korištenja sustava za praćenje i sustava, instrumenata i opreme za otkrivanje plina

Sposobnost upravljanja i nadgledanja osoblja s odgovornostima u vezi s teretom

Upoznatost s fizikalnim i kemijskim svojstvima naftnih tereta

Poznavanje i razumijevanje fizikalnih i kemijskih svojstava naftnih tereta

Razumijevanje podataka iz liste podataka o sigurnosti materijala (MSDS)

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Izvori informacija potrebnih za prepoznavanje svojstava i karakteristika naftnih tereta i povezanih plinova te njihovog utjecaja na sigurnost, okoliš i poslove na brodu učinkovito se koristePoduzimanje mjera opreza radi sprječavanja opasnosti

Poznavanje i razumijevanje opasnosti i mjera nadzora povezanih s rukovanjem teretom tankera za prijevoz nafte, uključujući:

1. toksičnost

2. zapaljivost i eksplozivnost

3. opasnost za zdravlje

4. sastav inertnog plina

5. elektrostatičke opasnosti

Poznavanje i razumijevanje opasnosti od neusklađenosti s mjerodavnim pravilima/propisima

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Relevantne opasnosti vezane uz teret za brod i osoblje povezano s rukovanjem teretom tankera za prijevoz nafte pravilno se prepoznaju i poduzimaju se primjerene mjere nadzoraPrimjena mjera opreza za sigurnost i zaštitu na radu

Poznavanje i razumijevanje sigurne radne prakse, uključujući ocjenjivanje rizika i osobnu plovidbenu sigurnost u vezi s tankerima za prijevoz nafte:

1. mjere opreza koje je potrebno poduzeti pri ulasku u zatvorene prostore, uključujući pravilno korištenje različitih vrsta aparata za disanje

2. mjere opreza koje je potrebno poduzeti prije i tijekom popravaka i radova održavanja

3. mjere opreza za rad u hladnoj i vrućoj okolini

4. mjere opreza za električnu sigurnost

5. korištenje prikladne osobne zaštitne opreme

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Postupci namijenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikama

Sigurne radne prakse se poštuju i odgovarajuća sigurnosna i zaštitna oprema se pravilno koristi

Radna praksa u skladu je sa zakonskim zahtjevima, kodeksima prakse, potvrđenjima za rad i ekološkim pitanjima

Pravilno korištenje aparata za disanje

Poštuju se postupci za ulazak u zatvorene prostoreReakcija u slučajevima nužde

Poznavanje i razumijevanje postupaka u slučaju nužde na tankerima za prijevoz nafte, uključujući:

1. brodske planove hitnih intervencija

2. hitnu obustavu operacija rukovanja teretom

3. mjere koje je potrebno poduzeti u slučaju prestanka rada sustava ili usluga ključnih za rukovanje teretom

4. suzbijanje požara na tankerima za prijevoz nafte

5. spašavanje u zatvorenim prostorima

6. korištenje liste podataka o sigurnosti materijala (MSDS-a)

Mjere koje je potrebno poduzeti nakon sudara, nasukanja ili izljeva

Poznavanje postupaka medicinske prve pomoći na tankerima za prijevoz nafte

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Vrsta i utjecaj slučaja nužde odmah su prepoznati, a reakcija odgovara postupcima za slučaj nužde i planovima za nepredviđene okolnosti

Red prioriteta te razine i vremenski okviri izvještavanja i obavještavanja osoblja na brodu odgovaraju prirodi nužde i odražavaju hitnost problema

Evakuacija, hitna obustava rada i postupci izolacije odgovaraju prirodi nužde i provode se odmah

Prepoznavanje hitnih medicinskih slučajeva i mjere koje se poduzimaju u takvim slučajevima odgovaraju trenutačno priznatim postupcima za prvu pomoć i međunarodnim smjernicamaPoduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja okoliša

Razumijevanje postupaka za sprječavanje onečišćenja atmosfere i okoliša

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Poslovi se obavljaju u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima za sprječavanje onečišćenja okolišaPraćenje i nadzor usklađenosti sa zakonskim zahtjevima

Poznavanje i razumijevanje mjerodavnih odredbi

Međunarodne konvencije o zaštiti mora od onečišćenja s brodova (MARPOL), s izmjenama i dopunama, i drugih mjerodavnih instrumenata IMO-a, smjernica struke i lučkih propisa u općoj primjeni

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Rukovanje teretom u skladu je s mjerodavnim instrumentima IMO-a i utvrđenim industrijskim standardima i kodeksima sigurne radne prakseUKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

46,0

14,0

UKUPNO

60,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D15 Rad na tankerima za ukapljene plinove

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Sposobnost sigurnog obavljanja i praćenja svih operacija rukovanja teretom

Dizajn i karakteristike tankera za prijevoz ukapljenih plinova

Poznavanje dizajna, sustava i opreme tankera za prijevoz ukapljenih plinova, uključujući:

1. vrste tankera za prijevoz ukapljenih plinova i konstrukciju spremnika tereta

2. opći raspored i

3. sustave spremanja tereta, uključujući materijale konstrukcije i izolacije

4. opremu za rukovanje i instrumentaciju za terete, uključujući:

4.1. pumpe tereta i raspored pumpnih uređaja

4.2. teretne cjevovode i ventile

4.3. ekspanzijske uređaje

4.4. protupožarnu mrežicu

4.5. sustave za praćenje temperature

4.6. sustave za mjerenje razine u spremniku tereta

4.7. sustave za praćenje i kontrolu tlaka u spremniku

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Komunikacija je jasna, razumljiva i uspješna

Rukovanje teretom obavlja se na siguran način, uzimajući u obzir dizajn, sustave i opremu tankera za prijevoz ukapljenih plinova

Pumpanje se obavlja u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima i na odgovarajući način za pojedinu vrstu tereta

Kod rukovanja teretom se planiranje, upravljanje rizikom i provedba odvijaju u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima kojima se osigurava sigurnost rukovanja i izbjegava onečišćenje morskog okoliša

Ispravan ukrcaj, smještaj i iskrcaj ukapljenog plina osigurava da stanja stabilnosti i naprezanja ostanu unutar sigurnih granica u svim prilikama
5. sustav održavanja temperature tereta

6. sustave kontrole atmosfere spremnika (inertni plin, dušik), uključujući sustave za skladištenje, proizvodnju i distribuciju

7. sustave grijanja koferdama

8. sustave za otkrivanje plina

9. balastne sustave

10. sustave za otparavanje

11. sustave za ukapavanje plina

12. sustav za obustavu rada u slučaju nužde (ESD) za teret

13. sustave za predaju tereta

Poznavanje teorije i karakteristika rada pumpi, uključujući vrste pumpi tereta i njihov sigurni rad

Ukrcaj i iskrcaj tereta, nadzor nad teretom i rukovanje teretom

Poznavanje učinka tekućeg tereta u rasutom stanju na trim, stabilnost i strukturalni integritet

Vještine iz područja tankerske kulture sigurnosti i primjene zahtjeva za upravljanje sigurnošću

Vještina potrebna za primjenu sigurnih priprema, postupaka i kontrolnih popisa za sve operacije rukovanja teretom, uključujući:

1. nakon pristajanja i tijekom ukrcaja:

1. pregled spremnika

2. inertiranje (smanjenje O2, smanjenje točke rošenja)

3. punjenje plinom

4. hlađenje

5. ukrcaj

6. debalastiranje

7. uzimanje uzoraka, uključujući uzimanje uzoraka u zatvorenoj petlji

2. tijekom putovanja morem:

1. hlađenje

2. održavanje tlaka

3. otparavanje

4. inhibiranje

3. tijekom iskrcaja:

1. iskrcaj

2. balastiranje

3. sustave za čišćenje i sušenje

4. sustave za oslobađanje spremnika od tekućine


Moguće nepridržavanje postupaka povezanih s rukovanjem teretom odmah se prepoznaje i ispravlja

Mjere koje se poduzimaju i postupci koje se slijedi ispravno se prepoznaju a odgovarajuća brodska oprema koristi se u potpunosti

Kalibracija i korištenje opreme za praćenje i otkrivanje plina u skladu su s operativnom praksom i postupcima

Postupcima za praćenje i sustavima sigurnosti osigurava se trenutačno otkrivanje uzbune i postupanje u skladu s utvrđenim postupcima

Osoblju se dodjeljuju dužnosti i obavještava ih se o postupcima i standardima rada kojih se trebaju pridržavati na način koji je prikladan za odnosnog pojedinca i u skladu sa sigurnom operativnom praksom
4. tijekom pripreme za pristajanje:

1. zagrijavanje

2. inertiranje

3. oslobađanje od plina

5. prenošenje s broda na brod


Vještina potrebna za obavljanje mjerenja i izračuna povezanih s teretom, uključujući:

1. tekuću fazu

2. plinovitu fazu

3. ukrcanu količinu (OBQ)

4. preostalu količinu na brodu (ROB)

5. proračune otparka tereta

Vještina upravljanja i nadgledanja osoblja s odgovornostima povezanima s teretom

Upoznatost s fizikalnim i kemijskim svojstvima ukapljenog plina

Poznavanje i razumijevanje temeljne kemije i fizike i odnosne definicije vezane uz sigurni prijevoz ukapljenih plinova u rasutom stanju u brodovima, uključujući:

1. kemijsku strukturu plinova

2. svojstva i karakteristike ukapljenih plinova (uključujući CO2) i njihovih para, uključujući:

