Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske

NN 130/2013 (28.10.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske

130 28.10.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske

MINISTARSTVO KULTURE

2838

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 89/11) u članku 2. stavku 2. riječi: »Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture (u daljnjem tekstu: Uprava)« zamjenjuju se riječima: »Unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva kulture u čijem djelokrugu je zaštita kulturne baštine (u daljnjem tekstu: ustrojstvena jedinica)«, a riječi: »i nematerijalnog kulturnog dobra« brišu se.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. riječ: »Uprava« zamjenjuje se riječima: »ustrojstvena jedinica«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. riječi: »ravnatelj/ica Uprave« zamjenjuju se riječima: »čelnik/ica ustrojstvene jedinice«.

Članak 4.

U članku 6. riječi: »ravnatelj/ica Uprave« zamjenjuju se riječima: »čelnik/ica ustrojstvene jedinice.«.

Članak 5.

U članku 16. stavku 1. riječi: »Ravnatelj/ica Uprave« zamjenjuju se riječima: »Čelnik/ica ustrojstvene jedinice«.

U stavku 2. riječi: »ravnatelj/ica Uprave« zamjenjuju se riječima: »čelnik/ica ustrojstvene jedinice.«.

U stavku 3. riječ: »Uprave« zamjenjuje se riječima: »ustrojstvene jedinice«.

U stavku 5. riječ: »Uprave« zamjenjuje se riječima: »ustrojstvene jedinice.«.

Članak 6.

U članku 19. stavku 1. riječ: »Uprava« zamjenjuje se riječima: »ustrojstvena jedinica«.

Članak 7.

U članku 20. stavku 1. riječi: »ravnatelj/ica Uprave« zamjenjuju se riječima: »čelnik/ica ustrojstvene jedinice.«.

Članak 8.

U članku 21. stavku 4. riječi: »ravnatelj/ica Uprave« zamjenjuju se riječima: »čelnik/ica ustrojstvene jedinice«.

Članak 9.

U članku 25. stavku 1. riječ: »Uprava« zamjenjuje se riječima: »Ustrojstvena jedinica«.

Članak 10.

U članku 26. stavku 2. riječi: »ravnatelj/ica Uprave« zamjenjuju se riječima: »čelnik/ica ustrojstvene jedinice.«.

Članak 11.

U članku 27. riječi: »Ravnatelj/ica Uprave« zamjenjuju se riječima: »Čelnik/ica ustrojstvene jedinice«.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/13-01/4249

Urbroj: 532-06-01-01/4-13-4

Zagreb, 15. listopada 2013.

Ministrica
prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.