1. jednostavne plinske zakone

2. agregatna stanja

3. gustoće tekućine i pare

4. širenje i miješanje plinova

5. tlačenje plinova

6. ukapavanje i hlađenje plinova

7. kritičnu temperaturu plinova i tlak

8. plamište, gornju i donju granicu eksplozivnosti, temperaturu samozapaljenja

9. kompatibilnost, reaktivnost i pozitivno odvajanje plinova

10. polimerizaciju

11. tlak/referentnu temperaturu zasićenih para

12. rosište i točku zasićenja

13. podmazivanje kompresora

14. nastanak hidrata

3. svojstva istovrsnih kapljevina

4. prirodu i svojstva otopina

5. termodinamičke jedinice

6. osnovne termodinamičke zakone i dijagrame

7. svojstva materijala

8. učinak niske temperature – krti lom

Razumijevanje informacija sadržanih u listi podataka o sigurnosti materijala (MSDS-u)

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Izvori informacija potrebnih za prepoznavanje svojstava i karakteristika ukapljenih plinova te njihovog utjecaja na sigurnost, okoliš i poslove na brodu učinkovito se koristePoduzimanje mjera opreza radi sprječavanja opasnosti

Poznavanje i razumijevanje opasnosti i mjera nadzora povezanih s rukovanjem teretom tankera za prijevoz ukapljenih plinova, uključujući:

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

Relevantne opasnosti vezane uz teret za brod i osoblje povezano s rukovanjem teretom tankera za prijevoz ukapljenih plinova pravilno se prepoznaju i poduzimaju se primjerene mjere nadzora
1. zapaljivost

2. eksplozivnost

3. toksičnost

4. reaktivnost

5. korozivnost

6. opasnosti za zdravlje

7. sastav inertnog plina

8. elektrostatičke opasnosti

9. terete koji polimeriziraju

Vještina potrebna za kalibriranje i korištenje sustava za praćenje i sustava, instrumenata i opreme za otkrivanje plina

Poznavanje i razumijevanje opasnosti od neusklađenosti s mjerodavnim pravilima/propisima

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Korištenje uređaja za otkrivanje plina u skladu je s priručnicima i dobrom praksomPrimjena mjera opreza za sigurnost i zaštitu na radu

Poznavanje i razumijevanje sigurne radne prakse, uključujući ocjenjivanje rizika i osobnu plovidbenu sigurnost u vezi s tankerima za prijevoz ukapljenih plinova, uključujući:

1. mjere opreza koje je potrebno poduzeti pri ulasku u zatvorene prostore (kao što su prostorije s kompresorima), uključujući pravilno korištenje različitih vrsta aparata za disanje

2. mjere opreza koje je potrebno poduzeti prije i tijekom popravaka i radova održavanja, uključujući radove koji utječu na sustave pumpnih uređaja i cjevovoda te električne i nadzorne sustave

3. mjere opreza za rad u hladnoj i vrućoj okolini

4. mjere opreza za električnu sigurnost

5. korištenje prikladne osobne zaštitne opreme

6. mjere opreza za ozebline

7. pravilno korištenje osobne opreme za praćenje toksičnosti

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Postupci namijenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikama

Sigurne radne prakse se poštuju i odgovarajuća sigurnosna i zaštitna oprema se pravilno koristi

Radna praksa u skladu je sa zakonskim zahtjevima, kodeksima prakse, potvrđenima za rad i ekološkim pitanjima

Pravilno korištenje aparata za disanjeReakcija u slučajevima nužde

Poznavanje i razumijevanje postupaka u slučaju nužde za tankere za prijevoz ukapljenih plinova, uključujući:

1. brodske planove postupaka u nuždi

2. postupak hitne obustave operacija rukovanja teretom

3. upravljanje ventilima za teret u slučaju nužde

4. mjere koje je potrebno poduzeti u slučaju otkazivanja sustava ili usluga neophodnih za rukovanje teretom

5. suzbijanje požara na tankerima za prijevoz ukapljenih plinova

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Vrsta i utjecaj slučaja nužde odmah su prepoznati, a reakcija odgovara postupcima za slučaj nužde i planovima za nepredviđene okolnosti

Red prioriteta te razine i vremenski okviri izvještavanja i obavještavanja osoblja na brodu odgovaraju prirodi nužde i odražavaju hitnost problema

Evakuacija, hitna obustava rada i izolacija odgovaraju prirodi nužde i provode se odmah
6. izbacivanje tereta

7. spašavanje u zatvorenim prostorima

Mjere koje je potrebno poduzeti nakon sudara, nasukanja ili izljeva i kad je brod okružen toksičnim ili zapaljivim parama

Poznavanje postupaka medicinske prve pomoći i protusredstava na tankerima za prijevoz ukapljenih plinova, s osvrtom na Upute o medicinskoj prvoj pomoći pri nezgodama s opasnim tvarima (MFAG)


Prepoznavanje hitnih medicinskih slučajeva i mjere koje se poduzimaju u takvim slučajevima odgovaraju trenutačno priznatim postupcima za prvu pomoć i međunarodnim smjernicamaPoduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja okoliša

Razumijevanje postupaka za sprječavanje onečišćenja okoliša

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Poslovi se obavljaju u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima za sprječavanje onečišćenja okolišaPraćenje i nadzor usklađenosti sa zakonskim zahtjevima

Poznavanje i razumijevanje mjerodavnih odredbi Međunarodne konvencije o zaštiti mora od onečišćenja s brodova (MARPOL) i drugih mjerodavnih instrumenata IMO-a, smjernica struke i lučkih propisa u općoj primjeni

Vještina u korištenju Kodeksa IBC i Međunarodnog kodeksa za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenih plinova (Kodeksa IGC) i povezanih dokumenata

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Rukovanje ukapljenim plinom u skladu je s mjerodavnim instrumentima IMO-a i utvrđenim industrijskim standardima i kodeksima sigurne radne prakseUKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

54,5

5,0

UKUPNO

59,5

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D16 Rad na tankerima za kemikalije

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Sposobnost sigurnog obavljanja i praćenja svih operacija rukovanja teretom

Dizajn i obilježja tankera za prijevoz kemikalija

Poznavanje dizajna, sustava i opreme tankera za prijevoz kemikalija, uključujući:

1. opći raspored i konstrukciju

2. raspored i opremu pumpnih uređaja

3. konstrukciju i raspored spremnika

4. sustave cjevovoda i odvodnje

5. sustave nadzora i alarme za tlak i temperaturu spremnika i teretnih cjevovoda

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Komunikacija je jasna, razumljiva i uspješna

Rukovanje teretom obavlja se na siguran način, uzimajući u obzir dizajn, sustave i opremu tankera za prijevoz kemikalija

Kod rukovanja teretom se planiranje, upravljanje rizikom i provedba odvijaju u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima kojima se osigurava sigurnost rukovanja i izbjegava onečišćenje morskog okoliša
6. sustave nadzora i alarme mjernih sustava

7. sustave za otkrivanje plina

8. sustave za grijanje i hlađenje tereta

9. sustave za čišćenje spremnika

10. sustave nadzora utjecaja teretnih spremnika na okoliš

11. balastne sustave

12. prozračivanje teretnih prostora i ventilaciju nastambi

13. sustave za obradu povratnih para

14. protupožarne sustave

15. materijal i površinsku zaštitu spremnika, cjevovoda i armatura

16. zbrinjavanje zauljene mješavine

Poznavanje teorije i karakteristika rada pumpi, uključujući vrste pumpi tereta i njihov sigurni rad

Vještine u području tankerske kulture sigurnosti i primjene sustava upravljanja sigurnošću

Poznavanje i razumijevanje sustava praćenja i sigurnosti, uključujući obustavu rada u slučaju nužde

Ukrcaj i iskrcaj tereta, nadzor nad teretom i rukovanje teretom

Sposobnost obavljanja mjerenja i izračuna u vezi s teretom

Poznavanje učinka tekućeg tereta u rasutom stanju na trim, stabilnost i strukturalni integritet

Poznavanje i razumijevanje rukovanja kemijskim teretom, uključujući:

1. planove ukrcaja i iskrcaja

2. balastiranje i debalastiranje

3. postupke čišćenja spremnika

4. nadzor atmosfere spremnika

5. inertiranje

6. oslobađanje od plina

7. prenošenje s broda na brod

8. zahtjeve za inhibiranje i stabilizaciju

9. zahtjeve za grijanje i hlađenje i posljedice za susjedni teret

10. kompatibilnost i odvajanje tereta

11. visoko viskozne terete

12. rukovanje ostacima tereta


Postupcima za praćenje i sustavima sigurnosti osigurava se trenutačno otkrivanje uzbune i postupanje u skladu s utvrđenim postupcima

Ispravan ukrcaj, smještaj i iskrcaj tereta osigurava da stanja stabilnosti i naprezanja ostanu unutar sigurnih granica u svim prilikama

Moguće nepridržavanje postupaka povezanih s rukovanjem teretom odmah se prepoznaje i ispravlja

Mjere koje se poduzimaju i postupci koje se slijedi ispravno se prepoznaju a odgovarajuća brodska oprema povezana s teretom koristi se pravilno

Kalibracija i korištenje opreme za praćenje i otkrivanje plina u skladu su s operativnom praksom i postupcima

Osoblju se dodjeljuju dužnosti i obavještava ih se o postupcima i standardima rada kojih se trebaju pridržavati na način koji je prikladan za odnosnog pojedinca i u skladu sa sigurnom operativnom praksom
13. postupke za ulazak u spremnik

Razvoj i primjena planova aktivnosti, postupaka i kontrolnih popisa vezanih uz teret

Sposobnost kalibriranja i korištenja sustava za praćenje i sustava, instrumenata i opreme za otkrivanje plina

Sposobnost upravljanja i nadgledanja osoblja s odgovornostima vezanima uz teret

Upoznatost s fizikalnim i kemijskim svojstvima kemijskih tereta

Poznavanje i razumijevanje kemijskih i fizikalnih svojstava štetnih tekućih tvari, uključujući:

1. kategorije kemijskih tereta (korozivni, toksični, zapaljivi, eksplozivni)

2. kemijske skupine i industrijsku uporabu

3. reaktivnost tereta

Razumijevanje informacija sadržanih u listi podataka o sigurnosti materijala (MSDS-u)

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Izvori informacija potrebnih za prepoznavanje svojstava i karakteristika štetnih tekućih tvari i povezanih plinova te njihovog utjecaja na sigurnost, okoliš i poslove na brodu učinkovito se koristePoduzimanje mjera opreza radi sprječavanja opasnosti

Poznavanje i razumijevanje opasnosti i mjera nadzora povezanih s rukovanjem teretom tankera za prijevoz kemikalija, uključujući:

1. zapaljivost i eksplozivnost

2. toksičnost

3. opasnosti za zdravlje

4. sastav inertnog plina

5. elektrostatičke opasnosti

6. reaktivnost

7. korozivnost

8. terete s niskom točkom vrelišta

9. terete velike gustoće

10. terete koji se skrućuju

11. terete koji polimeriziraju

Poznavanje i razumijevanje opasnosti od neusklađenosti s mjerodavnim pravilima/propisima

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Relevantne opasnosti vezane uz teret za brod i osoblje povezano s rukovanjem teretom tankera za prijevoz kemikalija pravilno se prepoznaju i poduzimaju se primjerene mjere nadzoraPrimjena mjera opreza za sigurnost i zaštitu na radu

Poznavanje i razumijevanje sigurne radne prakse, uključujući ocjenjivanje rizika i osobnu plovidbenu sigurnost u vezi s tankerima za prijevoz kemikalija:

1. mjere opreza koje je potrebno poduzeti pri ulasku u zatvorene prostore, uključujući pravilno korištenje različitih vrsta aparata za disanje

2. mjere opreza koje je potrebno poduzeti prije i tijekom popravaka i radova održavanja

3. mjere opreza za rad u hladnoj i vrućoj okolini

4. mjere opreza za električnu sigurnost

5. korištenje prikladne osobne zaštitne opreme

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Postupci namijenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikama

Sigurne radne prakse se poštuju i odgovarajuća sigurnosna i zaštitna oprema se pravilno koristi

Radno iskustvo u skladu je sa zakonskim zahtjevima, kodeksima, potvrđenima za rad i ekološkim pitanjima

Pravilno korištenje aparata za disanje

Poštuju se postupci za ulazak u zatvorene prostoreReakcija u slučajevima nužde

Poznavanje i razumijevanje postupaka u slučaju nužde na tankerima za prijevoz kemikalija, uključujući:

1. brodske planove hitnih intervencija

2. hitnu obustavu operacija rukovanja teretom

3. mjere koje je potrebno poduzeti u slučaju prestanka rada sustava ili usluga ključnih za rukovanje teretom

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Vrsta i utjecaj slučaja nužde odmah su prepoznati, a reakcija odgovara postupcima za slučaj nužde i planovima za nepredviđene okolnosti

Red prioriteta te razine i vremenski okviri izvještavanja i obavještavanja osoblja na brodu odgovaraju prirodi nužde i odražavaju hitnost problema
4. gašenje požara na tankerima za prijevoz kemikalija

5. spašavanje u zatvorenim prostorima

6. reaktivnost tereta

7. izbacivanje tereta

8. korištenje liste podataka o sigurnosti materijala (MSDS-a)

Mjere koje je potrebno poduzeti nakon sudara, nasukanja ili izljeva

Poznavanje postupaka medicinske prve pomoći na tankerima za prijevoz kemikalija, s osvrtom na Upute o medicinskoj prvoj pomoći pri nezgodama s opasnim tvarima (MFAG)


Evakuacija, hitna obustava rada i postupci izolacije odgovaraju prirodi nužde i provode se odmah

Prepoznavanje hitnih medicinskih slučajeva i mjere koje se poduzimaju u takvim slučajevima odgovaraju trenutačno priznatim postupcima za prvu pomoć i međunarodnim smjernicamaPoduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja okoliša

Razumijevanje postupaka za sprječavanje onečišćenja atmosfere i okoliša

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Poslovi se obavljaju u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima za sprječavanje onečišćenja okolišaPraćenje i nadzor usklađenosti sa zakonskim zahtjevima

Poznavanje i razumijevanje mjerodavnih odredbi Međunarodne konvencije o zaštiti mora od onečišćenja s brodova (MARPOL) i drugih mjerodavnih instrumenata IMO-a, smjernica struke i lučkih propisa u općoj primjeni

Vještine iz područja primjene Međunarodnog kodeksa za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u tekućem stanju (Kodeksa IBC) i povezanih dokumenata

Provjera i ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Rukovanje teretom u skladu je s mjerodavnim instrumentima IMO-a i utvrđenim industrijskim standardima i kodeksima sigurne radne prakseUKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

46,0

14,0

UKUPNO

60,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D17 Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Upravljanje brodicom za spašavanje ili spasilačkom brodicom tijekom i nakon porinuća

Konstrukcija i oprema brodice za spašavanje i spasilačke brodice i pojedinačni elementi njihove opreme

Pojedine karakteristike i sredstva brodice za spašavanje i spasilačke brodice

Razne vrste uređaja koji se koriste za spuštanje brodice za spašavanje i spasilačke brodice

Metode porinuća brodice za spašavanje u nemirno more

Metode pronalaska brodice za spašavanje

Radnje koje treba poduzeti nakon napuštanja broda Metode spuštanja i podizanja spasilačke brodice u nemirnom moru

Opasnosti povezane s korištenjem uređaja za otpuštanje pod opterećenjem

Poznavanje postupaka održavanja

Prosudba dokaza dobivenih temeljem praktične demonstracije sposobnosti:

1 uspravljanju preokrenute splavi za spašavanje noseći prsluk za spašavanje

2. tumačenju oznaka na brodici za spašavanje kad je u pitanju broj osoba koji smije prenositi

3. davanju ispravnih naredbi za porinuće i ukrcavanje brodice za spašavanje, napuštanje broda te upravljanje i iskrcaj osoba s brodice za spašavanje

4. pripremi i sigurnom porinuću brodice za spašavanje i brzom napuštanju broda i rukovanju uređajem za otpuštanje pod opterećenjem i bez opterećenja

5. sigurnom povratku brodice za spašavanje i spasilačke brodice, uključujući ispravno ponovno pokretanje uređaja za otpuštanje pod opterećenjem i bez opterećenja, pomoću splavi za spašavanje na napuhavanje i otvorenih ili zatvorenih brodica za spašavanje s palubnim motorom ili potvrđenom obukom na simulatoru, ako je potrebno

Priprema, ukrcavanje i porinuće brodice za spašavanje su u granicama raspoložive opreme i omogućuju sigurno napuštanje broda pomoću brodice za spašavanje

Početne radnje u napuštanja broda minimaliziraju prijetnje preživljavanju

Povratak brodice za spašavanje i spasilačke brodice je unutar ograničenja opreme

Opremom se rukuje u skladu s uputama proizvođača za otpuštanje i ponovno pokretanjeRukovanje motorom brodice za spašavanje

Metode pokretanja i upravljanja motorom brodice za spašavanje i njegovom dodatnom opremom skupa s korištenjem predviđenog protupožarnog aparata

Prosudba dokaza dobivenih temeljem praktične demonstracije sposobnosti pokretanja i rukovanja palubnim motorom ugrađenim u otvorenu ili zatvorenu brodicu za spašavanje

Pogon je dostupan i održava se prema potrebi manevriranjaUpravljanje preživjelima i brodicom za spašavanje nakon napuštanja broda

Upravljanje brodicom za spašavanje u nevremenu

Uporaba užeta, sidra i sve druge opreme

Raspodjela hrane i vode u brodici za spašavanje

Radnje poduzete za maksimalizirane mogućnosti otkrivanja i pronalaženje brodice za spašavanje

Metoda spašavanja helikopterom

Učinci hipotermije i njeno sprječavanje; uporaba zaštitnih pokrivača i odjeće, uključujući odijela za zaštitu u vodi i termo zaštitna sredstva

Uporaba spasilačkih brodica i motornih brodica za spašavanje za raspoređivanje splavi za spašavanje i spašavanje preživjelih osoba u moru

Nasukavanje brodica za spašavanje

Prosudba dokaza dobivenih temeljem praktične demonstracije sposobnosti:

1. veslanju i kormilarenju čamca i korištenju kompasa

2. uporabi pojedinih elemenata opreme brodice za spašavanje

3. postavljanju uređaja za pronalazak lokacije

Upravljanje preživljavanjem odgovara okolnostima i uvjetimaUporaba uređaja za pronalaženje, uključujući komunikacijske i signalizacijske uređaje i pirotehniku

Radijski uređaji za spašavanje koji se nose na brodici za spašavanje, uključujući satelitski radiofar za označavanje položaja u nuždi i odzivnik u sustavu potrage i spašavanja

Pirotehnički signali za opasnost

Ocjenjivanje dokaza dobivenih temeljem praktične demonstracije sposobnosti:

1. uporabe prenosive radijske opreme za brodicu za spašavanje

2. uporabe signalizacijske opreme, uključujući pirotehniku

Uporaba i izbor komunikacijskih i signalizacijskih uređaja su u skladu prevladavajućim okolnostima i uvjetimaPružanje prve pomoći preživjelima

Uporaba pribora prve pomoći i tehnika oživljavanja

Upravljanje ozlijeđenim osobama, uključujući zaustavljanje krvarenja i zbrinjavanje udaraca

Ocjenjivanje dokaza dobivenih temeljem praktične demonstracije sposobnosti postupanja s ozlijeđenim osobama tijekom i nakon napuštanja, pomoću pribora prve pomoći i tehnika oživljavanja

Prepoznavanje vjerojatnog uzroka, naravi i opsega ozljede ili bolesti je brzo i pravovremeno

Prioritet i slijed zbrinjavanja minimalizira bilo koju prijetnju životuUKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

11,5

17,0

UKUPNO

28,5

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D18 Rukovanje brzom spasilačkom brodicom

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Razumijevanje sastavljanje, održavanje, popravak i opremanje brzih spasilačkih brodica

Sastavljanje i opremanje brze spasilačke brodice i pojedinih elemenata njene opreme.

Poznavanje održavanja i hitnih popravaka brzih spasilačkih brodica i normalnog napuhavanja i ispuhavanja uzgonskih dijelova napuhanih brzih spasilačkih brodica

Prosudba dokaza dobivenih temeljem praktične poduke.

Metoda provedbe redovnog održavanja i hitnih popravaka

Prepoznavanje komponenti i potrebne opreme za brzu spasilačku brodicuUpravljanje opremom za porinuće u more i uređajima kojima je uobičajeno opremljena, tijekom porinuća i povratka

Procjena spremnosti opreme i uređaja za porinuće i brzih spasilačkih brodica za trenutno porinuće i plovidbu

Razumijevanje funkcioniranja i ograničenja vitla, kočnica, užadi za spuštanje i konopa za privezivanje brodice, uređaja za kompenzaciju gibanja broda i ostale opreme kojom je brod uobičajeno opremljen

Sigurnosne mjere tijekom porinuća i pronalaženja brze spasilačke brodice

Porinuće i pronalaženje brze spasilačke brodice u dominantnim i nepovoljnim vremenskim i pomorskim uvjetima

Prosudba dokaza dobivenih temeljem praktičnih demonstracija sposobnosti upravljanja sigurnim porinućem i pronalaženjem brze spasilačke brodice, s odgovarajućom opremom

Sposobnost pripreme i upravljanja opremom i uređajima tijekom porinuća i pronalaženja brze spasilačke brodiceUpravljanje brzom spasilačkom brodicom s njenom uobičajenom opremom, tijekom porinuća i pronalaženja

Procjena spremnosti brze spasilačke brodice i povezane opreme za trenutno porinuće i plovidbu

Sigurnosne mjere brze spasilačke brodice tijekom porinuća i pronalaženja

Porinuće i pronalaženje brze spasilačke brodice u dominantnim i nepovoljnim vremenskim i pomorskim uvjetima

Prosudba dokaza dobivenih temeljem praktičnih demonstracija sposobnosti vršenja sigurnog porinuća i pronalaženja brze spasilačke brodice, s opremom kojom je uobičajeno opremljena

Sposobnost upravljanja brzom spasilačkom brodicom tijekom porinuća i pronalaženjaUpravljanje brzom spasilačkom brodicom nakon porinuća

Specifične karakteristike, sredstva i ograničenja brzih spasilačkih brodica

Postupci za uspravljanje prevrnute brze spasilačke brodice

Kako rukovati brzom spasilačkom brodicom u dominantnim i nepovoljnim vremenskim i pomorskim uvjetima

Navigacijska i sigurnosna oprema raspoloživa u brzoj spasilačkoj brodici

Akcije traganja i čimbenici okoline koji utječu na njihovo izvršenje

Prosudba dokaza dobivenih temeljem praktičnih demonstracija sposobnosti:

1. uspravljanja prevrnute spasilačke brodice

2. rukovanja brzom spasilačkom brodicom u dominantnim vremenskim i pomorskim uvjetima

3. plivanja s posebnom opremom

4. uporabe komunikacijske i signalizacijske opreme između brze spasilačke brodice i helikoptera ili broda

5. opreme za hitne slučajeve kojom je brodica opremljena

6. spašavanja unesrećenika iz vode i njegova prijenosa do spasilačkog helikoptera ili broda ili sigurnog mjesta

7. vršenja akcija traganja, uzimajući u obzir čimbenike okoline

Demonstracija plovidbe brze spasilačke brodice unutar ograničenja opreme u dominantnim vremenskim uvjetimaUpravljanje motorom brze spasilačke brodice

Metode pokretanja i upravljanja motorom brze spasilačke brodice i njegovom dodatnom opremom

Prosudba dokaza dobivenih temeljem praktičnih demonstracija sposobnosti pokretanja i upravljanja motora brze spasilačke brodice

Motor se pokreće i njime se upravlja kako je potrebno za uspješno manevriranjeUKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

9,0

15,0

UKUPNO

24,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D19 Pružanje medicinske prve pomoći

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Pružanje trenutačne prve pomoći u slučaju nesreće ili bolesti na brodu

Pribor prve pomoći

Struktura i funkcije tijela

Toksikološke opasnosti na brodu, uključujući korištenje Priručnik prve pomoći za uporabu u nesrećama koje uključuju opasni teret (MFAG) ili njegov jednakovrijedni nacionalni dokument

Pregled unesrećenika ili pacijenta

Povrede kralježnice

Opekline, opekotine i učinci vrućine i hladnoće

Lomovi, iščašenja i mišićne ozljede

Zdravstvena zaštita spašenih osoba

Radijsko medicinsko savjetovanje

Farmakologija

Sterilizacija

Srčani udar, utapanje i asfiksija

Prosudba dokaza dobivenih temeljem praktične izobrazbe

Prepoznavanje vjerojatnog uzroka, prirode i opsega ozljeda je brzo, potpuno i odgovara trenutnoj praksi prve pomoći

Rizik od ozljeda samome sebi i ostalima je minimaliziran u svakom trenutku

Liječenje ozljeda i stanja pacijenta je prikladno i u skladu je s priznatom praksom prve pomoći i međunarodnim smjernicamaUKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

12,25

8,75

UKUPNO

21,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D20 Pružanje medicinske skrbi na brodu

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Pružanje zdravstvene zaštite bolesnicima i ozlijeđenima dok su na brodu

Skrb o unesrećenicima koja uključuje:

1. ozljede glave i kičme

2. ozljede uha, nosa, grla i očiju

3. vanjsko i unutarnje krvarenje

4. opekline, opekotine i promrzline

5. lomove, iščašenja i mišićne ozljede

6. rane, liječenje rana i infekcija

7. smanjivanje bolova

8. tehnike šivanja i pričvršćivanja

9. upravljanje akutnim abdominalnim bolestima

10. manji kirurški zahvati

11. previjanje rana

Aspekti njegovanja:

1. opća načela

2. medicinska njega

Bolesti, uključujući:

1. zdravstvena stanja i hitni slučajevi

2. spolno prenosive bolesti

3. tropske i zarazne bolesti

Zlouporaba alkohola i droga

Stomatološka skrb

Ginekologija, trudnoća i rađanje

Zdravstvena zaštita spašenih osoba

Smrt na moru

Higijena

Preventiva bolesti, uključujući:

1. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

2. cijepljenje

Vođenje evidencije i nošenje primjeraka važećih propisa:

1. vođenje zdravstvenih kartona

2. međunarodni i nacionalni pomorski medicinski propisi

Prosudba dokaza dobivenih temeljem praktične izobrazbe i demonstracija

Kada je to izvedivo, potvrđena stručna praksa u bolnici ili sličnoj ustanovi

Prepoznavanje simptoma temelji se na konceptima kliničkog pregleda i povijest bolesti

Zaštita od infekcija i širenja bolesti je potpuna i učinkovita

Osobni stav je smiren, siguran i umirujući

Liječenje ozljeda ili bolesti je prikladno i u skladu je s prihvaćenom liječničkom praksom i relevantnim nacionalnim i međunarodnim medicinskim priručnicima

Doziranje i primjena lijekova je u skladu s preporukama proizvođača i prihvaćenom liječničkom praksom

Značaj promjena u stanju pacijenta je odmah prepoznatoSudjelovanje u usklađenim programima za pružanje medicinske pomoći brodovima

Vanjska pomoć, uključujući:

1. radijsko medicinsko savjetovanje

2. prijevoz bolesnika i ozlijeđenih, uključujući evakuaciju helikoptera

3. zdravstvena zaštita bolesnih pomoraca koja uključuje suradnju s lučkim zdravstvenim vlastima ili izvanbolničkim odjelima u luci


Postupci kliničkih pregleda su potpuni i u skladu s prihvaćenim uputama

Metoda i priprema evakuacije su u skladu s priznatim postupcima i osmišljene za maksimalizaciju dobrobiti pacijenta

Postupci za traženje radijskog medicinskog savjetovanja su u skladu s utvrđenom praksom i preporukamaUKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

33,5

11,5

UKUPNO

45,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D21 – D26 Mjere sigurnosti na putničkom brodu

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe


1. Upravljanje skupinama ljudi u izvanrednim okolnostima – zapovjednici, časnici i drugo osoblje zaduženo prema rasporedu za uzbunu za pružanje pomoći putnicima

Upravljanje skupinama ljudi

1. svijest o sredstvima za spašavanje i planovima nadzora, uključujući:

1.1. poznavanje rasporeda za uzbunu i uputa u nuždi,

1.2. poznavanje izlaza za nuždu, i

1.3. ograničenja korištenja dizala;

2. sposobnost pomaganja putnicima na putu do zbornog mjesta u slučaju nužde i ukrcajnih mjesta, uključujući:

2.1. sposobnost davanja jasnih umirujućih naredbi,

2.2. nadzor putnika u hodnicima, stubištima i prolazima,

2.3. održavanje putova za evakuaciju čistima od zapreka,

2.4. dostupne metode za evakuaciju osoba s invaliditetom i osoba koje trebaju posebnu pomoć, i

2.5. pretraživanje nastambi;

3. postupci okupljanja u slučaju nužde, uključujući:

3.1. važnost održavanja reda,

3.2. sposobnost korištenja postupaka za smanjenje i izbjegavanje panike,

3.3. sposobnost korištenja, ako je potrebno, popisa putnika za prebrojavanje tijekom evakuacije, i

3.4. sposobnost osiguravanja da su putnici prikladno odjenuti i da su pravilno stavili prsluke za spašavanje.4,0

1,0

2. Pružanje usluge putnicima u putničkim prostorima – osoblje koje pruža izravne usluge putnicima u putničkim prostorijama broda

Pružanje usluga putnicima u putničkim prostorima

Komunikacija

1. Sposobnost komuniciranja s putnicima u slučaju nužde, uzimajući u obzir:

1.1. jezik ili jezike kojima govori najveći broj putnika koji se prevoze na određenoj liniji s obzirom na njihovo državljanstvo,

1.2. vjerojatnost da sposobnost korištenja osnovnog vokabulara engleskoga jezika za osnovne upute može predstavljati i sredstvo komunikacije s putnikom kojem je potrebna pomoć bez obzira govore li putnik i član posade zajednički jezik,2,5

1,5


1.3. moguću potrebu za komunikacijom tijekom slučaja nužde nekim drugim sredstvima, kao što je demonstracija, ili znakovi rukama, ili svraćanje pozornosti na mjesto na kojem se daju upute, zborna mjesta, naprave za spašavanje ili evakuacijske putove kad je usmena komunikacija nepraktična,

1.4. opseg u kojem su potpune sigurnosne upute dane putnicima na njihovom materinskom jeziku ili jezicima, i

1.5. jezike na kojima se mogu emitirati objave tijekom slučaja nužde ili vježbe kako bi se prenijele ključne upute putnicima i članovima posade olakšalo pružanje pomoći putnicima.

Sredstva za spašavanje

2. Sposobnost da se putnicima demonstrira korištenje osobnih sredstava za spašavanje.

Postupci tijekom ukrcaja

3. ukrcaj i iskrcaj putnika, s posebnom pozornošću na osobama s invaliditetom i osobama kojima je potrebna pomoć.

3. Upravljanje u izvanrednim okolnostima i ljudskim ponašanjem – zapovjednici, upravitelji stroja, prvi časnici palube, drugi časnici stroja i sve druge osobe kojima je prema rasporedu za uzbunu dodijeljena odgovornost za sigurnost putnika u izvanrednim situacijama na putničkim brodovima

Organizacija hitnih postupaka na brodu

Znanje o:

1. projektu i planu broda

2. sigurnosnim odredbama

3. planovima i postupcima za hitne slučajeve

Važnosti načela za razvoj brodskih hitnih postupaka, uključujući:

1. potrebu za planiranjem i uvježbavanjem brodskih hitnih postupaka

2. potrebu za upoznatost sveg osoblja i njihovo pridržavanje planiranih hitnih postupaka što je pomnije moguće u slučaju kriznih stanja

Ocjenjivanje dokaza dobivenih temeljem potvrđenih programa obuke, vježbi s jednim ili više pripremljenih planova za hitne slučajeve i praktičnih demonstracija

Brodski hitni postupci osiguravaju stanje spremnosti na reakcije na krizna stanjaOptimizacija korištenja resursa

Sposobnost optimizacije korištenja sredstava, uzimajući u obzir:

1. mogućnost da su resursi koji su raspoloživi u hitnoj situaciji ograničeni

2. potrebu da se u potpunosti iskoristi osoblje i oprema koji su neposredno raspoloživi i, po potrebi, da se improvizira

Sposobnost organizacije realističnih vježbi kojima se održava stanje spremnosti, uzimajući u obzir pouke naučene u prethodnim nesrećama koje su uključivale putničke brodove; informativni razgovor nakon vježbi.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih temeljem potvrđenih programa obuke, praktičnih demonstracija i brodskih obuka i uvježbavanja hitnih postupaka

Planovi za nepredviđene okolnosti optimiziraju korištenje raspoloživih sredstava

Raspodjela zadataka i odgovornosti odražava upoznatost sa sposobnostima pojedinaca

Uloge i odgovornosti grupa i pojedinaca su jasno definiraneUpravljanje reagiranjem na hitne/opasna stanja

Sposobnost pružanja početne procjene i učinkovite reakcije na krizne stanja u skladu s prihvaćenim hitnim postupcima.

Sposobnost vođenja

Sposobnost vođenja drugih i upravljanja istima u kriznim stanjima, uključujući potrebu:

1. za time da bude primjer drugima tijekom kriznih stanja

2. za usredotočenim donošenjem odluka, s obzirom na potrebu za brzim djelovanjem u hitnim slučajevima

3. za motiviranjem, ohrabrivanjem i umirivanjem putnika i ostalog osoblja

Upravljanje stresom

Sposobnost prepoznavanja razvoja simptoma pretjeranog vlastitog stresa i stresa drugih članova brodskog tima za hitne slučajeve

Razumijevanje da stres kojeg je proizvelo krizno stanje može utjecati na radnu uspješnost pojedinaca i njihovu sposobnost da postupaju prema uputama i slijede postupke

Ocjenjivanje dokaza dobivenih temeljem potvrđenih programa obuke, praktičnih demonstracija i brodskih obuka i uvježbavanja hitnih postupaka

Postupci i aktivnosti su u skladu s ustaljenim načelima i planovima za upravljanje kriznim stanjima na brodu

Ciljevi i strategija su u skladu s prirodom hitnog slučaja, uzimaju u obzir nepredviđene okolnosti i optimalno koriste raspoložive resurse

Postupci članova posade pridonose održavanju reda i kontroleUpravljanje putnicima i ostalim osobljem tijekom hitnih/opasnih stanja

Ljudsko ponašanje i reakcije

Sposobnost upravljanja putnicima i ostalim osobljem u kriznim stanjima, uključujući:

1. upoznatost s općim uzorcima reakcija putnika i ostalog osoblja u kriznim stanjima, uključujući mogućnost toga da:

1.1. ljudima općenito treba neko vrijeme prije nego prihvate činjenicu da postoji krizno stanje

1.2. se neki ljudi mogu uspaničiti i ne ophoditi se normalnom razinom racionalnosti, da njihova sposobnost razumijevanja može biti umanjena i da možda neće jednako slijediti upute kao što bi u nekriznim situacijama

2. svijest o tome da putnici i ostalo osoblje mogu, između ostalog:

2.1. kao prvu reakciju u kriznim stanjima, početi tražiti članove svojih obitelji, prijatelje i/ili svoju imovinu

2.2. tražiti zaštitu u svojim kabinama ili drugdje na brodu gdje misle da mogu izbjeći opasnost

2.3. imati tendenciju kretati se prema gornjim područjima kada se brod naginje na stranu

3. razumijevanje potencijalnog problema panike nastaje u slučaju razdvajanja obitelji

Ocjenjivanje dokaza dobivenih temeljem potvrđenih programa obuke, praktičnih demonstracija i brodskih obuka i uvježbavanja hitnih postupaka

Postupci članova posade pridonose održavanju reda i kontroleUspostava i održavanje učinkovite komunikacije

Sposobnost uspostavljanja i održavanja učinkovite komunikacije, uključujući:

1. važnost jasnih i sažetih uputa i dojava

2. potrebu za poticanjem razmjene podataka s putnicima i ostalim osobljem i povratnih informacija od njih

Sposobnost pružanja važnih informacija putnicima i ostalom osoblju tijekom kriznog stanja, obavještavanje putnika o sveukupnom stanju i priopćavanje bio kakvih radnji koje trebaju poduzeti, uzimajući u obzir:

1. jezik ili jezike primjerene za glavne nacionalnosti putnika i ostalog osoblja koji putuju određenom linijom

2. moguću potrebu za komunikacijom tijekom kriznog slučaja nekim drugim sredstvom, poput pokazivanja, ili signala rukom ili usmjeravanja pozornosti putnika na mjesto uputa, zborna mjesta u slučaju nužde, spasonosne uređaje ili evakuacijske putove, kada usmena komunikacija nije praktična

3. jezik na kojem se hitne najave mogu biti emitirati u slučaju nužde ili tijekom vježbe kako bi se prenijele ključne smjernice putnicima i pomoglo članovima posade u pomaganju putnicima

Ocjenjivanje dokaza dobivenih temeljem potvrđenih programa obuke, praktičnih demonstracija i brodskih obuka i uvježbavanja hitnih postupaka

Podaci se iz raspoloživih izvora prikupljaju, ocjenjuju i potvrđuju što je brže moguće i preispituju tijekom kriznog slučaja

Podaci koji se daju pojedincima, skupinama za hitne intervencije i putnicima su točni, mjerodavni i pravovremeni

Podacima se putnike obavještava o prirodi kriznog slučaja i radnjama koje se od njih očekujuUKUPNO
6,0

2,0

4. Sigurnost putnika, sigurnost tereta i cjelovitost trupa – zapovjednici, upravitelji stroja, prvi časnici palube, drugi časnici stroja i sve druge osobe kojima je dodijeljena neposredna odgovornost za ukrcaj i iskrcaj putnika, ukrcaj, iskrcaj ili osiguranje tereta ili za zatvaranje otvora na trupu na ro-ro putničkom brodu

Sigurnost putnika, sigurnost tereta i cjelovitost trupa

Postupci tijekom ukrcaja tereta i osoba

1. Sposobnost ispravne primjene postupaka uspostavljenih za brod vezanih uz:

1.1. ukrcaj i iskrcaj vozila, željezničkih vagona i ostalih jedinica za prijevoz tereta, uključujući povezanu komunikaciju,

1.2. spuštanje i podizanje rampi,

1.3. postavljanje i slaganje uvlačivih paluba za vozila, i

1.4. ukrcaj i iskrcaj putnika, s posebnom pozornošću na osobama s invaliditetom i osobama kojima je potrebna pomoć.

Prijevoz opasnih tvari

2. Sposobnost primjene svih posebnih mjera opreza, postupaka i zahtjeva vezanih uz prijevoz opasnih tvari na ro-ro putničkim brodovima.5,5

4,5


Osiguranje tereta

3. Sposobnost za:

3.1. pravilnu primjenu odredbi Kodeksa o sigurnom slaganju i učvršćivanju tereta na vozila, željezničke vagone i ostale jedinice za prijevoz tereta koje se prevoze, i

3.2. pravilno korištenje postojeće opreme i materijala za učvršćivanje tereta, uzimajući u obzir njihova ograničenja.

Proračuni stabilnosti, trima i naprezanja

4. Sposobnost za:

4.1. pravilno korištenje pribavljenih podataka o stabilnosti i naprezanju,

4.2. izračun stabilnosti i trima za različite uvjete ukrcaja pomoću osiguranih kalkulatora stabilnosti ili računalnih programa,

4.3. izračun faktora opterećenja za palube, i

4.4. izračun utjecaja prijenosa balasta i goriva na stabilnost, trim i naprezanje.

Otvaranje, zatvaranje i osiguravanje otvora na trupu

5. Sposobnost za:

5.1. ispravnu primjenu postupaka uspostavljenih za brod vezanih uz otvaranje, zatvaranje i osiguravanje pramčanih, krmenih i bočnih vrata i rampi te pravilno upravljanje povezanim sustavima, i

5.2. provođenje ispitivanja o pravilnom brtvljenju.

Atmosfera/zrak na palubama ro-ro brodova

6. Sposobnost za:

6.1. korištenje opreme, ako se prevozi, za praćenje atmosfere u ro-ro prostorima, i

6.2. pravilnu primjenu postupaka uspostavljenih za brod za ventilaciju ro-ro prostora tijekom ukrcaja i iskrcaja vozila, tijekom putovanja i u slučajevima nužde.

UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

18,0

9,0

UKUPNO

27,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D27 Rad s opasnim teretima


PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1

Uvod, cilj i svrha tečaja

0,75


2

Osvrt na dosadašnji razvoj i opća tumačenja

0,5


 

Razvoj SOLAS konvencije, razlozi izuzimanja IBC i IGC pravilnika te BC pravilnika (osim MHB), pravila IMO-a

3

Konvencije

0,5


 

SOLAS 74, poglavlja VI i VII MARPOL 73/78, Prilog III

4

IMO i opasne tvari

0,5


 

Odbor za stručna pitanja, preporuke UN

5

IMDG pravilnik

1,25

1,5

 

Utemeljenost SOLAS i MARPOL konvencije; odbori UN i preporuke; primjena IMDG-a, nacionalno zakonodavstvo; sadržaj pravilnika uključujući uvod, raspored, definicije i dodatke; sustav označavanja stranica, budući razvoj

6

Klasifikacija: fizikalna i kemijska svojstva

1,5


 

Osnove fizike i kemije; fizikalna svojstva; fizikalne opasnosti; kemijska svojstva; kemijske opasnosti uključujući kemijsku stabilnost i zahtjeve nadzora temperature; onečišćenje morskog okoliša

7

Klasifikacija: sustav UN-a kako ga primjenjuje IMO

1,0


 

Klasifikacija; pravilni prijevozni nazivi; UN brojevi; grupe pakiranja; neoznačene ili nenavedene tvari; smjese i spojevi (SOLAS i MARPOL); višestruke opasnosti, prednosti i prvenstva; posebne odredbe

8

Klasifikacija: IMDG klase

2,5


 

Raspored i popis opasnih tereta; klase 1-9; uvjeti; grupe pakiranja; posebne napomene (pravila, zagađivači morskog okoliša, povišene temperature); krute rasute tvari (MHBs); otpadne tvari

9

Pakiranje i zahtjevi za tankove

1,0

2,5

 

Posude s plinovima; IBCs; prijenosni tankovi

10

Konstrukcija i testiranje pakovanja, IBCs i prijenosni tankovi

0,5


 

Pakiranja; posude s plinom; pakiranje klase 6.2; pakiranje klase 7; IBCs; prijenosni tankovi

11

Postupci isporuke

1,5


 

Općenito; označivanje i naljepnice na pakovanjima; plakatiranje označivanje jedinica tereta; obvezni spisi; posebne odredbe

12

OGRANIČENJE KOLIČINE 

Odredbe13

Prijevoz

6

1,5

 

Slaganje; odvajanje; protupožarna zaštita; prijevoz kontejnera; ro-ro brodovi; teglenice; onečišćenje morskog okoliša; stručna odobrenja

14

Dodatak IMDG pravilnika

1,5

1,0

 

Pakovanja u kontejnerima; postupci u slučaju hitnosti; prva pomoć (MFAG); postupak izvještavanja; upotreba pesticida na brodovima; INF pravilnik; dodatak

15

Siguran prijevoz i skladištenje opasnih tereta u lukama

1,5


16

Izmjene u budućnosti

0,5


 

Dodaci; usklađivanje; primjena međunarodnog i nacionalnog zakonodavstva


Završna razmatranja

0,5

0,0


UKUPNO

21,5

6,5


UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

28,0

D28 – Nema odredbi

D29 Brodski električar

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Djelatnost: Elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja na pomoćnoj razini

Sigurno korištenje električne opreme

Sigurno korištenje električne opreme i rad s tom opremom, uključujući:

1. sigurnosne mjere prije započinjanja rada ili popravka

2. postupke izoliranja

3. postupke u slučaju nužde

4. različite napone na brodu

Poznavanje uzroka električnog udara i mjera opreza kojih je potrebno pridržavati se kako bi se spriječio udar

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. praktične izobrazbe

3. ispitivanja

4. potvrđene prakse na školskom brodu

Razumije i slijedi sigurnosne upute za električnu opremu i strojeve

Prepoznaje i prijavljuje električne opasnosti i nesigurnu opremu

Razumije sigurne napone za ručnu opremu

Razumije rizike povezane s visokonaponskom opremom i radom na broduPridonošenje praćenju rada s električnim sustavima i strojevima

Osnovno poznavanje rada sa strojarskim sustavima, uključujući:

1. glavne pogonske strojeve, uključujući glavni porivni stroj

2. pomoćne strojeve u strojarnici

3. kormilarske sustave

4. sustave za rukovanje teretom

5. palubne strojeve

6. hotelske sustave

Osnovno poznavanje:

1. elektrotehnike i teorije električnih strojeva

2. električnih razvodnih ploča i električne opreme

3. osnova automatizacije, sustava i tehnika automatskog upravljanja

4. instrumentacijskih sustava, sustava alarma i sustava praćenja

5. elektromotornih pogona

6. elektrohidrauličkih i elektropneumatskih sustava upravljanja

7. spajanja, raspodjele opterećenja i izmjena električne konfiguracije

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. praktične izobrazbe

3. ispitivanja

4. potvrđene prakse na školskom brodu

Znanje koje osigurava sljedeće:

1. rad s opremom i sustavima u skladu je s operativnim priručnicima

2. razine rezultata u skladu su s tehničkim specifikacijamaKorištenje ručnih alata, električne i elektroničke mjerne opreme za operacije pronalaženja kvarova, održavanja i popravaka

Sigurnosni zahtjevi za rad na brodskim električnim sustavima

Primjena sigurne radne prakse

Osnovno poznavanje:

1. konstrukcijskih i radnih karakteristika brodskih izmjeničnih i istosmjernih električnih sustava i opreme

2. korištenja mjernih instrumenata, alatnih strojeva te ručnih i motornih alata

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene izobrazbe na području radioničkih vještina

2. potvrđene prakse i ispitivanja

Provedba sigurnosnih postupaka zadovoljava

Odabir i korištenje opreme za ispitivanje su prikladni a tumačenje rezultata je točno

Odabir postupaka za obavljanje popravaka i održavanja u skladu je s priručnicima i dobrom praksomDjelatnost: Održavanje i popravci na pomoćnoj razini

Pridonošenje održavanju i popravcima na brodu

Sposobnost korištenja materijala i opreme za podmazivanje i čišćenje

Poznavanje sigurnog odlaganja otpadnih materijala

Sposobnost razumijevanja i obavljanja postupaka redovnog održavanja i popravaka

Razumijevanje proizvođačevih sigurnosnih smjernica i brodskih uputa

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. praktične izobrazbe

3. ispitivanja

4. potvrđene prakse na školskom brodu

Aktivnosti održavanja obavljaju se u skladu s tehničkim, sigurnosnim i proceduralnim specifikacijama

Odabir i korištenje opreme i alata su prikladniPridonošenje održavanju i popravcima električnih sustava i strojeva na brodu

Sigurnosni postupci i postupci u slučaju nužde

Osnovno poznavanje elektrotehničkih crteža i sigurnog izoliranja opreme i povezanih sustava koje je potrebno obaviti prije nego što se osoblju dopusti rad na takvim postrojenjima ili opremi

Ispitivanje, otkrivanje kvarova i održavanje te vraćanje električne opreme i strojeva za upravljanje u operativno stanje

Električna i elektronička oprema u zapaljivim područjima

Osnove brodskog sustava za otkrivanje požara

Obavljanje sigurnih postupaka održavanja i popravaka

Otkrivanje kvarova strojeva, pronalaženje mjesta kvarova i mjere za sprječavanje štete

Održavanje i popravci rasvjetnih sustava i sustava opskrbe

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru, ako je prikladno

4. potvrđene izobrazbe za laboratorijsku opremu

Učinak kvarova na povezana postrojenja i sustav točno se prepoznaje, brodski tehnički crteži pravilno se tumače, instrumenti za mjerenje i kalibriranje pravilno se koriste i poduzete mjere su opravdane

Izoliranje, rastavljanje i ponovno sastavljanje postrojenja i opreme u skladu su s proizvođačevim sigurnosnim smjernicama i brodskim uputamaDjelatnost: Upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu na pomoćnoj razini

Pridonošenje rukovanju zalihama

Poznavanje postupaka za sigurno rukovanje zalihama te njihov smještaj i osiguranje

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. praktične izobrazbe

3. ispitivanja

4. potvrđene prakse na školskom brodu

Postupci smještanja zaliha obavljaju se u skladu s uspostavljenom sigurnosnom praksom i uputama za rad s opremom

Rukovanje opasnim i štetnim zalihama u skladu je s utvrđenom sigurnosnom praksom

Komunikacija unutar područja odgovornosti operatora je uspješnaPrimjena mjera opreza i pridonošenje sprječavanju onečišćenja morskog okoliša

Poznavanje mjera opreza koje treba poduzeti radi sprječavanja onečišćenja morskog okoliša

Poznavanje korištenja i rada opreme/sredstava koji se koriste u slučaju onečišćenja

Poznavanje potvrđenih metoda za uklanjanje onečišćivača mora

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. praktične izobrazbe

3. ispitivanja

4. potvrđene prakse na školskom brodu

Postupci za zaštitu morskog okoliša poštuju se u svim prilikamaPrimjena postupaka za sigurnost i zaštitu na radu

Znanje u primjeni o sigurnoj radnoj praksi i osobnoj plovidbenoj sigurnosti uključujući:

1. električnu sigurnost

2. sigurnosno isključivanje i označavanje opreme tijekom održavanja i popravaka (lockout/tag-out)

3. mehaničku sigurnost

4. sustave dopuštenja za rad

5. rad na visini

6. rad u zatvorenom prostoru

7. tehnike dizanja i metode sprječavanja ozljeda leđa

8. kemijsku i biološku sigurnost

9. opremu za osobnu zaštitu

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. praktične izobrazbe

3. ispitivanja

4. potvrđene prakse na školskom brodu

Postupci namijenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikama

U svim prilikama se poštuje sigurna radna praksa te se pravilno koristi odgovarajuća sigurnosna i zaštitna opremaD30 Rad na brzom plovilu


PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Uvod

0,5


2.

Sredstva za spašavanje

1,0

4,0

2.1.

Vrste i obilježja sredstava za spašavanje

2.2.

Smještaj sredstava za spašavanje

2.3.

Način korištenja pojedinih sredstava

2.4.

Održavanje sredstava za spašavanje

3.

Napuštanje broda

1,50

3,0

3.1.

Znak za napuštanje broda

3.2.

Prolazi u slučaju nužde

3.3.

Prikupljanje i provjera putnika

3.4.

Ukrcavanje putnika i sprečavanje panike

3.5.

Korištenje sredstava za spašavanje u slučaju nastupa pojedinih opasnih okolnosti

4.

Protupožarna zaštita

1,50

4,0

4.1.

Znak upozoravanja

4.2.

Vrste sredstava za gašenje požara

4.3.

Smještaj sredstava i način korištenja

4.4.

Organizacija gašenja požara

5.

Sredstva za nuždu

0,5

1,50

5.1.

Znak za opasnost

5.2.

Sredstva za ograničavanje štete

5.3.

Smještaj i korištenje sredstava za ograničavanje štete

5.4.

Organizacija rada pri ograničavanju štete

6.

Osiguranje opreme i tereta

0,50

1,50

6.1.

Ukrcaj, smještaj i iskrcaj opreme i tereta

6.2.

Pričvršćivanje opreme i tereta

6.3.

Oprema za osiguranje i pričvršćivanje opreme i tereta

6.4.

Provjera osiguranosti opreme i tereta

6.5.

Postupak u slučaju pomaka tereta i opreme

7.

Komunikacije s putnicima

1,0

1,0

7.1.

Upoznavanje putnika nakon ukrcaja

7.2.

Provjera putnika

7.3.

Komunikacije u slučaju opasnosti

7.4.

Prikupljanje i provjera putnika

8.

Priručnik za vježbe

1,0

1,0

8.1.

Sadržaj priručnika

8.2.

Učestalost i sadržaj vježbi

8.3.

Praktična provjera

9.

Zaključak i provjera

0,50UKUPNO

8,0

16,0


UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

24,0

NAPOMENA: Naobrazba se provodi na brodu za koji se odnosna svjedodžba izdaje.

D31 Upravljanje brzim plovilom


PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Uvod

0,5


2.

Sustavi poriva i upravljanja

2,0

4,5

2.1.

Osnovni porivni sustav

2.2.

Upravljački sklop porivnog sustava

2.3.

Sustav kormilarenja

2.4.

Upravljački sklop kormilarenja

2.5.

Navigacijska oprema

2.6.

Komunikacijska oprema

2.7.

Drugi električni, hidraulični i pneumatski sustavi broda

2.8.

Crpke balasta i kaljuža

2.9.

Protupožarni sustav

3.

Upravljanje u nuždi

1,5

2,0

3.1.

Detekcija kvarova

3.2.

Postupci upravljanja u nuždi

3.3.

Ograničenja upravljanja u nuždi

3.4.

Mjere predostrožnosti

4.

Rukovanje brodom

2,0

0,0

4.1.

Osnovna putna i manevarska ograničenja broda

4.2.

Radni postupci

4.3.

Izbjegavanje nepovoljnih okolnosti

4.4.

Ograničenja rada pojedinih dijelova opreme i broda

5.

Komunikacijski i navigacijski postupci

1,5

3,5

5.1.

Organizacija rada

5.2.

Priprema putovanja

5.3.

Provjera sustava

5.4.

Korištenje komunikacijskih sredstava

5.5.

Korištenje navigacijskih uređaja

5.6.

Provjera provedbe putovanja

6.

Stabilnost i nepotopivost

2,0

1,0

6.1.

Stabilnost u neoštećenom stanju

6.2.

Stabilnost u oštećenom stanju

6.3.

Proračun i procjena naplavljivosti i vjerojatnosti potonuća

6.4.

Postupci u slučaju oštećenja trupa i/ili prodora vode

7.

Praktično upoznavanje, rukovanje i manevriranje

0,0

12,0

8.

Zaključak i provjera

0,5

0,0


UKUPNO

10,0

23,0


UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

33,0

NAPOMENA: Praktična naobrazba se provodi na brodu za koji se odnosna svjedodžba izdaje.

D32 Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja
sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Održavanje i nadzor provedbe plana sigurnosne zaštite broda

Poznavanje međunarodne pomorske sigurnosne politike i odgovornosti vlada, trgovačkih društava i odgovornih osoba, uključujući elemente koji se mogu odnositi na piratstvo i oružanu pljačku

Poznavanje svrhe i elemenata plana sigurnosne zaštite broda, povezanih postupaka i vođenja dokumentacije, uključujući one koja se može odnositi na piratstvo i oružanu pljačku

Poznavanje postupaka provedbe plana sigurnosne zaštite broda i izvješćivanja o sigurnosnim incidentima

Poznavanje pomorskih razina zaštite i popratnih sigurnosnih mjera i postupaka na brodu i u okolini lučke građevine

Poznavanje zahtjeva i postupaka vršenja unutarnje revizije, inspekcije na mjestu nezgode, nadzora i praćenja sigurnosnih aktivnosti navedenih u planu sigurnosne zaštite broda

Poznavanje zahtjeva i postupaka izvješćivanja osobi odgovornoj za sigurnosnu zaštitu u trgovačkih društava o bilo kojim nedostacima i nesukladnostima prepoznatim tijekom unutarnjih revizija, redovitih pregleda i sigurnosne inspekcije

Poznavanje metoda i postupaka koji se koriste za izmjene plana za sigurnosnu zaštitu broda

Poznavanje planova za nepredviđene okolnosti vezane uz sigurnost i postupaka za reakcije na prijetnje sigurnosti ili povreda sigurnosti, uključujući odredbe za održavanje ključnih poslova na brodu/kontakta s lukom, uključujući također elemente koji se mogu odnositi na piratstvo i oružanu pljačku

Znanje u primjeni o pomorskim sigurnosnim pojmovima i definicijama, uključujući elemente koji se mogu odnositi na piratstvo i oružanu pljačku

Prosudba dokaza dobivenih temeljem potvrđene obuke ili ispitivanja

Postupci i aktivnosti su u skladu s načelima koje je utvrdio ISPS Pravilnika i Konvencija SOLAS, s izmjenama i dopunama

Zakonski zahtjevi vezani uz sigurnost su pravilno prepoznati

Postupci postižu stanje spremnosti za reakcije na promjene u pomorskim razinama zaštite

Komunikacija unutar područja odgovornosti časnika za sigurnosnu zaštitu broda je jasna i razumljivaOcjena sigurnosnih rizika, prijetnji i osjetljivosti

Poznavanje ocjenjivanja rizika i sredstava za procjene

Poznavanje dokumentacije za procjenu sigurnosti, uključujući Izjavu o sigurnosti

Poznavanje tehnika koje se koriste za zaobilaženje sigurnosnih mjera, uključujući one koje koriste gusari i naoružani pljačkaši

Znanje koje omogućuje prepoznavanje, na nediskriminacijskim temeljima, osoba koje predstavljaju potencijalni sigurnosni rizik

Znanje koje omogućuje prepoznavanje oružja, opasnih tvari i uređaja i upoznatost sa štetom koju mogu uzrokovati

Poznavanje upravljanja skupinama ljudi i tehnikama nadzora, ako je to potrebno

Znanje o rukovanju osjetljivim podacima vezanim uz sigurnost i komunikacijama vezanim uz sigurnost

Poznavanje vršenja i koordinacije pretraga

Poznavanje metoda fizičkih pretraga i neprodirućih pregleda

Prosudba dokaza dobivenih temeljem potvrđene obuke ili potvrđene prakse i ispitivanja, uključujući praktične demonstracije sposobnosti:

1. vršenja fizičke inspekcije

2. vršenja neprodirućih pregleda

Postupci i aktivnosti su u skladu s načelima utvrđenim ISPS Pravilnikom i Konvencijom SOLAS, s izmjenama i dopunama

Postupci postižu stanje spremnosti na reakcije na promjene u pomorskim razinama zaštite

Komunikacija unutar područja odgovornosti časnika za sigurnosnu zaštitu broda je jasna i razumljivaVršenje redovitih inspekcija broda kako bi se osiguralo da se provode i održavaju odgovarajuće sigurnosne mjere

Poznavanje zahtjeva za određivanje i nadzor zabranjenih područja

Poznavanje kontrole pristupa brodu i zabranjenim područjima na brodu

Poznavanje metoda učinkovitog nadzora područja paluba i područja oko broda

Poznavanje sigurnosnih aspekata vezanih uz rukovanje teretom i brodskim skladištem, s drugim brodskim osobljem i mjerodavnim časnicima zaduženim za sigurnost luke

Poznavanje metoda za nadzor ukrcaja, iskrcaja i pristupa osoba i njihovi predmeta

Prosudba dokaza dobivenih temeljem potvrđene obuke ili ispitivanja

Postupci i aktivnosti su u skladu s načelima utvrđenim ISPS Pravilnikom i Konvencijom SOLAS, s izmjenama i dopunama

Postupci postižu stanje spremnosti na reakcije na promjene u pomorskim razinama zaštite

Komunikacija unutar područja odgovornosti časnika za sigurnosnu zaštitu broda je jasna i razumljivaOsiguranje da se sigurnosnom opremom i sustavima, ako postoje, primjereno upravlja, da je se primjereno ispituje i kalibrira

Poznavanje raznih vrsta sigurnosne opreme i sustava i njihovih ograničenja, uključujući one koji bi se moli koristiti u slučaju napada od gusara i naoružanih pljačkaša

Poznavanje postupaka, uputa i smjernica o uporabi sustava sigurnosne uzbune na brodu

Poznavanje metoda za ispitivanje, kalibriranje, i održavanje sigurnosnih sustava i opreme, posebice u plovidbi

Prosudba dokaza dobivenih temeljem potvrđene obuke ili ispitivanja

Postupci i aktivnosti su u skladu s načelima utvrđenim ISPS Pravilnikom i Konvencijom SOLAS, s izmjenama i dopunamaPoticanje svijesti o sigurnosti i opreza

Poznavanje zahtjeva obuke, vježbi u skladu s odredbama relevantnih konvencija, pravilnika i IMO okružnica, uključujući one koje se odnose na sprečavanje-piratstva i oružane pljačke

Poznavanje metoda za povećanje svijesti o sigurnosti i opreza na brodu

Poznavanje metoda za ocjenu učinkovitosti uvježbanih postupaka i vježbi

Prosudba dokaza dobivenih temeljem potvrđene obuke ili ispitivanja

Postupci i aktivnosti su u skladu s načelima utvrđenim ISPS Pravilnikom i Konvencijom SOLAS, s izmjenama i dopunama

Komunikacija unutar područja odgovornosti časnika za sigurnosnu zaštitu broda je jasna i razumljivaUKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

15,0

1,0

UKUPNO

16,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D33 Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu


PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Uvod

1,5


1.1.

Pregled tečaja

1.2.

Stručnost i ovlaštenje

1.3.

Povijesni pregled

1.4.

Postojeće prijetnje sigurnosti

1.5.

Tehnološki procesi na brodu i u luci

2.

Politika sigurnosne zaštite u pomorstvu

1,0


2.1.

Međunarodne konvencije, pravilnici i preporuke

2.2.

Propisi i pravila Republike Hrvatske

2.3.

Definicije

2.4.

Pravne posljedice postupka ili propusta časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda

2.5.

Povjerljivi podaci i sigurnosne komunikacije

3.

Odgovornosti glede sigurnosne zaštite

1,5


3.1.

Vlade ugovornice

3.2.

Priznate organizacije za sigurnosnu zaštitu

3.3.

Društvo

3.4.

Brod

3.5.

Lučki prostor

3.6.

Brodski časnik za sigurnosnu zaštitu broda

3.7.

Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu

3.8.

Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu lučkog prostora

3.9.

Članovi posade s posebnim dužnostima glede sigurnosne zaštite

3.10.

Osoblje luke s posebnim dužnostima glede sigurnosne zaštite

3.11.

Ostale osobe

4.

Procjena sigurnosne zaštite luke

2,0


4.1.

Metodologija procjene opasnosti

4.2.

Postupci procjene opasnosti

4.3.

Nadzor sigurnosne zaštite na mjestu događaja

4.4.

Dokumentacija o procjeni opasnosti

5.

Sigurnosna oprema

2,0


5.1.

Sigurnosna oprema i sustavi

5.2.

Radna ograničenja sigurnosne opreme i sustava

5.3.

Testiranje, kalibracija i održavanje sigurnosne opreme i sustava

6.

Plan sigurnosne zaštite broda

2,5


6.1.

Cilj plana sigurnosne zaštite broda

6.2.

Sadržaj plana sigurnosne zaštite broda

6.3.

Povjerljivost i službena tajna

6.4.

Izrada plana sigurnosne zaštite broda

6.5.

Ovjera plana sigurnosne zaštite broda

6.6.

Primjena plana sigurnosne zaštite broda

6.7.

Održavanje i izmjena plana sigurnosne zaštite broda

7.

Određivanje prijetnji, prepoznavanje i reakcija

2,5


7.1.

Prepoznavanje i otkrivanje oružja, opasnih tvari i naprava

7.2.

Načini fizičkog pretraživanja i nenametljivih pregleda

7.3.

Primjena i koordinacija pretraga

7.4.

Prepoznavanje osoba koje predstavljaju sigurnosni rizik

7.5.

Načini onemogućavanja mjera sigurnosne zaštite

7.6.

Upravljanje skupinama ljudi i način nadzora

8.

Postupci sigurnosne zaštite u luci

2,0


8.1.

Radnje potrebne na različitim stupnjevima sigurnosne zaštite

8.2.

Održavanje sigurnosne zaštite na razini brod/luka

8.3.

Deklaracija o sigurnosnoj zaštiti

8.4.

Primjena sigurnosnih postupaka

9.

Spremnost u slučaju nužde, uvježbavanje i vježbe

2,0


9.1.

Planiranje za slučaj nezgode

9.2.

Uvježbavanje i vježbe sigurnosne zaštite

9.3.

Procjena uvježbavanja i vježbi sigurnosne zaštite

10.

Bilješke glede sigurnosne zaštite

1,0


10.1.

Dokumenti i zapisi

10.2.

Prijava povrede sigurnosne zaštite

10.3.

Nadzor i upravljanje

10.4.

Sigurnosne provjere i pregledi

10.5.

Prijava neusuglašenosti

11.

Sigurnosna izobrazba

2,0


11.1.

Zahtjevi izobraze

11.2.

Načini obrazovanja


UKUPNO

20,0


D34 Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci


PODRUČJE

SATI

Predavanja

Vježbe

1.

Uvod

1,5


1.1.

Pregled tečaja

1.2.

Stručnost i ovlaštenje

1.3.

Povijesni pregled

1.4.

Postojeće prijetnje sigurnosti

1.5.

Tehnološki procesi na brodu i u luci

2.

Politika sigurnosne zaštite u pomorstvu

1,0


2.1.

Međunarodne konvencije, pravilnici i preporuke

2.2.

Propisi i pravila Republike Hrvatske

2.3.

Definicije

2.4.

Pravne posljedice postupka ili propusta časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda

2.5.

Povjerljivi podaci i sigurnosne komunikacije

3.

Odgovornosti glede sigurnosne zaštite

1,5